60-0221
ദൈവവചനത്തെ കേൾക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും പ്രവൃത്തിക്കുകയും ചെയ്യൽ
ജെഫേഴ്സൺവില്ലെ ഐഎൻ
ബ്രൺഹാം ടെബർണക്കിൾ

(MAL)


0:00 / 0:00
-20 +20