Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.
GO

Current Language: MAG  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by: Date Title Release Date
  Total Results: 107
MAG 53-0608A
MAG 53-0608ADemonolojia, Lafiny Ara-batana
Connersville IN
123 min
10/29/2015
MAG 53-0609A
MAG 53-0609ADemonolojia, Lafiny Ara-pivavahana
Connersville IN
219 min
10/29/2015
MAG 54-0514
MAG 54-0514Ny Tombokasen’ Andriamanitra
Jeffersonville IN
248 min
2/26/2015
MAG 55-0117
MAG 55-0117Ahoana No Nahatongavan’ilay Anjely Teo Amiko
Chicago IL
196 min
5/7/2014
MAG 55-0724
MAG 55-0724Ireo Fanahy Mamitaka
Jeffersonville IN
228 min
10/29/2015
MAG 56-0513
MAG 56-0513Fampianarana Ny Amin’I Mosesy
Jeffersonville IN
0 min
4/4/2017
MAG 56-0603
MAG 56-0603Ny Bokin’ny Fiainan’Ny Zanak’ondry
Jeffersonville IN
214 min
2/26/2015
MAG 56-0805
MAG 56-0805Ny Fiangonana Sy Ny Toerany
Jeffersonville IN
234 min
1/8/2015
MAG 57-0623
MAG 57-0623Minoa Avy Ao Amin’Ny Fo
Jeffersonville IN
161 min
2/23/2015
MAG 58-0720M
MAG 58-0720MTamin’Ny Finoana, Mosesy
Jeffersonville IN
0 min
4/4/2017
MAG 58-0928E
MAG 58-0928ENy Taranaky Ny Menarana
Jeffersonville IN
230 min
5/7/2014
MAG 58-1004
MAG 58-1004Ny Finoana No Fandresentsika
Jeffersonville IN
208 min
2/26/2015
MAG 59-0125
MAG 59-0125Manàna Antoka An’Andriamanitra
Jeffersonville IN
135 min
5/7/2014
MAG 59-0301M
MAG 59-0301MEty Ny Vavahady
Jeffersonville IN
221 min
1/8/2015
MAG 59-0628M
MAG 59-0628MFiangonana Iray, Voafitak’Izao Tontolo Izao
Jeffersonville IN
139 min
1/8/2015
MAG 59-0712
MAG 59-0712Fanafahana Manontolo Iray
Jeffersonville IN
140 min
1/19/2017
MAG 59-1216
MAG 59-1216Inona Ny Fanahy Masina?
Jeffersonville IN
0 min
4/4/2017
MAG 59-1217
MAG 59-1217Ho An’Ny Inona No Nanomezana Ny Fanahy Masina?
Jeffersonville IN
0 min
4/4/2017
MAG 59-1219
MAG 59-1219Fanontaniana sy Valiny mikasika ny Fanahy Masina
Jeffersonville IN
0 min
4/4/2017
MAG 59-1220M
MAG 59-1220MKanferansa Miaraka Amin’Andriamanitra
Jeffersonville IN
266 min
2/26/2015
MAG 60-0925
MAG 60-0925Tamin’Io Andro Teo Kalvary Io
Jeffersonville IN
0 min
4/4/2017
MAG 60-1204M
MAG 60-1204MNy Fanambaran’i Jesosy Kristy
Jeffersonville IN
304 min
2/7/2015
MAG 61-0425B
MAG 61-0425BIlay Maha-Andriamanitra Voazava
Chicago IL
221 min
5/7/2014
MAG 62-0121E
MAG 62-0121ENy Fampakaram-badin’Ny Zanak’ondry
Phoenix AZ
257 min
2/26/2015
MAG 62-0311
MAG 62-0311Ilay Ady Lehibe Indrindra Iadiana Mandrakariva
Jeffersonville IN
333 min
5/7/2014
MAG 62-1014M
MAG 62-1014MIlay Tsanganan’Ny Olona Tanteraka Anankiray
Jeffersonville IN
354 min
5/7/2014
MAG 62-1014E
MAG 62-1014ENy Mpitari-Dàlana
Jeffersonville IN
199 min
5/7/2014
MAG 63-0120M
MAG 63-0120MNy Feon’Andriamanitra Amin’Izao Andro Farany Izao
Phoenix AZ
152 min
5/7/2014
MAG 63-0121
MAG 63-0121Zakaiosy, Ilay Mpandraharaha
Tucson AZ
0 min
4/4/2017
MAG 63-0421
MAG 63-0421Andro Fandresena
Sierra Vista AZ
253 min
2/26/2015
MAG 63-0601
MAG 63-0601Avia, Manaraha Ahy
Tucson AZ
0 min
2/1/2017
MAG 63-0623M
MAG 63-0623MMijoro Eo Amin’Ilay Elanelana
Jeffersonville IN
270 min
4/30/2015
MAG 63-0623E
MAG 63-0623EIlay Jiro Mena Mipiapiakan’ny Famantarana Ny Fihaviany
Jeffersonville IN
277 min
4/30/2015
MAG 63-0630M
MAG 63-0630MNy Fifindrana Fahatelo
Jeffersonville IN
265 min
5/14/2015
MAG 63-0630E
MAG 63-0630EMendrika Ny Filazantsara Ve Ny Fiainanareo?
