Prédications téléchargeables
Vous pouvez télécharger les prédications de Frère Branham en sélectionnant d’abord l’année de la prédication, puis en cliquant sur un des trois icônes qui apparaissent à côté du titre : l’icône du nuage pour télécharger la version audio, l’icône du haut-parleur pour écouter la prédication en direct, ou l’icône du livre pour télécharger la version PDF. Le fichier sera automatiquement téléchargé sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile. Les 1206 prédications sont disponibles en anglais, et elles ont été traduites en plus de 70 langues différentes. Prédications téléchargeables.

Langue sélectionnée :  TAG  
Télécharger en format PDF Télécharger la version audio Écouter la prédication en continu
Classer par : Date Titre Date de publication
  Tous les résultats : 208
TAG 52-0900
TAG 52-0900Daan Ng Diyos Na Ginawa Para Sa Atin
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2018
TAG 53-0403
TAG 53-0403Ang Kalupitan Ng Kasalanan, At Ang Multa Na Dapat Bayaran Para Iwaglit Ang Kasalanan Mula Sa Ating Mga Buhay
Jeffersonville IN
0 min
2/6/2020
TAG 53-0405S
TAG 53-0405SHumayo Kayo, Sabihin Sa Aking Mga Alagad
Jeffersonville IN
212 min
6/21/2018
TAG 53-0608A
TAG 53-0608ADemonolohiya, Pisikal Na Kalalagayan
Connersville IN
0 min
12/2/2010
TAG 53-0609A
TAG 53-0609ADemonolohiya, Relihiyosong Kalalagayan
Connersville IN
0 min
12/2/2010
TAG 54-0329
TAG 54-0329Katubusan Sa Pamamagitan Ng Kapangyarihan
Louisville KY
183 min
1/25/2018
TAG 54-0330
TAG 54-0330Katubusan Sa Kalubusan, Sa Galak
Louisville KY
174 min
2/14/2019
TAG 54-1003E
TAG 54-1003ETaon Ng Jubileo
Jeffersonville IN
0 min
10/11/2018
TAG 54-1006
TAG 54-1006Batas O Biyaya
Jeffersonville IN
181 min
2/28/2019
TAG 54-1219E
TAG 54-1219EMga Gawa Ng Espiritu Santo
Jeffersonville IN
162 min
11/7/2019
TAG 54-1231
TAG 54-1231Buhay Na Walang Hanggan At Kung Papaano Ito Matatanggap
Jeffersonville IN
172 min
2/28/2019
TAG 55-0117
TAG 55-0117Paano Dumating Ang Anghel Sa Akin, At Ang Kanyang Komisyon
Chicago IL
202 min
5/5/2014
TAG 55-0410S
TAG 55-0410SAng Aking Manunubos Ay Nabubuhay
Jeffersonville IN
144 min
2/28/2019
TAG 55-0410M
TAG 55-0410MPatunay Ng Kanyang Pagkabuhay Na Mag-uli
Jeffersonville IN
0 min
4/2/2020
TAG 55-0724
TAG 55-0724Mga Espiritung Mapanghikayat
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
TAG 56-0108
TAG 56-0108Ang Diyos Ay May Isang Daan Na Inihanda
Jeffersonville IN
306 min
11/21/2019
TAG 56-0200
TAG 56-0200Pakikipaglaban Para Sa Pananampalataya
Georgetown IN
185 min
1/17/2019
TAG 56-0304
TAG 56-0304Gumagawa Ng Daan
Jeffersonville IN
150 min
2/14/2019
TAG 56-0513
TAG 56-0513Pagtuturo Patungkol Kay Moises
Jeffersonville IN
264 min
2/14/2019
TAG 56-0610
TAG 56-0610Kasakdalan
Jeffersonville IN
209 min
