Sermones para descargar
Todos los sermones del Hermano Branham traducidos al español y otros idiomas están disponibles para descargar. Basta seleccionar las opciones de filtro de los sermones y luego hacer clic en el icono de la nube, para descargar el audio; en el icono del altavoz, para reproducirlo en continuo; o en el icono del libro, para descargar el PDF. El archivo se descargará automáticamente en su computadora o su dispositivo móvil. Los 1.206 sermones originales, de los cuales muchos se han traducido a unos 70 idiomas, están disponibles en inglés.

Idioma seleccionado:  SHO  
Descargar PDF Descargar audio Reproducir audio en línea
ordenar por : Fecha Título Fecha de publicación
  Resultados : 158
SHO 53-0608A
SHO 53-0608AZvemadhimoni, Muchiyero Chezvinobatika
Connersville IN
141 min
4/1/2021
SHO 53-0609A
SHO 53-0609AZvemadhimoni, Muchiyero Chezvinamato
Connersville IN
0 min
2/1/2021
SHO 54-0404E
SHO 54-0404EMwari Vane Nzira YaVakapa
Louisville KY
217 min
5/14/2015
SHO 54-0515
SHO 54-0515Mibvunzo NeMhinduro
Jeffersonville IN
315 min
2/25/2021
SHO 55-0117
SHO 55-0117Kuuya Kwakaita Ngirozi Kwandiri Nokuraira Kwayo
Chicago IL
170 min
4/30/2014
SHO 55-0724
SHO 55-0724Mweya Inonyengera
Jeffersonville IN
248 min
5/16/2019
SHO 56-0513
SHO 56-0513Dzidziso YezvaMosesi
Jeffersonville IN
255 min
6/9/2015
SHO 56-0610
SHO 56-0610Kukwaniswa
Jeffersonville IN
0 min
3/29/2021
SHO 56-0805
SHO 56-0805Chechi Uye Chinhanho Chayo
Jeffersonville IN
189 min
4/30/2014
SHO 56-1125E
SHO 56-1125EMuporofita Ari Kunyara
Jeffersonville IN
0 min
4/1/2021
SHO 57-0317
SHO 57-0317Munzwei
Lakeport CA
0 min
3/15/2021
SHO 57-0419
SHO 57-0419Kukwaniswa
Jeffersonville IN
146 min
10/18/2018
SHO 57-0421S
SHO 57-0421SMukundi Mukuru Ane Masimba
Jeffersonville IN
124 min
11/24/2020
SHO 58-0108
SHO 58-0108Chinyorwa Pamadziro
Chicago IL
117 min
4/30/2014
SHO 58-0406S
SHO 58-0406SNdinoziva Mudzikinuri Wangu Anorarama
Jeffersonville IN
155 min
8/15/2019
SHO 58-0528
SHO 58-0528Chiratidzo ChaMesia
New Haven CT
0 min
7/5/2021
SHO 58-0720M
SHO 58-0720MNokutenda, Mosesi
Jeffersonville IN
147 min
9/26/2017
SHO 58-0927
SHO 58-0927Sei Isu Tisiri Sangano?
Jeffersonville IN
400 min
1/16/2020
SHO 58-0928E
SHO 58-0928EMbeu YeNyoka
Jeffersonville IN
248 min
5/1/2014
SHO 58-1005M
SHO 58-1005MInzwai Inzwi RaKe
Jeffersonville IN
235 min
8/15/2019
SHO 59-0125
SHO 59-0125Iva Nechokwadi NaMwari
Jeffersonville IN
139 min
8/20/2015
SHO 59-0301M
SHO 59-0301MSuvo Rakamanikana
Jeffersonville IN
187 min
4/30/2014
SHO 59-0329S
SHO 59-0329SKurarama, Kufa, Kuvigwa, Kumuka, Kuuya
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
SHO 59-0419A
SHO 59-0419ATsananguro Youpenyu Hwangu
Los Angeles CA
219 min
4/30/2014
SHO 59-0510M
SHO 59-0510MZuva RaAmai
Jeffersonville IN
0 min
7/5/2021
SHO 59-0510E
SHO 59-0510ENdianiko Uyu?
Jeffersonville IN
0 min
4/15/2021
SHO 59-0628M
SHO 59-0628MChechi Yakanyengedzwa, neNyika
Jeffersonville IN
118 min
4/30/2014
SHO 59-0712
SHO 59-0712Kudzikinurwa Kwakazara
Jeffersonville IN
145 min
6/8/2018
SHO 59-0802
SHO 59-0802Pasina Mari Kana Pasina Mubhadharo
Jeffersonville IN
147 min
8/1/2019
SHO 59-1004E
SHO 59-1004ESeiko Uchichema? Taura!
