Sermones para descargar
Todos los sermones del Hermano Branham traducidos al español y otros idiomas están disponibles para descargar. Basta seleccionar las opciones de filtro de los sermones y luego hacer clic en el icono de la nube, para descargar el audio; en el icono del altavoz, para reproducirlo en continuo; o en el icono del libro, para descargar el PDF. El archivo se descargará automáticamente en su computadora o su dispositivo móvil. Los 1.206 sermones originales, de los cuales muchos se han traducido a unos 70 idiomas, están disponibles en inglés.

Idioma seleccionado:  LUA  
Descargar PDF Descargar audio Reproducir audio en línea
ordenar por : Fecha Título Fecha de publicación
  Resultados : 97
LUA 53-0608A
LUA 53-0608ADilonga Dyà Maalu À Baadémons, Cipaapu Cyà Mubidi
Connersville IN
0 min
2/3/2021
LUA 53-0609A
LUA 53-0609ADilonga Dyà Maalu À Baadémons, Cipaapu Cyà Maalu À Ntèndeleelu
Connersville IN
0 min
3/24/2021
LUA 55-0117
LUA 55-0117Mwàkalwà Mwanjèlò Kûndì, Nè Mudimu Wàkantùmàye Naawù
Chicago IL
217 min
10/26/2017
LUA 55-0724
LUA 55-0724Nyumà Miseeswishi
Jeffersonville IN
0 min
2/9/2021
LUA 56-0513
LUA 56-0513Dilongesha Pa Bìdì Bìtàngilà Môsà
Jeffersonville IN
0 min
1/26/2021
LUA 56-0805
LUA 56-0805Èkèleezìyà Nè Ngiikàdìlù Wendè
Jeffersonville IN
260 min
11/10/2017
LUA 57-0818
LUA 57-0818Bivùlukilu Byà Nzambì Byela Ku Mateeta À Bikondo
Jeffersonville IN
144 min
8/2/2018
LUA 58-0720M
LUA 58-0720MKu Diitabuuja, Môsà
Jeffersonville IN
145 min
11/2/2017
LUA 58-0927
LUA 58-0927Twêtù Katwèna Dìngumba Bwà Cinyì?
Jeffersonville IN
0 min
3/18/2016
LUA 58-0928E
LUA 58-0928EDimiinu Dyà Nyòka
Jeffersonville IN
0 min
3/18/2016
LUA 58-1130
LUA 58-1130Nsentedi, Udi Wamba Bìshi Bwà Bufùku?
Jeffersonville IN
213 min
8/2/2018
LUA 59-0125
LUA 59-0125Ikala Mutwishiibwe Bwa Nzambi
Jeffersonville IN
151 min
3/2/2017
LUA 59-0301M
LUA 59-0301MMushìkù Wà Mbèlu Mmubùmbàkàne
Jeffersonville IN
241 min
11/10/2017
LUA 59-0301E
LUA 59-0301EUdi Wenza Cinyì Apa?
Jeffersonville IN
149 min
10/26/2017
LUA 59-0419A
LUA 59-0419ABwalu Bulonda Bwà Nsòmbelu Wanyì
Los Angeles CA
0 min
2/12/2016
LUA 59-0525
LUA 59-0525Bimfwànyì Byà Kilistò
Jeffersonville IN
0 min
11/14/2019
LUA 59-0628M
LUA 59-0628MÈkèleezìyà Museeswisha, Kùdì Maalu À Pa Buloba
Jeffersonville IN
157 min
11/10/2017
LUA 59-0802
LUA 59-0802Kakùyi Mfrangà Anyì Kakùyi Mushinga Wà Difuta
Jeffersonville IN
149 min
8/23/2021
LUA 59-1216
LUA 59-1216Nyumà Mwîmpè Ncinyì?
Jeffersonville IN
0 min
6/1/2021
LUA 59-1217
LUA 59-1217Nyumà Mwîmpè Wàkafìdiibwa Bwà Cinyì?
