Sermões para Download
Todos os sermões do irmão Branham estão disponíveis para download. Simplesmente clique no ano do sermão, e então clique no símbolo da nuvem para baixar o áudio, ou no alto-falante para ouvir o áudio, ou no símbolo do livro para o PDF. O arquivo será automaticamente baixado em seu computador ou aparelho móvel. Temos os 1.206 sermões originais disponíveis em inglês, os quais estão sendo traduzidos para 70 línguas.

Este Idioma:  TSV  
Baixar o PDF Baixar o Áudio Ouvir o Áudio Online
classificar por : Data Título Data de Lançamento
  Resultado Total : 192
TSV 53-0403
TSV 53-0403Tshiṱuhu Tsha Tshivhi, Na Tshigwevho Tshe Tsha Dzhiya U Bvisa Tshivhi Matshiloni Ashu
Jeffersonville IN
165 min
8/29/2019
TSV 53-0608A
TSV 53-0608AVhudimoni, Fhethu Ha Muvhilini
Connersville IN
133 min
4/9/2015
TSV 53-0609A
TSV 53-0609AVhudimoni, Fhethu Ha Vhurereli
Connersville IN
244 min
4/14/2015
TSV 55-0117
TSV 55-0117Nḓila Ye Muruṅwa A Ḓa Kha Nṋe, Na Ndaela Yawe
Chicago IL
207 min
4/21/2015
TSV 55-0724
TSV 55-0724Mimuya I Kungaho
Jeffersonville IN
238 min
4/14/2015
TSV 56-0513
TSV 56-0513U Funza Nga Ha Mushe
Jeffersonville IN
248 min
9/3/2015
TSV 56-0610
TSV 56-0610U Khunyelela
Jeffersonville IN
193 min
11/29/2018
TSV 56-0805
TSV 56-0805Tshivhidzo Na Nyimele Yatsho
Jeffersonville IN
236 min
4/9/2015
TSV 56-0923
TSV 56-0923Adopusheni Ya Tshimuya
Jeffersonville IN
0 min
12/18/2019
TSV 56-1125E
TSV 56-1125EU Shoniswa Ha Muporofita
Jeffersonville IN
108 min
2/14/2019
TSV 57-0127A
TSV 57-0127AU Edziselwa Ha Vhukriste
Lima OH
190 min
7/3/2019
TSV 57-0419
TSV 57-0419U Khunyelela
Jeffersonville IN
134 min
1/11/2018
TSV 57-0420
TSV 57-0420Tshaloni
Jeffersonville IN
104 min
2/21/2019
TSV 57-0421S
TSV 57-0421SMuhulwane Na Mukundi Wa Maanḓa
Jeffersonville IN
112 min
11/21/2018
TSV 57-0421E
TSV 57-0421EHuno Maṱo Avho A Bonyoloswa Huno Vha Mu Ḓivha
Jeffersonville IN
128 min
11/29/2018
TSV 58-0108
TSV 58-0108Muṅwalo Kha Luvhondo
Chicago IL
130 min
2/14/2019
TSV 58-0309E
TSV 58-0309ENaa Tshivhidzo Tshi Ḓo Ṱuwa Phanḓa Ha Maṱhupho?
Jeffersonville IN
161 min
10/11/2018
TSV 58-0720M
TSV 58-0720MNga Lutendo, Mushe
Jeffersonville IN
146 min
6/2/2015
TSV 58-0927
TSV 58-0927Ndi Ngani Ri Si Dinomineisheni?