Clarksville IN
201 min
6/27/2019
SHO 59-1108
SHO 59-1108Kutora Masuwo Omuvengi
Jeffersonville IN
149 min
4/30/2014
SHO 59-1129
SHO 59-1129Ngationei Mwari
San Jose CA
311 min
4/1/2021
SHO 59-1216
SHO 59-1216Mweya Mutsvene Chii?
Jeffersonville IN
174 min
4/30/2014
SHO 59-1217
SHO 59-1217Mweya Mutsvene Wakapuwirwei?
Jeffersonville IN
214 min
4/30/2014
SHO 59-1219
SHO 59-1219Mibvunzo NeMhinduro Pamusoro PeMweya Mutsvene
Jeffersonville IN
0 min
7/5/2021
SHO 59-1227E
SHO 59-1227EPfungwa Yechitanhatu
Jeffersonville IN
140 min
4/30/2014
SHO 59-1231
SHO 59-1231Zvino Kubva Panguva Iyoyo
Jeffersonville IN
114 min
8/8/2018
SHO 60-0229
SHO 60-0229Dutu Riri Kuuya
Phoenix AZ
171 min
4/25/2019
SHO 60-0308
SHO 60-0308Kunzvera Mweya
Phoenix AZ
0 min
7/21/2021
SHO 60-0402
SHO 60-0402Unozvitenda Here Izvi?
Tulsa OK
143 min
11/8/2018
SHO 60-0515M
SHO 60-0515MMambo Akarambwa
Jeffersonville IN
0 min
8/31/2021
SHO 60-0515E
SHO 60-0515EKugadzwa #1
Jeffersonville IN
240 min
6/10/2021
SHO 60-0518
SHO 60-0518Kugadzwa #2
Jeffersonville IN
0 min
12/5/2019
SHO 60-0522M
SHO 60-0522MKugadzwa #3
Jeffersonville IN
0 min
12/18/2019
SHO 60-0522E
SHO 60-0522EKugadzwa #4
Jeffersonville IN
0 min
12/18/2019
SHO 60-0925
SHO 60-0925Zuva Riya PaKarivhari
Jeffersonville IN
208 min
7/8/2019
SHO 60-1204M
SHO 60-1204MChizaruro ChaJesu Kristu
Jeffersonville IN
330 min
8/27/2015
SHO 61-0119M
SHO 61-0119MZvinhu Izvo Zvakange Zvisina Kudaro Kubva Kumavambo
Beaumont TX
0 min
5/10/2021
SHO 61-0120
SHO 61-0120Rubhabhatidzo Rwemumvura
Beaumont TX
223 min
3/11/2021
SHO 61-0305
SHO 61-0305Seri Kwechidzitiro Chenguva
Jeffersonville IN
100 min
7/8/2019
SHO 61-0425B
SHO 61-0425BKutsanangura Humwari
Chicago IL
191 min
4/30/2014
SHO 61-0730M
SHO 61-0730MRairo DzaGabrieri Kuna Dhanieri
Jeffersonville IN
0 min
9/9/2021
SHO 61-1231M
SHO 61-1231MUnofanira Kuberekwa Patsva
Jeffersonville IN
0 min
3/1/2021
SHO 62-0118
SHO 62-0118Kugutsikana Ndokuzova Nehanyn’a
Tempe AZ
275 min
4/30/2014
SHO 62-0123
SHO 62-0123Kusiya Zvose
Tempe AZ
270 min
8/27/2015
SHO 62-0311
SHO 62-0311Hondo Hurusa Yati Yamborwiwa
Jeffersonville IN
363 min
11/4/2014
SHO 62-0506
SHO 62-0506Kuve Nezvinhu Zvose
Jeffersonville IN
218 min
8/15/2019
SHO 62-0513M
SHO 62-0513MNzira YeMuporofita Wechokwadi WaMwari
Jeffersonville IN
0 min
2/15/2021
SHO 62-0513E
SHO 62-0513EKutura Mafemo
Jeffersonville IN
157 min
5/17/2017
SHO 62-1013
SHO 62-1013Simba RaMaitire Omumwe Pane Mumwe
Jeffersonville IN
200 min
4/30/2014
SHO 62-1014M
SHO 62-1014MChimiro Chemunhu Wakakwana
Jeffersonville IN
379 min
12/10/2014
SHO 62-1014E
SHO 62-1014EMutungamiriri
Jeffersonville IN
211 min
4/30/2014
SHO 62-1209
SHO 62-1209Kurangarira Ishe
Jeffersonville IN
123 min
4/30/2014
SHO 62-1230M
SHO 62-1230MMhedziso
Jeffersonville IN
256 min
4/30/2014
SHO 62-1231
SHO 62-1231Mangange
Jeffersonville IN
126 min
12/20/2018
SHO 63-0120M
SHO 63-0120MInzwi RaMwari Mumazuva Ano Okupedzisira
Phoenix AZ
157 min
8/19/2015
SHO 63-0121
SHO 63-0121Zakeo, Muzvinabhizimisi
Tucson AZ
180 min
9/26/2017
SHO 63-0601
SHO 63-0601Uya, UNditevere
Tucson AZ
100 min
1/25/2017
SHO 63-0630M
SHO 63-0630MEksodho YeChitatu
Jeffersonville IN
294 min
9/13/2016
SHO 63-0630E
SHO 63-0630EKo Hupenyu Hwako Hwakakodzerana Here NeEvhangeri?