Jeffersonville IN
348 min
2/26/2015
MAG 63-0707M
MAG 63-0707MNy Fiampangana
Jeffersonville IN
330 min
5/14/2015
MAG 63-0714M
MAG 63-0714MNahoana No Mitaraina? Mitenena!
Jeffersonville IN
272 min
5/14/2015
MAG 63-0714E
MAG 63-0714EAetreo Ny Tenanao
Jeffersonville IN
80 min
5/14/2015
MAG 63-0717
MAG 63-0717Mpifatotra Iray
Jeffersonville IN
175 min
5/14/2015
MAG 63-0721
MAG 63-0721Miahy Izy. Ianareo Ve Mba Miahy?
Jeffersonville IN
305 min
5/14/2015
MAG 63-0724
MAG 63-0724Andriamanitra Tsy Miantso Olona Ho Amin’Ny Fitsarana Raha Tsy Mampitandrina Azy Aloha
Jeffersonville IN
218 min
5/7/2015
MAG 63-0818
MAG 63-0818Ny Fotoan’Ny Fikambanana Sy Ny Famantarana
Jeffersonville IN
169 min
5/7/2015
MAG 63-0825M
MAG 63-0825MAhoana No Ahafahako Mandresy?
Jeffersonville IN
248 min
2/26/2015
MAG 63-0825E
MAG 63-0825ENy Finoana Tanteraka
Jeffersonville IN
191 min
5/7/2015
MAG 63-0901M
MAG 63-0901MFamantarana
Jeffersonville IN
349 min
5/7/2015
MAG 63-0901E
MAG 63-0901EFamoizam-po
Jeffersonville IN
251 min
5/7/2015
MAG 63-1201M
MAG 63-1201MFara-teny Iray
Shreveport LA
0 min
2/1/2017
MAG 63-1226
MAG 63-1226Ny Lamin’Ny Fiangonana
Jeffersonville IN
0 min
4/4/2017
MAG 64-0121
MAG 64-0121Ny Tenin’Andriamanitra Dia Mitaky Fisarahana Manontolo Amin’Ny Tsi-finoana
Phoenix AZ
0 min
4/4/2017
MAG 64-0205
MAG 64-0205Andriamanitra No Mpandika Teniny Manokana
Bakersfield CA
112 min
5/7/2014
MAG 64-0212
MAG 64-0212Rehefa Nahiratra Ny Mason’Izy Ireo, Dia Nahafantatra Azy Izy Ireo
Tulare CA
170 min
4/30/2015
MAG 64-0213
MAG 64-0213Avy Eo Dia Tonga Jesosy Ka Niantso
Tulare CA
151 min
4/30/2015
MAG 64-0214
MAG 64-0214Ny Feon’Ny Famantarana
Tulare CA
195 min
4/30/2015
MAG 64-0307
MAG 64-0307Ny Fijoroana Vavolombelona Teny Ambonin’Ny Ranomasina
Dallas TX
0 min
4/4/2017
MAG 64-0313
MAG 64-0313Ny Feon’Ny Famantarana
Beaumont TX
0 min
2/1/2017
MAG 64-0321E
MAG 64-0321ENy Feon’Ny Famantarana
Denham Springs LA
241 min
5/7/2014
MAG 64-0322
MAG 64-0322Mahazo Ny Vavahadin’Ny Fahavalo Aorian’Ny Fizahan-Toetra
Denham Springs LA
141 min
5/7/2014
MAG 64-0614M
