53-0403
പാപത്തിന്റെ ക്രൂരതയും, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്നും പാപം ഉന്മൂലം ചെയ്യാനായി അടയ്ക്കേണ്ടി വന്ന പിഴയും
ജെഫേഴ്സൺവില്ലെ ഐഎൻ
ബ്രൺഹാം ടെബർണക്കിൾ

(MAL)


0:00 / 0:00
-20 +20