Jeffersonville IN
360 min
3/8/2018
TSV 58-0928M
TSV 58-0928MNdovhedzo Ya Muya Mukhethwa
Jeffersonville IN
246 min
2/14/2019
TSV 58-0928E
TSV 58-0928EMbeu Ya Ṋowa
Jeffersonville IN
255 min
4/9/2015
TSV 58-1005M
TSV 58-1005MIpfani Ipfi Ḽawe
Jeffersonville IN
208 min
8/27/2015
TSV 58-1005E
TSV 58-1005EMunna O Vhidzwaho Nga Mudzimu
Jeffersonville IN
231 min
8/27/2015
TSV 59-0125
TSV 59-0125Ivhani Na Vhuṱanzi Nga Mudzimu
Jeffersonville IN
153 min
2/5/2015
TSV 59-0301M
TSV 59-0301MKhoro Ndi Ṱhukhu
Jeffersonville IN
229 min
4/9/2015
TSV 59-0301E
TSV 59-0301ENi Ṱoḓani Fhano?
Jeffersonville IN
130 min
2/21/2019
TSV 59-0419A
TSV 59-0419ANganeavhutshilo Yanga
Los Angeles CA
274 min
4/22/2015
TSV 59-0628M
TSV 59-0628MTshivhidzo Tsho Fhuriwaho, Nga Shango
Jeffersonville IN
145 min
5/27/2015
TSV 59-0712
TSV 59-0712Phuluso Ya Tshoṱhe
Jeffersonville IN
136 min
8/27/2015
TSV 59-0802
TSV 59-0802Hu Si Na Tshelede Kana Hu Si Na Mutengo
Jeffersonville IN
132 min
2/21/2019
TSV 59-1129
TSV 59-1129Kha Ri Vhone Mudzimu
San Jose CA
258 min
4/11/2019
TSV 59-1216
TSV 59-1216Muya Mukhethwa Ndi Mini?
Jeffersonville IN
210 min
4/22/2015
TSV 59-1217
TSV 59-1217Muya Mukhethwa Wo Ṋekedzelwani?
Jeffersonville IN
254 min
4/21/2015
TSV 59-1219
TSV 59-1219Mbudziso Na phindulo Dza Muya Mukhethwa
Jeffersonville IN
311 min
1/30/2020
TSV 59-1220M
TSV 59-1220MKhonferensi Na Mudzimu
Jeffersonville IN
251 min
9/28/2015
TSV 59-1220E
TSV 59-1220ERo Baḓekanywa Na Kristo
Jeffersonville IN
173 min
8/27/2015
TSV 59-1227M
TSV 59-1227MTshiga Tsha Nṱhesa
Jeffersonville IN
207 min
8/27/2015
TSV 59-1227E
TSV 59-1227ETshipfi Tsha Nṱhesa
Jeffersonville IN
172 min
4/21/2015
TSV 59-1231
TSV 59-1231Huno U Bva Nga Itsho Tshifhinga
Jeffersonville IN
108 min
9/28/2015
TSV 60-0221
TSV 60-0221U Pfa, U Limuwa, U Ita U Ya Nga Ipfi Ḽa Mudzimu
Jeffersonville IN
245 min
8/5/2015
TSV 60-0402
TSV 60-0402Naa Uya Tenda Izwi?