10/11/2018
TAG 56-0715
TAG 56-0715Ang Tatak Ng Halimaw
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 56-0805
TAG 56-0805Ang Iglesya At Ang Kalagayan Nito
Jeffersonville IN
250 min
8/21/2014
TAG 56-0826
TAG 56-0826Banal Na Pag-ibig
Jeffersonville IN
145 min
3/19/2015
TAG 56-0923
TAG 56-0923Espirituwal Na Pagkukupkop
Jeffersonville IN
0 min
3/5/2020
TAG 56-1125M
TAG 56-1125MIsang Ipinasang Segunda-Manong Balabal
Jeffersonville IN
131 min
6/24/2015
TAG 57-0120M
TAG 57-0120MAng Panggagaya Sa Cristianismo
Jeffersonville IN
234 min
2/28/2019
TAG 57-0120E
TAG 57-0120ETinutupad Ng Diyos Ang Kanyang Salita
Jeffersonville IN
231 min
6/9/2015
TAG 57-0407E
TAG 57-0407ESaka Dumating Si Jesus
Jeffersonville IN
158 min
6/9/2015
TAG 57-0417
TAG 57-0417Ang Ikalawang Pagparito Ng Panginoon
Jeffersonville IN
0 min
3/5/2020
TAG 57-0418
TAG 57-0418Ang Komunyon
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
TAG 57-0419
TAG 57-0419Ang Kasakdalan
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
TAG 57-0420
TAG 57-0420Ang Paglilibing
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
TAG 57-0421S
TAG 57-0421SAng Dakila’t Makapangyarihang Mananagumpay
Jeffersonville IN
0 min
1/30/2020
TAG 57-0421E
TAG 57-0421EAt Nangabuksan Ang Kanilang Mga Mata At Siya’y Nakilala Nila
Jeffersonville IN
0 min
7/2/2020
TAG 57-0602
TAG 57-0602Buhay
Jeffersonville IN
177 min
6/24/2015
TAG 57-0623
TAG 57-0623Manampalataya Mula Sa Puso
Jeffersonville IN
176 min
4/26/2017
TAG 57-0818
TAG 57-0818Subok Na Ng Panahong Mga Bantayog Ng Diyos
Jeffersonville IN
146 min
6/9/2015
TAG 57-0821
TAG 57-0821Mga Hebreo, Unang Kabanata
Jeffersonville IN
193 min
8/16/2016
TAG 57-0825M
TAG 57-0825MMga Hebreo, Ikalawang Kabanata #1
Jeffersonville IN
101 min
8/16/2016
TAG 57-0825E
TAG 57-0825EMga Hebreo, Ikalawang Kabanata #2
Jeffersonville IN
125 min
8/16/2016
TAG 57-0828
TAG 57-0828Mga Hebreo, Ikalawang Kabanata #3
Jeffersonville IN
93 min
8/16/2016
TAG 57-0901M
TAG 57-0901MMga Hebreo, Ikatlong Kabanata
Jeffersonville IN
201 min
8/16/2016
TAG 57-0901E
TAG 57-0901EMga Hebreo, Ikaapat Na Kabanata
Jeffersonville IN
252 min
8/16/2016
TAG 57-0908M
TAG 57-0908MMga Hebreo, Ikalima At Ikaanim Na Kabanata #1
Jeffersonville IN
224 min
8/16/2016
TAG 57-0908E
TAG 57-0908EMga Hebreo, Ikaanim Na Kabanata #2
Jeffersonville IN
262 min
8/16/2016
TAG 57-0915M
TAG 57-0915MMga Hebreo, Ikaanim Na Kabanata #3
Jeffersonville IN
215 min
8/16/2016
TAG 57-0915E
TAG 57-0915EMga Hebreo, Ikapitong Kabanata #1
Jeffersonville IN
261 min
8/16/2016
TAG 57-0922E
TAG 57-0922EMga Hebreo, Ikapitong Kabanata #2
Jeffersonville IN
204 min
8/16/2016
TAG 58-0720E
TAG 58-0720EAng Paglalagay Ng Mga Diyakono
Jeffersonville IN
0 min
7/2/2020
TAG 58-0927
TAG 58-0927Bakit Hindi Tayo Isang Denominasyon?