Jeffersonville IN
0 min
8/25/2021
LUA 60-0402
LUA 60-0402Udi Witabuuja Aci Anyì?
Tulsa OK
151 min
11/8/2018
LUA 60-0417M
LUA 60-0417MNdààyi, Nùkambè
Jeffersonville IN
0 min
8/31/2021
LUA 60-0515M
LUA 60-0515MMfùmù Mubèngììbwe
Jeffersonville IN
0 min
4/7/2021
LUA 60-0515E
LUA 60-0515EDitèèkiibwa #1
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2021
LUA 60-0518
LUA 60-0518Ditèèkiibwa #2
Jeffersonville IN
0 min
4/27/2021
LUA 60-0522M
LUA 60-0522MDitèèkiibwa #3
Jeffersonville IN
0 min
5/19/2021
LUA 60-0522E
LUA 60-0522EDitèèkiibwa #4
Jeffersonville IN
0 min
7/20/2021
LUA 60-0925
LUA 60-0925Ditùkù Adi Ku Kàlvarìyò
Jeffersonville IN
223 min
3/2/2017
LUA 61-0319
LUA 61-0319Ntèndeleelu Wa Izàbèlà
Middletown OH
0 min
6/1/2021
LUA 61-0425B
LUA 61-0425BBunzambì Buumvwija
Chicago IL
0 min
3/5/2016
LUA 61-0730M
LUA 61-0730MDileeja Dyà Njila Dyà Ngabùdyèlè Kùdì Danyèlè
Jeffersonville IN
0 min
7/19/2021
LUA 61-0806
LUA 61-0806Lumingu Lwà Makùmì Mwandamutekètè Lwà Danyèlè
Jeffersonville IN
0 min
9/1/2021
LUA 61-1112
LUA 61-1112Cimanyinu Cilelèlà Cìdìbo Bapangè Kumòna
Jeffersonville IN
0 min
11/21/2019
LUA 61-1119
LUA 61-1119Dikàndà Dipwàngàne Ku Butekètè Bupwàngàne
Jeffersonville IN
0 min
7/12/2021
LUA 61-1210
LUA 61-1210Cidìkà
Jeffersonville IN
0 min
2/13/2020
LUA 61-1231M
LUA 61-1231MUdi Nè Cyà Kulediibwa Cyàkàbìdì
Jeffersonville IN
0 min
7/14/2021
LUA 62-0218
LUA 62-0218Disùminyina
Jeffersonville IN
0 min
7/19/2021
LUA 62-0311
LUA 62-0311Mvità Mitàmbe Bunènè Yà Kacya Bààlwangana Mvità
Jeffersonville IN
0 min
4/7/2021
LUA 62-0513M
LUA 62-0513MNgenzèlù Wa Maalu Wa Mupròfetà Mulelèlà Wa Nzambì
Jeffersonville IN
0 min
8/2/2021
LUA 62-1014M
LUA 62-1014MCipidì Cyà Muntu Mupwàngàne
Jeffersonville IN
0 min
2/3/2016
LUA 62-1014E
LUA 62-1014EMulombodi
Jeffersonville IN
229 min
4/16/2020
LUA 62-1111E
LUA 62-1111EBwà Cinyì Ndi Mbèngangana Nè Ntèndeleelu Mudìlongolwela
Jeffersonville IN
0 min
3/11/2021
LUA 62-1230M
LUA 62-1230MCyeyemenu
Jeffersonville IN
0 min
6/9/2021
LUA 62-1230E
LUA 62-1230EEci Ki Cimanyinu Cyà Nshììkidilu Anyì, Mukalenge?