Tulsa OK
137 min
11/8/2018
TSV 60-0417S
TSV 60-0417SNdi A Ḓivha
Jeffersonville IN
105 min
2/14/2019
TSV 60-0417M
TSV 60-0417MIya, U Vha Vhudze
Jeffersonville IN
240 min
2/21/2019
TSV 60-0515M
TSV 60-0515MKhosi Yo Landulwaho
Jeffersonville IN
0 min
2/13/2020
TSV 60-0515E
TSV 60-0515EAdopusheni #1
Jeffersonville IN
0 min
1/16/2020
TSV 60-0925
TSV 60-0925Iḽo Ḓuvha Kha Khaḽivari
Jeffersonville IN
207 min
4/28/2015
TSV 60-1204M
TSV 60-1204MNzumbululo Ya Yesu Kristo
Jeffersonville IN
321 min
6/18/2015
TSV 61-0425B
TSV 61-0425BVhumudzimu Ho Ṱalutshedzwa
Chicago IL
232 min
4/27/2015
TSV 61-0730M
TSV 61-0730MDzindaela Dza Gaburieḽe Kha Daniele
Jeffersonville IN
0 min
1/30/2020
TSV 61-0806
TSV 61-0806Vhege Ya Vhufusumbe Ya Daniele
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2019
TSV 61-0827
TSV 61-0827Mulaedza Wa Tshilidzi
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2019
TSV 61-1015E
TSV 61-1015EṰhonifho
Jeffersonville IN
204 min
11/29/2018
TSV 61-1119
TSV 61-1119Nungo Dzo Fhelelaho Nga U Shaya Nungo Ho Fhelelaho
Jeffersonville IN
316 min
8/27/2015
TSV 62-0123
TSV 62-0123U Furalela Zwoṱhe
Tempe AZ
279 min
5/28/2015
TSV 62-0311
TSV 62-0311Nndwa Khulwanesa Ye Ya Vhuya Ya Lwiwa
Jeffersonville IN
375 min
5/6/2014
TSV 62-0513M
TSV 62-0513MNḓila Ya Muporofita Wa Ngoho Wa Mudzimu
Jeffersonville IN
297 min
3/26/2015
TSV 62-0908
TSV 62-0908TshipiḒa Tsha Zwino Tsha Mushumo Wanga
Jeffersonville IN
195 min
4/20/2017
TSV 62-0909M
TSV 62-0909MU Vhalela
Jeffersonville IN
186 min
4/20/2017
TSV 62-0909E
TSV 62-0909EVhuhoneni Hawe
Jeffersonville IN
171 min
11/29/2016
TSV 62-1013
TSV 62-1013Ṱhuṱhuwedzo Ya Muṅwe
Jeffersonville IN
231 min
8/5/2015
TSV 62-1014M
TSV 62-1014MTshiimo Tsha Munna O Fhelelaho
Jeffersonville IN
407 min
5/6/2014
TSV 62-1014E
TSV 62-1014EMuendedzi
Jeffersonville IN
214 min
5/28/2015
TSV 62-1111E
TSV 62-1111ENdi Ngani Ndi Tshi Lwa Na Vhurereli Ho Dzudzanywaho
Jeffersonville IN
334 min
8/5/2015
TSV 62-1223
TSV 62-1223U Nyadziwa Nga Nṱhani Ha Vhanga Ḽa Ipfi
Jeffersonville IN
234 min
4/20/2017
TSV 62-1230M
TSV 62-1230MAmbadzifhele
Jeffersonville IN
298 min
7/30/2015
TSV 62-1230E
TSV 62-1230ENaa Itshi Ndi Tshiga Tsha Vhufhelo, Muṋe Wanga?
Jeffersonville IN
357 min
8/5/2015
TSV 63-0116
TSV 63-0116Muḓinḓa Wa Nga Madekwana
Mesa AZ
283 min
4/30/2015
TSV 63-0118
TSV 63-0118Muya Wa Ngoho
Phoenix AZ
212 min
1/23/2020
TSV 63-0120M
TSV 63-0120MIpfi Ḽa Mudzimu Maḓuvhani Aya A U Fhedzisela
Phoenix AZ
148 min
6/11/2015
TSV 63-0121
TSV 63-0121Saxeo, Ramabindu
Tucson AZ
172 min
8/27/2015
TSV 63-0122