Jeffersonville IN
364 min
1/28/2016
SHO 63-0707M
SHO 63-0707MKupomera Mhosva
Jeffersonville IN
352 min
1/26/2016
SHO 63-0714M
SHO 63-0714MUnochemei? Taura!
Jeffersonville IN
289 min
9/13/2016
SHO 63-0714E
SHO 63-0714EZvininipise
Jeffersonville IN
82 min
8/13/2015
SHO 63-0717
SHO 63-0717Musungwa
Jeffersonville IN
201 min
12/10/2014
SHO 63-0721
SHO 63-0721Iye Ane Hanyn’a. Iwe Une Hanyn’a Here?
Jeffersonville IN
326 min
1/7/2016
SHO 63-0724
SHO 63-0724Mwari Haadanire Munhu Kuzotongwa Asina Kutanga Amuyambira
Jeffersonville IN
235 min
1/28/2016
SHO 63-0804A
SHO 63-0804AKamwe Chete Zvakare
Chicago IL
129 min
12/13/2018
SHO 63-0818
SHO 63-0818Nguva Yekubatana NeChiratidzo
Jeffersonville IN
174 min
8/13/2015
SHO 63-0825M
SHO 63-0825MKo Ndingakundewo Sei?
Jeffersonville IN
251 min
12/10/2015
SHO 63-0825E
SHO 63-0825EKutenda KwakaKwana
Jeffersonville IN
203 min
1/7/2016
SHO 63-0901M
SHO 63-0901MChiratidzo
Jeffersonville IN
303 min
4/30/2014
SHO 63-0901E
SHO 63-0901EKuperera
Jeffersonville IN
267 min
5/14/2015
SHO 63-1110M
SHO 63-1110MMweya Iri Mutorongo Iye Zvino
Jeffersonville IN
348 min
6/9/2015
SHO 63-1110E
SHO 63-1110EUyo Ari Mauri
Jeffersonville IN
271 min
6/9/2015
SHO 63-1124E
SHO 63-1124EMhando Nhatu Dzevatendi
Jeffersonville IN
0 min
8/5/2021
SHO 63-1128M
SHO 63-1128MChapupu
Shreveport LA
153 min
6/10/2021
SHO 63-1226
SHO 63-1226Hurongwa HweChechi
Jeffersonville IN
263 min
12/10/2014
SHO 63-1229E
SHO 63-1229ETarisa Kuna Jesu
Jeffersonville IN
337 min
3/11/2021
SHO 64-0121
SHO 64-0121Shoko RaMwari Rinodanira Kupatsanurwa Kuzere Kubva Kune Kusatenda
Phoenix AZ
0 min
3/29/2021
SHO 64-0205
SHO 64-0205Mwari AnoZvidudzirira PachaKe
Bakersfield CA
119 min
8/30/2016
SHO 64-0206E
SHO 64-0206ENzira Yakapihwa NaMwari Yezuva Rino
Bakersfield CA
0 min
3/18/2021
SHO 64-0213
SHO 64-0213Zvino Jesu Akauya Akadana
Tulare CA
163 min
11/8/2018
SHO 64-0215
SHO 64-0215Runziro
Tulare CA
161 min
8/20/2015
SHO 64-0216
SHO 64-0216Kucherechedzwa
Tulare CA
242 min
3/18/2021
SHO 64-0307
SHO 64-0307Chapupu Pagungwa
Dallas TX
192 min
5/25/2017
SHO 64-0315
SHO 64-0315Runziro
Beaumont TX
0 min
11/2/2020
SHO 64-0320
SHO 64-0320Mwari Achizvizivisa PachaKe Kubudikidza Nehunhu HwaKe
Denham Springs LA
190 min
11/8/2018
SHO 64-0321E
SHO 64-0321EInzwi Re Chiratidzo