Jeffersonville IN
0 min
6/11/2020
TAG 58-0928E
TAG 58-0928EAng Binhi Ng Serpiyente
Jeffersonville IN
242 min
5/5/2014
TAG 58-1003
TAG 58-1003Tumitingin Sa Di Nakikita
Jeffersonville IN
0 min
6/4/2020
TAG 58-1012
TAG 58-1012Ang Biglaang, Lihim Na Pag-alis Ng Iglesya
Jeffersonville IN
165 min
10/31/2019
TAG 59-0125
TAG 59-0125Maging Tiyak Ka Sa Diyos
Jeffersonville IN
146 min
2/20/2015
TAG 59-0301M
TAG 59-0301MMakipot Ang Pintuan
Jeffersonville IN
0 min
8/21/2014
TAG 59-0329E
TAG 59-0329EAng Tanda Ng Mesiyas
Jeffersonville IN
113 min
10/31/2019
TAG 59-0419A
TAG 59-0419AAng Kasaysayan Ng Buhay Ko
Los Angeles CA
271 min
5/5/2014
TAG 59-0510M
TAG 59-0510MAraw Ng Mga Nanay
Jeffersonville IN
120 min
2/28/2019
TAG 59-0628M
TAG 59-0628MIsang Iglesyang Nadaya Ng Sanlibutan
Jeffersonville IN
0 min
8/21/2014
TAG 59-0802
TAG 59-0802Nang Walang Salapi O Walang Bayad
Jeffersonville IN
152 min
6/20/2018
TAG 59-1216
TAG 59-1216Ano Ang Banal Na Espiritu?
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 59-1217
TAG 59-1217Para Ano Kaya At Ipinagkaloob Ang Banal Na Espiritu?
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 59-1227M
TAG 59-1227MIsang Super Na Tanda
Jeffersonville IN
234 min
11/7/2019
TAG 60-0229
TAG 60-0229Ang Paparating Na Bagyo
Phoenix AZ
170 min
2/28/2019
TAG 60-0308
TAG 60-0308Pagkilala Sa Espiritu
Phoenix AZ
0 min
8/6/2020
TAG 60-0402
TAG 60-0402Sinasampalatayanan Mo Baga Ito?
Tulsa OK
150 min
11/8/2018
TAG 60-0515M
TAG 60-0515MAng Tinanggihang Hari
Jeffersonville IN
252 min
1/17/2019
TAG 60-0515E
TAG 60-0515EPagkukupkop #1
Jeffersonville IN
242 min
2/20/2015
TAG 60-0518
TAG 60-0518Pagkukupkop #2
Jeffersonville IN
295 min
2/20/2015
TAG 60-0522M
TAG 60-0522MPagkukupkop #3
Jeffersonville IN
266 min
2/20/2015
TAG 60-0522E
TAG 60-0522EPagkukupkop #4
Jeffersonville IN
298 min
2/20/2015
TAG 60-0604
TAG 60-0604Kanino Pa Kami Magsisiparoon?