MAG 64-0614MNy Fanehoana An’Andriamanitra
Jeffersonville IN
376 min
4/30/2015
MAG 64-0614E
MAG 64-0614EIlay Mahatsikaiky
Jeffersonville IN
178 min
4/30/2015
MAG 64-0629
MAG 64-0629Ilay Andriamanitra Mahery Voaseho Eto Anatrehantsika
Philadelphia PA
182 min
5/7/2014
MAG 64-0705
MAG 64-0705Ilay Sangan’Asa
Jeffersonville IN
265 min
10/13/2015
MAG 64-0719M
MAG 64-0719MNy Fetin’Ny Trompetra
Jeffersonville IN
261 min
4/30/2015
MAG 64-0719E
MAG 64-0719EMivoaka Any Ivelan’Ny Toby
Jeffersonville IN
177 min
4/30/2015
MAG 64-0726M
MAG 64-0726MMahafantatra Ny Andronareo Sy Ny Hafany
Jeffersonville IN
272 min
4/30/2015
MAG 64-0726E
MAG 64-0726EFamorian-drano Mitriatriatra
Jeffersonville IN
181 min
5/7/2014
MAG 64-0802
MAG 64-0802Ny Fonenana Ho Avin’Ny Mpampakatra Any An-danitra Sy Ny Ampakarina Eto An-tany
Jeffersonville IN
0 min
3/8/2017
MAG 64-0816
MAG 64-0816Manaporofo Ny Teniny
Jeffersonville IN
372 min
1/19/2017
MAG 65-0118
MAG 65-0118Ny Taranaky Ny Fisaraham-bazana
Phoenix AZ
162 min
5/7/2014
MAG 65-0120
MAG 65-0120Aza Miankina Amin’Ny Fahalalanao Manokana
Phoenix AZ
0 min
2/2/2017
MAG 65-0123
MAG 65-0123Famorian-drano Mitriatriatra
Phoenix AZ
177 min
5/7/2014
MAG 65-0125
MAG 65-0125Amin'Ity Andro Ity No Tanteraka Izany Soratra Izany
Phoenix AZ
55 min
11/25/2016
MAG 65-0217
MAG 65-0217Lehilahy Iray Nandositra Niala Teo Amin'Ny Fanatrehan'Ny Tompo
Jeffersonville IN
190 min
11/25/2016
MAG 65-0218
MAG 65-0218Ny Voa Tsy Miaraka Mandova Amin'Ny Akofa
Jeffersonville IN
191 min
11/25/2016
MAG 65-0219
MAG 65-0219Amin'Ity Andro Ity No Tanteraka Izany Soratra Izany
Jeffersonville IN
174 min
11/25/2016
MAG 65-0220
MAG 65-0220Ny Toeram-Pivavahana Nofidian’Andriamanitra
Jeffersonville IN
171 min
11/25/2016
MAG 65-0221M
MAG 65-0221MFanambadiana Sy Fisaraham-panambadiana
Jeffersonville IN
299 min
2/26/2015
MAG 65-0221E
MAG 65-0221EIza Io Melkizedeka Io?
Jeffersonville IN
226 min
10/13/2015
MAG 65-0418M
MAG 65-0418MIzao No Fiposahan'Ny Masoandro
Jeffersonville IN
293 min
11/21/2016
MAG 65-0418E
MAG 65-0418EMba Manova Ny Heviny Mikasika Ny Teniny Ve Andriamanitra?