Denham Springs LA
257 min
1/26/2016
SHO 64-0322
SHO 64-0322Kutora Suwo Remuvengi Shure Kwemuedzo
Denham Springs LA
146 min
8/19/2015
SHO 64-0409
SHO 64-0409Kuratidzwa KwaKristu Mumazera Ose
Birmingham AL
0 min
4/8/2021
SHO 64-0531
SHO 64-0531Munhu Asinganzwisisike
Prescott AZ
96 min
5/13/2021
SHO 64-0614M
SHO 64-0614MKuiswa Pachena KwaMwari
Jeffersonville IN
0 min
7/7/2021
SHO 64-0629
SHO 64-0629Mwari Mukuru Achibhedhenurwa Pamberi Pedu
Philadelphia PA
191 min
5/1/2014
SHO 64-0719E
SHO 64-0719EKuenda Mberi KweMusasa
Jeffersonville IN
0 min
7/8/2021
SHO 64-0726M
SHO 64-0726MKucherechedza Zuva Rako NeMharidzo Yaro
Jeffersonville IN
0 min
12/8/2020
SHO 64-0726E
SHO 64-0726EMatangi Akatsemuka
Jeffersonville IN
191 min
5/1/2014
SHO 64-1227
SHO 64-1227Ko Munoti Uyu Ndiyani?
Phoenix AZ
0 min
5/26/2021
SHO 65-0118
SHO 65-0118Mbeu Yenyonganiso
Phoenix AZ
142 min
4/30/2014
SHO 65-0123
SHO 65-0123Zvirongo Zvakatsemuka
Phoenix AZ
184 min
4/30/2014
SHO 65-0124
SHO 65-0124Marwadzo Ekuzvara
Phoenix AZ
232 min
8/27/2015
SHO 65-0125
SHO 65-0125Nhasi Uno Rugwaro Urwu Rwazadzikiswa
Phoenix AZ
50 min
4/30/2014
SHO 65-0217
SHO 65-0217Munhu Ari Kutiza Kubva MuHupo HwaShe
Jeffersonville IN
213 min
1/14/2021
SHO 65-0218
SHO 65-0218Mbeu Haidye Nhaka Pamwe Chete NeChikwande
Jeffersonville IN
212 min
1/14/2021
SHO 65-0219
SHO 65-0219Nhasi Uno Rugwaro Urwu Rwazadzikiswa
Jeffersonville IN
200 min
12/17/2020
SHO 65-0220
SHO 65-0220Nzvimbo Yakasarudzwa NaMwari Yokunamatira
Jeffersonville IN
182 min
12/13/2018
SHO 65-0221M
SHO 65-0221MKuroorana NeKurambana
Jeffersonville IN
296 min
9/26/2017
SHO 65-0221E
SHO 65-0221EMerkisedheki Uyu Ndiani?
Jeffersonville IN
189 min
4/30/2014
SHO 65-0410
SHO 65-0410Chisimbiso CheEsta
Phoenix AZ
326 min
8/26/2021
SHO 65-0418M
SHO 65-0418MKwave Kubuda KweZuva
Jeffersonville IN
330 min
4/1/2021
SHO 65-0418E
SHO 65-0418EKo Mwari Vanomboshandura Pfungwa YaVo Here Pamusoro PeShoko RaVo?
Jeffersonville IN
290 min
3/18/2021
SHO 65-0424
SHO 65-0424Mumwe Chete Kubva Mumiriyoni
Los Angeles CA
95 min
4/30/2014
SHO 65-0425
SHO 65-0425Nzvimbo Yakapuwa NaMwari Yokunamatira
Los Angeles CA
199 min
4/30/2014
SHO 65-0426
SHO 65-0426Kuratidza Shoko RaKe
Los Angeles CA
264 min
10/3/2019
SHO 65-0427
SHO 65-0427Mwari Anoshandura Here Pfungwa YaKe?