Jeffersonville IN
220 min
10/31/2019
TAG 60-0925
TAG 60-0925Noong Araw Na Iyon Sa Kalbaryo
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
TAG 61-0319
TAG 61-0319Relihiyong Jezebel
Middletown OH
222 min
11/21/2019
TAG 61-0425B
TAG 61-0425BIpinaliwanag Ang Pagka-Dios
Chicago IL
234 min
5/5/2014
TAG 61-1119
TAG 61-1119Sakdal Na Kapangyarihan Sa Pamamagitan Ng Sakdal Na Kahinaan
Jeffersonville IN
351 min
4/26/2017
TAG 62-0121E
TAG 62-0121EAng Pagkakasal Ng Cordero
Phoenix AZ
272 min
2/28/2019
TAG 62-0311
TAG 62-0311Ang Pinakadakilang Labanan Na Naganap Kailanman
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 62-0401
TAG 62-0401Karunungan Laban Sa Pananampalataya
Jeffersonville IN
455 min
9/28/2017
TAG 62-0422
TAG 62-0422Ang Pagpapanauli Ng Punongkahoy Na Nobya
Jeffersonville IN
527 min
4/2/2019
TAG 62-0506
TAG 62-0506Pagmamay-ari Ng Lahat Ng Mga Bagay
Jeffersonville IN
213 min
9/28/2017
TAG 62-0601
TAG 62-0601Pagpanig Kay Jesus
Jeffersonville IN
343 min
4/20/2017
TAG 62-0909E
TAG 62-0909ESa Kanyang Presensya
Jeffersonville IN
191 min
4/20/2017
TAG 62-1013
TAG 62-1013Ang Impluwensiya Ng Iba
Jeffersonville IN
278 min
5/5/2014
TAG 62-1014M
TAG 62-1014MAng Sukat Ng Isang Taong Sakdal
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 62-1014E
TAG 62-1014EIsang Patnubay
Jeffersonville IN
222 min
5/5/2014
TAG 62-1111E
TAG 62-1111EBakit Laban Ako Sa Inorganisang Relihiyon
Jeffersonville IN
357 min
5/5/2014
TAG 62-1223
TAG 62-1223Ang Kadustaan Para Sa Kapakanan Ng Salita
Jeffersonville IN
248 min
5/5/2014
TAG 62-1230M
TAG 62-1230MAng Batayan
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 63-0114
TAG 63-0114Isang Trumpeta Na Tumutunog Nang Walang Katiyakan
Phoenix AZ
232 min
2/20/2015
TAG 63-0115
TAG 63-0115Pagtanggap Sa Inilaang Daan Ng Diyos Sa Huling Panahon
Phoenix AZ
254 min
11/21/2019
TAG 63-0118
TAG 63-0118Espiritu Ng Katotohanan
Phoenix AZ
245 min
2/28/2019
TAG 63-0120M
TAG 63-0120MAng Tinig Ng Diyos Sa Mga Huling Araw Na Ito
Phoenix AZ
162 min
5/5/2014
TAG 63-0317M
TAG 63-0317MAng Diyos Ikinukubli Ang Kaniyang Sarili Sa Kasimplihan, Pagkatapos Ay Inihahayag Ang Kaniyang Sarili Sa Gayun Din
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 63-0317E
TAG 63-0317EAng Puwang Sa Pagitan Ng Pitong Kapanahunan Ng Iglesya At Ng Pitong Tatak
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 63-0318
TAG 63-0318Ang Unang Tatak
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 63-0319
TAG 63-0319Ang Ikalawang Tatak
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 63-0320
TAG 63-0320Ang Ikatlong Tatak
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 63-0321
TAG 63-0321Ang Ikaapat na Tatak
Jeffersonville IN
0 min
3/2/2011
TAG 63-0322
TAG 63-0322Ang Ikalimang Tatak
Jeffersonville IN
0 min
3/2/2011
TAG 63-0323
TAG 63-0323Ang Ikaanim na Tatak
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 63-0324M
TAG 63-0324MMga Tanong At Mga Sagot Sa Mga Tatak
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 63-0324E
TAG 63-0324EAng Ikapitong Tatak
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 63-0421
TAG 63-0421Araw Ng Pagtatagumpay
Sierra Vista AZ
271 min
10/11/2018
TAG 63-0630M
TAG 63-0630MAng Ikatlong Exodo
Jeffersonville IN
280 min
5/5/2014
TAG 63-0630E
TAG 63-0630EAng Iyong Buhay Ba’y Karapat-dapat Sa Ebanghelyo?
Jeffersonville IN
365 min
11/7/2019
TAG 63-0714M
TAG 63-0714MBakit Ka Humihibik? Magsalita Ka!