Jeffersonville IN
242 min
11/25/2016
MAG 65-0429E
MAG 65-0429ENy Fifidianana Ampakarina Anankiray
Los Angeles CA
212 min
1/8/2015
MAG 65-0711
MAG 65-0711Menatra
Jeffersonville IN
204 min
10/29/2015
MAG 65-0718M
MAG 65-0718MMiezaka Manao Asa Iray Ho An'Andriamanitra Nefa Tsy Araky Ny Sitrapon'Andriamanitra
Jeffersonville IN
249 min
10/22/2015
MAG 65-0718E
MAG 65-0718ESakafo Ara-panahy Amin’Ny Vanim-potoana Mety
Jeffersonville IN
180 min
10/24/2015
MAG 65-0725M
MAG 65-0725MIreo Voahosotra Amin’Ny Andro Farany
Jeffersonville IN
365 min
1/8/2015
MAG 65-0725E
MAG 65-0725EInona Ilay Fanintonana Eo An-Tendrombohitra?
Jeffersonville IN
204 min
1/8/2015
MAG 65-0801M
MAG 65-0801MNy Andriamanitr’Izao Taona Ratsy Izao
Jeffersonville IN
321 min
10/22/2015
MAG 65-0801E
MAG 65-0801EIreo Zava-mitranga Lasa Mazava Nohon’Ny Faminaniana
Jeffersonville IN
216 min
10/22/2015
MAG 65-0815
MAG 65-0815Nefa Tsy Fantatrao Izany
Jeffersonville IN
214 min
10/22/2015
MAG 65-0822M
MAG 65-0822MKristy Dia Voambara Ao Amin’Ny Teniny Manokana
Jeffersonville IN
262 min
10/22/2015
MAG 65-0822E
MAG 65-0822ENy Fanatatavanan'Ny Lehilahy Misaina Iray
Jeffersonville IN
230 min
10/15/2015
MAG 65-0829
MAG 65-0829Edenan’i Satana
Jeffersonville IN
179 min
1/8/2015
MAG 65-0919
MAG 65-0919Hetaheta
Tucson AZ
245 min
1/8/2015
MAG 65-1031A
MAG 65-1031AFitarihana
Prescott AZ
133 min
1/8/2015
MAG 65-1121
MAG 65-1121Trano Manao Ahoana No Hataonareo Ho Ahy?
Tucson AZ
53 min
1/8/2015
MAG 65-1125
MAG 65-1125Ny Firaisana Tsy Hita Mason’Ny Ampakarin’I Kristy
Shreveport LA
330 min
10/20/2016
MAG 65-1126
MAG 65-1126Ireo Asa no Finoana Voaseho
Shreveport LA
277 min
3/15/2017
MAG 65-1127B
MAG 65-1127BMiezaka Manao Asa Iray Ho An'Andriamanitra Nefa Tsy Sitrapon'Andriamanitra Ilay Izy
Shreveport LA
305 min
11/25/2016
MAG 65-1127E
MAG 65-1127EEfa Nandre Aho Fa Ankehitriny Kosa Aho Mahita
Shreveport LA
234 min
11/25/2016
MAG 65-1128M
MAG 65-1128MNy Toeram-Pivavahana Tokana Nomanin¹Andriamanitra
Shreveport LA
248 min
11/25/2016
MAG 65-1128E
MAG 65-1128EEo Ambonin’Ny Elatry Ny Voromailala Fotsy Toy Ny Oram-panala
Shreveport LA
229 min
10/24/2015
MAG 65-1206
MAG 65-1206Ireo Zava-mitranga Moderina Dia Lasa Mazava Nohon’Ny Faminaniana
San Bernardino CA
0 min
2/1/2017
MAG 65-1207
MAG 65-1207Fitarihana
Covina CA
251 min
10/24/2015
MAG 65-1212
MAG 65-1212Fandraisana
Tucson AZ
73 min
3/19/2015
MAG TR-ENTI
MAG TR-ENTI“Ireo Fanahy Mamitaka Manohitra Ny Tenin’Andriamanitra”
0 min
11/15/2012
MAG TR-JCIG
MAG TR-JCIG“Jesosy Kristy no Andriamanitra”
0 min
11/15/2012
MAG TR-MESS
MAG TR-MESSNy Iraka
0 min
11/15/2012
MAG TR-PUYP
MAG TR-PUYP“Raiso Ny Peninao Ka Manorata”
0 min
7/11/2013
Total M4A: 87 Total PDF: 107