TSV 63-0122U Elelwa Murena
Phoenix AZ
196 min
1/30/2020
TSV 63-0317M
TSV 63-0317MMudzimu U Ḓidzumba Kha U Nyadzea, Zwenezwo A Ḓidzumbulula Kha Zwi Fanaho
Jeffersonville IN
385 min
5/12/2016
TSV 63-0317E
TSV 63-0317EVhaka Vhukati Ha Zwikhathi Zwa Sumbe Zwa Tshivhidzo Na Mapfundo A Sumbe
Jeffersonville IN
303 min
5/12/2016
TSV 63-0318
TSV 63-0318Pfundo Ḽa U Thoma
Jeffersonville IN
349 min
5/12/2016
TSV 63-0319
TSV 63-0319Pfundo Ḽa Vhuvhili
Jeffersonville IN
284 min
5/12/2016
TSV 63-0320
TSV 63-0320Pfundo Ḽa Vhuraru
Jeffersonville IN
271 min
5/12/2016
TSV 63-0321
TSV 63-0321Pfundo Ḽa Vhuṋa
Jeffersonville IN
295 min
5/12/2016
TSV 63-0322
TSV 63-0322Pfundo Ḽa Vhuṱanu
Jeffersonville IN
332 min
5/12/2016
TSV 63-0323
TSV 63-0323Pfundo Ḽa Vhurathi
Jeffersonville IN
338 min
5/12/2016
TSV 63-0324M
TSV 63-0324MDzimbudziso Na Dziphindulo Nga Ha Mapfundo
Jeffersonville IN
358 min
5/12/2016
TSV 63-0324E
TSV 63-0324EPfundo Ḽa Vhusumbe
Jeffersonville IN
307 min
5/12/2016
TSV 63-0601
TSV 63-0601Iḓa, U Ntevhele
Tucson AZ
104 min
2/5/2015
TSV 63-0623M
TSV 63-0623MU Ima Vhukati
Jeffersonville IN
276 min
6/18/2015
TSV 63-0623E
TSV 63-0623ETshedza Tshitswuku Tshi Taidzaho Tsha Tshiga Tsha U Ḓa Hawe
Jeffersonville IN
277 min
9/28/2015
TSV 63-0630M
TSV 63-0630MEkisodo Ya Vhuraru
Jeffersonville IN
263 min
6/20/2015
TSV 63-0707M
TSV 63-0707MU Vhona Mulandu
Jeffersonville IN
349 min
8/5/2015
TSV 63-0714M
TSV 63-0714MNdi Ngani Ni Tshi Lila? Ambani!
Jeffersonville IN
285 min
3/26/2015
TSV 63-0714E
TSV 63-0714EḒiṱukufhadzeni
Jeffersonville IN
87 min
2/5/2015
TSV 63-0717
TSV 63-0717Tshivhotshwa
Jeffersonville IN
195 min
2/5/2015
TSV 63-0721
TSV 63-0721U A Londa. Naa Inwi Ni A Londa?
Jeffersonville IN
310 min
5/28/2015
TSV 63-0724
TSV 63-0724Mudzimu Ha Vhidzeli Muthu Kha Khaṱhulo A Sa Athu Mu Tsivhudza U Thoma
Jeffersonville IN
213 min
6/11/2015
TSV 63-0818
TSV 63-0818Tshifhinga Tsha U Ṱangana Na Tshiga
Jeffersonville IN
177 min
8/5/2015
TSV 63-0825M
TSV 63-0825MNaa Ndi Nga Kunda Hani?
Jeffersonville IN
250 min
4/27/2015
TSV 63-0825E
TSV 63-0825ELutendo Lwo Fhelelaho
Jeffersonville IN
199 min
4/27/2015
TSV 63-0901M
TSV 63-0901MLuswayo
Jeffersonville IN
387 min
12/10/2014
TSV 63-0901E
TSV 63-0901EDzikhanganeo
Jeffersonville IN
258 min
7/30/2015
TSV 63-1028
TSV 63-1028Khangwelo
Tucson AZ
184 min
1/30/2020
TSV 63-1110M
TSV 63-1110MMimuya I Re Dzhele Zwino
Jeffersonville IN
350 min
5/28/2015
TSV 63-1110E
TSV 63-1110EUyo A Re Kha Inwi
Jeffersonville IN
284 min
5/6/2014
TSV 63-1124M
TSV 63-1124MNaa Ndi Ḓo Ita Mini Nga Yesu A No Vhidzwa Kristo?