Jeffersonville IN
285 min
5/5/2014
TAG 63-0714E
TAG 63-0714EMangagpakababa Kayo
Jeffersonville IN
89 min
10/11/2018
TAG 63-0717
TAG 63-0717Isang Bilanggo
Jeffersonville IN
196 min
10/11/2018
TAG 63-0724
TAG 63-0724Hindi Hinahatulan Ng Diyos Ang Tao Nang Hindi Muna Siya Binabalaan
Jeffersonville IN
237 min
2/20/2015
TAG 63-0804E
TAG 63-0804EPagtawag Kay Jesus Sa Eksena
Chicago IL
176 min
11/7/2019
TAG 63-0818
TAG 63-0818Ang Panahon Ng Paglalakip At Tanda
Jeffersonville IN
191 min
11/8/2018
TAG 63-0825M
TAG 63-0825MPaano Ba Ako Makapananagumpay?
Jeffersonville IN
263 min
2/20/2015
TAG 63-0901M
TAG 63-0901MTanda
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 63-0901E
TAG 63-0901EMga Desperasyon
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 63-1110M
TAG 63-1110MMga Kaluluwang Nasa Bilangguan Ngayon
Jeffersonville IN
349 min
5/5/2014
TAG 63-1116B
TAG 63-1116BMga Pamumuhunan
New York NY
221 min
9/27/2017
TAG 63-1124E
TAG 63-1124ETatlong Uri Ng Mga Mananampalataya
Jeffersonville IN
266 min
5/5/2014
TAG 63-1129
TAG 63-1129Ang Super Na Tanda
Shreveport LA
204 min
2/28/2019
TAG 63-1222
TAG 63-1222Nasusumpungan Sa Tuwina Ng Mga Kaloob Ng Diyos Ang Dako Nilang Paglalagyan
Jeffersonville IN
213 min
9/27/2017
TAG 63-1226
TAG 63-1226Pagsasaayos Ng Iglesya
Jeffersonville IN
0 min
8/8/2019
TAG 63-1229M
TAG 63-1229MMay Isang Lalaki Rito Na Makapagbubukas Ng Ilaw
Jeffersonville IN
350 min
2/20/2015
TAG 64-0119
TAG 64-0119Shalom
Phoenix AZ
221 min
10/11/2018
TAG 64-0120
TAG 64-0120Ang Kanyang Di-Nabibigong Mga Salita Ng Pangako
Phoenix AZ
174 min
2/28/2019
TAG 64-0126
TAG 64-0126Ano Ang Gagawin Natin Dito Kay Jesus Na Tinatawag Na Cristo?
Phoenix AZ
141 min
5/5/2014
TAG 64-0205
TAG 64-0205Ang Diyos Mismo Ang Sarili Niyang Tagapagpaliwanag
Bakersfield CA
128 min
3/19/2015
TAG 64-0209
TAG 64-0209Paghahandang Pagbibilang
Bakersfield CA
188 min
1/25/2018
TAG 64-0213
TAG 64-0213Saka Dumating Si Jesus At Tumawag
Tulare CA
167 min
11/8/2018
TAG 64-0215
TAG 64-0215Mga Impluwensya
Tulare CA
178 min
11/7/2019
TAG 64-0306
TAG 64-0306Isang Lalong Dakila Kaysa Kay Solomon Ang Narito Ngayon
Dallas TX
201 min
1/25/2018
TAG 64-0308
TAG 64-0308Ang Tanda
Dallas TX
197 min
1/25/2018
TAG 64-0311
TAG 64-0311Ang Dios Ay Nakikilala Sa Pamamagitan Ng Kaniyang Mga Katangian
Beaumont TX
179 min
5/5/2014
TAG 64-0313
TAG 64-0313Ang Tinig Ng Tanda
Beaumont TX
190 min
5/5/2014
TAG 64-0314
TAG 64-0314Ang Mga Pamumuhunan
Beaumont TX
0 min
8/8/2019
TAG 64-0318