Jeffersonville IN
0 min
6/9/2021
LUA 63-0120M
LUA 63-0120MDîyì Dya Nzambi Mu Matuku A Ndekeelu Aa
Phoenix AZ
171 min
3/2/2017
LUA 63-0223
LUA 63-0223Ciibi Munda Mwà Ciibi
Tucson AZ
0 min
3/25/2021
LUA 63-0304
LUA 63-0304Cyeyemenu
Houston TX
0 min
6/1/2021
LUA 63-0421
LUA 63-0421Ditùkù Dyà Bucìmunyi
Sierra Vista AZ
0 min
10/17/2019
LUA 63-0601
LUA 63-0601Lwâku, Ùndondè Mêmè
Tucson AZ
99 min
10/26/2017
LUA 63-0623M
LUA 63-0623MKwimana Pankacì
Jeffersonville IN
0 min
2/8/2021
LUA 63-0630E
LUA 63-0630ENsòmbelu Webè Mmukùmbànyìne Èvànjeelìyò Anyì?
Jeffersonville IN
0 min
8/13/2020
LUA 63-0714M
LUA 63-0714MBwà Cinyì Kwela Mbìlà? Akùlà!
Jeffersonville IN
0 min
7/19/2021
LUA 63-0714E
LUA 63-0714EDìpwekèshè
Jeffersonville IN
86 min
10/26/2017
LUA 63-0717
LUA 63-0717Mwena Bùlokò
Jeffersonville IN
192 min
10/30/2017
LUA 63-0818
LUA 63-0818Cikondo Nè Cimanyinu Cyà Didìsanga
Jeffersonville IN
185 min
11/8/2018
LUA 63-0901M
LUA 63-0901MCimanyinu
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2021
LUA 63-1110M
LUA 63-1110MMisùùkà Yìdì Mu Bùlokò Mpindyewu Ayi
Jeffersonville IN
0 min
5/11/2021
LUA 63-1201M
LUA 63-1201MCyeyemenu
Shreveport LA
0 min
12/11/2019
LUA 63-1226
LUA 63-1226Bulongàmè Bwà Èkèleezìyà
Jeffersonville IN
0 min
7/14/2021
LUA 64-0112
LUA 64-0112Shalom
Sierra Vista AZ
0 min
8/3/2021
LUA 64-0205
LUA 64-0205Nzambì Ke Mudyùmvwijidi Wa Yêyè Mwinè
Bakersfield CA
129 min
3/2/2017
LUA 64-0213
LUA 64-0213Ki Yesù Kulwa È Kubììkilayè
Tulare CA
168 min
11/8/2018
LUA 64-0307
LUA 64-0307Bujaadiki Pa Mbû
Dallas TX
0 min
5/25/2021
LUA 64-0311
LUA 64-0311Nzambì Ùtu Ùmanyikila Ku Ngiikàdìlù Yèndè
Beaumont TX
0 min
8/13/2020
LUA 64-0320
LUA 64-0320Nzambì ÙDìmanyishila Ku Ngiikàdìlù Yèndè
Denham Springs LA
196 min
11/8/2018
LUA 64-0321E
LUA 64-0321EDîyì Dyà Cimanyinu
Denham Springs LA
0 min
3/5/2016
LUA 64-0322
LUA 64-0322Kukookesha Ciibi Cya Mwena Lukuna Paanyima Paa Diteeta
Denham Springs LA
159 min
2/23/2017
LUA 64-0614M
LUA 64-0614MDibuuludiibwa Dyà Nzambì
Jeffersonville IN
0 min
5/3/2021
LUA 64-0629
LUA 64-0629Nzambì Wa Bukolè Mubuulula Kumpàlà Kwètù
Philadelphia PA
197 min
4/16/2020
LUA 64-0726M
LUA 64-0726MJingùlùlà Ditùkù Dyèbè Nè Mukenji Wàdì
Jeffersonville IN
299 min
7/13/2017
LUA 64-0726E
LUA 64-0726EBiinà Byà Mâyì Byelè Mitanta