Jeffersonville IN
288 min
11/29/2016
TSV 63-1124E
TSV 63-1124ETshaka Tharu Dza Vhatendi
Jeffersonville IN
251 min
4/20/2017
TSV 63-1127
TSV 63-1127Shango Ḽi Khou Kwashekana Hafhu
Shreveport LA
216 min
11/29/2016
TSV 63-1128M
TSV 63-1128MVhuṱanzi
Shreveport LA
143 min
4/20/2017
TSV 63-1128E
TSV 63-1128ELuswayo
Shreveport LA
214 min
1/11/2018
TSV 63-1129
TSV 63-1129Tshiga Tsha Nṱhesa
Shreveport LA
192 min
11/29/2016
TSV 63-1214
TSV 63-1214Ndi Ngani Betlehema Ḽiṱuku
Phoenix AZ
221 min
10/10/2019
TSV 63-1216
TSV 63-1216Ro Vhona Ṋaledzi Yawe Huno Ro Ḓa U Mu Luvha
Tucson AZ
240 min
2/5/2015
TSV 63-1222
TSV 63-1222Zwifhiwa Zwa Mudzimu Tshifhinga Tshoṱhe Zwi Wana Mafhethu Azwo
Jeffersonville IN
196 min
6/11/2015
TSV 63-1226
TSV 63-1226Oda Ya Tshivhidzo
Jeffersonville IN
249 min
6/20/2015
TSV 63-1229M
TSV 63-1229MHu Na Munna Hafha Ane A Nga Funga Luvhone
Jeffersonville IN
310 min
6/11/2015
TSV 63-1229E
TSV 63-1229ESedzani Hangei Kha Yesu
Jeffersonville IN
283 min
11/29/2016
TSV 64-0112
TSV 64-0112Shalom
Sierra Vista AZ
283 min
10/10/2019
TSV 64-0205
TSV 64-0205Mudzimu Ndi Muṱalutshedzi Wa Ene Muṋe
Bakersfield CA
139 min
2/5/2015
TSV 64-0213
TSV 64-0213Zwenezwo Yesu A Ḓa A Vhidza
Tulare CA
150 min
11/8/2018
TSV 64-0312
TSV 64-0312Musi Maṱo Avho O No Bonyoloswa, Vha Mu Ḓivha
Beaumont TX
179 min
11/21/2018
TSV 64-0313
TSV 64-0313Ipfi Ḽa Tshiga
Beaumont TX
190 min
5/6/2014
TSV 64-0320
TSV 64-0320Mudzimu A Tshi Khou Ḓiṱalusa Nga Mvumbo Yawe
Denham Springs LA
176 min
11/8/2018
TSV 64-0321B
TSV 64-0321BO Vha A Tshi Tea U Fhira Nga Henefho
Baton Rouge LA
115 min
3/14/2019
TSV 64-0321E
TSV 64-0321EIpfi Ḽa Tshiga
Denham Springs LA
284 min
5/6/2014
TSV 64-0322
TSV 64-0322U Dzhia Khoro Ya Swina Nga Murahu Ha Tsengo
Denham Springs LA
150 min
2/5/2015
TSV 64-0411
TSV 64-0411Amunezhia Ya Tshimuya
Birmingham AL
170 min
11/21/2018
TSV 64-0416
TSV 64-0416Huno Musi Maṱo Avho O No Bonyoloswa, Vha Mu Ḓivha
Tampa FL
187 min
2/21/2019
TSV 64-0417
TSV 64-0417Zwenezwo Yesu A Ḓa A Vhidza
Tampa FL
201 min
10/11/2018
TSV 64-0418E
TSV 64-0418EYesu U Vhulunga Pfulufhedziso Dzawe Dzoṱhe
Tampa FL
223 min
10/10/2019
TSV 64-0614M
TSV 64-0614MU Bvulwa Lupila Ha Mudzimu
Jeffersonville IN
376 min
6/17/2015
TSV 64-0614E
TSV 64-0614EMuthu A Sa Pfeseswiho
Jeffersonville IN
178 min
6/17/2015
TSV 64-0620B
TSV 64-0620BYesu Ndi Nnyi?