TAG 64-0318Ginoo, Ibig Sana Naming Makita Si Jesus
Denham Springs LA
182 min
5/5/2014
TAG 64-0320
TAG 64-0320Ipinakikilala Ng Diyos Ang Kanyang Sarili Sa Pamamagitan Ng Kanyang Mga Katangian
Denham Springs LA
196 min
11/8/2018
TAG 64-0321B
TAG 64-0321BSiya’y Magdaraan Sa Daang Ito
Baton Rouge LA
127 min
2/28/2019
TAG 64-0321E
TAG 64-0321EAng Tinig Ng Tanda
Denham Springs LA
250 min
5/5/2014
TAG 64-0322
TAG 64-0322Pagkamit Sa Pintuang-Bayan Ng Kaaway Pagkatapos Ng Pagsubok
Denham Springs LA
156 min
6/20/2018
TAG 64-0402
TAG 64-0402Jehovah-Jireh #1
Louisville MS
0 min
7/30/2020
TAG 64-0403
TAG 64-0403Jehovah-Jireh #2
Louisville MS
0 min
10/19/2019
TAG 64-0404
TAG 64-0404Jehovah-Jireh 3
Louisville MS
0 min
1/23/2020
TAG 64-0405
TAG 64-0405Isang Paglilitis
Louisville MS
0 min
11/24/2010
TAG 64-0410
TAG 64-0410Nakabatay Sa Kasulatang Mga Tanda Ng Panahon
Birmingham AL
221 min
1/25/2018
TAG 64-0411
TAG 64-0411Espirituwal Na Amnesya
Birmingham AL
186 min
5/5/2014
TAG 64-0415
TAG 64-0415Si Cristo Ay Napagkikilalang Siya Pa Rin Sa Lahat Ng Mga Salinlahi
Tampa FL
0 min
10/24/2019
TAG 64-0614M
TAG 64-0614MAng Paghahayag Ng Diyos
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 64-0614E
TAG 64-0614EAng Kakatwang Tao
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 64-0617
TAG 64-0617Ang Nakilalang Cristo Sa Lahat Ng Kapanahunan
Topeka KS
166 min
5/5/2014
TAG 64-0618
TAG 64-0618Ang Presensya Ng Diyos Na Di-Nakikilala
Topeka KS
202 min
1/25/2018
TAG 64-0619
TAG 64-0619Pagkamasigasig
Topeka KS
243 min
1/25/2018
TAG 64-0620B
TAG 64-0620BSino Si Jesus?
Topeka KS
0 min
10/31/2019
TAG 64-0629
TAG 64-0629Ang Makapangyarihang Diyos Na Nalantad Sa Ating Harapan
Philadelphia PA
196 min
5/5/2014
TAG 64-0705
TAG 64-0705Ang Obramaestra
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 64-0719M
TAG 64-0719MAng Pista Ng Mga Trumpeta
Jeffersonville IN
260 min
5/5/2014
TAG 64-0719E
TAG 64-0719EPatungo Sa Labas Ng Kampamento
Jeffersonville IN
188 min
5/5/2014
TAG 64-0726M
TAG 64-0726MAng Pagkilala Sa Iyong Araw At Ang Mensahe Nito
Jeffersonville IN
265 min
5/6/2014
TAG 64-0726E
TAG 64-0726EMga Sirang Balon
Jeffersonville IN
201 min
5/6/2014
TAG 64-0802
TAG 64-0802Ang Magiging Tahanan Ng Makalangit Na Nobyo At Ng Makalupang Nobya
Jeffersonville IN
469 min
2/20/2015
TAG 64-1212
TAG 64-1212Ang Panahon Ng Pag-aani
Phoenix AZ
0 min
1/9/2020
TAG 64-1227
TAG 64-1227Ano Ang Sabi Ninyo Kung Sino Ito?
Phoenix AZ
265 min
5/6/2014
TAG 65-0117
TAG 65-0117Isang Paradox
Phoenix AZ
214 min
10/31/2019