Jeffersonville IN
0 min
2/3/2016
LUA 64-0816
LUA 64-0816Ùjaadika Dîyì Dyèndè
Jeffersonville IN
0 min
5/10/2021
LUA 65-0118
LUA 65-0118Dimiinu Dyà Dipangakanangana
Phoenix AZ
182 min
2/23/2017
LUA 65-0120
LUA 65-0120Kwìkadi Mweyèmène Dyumvwa Dyèbè Wêwè Mwinè To
Phoenix AZ
0 min
10/17/2019
LUA 65-0123
LUA 65-0123Biinà Byà Mâyì Byelè Mitanta
Phoenix AZ
200 min
11/21/2016
LUA 65-0219
LUA 65-0219Ditùkù Edi Mufùndu Ewu Wǔlù
Jeffersonville IN
0 min
6/10/2021
LUA 65-0220
LUA 65-0220Mwaba Wà Dikuukwila Musungula Wà Nzambì
Jeffersonville IN
0 min
5/17/2021
LUA 65-0221M
LUA 65-0221MDibàkà Nè Difwà Dyà Dibàkà
Jeffersonville IN
0 min
10/31/2019
LUA 65-0424
LUA 65-0424Umwèpelè Pa Mùlìyô Mujimà
Los Angeles CA
0 min
9/5/2019
LUA 65-0429E
LUA 65-0429EDisungula Dyà Mukàjì Wa Kusèla
Los Angeles CA
0 min
11/11/2020
LUA 65-0718M
LUA 65-0718MKuteeta Bwà Kwenzela Nzambì Mudimu Kacìyi Diswa Dyà Nzambì
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2021
LUA 65-0718E
LUA 65-0718ECyàkudyà Cyà Nyumà Mu Muvù Wàcì
Jeffersonville IN
0 min
2/8/2021
LUA 65-0725M
LUA 65-0725MBalaaba Maanyì Ku Cikondo Cyà Nshììkìdìlù
Jeffersonville IN
0 min
5/26/2021
LUA 65-0829
LUA 65-0829Edènà wa Sàtaanà
Jeffersonville IN
0 min
12/19/2019
LUA 65-1125
LUA 65-1125Disangila Dìdì Kadìyì Dìmwèneka Dyà Mukàjì-Musèla Wa Kilistò
Shreveport LA
0 min
6/2/2021
LUA 65-1127B
LUA 65-1127BKuteeta Bwà Kwenzela Nzambì Mudimu Kacìyi Diswa Dyà Nzambì
Shreveport LA
0 min
2/8/2021
LUA 65-1204
LUA 65-1204Dyambwibwa
Yuma AZ
0 min
2/26/2020
LUA 65-1206
LUA 65-1206Maalu Àdì Ènzekà Leelù Mmatòòkesha Kùdì Cipròfetà
San Bernardino CA
0 min
3/15/2021
LUA 65-1212
LUA 65-1212Mèèsà À Mukalenge
Tucson AZ
75 min
11/21/2017
LUA TR-ASCE
LUA TR-ASCEYêyè Wakabanda Muulu Ne Wakapa Bantu Mapà.
0 min
6/24/2015
LUA TR-DOCT
LUA TR-DOCTDilongesha Dya Beena Nikalao
0 min
6/24/2015
LUA TR-ENTI
LUA TR-ENTINyuma Miseeswishi Ilwishangana Ne Dîyì Dya Nzambi
0 min
6/24/2015
LUA TR-JCIG
LUA TR-JCIGYesu Kilisto Udi Nzambi
0 min
6/24/2015
LUA TR-JCTS
LUA TR-JCTSYesu Kilisto Umweumwe Awu Makeelela, Leelu Too Ne Kashidi
0 min
6/24/2015
LUA TR-JEZE
LUA TR-JEZEMukaji Awu Izabela
0 min
6/24/2015
LUA TR-MESS
LUA TR-MESSMusanjeela
0 min
4/14/2017
LUA TR-PUYP
LUA TR-PUYPAngata Kasala Keebe Ufunde
0 min
6/24/2015
Total M4A: 27 Total PDF: 97