Los Angeles CA
192 min
3/14/2019
SHO 65-0429B
SHO 65-0429BMbeu Haingazogari Nhaka Pamwe Chete NeMakwande
Los Angeles CA
122 min
5/1/2014
SHO 65-0429E
SHO 65-0429EKusarudzwa KweMwenga
Los Angeles CA
216 min
9/26/2017
SHO 65-0711
SHO 65-0711Kunyara
Jeffersonville IN
217 min
10/8/2014
SHO 65-0718M
SHO 65-0718MKuedza Kuitira Mwari Basa Ikwo Kusiri Kuda KwaMwari
Jeffersonville IN
254 min
5/1/2014
SHO 65-0718E
SHO 65-0718EChikafu ChepaMweya MuMwaka Wakafanira
Jeffersonville IN
192 min
9/26/2017
SHO 65-0725M
SHO 65-0725MVazodziwa Panguva Yokuguma
Jeffersonville IN
413 min
10/8/2014
SHO 65-0725E
SHO 65-0725EChii Chiri Kukwezva Meso PaGomo?
Jeffersonville IN
214 min
2/9/2017
SHO 65-0801M
SHO 65-0801MMwari WeZera Rino Rakaipa
Jeffersonville IN
333 min
1/28/2016
SHO 65-0801E
SHO 65-0801EZviitiko Zvichijekeswa NeChiporofita
Jeffersonville IN
220 min
8/20/2015
SHO 65-0815
SHO 65-0815Uye Vasingazvizive
Jeffersonville IN
236 min
9/26/2017
SHO 65-0822M
SHO 65-0822MKristu Anozarurwa MuShoko RaKe Omene
Jeffersonville IN
283 min
2/15/2018
SHO 65-0822E
SHO 65-0822ESefa YeMunhu Anofunga
Jeffersonville IN
236 min
4/12/2018
SHO 65-0829
SHO 65-0829Edheni RaSatani
Jeffersonville IN
183 min
12/10/2014
SHO 65-0911
SHO 65-0911Simba RaMwari Rokushandura
Phoenix AZ
289 min
2/1/2017
SHO 65-0919
SHO 65-0919Nyota
Tucson AZ
255 min
12/10/2014
SHO 65-1031A
SHO 65-1031AKutungamirirwa
Prescott AZ
131 min
8/13/2015
SHO 65-1031M
SHO 65-1031MSimba Rokushandura
Prescott AZ
300 min
10/22/2014
SHO 65-1121
SHO 65-1121Muchandivakira Imba Yakadiniko?
Tucson AZ
53 min
4/30/2014
SHO 65-1125
SHO 65-1125Kubatana Kusingaoneki KweMwenga WaKristu
Shreveport LA
343 min
8/20/2016
SHO 65-1126
SHO 65-1126Mabasa Kuratidzwa KweKutenda
Shreveport LA
305 min
10/3/2019
SHO 65-1127B
SHO 65-1127BKuyedza Kuitira Mwari Basa Ikwo Kusiri Kuda KwaMwari
Shreveport LA
332 min
2/7/2017
SHO 65-1127E
SHO 65-1127ENdakambonzwa Asi Zvino Ndaona
Shreveport LA
251 min
8/20/2016
SHO 65-1128M
SHO 65-1128MNzvimbo Yoga Yakapiwa NaMwari Yokunamatira
Shreveport LA
281 min
1/21/2016
SHO 65-1128E
SHO 65-1128EPaMapapiro ENjiva Chena Sechando
Shreveport LA
258 min
1/21/2016
SHO 65-1205
SHO 65-1205Zvinhu Zvichazovapo
Rialto CA
296 min
1/14/2016
SHO 65-1206
SHO 65-1206Zviitiko Zvanhasi Zvinojekeswa Nechiporofita
San Bernardino CA
293 min
9/5/2019
SHO 65-1207
SHO 65-1207Hutungamiri
Covina CA
288 min
12/5/2019
SHO 65-1212
SHO 65-1212Chirairo
Tucson AZ
58 min
4/30/2014
SHO BK-AGES
SHO BK-AGESKuiswa paChena kwamaZera AmaKereke maNomwe
0 min
11/15/2012
SHO TR-BEYO
SHO TR-BEYOSeri Kwechidzitiro Chenguva
0 min
3/2/2011
SHO TR-DOCT
SHO TR-DOCTDzidziso YavaNikoraiti
0 min
3/2/2011
SHO TR-JCIG
SHO TR-JCIGJesu Kristu Ndiye Mwari
0 min
3/2/2011
SHO TR-JCTS
SHO TR-JCTSJesu Kristu Ndiye Mumwe Cheteyo Zuro, Nanhasi Nokusingaperi
0 min
12/8/2014
SHO TR-PUYP
SHO TR-PUYPTora Chinyoreso Chako Unyore
0 min
3/2/2011
Total M4A: 125 Total PDF: 158