Topeka KS
144 min
3/1/2018
TSV 64-0620E
TSV 64-0620EMudzimu U Na Ngwana Yo Ṋetshedzwaho
Topeka KS
147 min
3/14/2019
TSV 64-0629
TSV 64-0629Mudzimu Wa Maanḓa O Bvulwaho Lupila Phanḓa Hashu
Philadelphia PA
202 min
5/6/2014
TSV 64-0705
TSV 64-0705Tshifanyiso Tsho Vuledzeaho
Jeffersonville IN
252 min
6/20/2015
TSV 64-0719M
TSV 64-0719MTshimima Tsha Phalaphala
Jeffersonville IN
253 min
5/14/2015
TSV 64-0719E
TSV 64-0719EU Ya Nnḓa Ha Mushasha
Jeffersonville IN
172 min
8/5/2015
TSV 64-0726M
TSV 64-0726MU Limuwa Ḓuvha ḼaṊu Na Mulaedza WaḼo
Jeffersonville IN
321 min
5/6/2014
TSV 64-0726E
TSV 64-0726EMadamu A Re Na Mitwe
Jeffersonville IN
190 min
6/16/2015
TSV 64-0802
TSV 64-0802Haya Hu Ḓaho Ha Muhwe Wa Ṱaḓulu Na Muselwa Wa Ḽifhasi
Jeffersonville IN
447 min
5/28/2015
TSV 64-0816
TSV 64-0816U Lingulula Ipfi Ḽawe
Jeffersonville IN
371 min
4/30/2015
TSV 64-0823E
TSV 64-0823EMbudziso Na Phindulo
Jeffersonville IN
335 min
2/21/2019
TSV 64-0830M
TSV 64-0830MMbudziso Na Phindulo
Jeffersonville IN
402 min
1/30/2020
TSV 64-0830E
TSV 64-0830EMbudziso Na Dziphindulo #4
Jeffersonville IN
233 min
1/11/2018
TSV 64-1212
TSV 64-1212Tshifhinga Tsha Khaṋo
Phoenix AZ
320 min
10/10/2019
TSV 64-1227
TSV 64-1227Inwi Ni Ri Ndi Nnyi Uyu?
Phoenix AZ
240 min
8/29/2019
TSV 65-0117
TSV 65-0117Vhuṱolo
Phoenix AZ
187 min
8/22/2019
TSV 65-0118
TSV 65-0118Mbeu Ya Vhuluṱa
Phoenix AZ
182 min
5/6/2014
TSV 65-0119
TSV 65-0119Mudzimu O Pfumaho Khathutshelo
Phoenix AZ
178 min
3/14/2019
TSV 65-0120
TSV 65-0120Ni Songo Ḓitika Nga U Pfesesa Haṋu
Phoenix AZ
221 min
3/14/2019
TSV 65-0123
TSV 65-0123Madamu A Re Na Mitwe
Phoenix AZ
201 min
5/6/2014
TSV 65-0124
TSV 65-0124Maṱungu A Mbebo
Phoenix AZ
0 min
2/13/2020
TSV 65-0125
TSV 65-0125Ḽino Ḓuvha Ulwu Luṅwalo Lwo Vuledzea
Phoenix AZ
54 min
3/14/2019
TSV 65-0206
TSV 65-0206Miṋango Kha Muṋango
Flagstaff AZ
234 min
7/3/2019
TSV 65-0217
TSV 65-0217Munna A Shavhaho Vhuhoneni Ha Murena
Jeffersonville IN
194 min
7/30/2015
TSV 65-0218
TSV 65-0218Mbeu A Si Muḽaifa Na Ganda
Jeffersonville IN
227 min
2/6/2015
TSV 65-0219
TSV 65-0219I