Sermones para descargar
Todos los sermones del Hermano Branham traducidos al español y otros idiomas están disponibles para descargar. Basta seleccionar las opciones de filtro de los sermones y luego hacer clic en el icono de la nube, para descargar el audio; en el icono del altavoz, para reproducirlo en continuo; o en el icono del libro, para descargar el PDF. El archivo se descargará automáticamente en su computadora o su dispositivo móvil. Los 1.206 sermones originales, de los cuales muchos se han traducido a unos 70 idiomas, están disponibles en inglés.

Idioma seleccionado:  VIE  
Descargar PDF Descargar audio Reproducir audio en línea
ordenar por : Fecha Título Fecha de publicación
  Resultados : 229
VIE 53-0608A
VIE 53-0608A Ma Quỷ Học, Lĩnh Vực Thể Xác
Connersville IN
7/29/2021
 
 
VIE 53-0609A
VIE 53-0609A Ma Quỷ Học, Lãnh Vực Tôn Giáo
Connersville IN
7/29/2021
 
 
VIE 54-0509
VIE 54-0509 Sự Xâm Chiếm Hoa Kỳ
Jeffersonville IN
11/8/2022
 
 
VIE 54-0514
VIE 54-0514 Dấu Ấn Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
10/11/2022
 
 
VIE 55-0117
VIE 55-0117 Thiên Sứ Đã Đến Với Tôi Như Thế Nào, Và Sự Ủy Thác Của Ngài
Chicago IL
10/12/2020
 
 
VIE 55-0724
VIE 55-0724 Những Thần Linh Quyến Dụ
Jeffersonville IN
7/29/2021
 
 
VIE 56-0513
VIE 56-0513 Bài Dạy Về Môi-se
Jeffersonville IN
8/30/2022
 
 
VIE 56-0805
VIE 56-0805 Hội Thánh Và Tình Trạng Của Nó
Jeffersonville IN
8/27/2020
 
 
VIE 56-1125M
VIE 56-1125M Một Chiếc Áo Choàng Cũ
Jeffersonville IN
9/6/2022
 
 
VIE 57-0419
VIE 57-0419 Sự Trọn Vẹn
Jeffersonville IN
12/13/2021
 
 
VIE 57-0420
VIE 57-0420 Sự Chôn Cất
Jeffersonville IN
12/13/2021
 
 
VIE 57-0421S
VIE 57-0421S Đấng Chinh Phục Vĩ Đại Và Quyền Năng
Jeffersonville IN
12/20/2021
 
 
VIE 57-0421E
VIE 57-0421E Và Mắt Họ Được Mở Ra Và Họ Biết Ngài
Jeffersonville IN
12/27/2021
 
 
VIE 57-0821
VIE 57-0821 Hê-bơ-rơ, Chương Một
Jeffersonville IN
9/9/2021
 
 
VIE 57-0825M
VIE 57-0825M Hê-bơ-rơ, Chương Hai #1
Jeffersonville IN
9/23/2021
 
 
VIE 57-0825E
VIE 57-0825E Hê-bơ-rơ, Chương Hai #2
Jeffersonville IN
9/29/2021
 
 
VIE 57-0828
VIE 57-0828 Hê-bơ-rơ, Chương Hai #3
Jeffersonville IN
9/29/2021
 
 
VIE 57-0901M
VIE 57-0901M Hê-bơ-rơ, Chương Ba
Jeffersonville IN
10/7/2021
 
 
VIE 57-0901E
VIE 57-0901E Hê-bơ-rơ, Chương Bốn
Jeffersonville IN
10/7/2021
 
 
VIE 57-0908M
VIE 57-0908M Hê-bơ-rơ, Chương Năm Và Sáu #1
Jeffersonville IN
10/26/2021
 
 
VIE 57-0908E
VIE 57-0908E Hê-bơ-rơ, Chương Sáu #2
Jeffersonville IN
10/28/2021
 
 
VIE 57-0915M
VIE 57-0915M Hê-bơ-rơ, Chương Sáu #3
Jeffersonville IN
11/2/2021
 
 
VIE 57-0915E
VIE 57-0915E Hê-bơ-rơ, Chương Bảy #1
Jeffersonville IN
11/4/2021
 
 
VIE 57-0922E
VIE 57-0922E Hê-bơ-rơ, Chương Bảy #2
Jeffersonville IN
11/10/2021
 
 
VIE 57-0925
VIE 57-0925 Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ Phần I
Jeffersonville IN
11/24/2021
 
 
VIE 57-1002
VIE 57-1002 Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ Phần II
Jeffersonville IN
11/30/2021
 
 
VIE 57-1006
VIE 57-1006 Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ Phần III
Jeffersonville IN
12/8/2021
 
 
VIE 58-0108
VIE 58-0108 Chữ Viết Tay Trên Tường
Chicago IL
7/21/2022
 
 
VIE 58-0720M
VIE 58-0720M Bởi Đức Tin, Môi-se
Jeffersonville IN
8/27/2020
 
 
VIE 58-0720E
VIE 58-0720E Sự Tuyển Lập Các Chấp Sự
Jeffersonville IN
6/9/2021
 
 
VIE 58-0927
VIE 58-0927 Tại Sao Chúng Ta Không Phải Là Một Giáo Phái?
Jeffersonville IN
10/28/2020
 
 
VIE 58-0928M
VIE 58-0928M Phép Báp-Têm Bằng Đức Thánh Linh
Jeffersonville IN
6/9/2021
 
 
VIE 58-0928E
VIE 58-0928E Dòng Dõi Con Rắn
Jeffersonville IN
10/12/2020
 
 
VIE 58-1001
VIE 58-1001 Đưa Ngài Ra Khỏi Lịch Sử
Jeffersonville IN
6/3/2021
 
 
VIE 58-1004
VIE 58-1004 Đức Tin Là Sự Đắc Thắng Của Chúng Ta
Jeffersonville IN
5/25/2021
 
 
VIE 58-1005M
VIE 58-1005M Nghe Tiếng Ngài
Jeffersonville IN
5/25/2021
 
 
VIE 58-1005E
VIE 58-1005E Người Được Đức Chúa Trời Kêu Gọi
Jeffersonville IN
5/18/2021
 
 
VIE 58-1007
VIE 58-1007 Trật Tự Hội Thánh
Jeffersonville IN
4/29/2021
 
 
VIE 58-1012
VIE 58-1012 Sự Ra Đi Thình Lình, Bí Mật Của Hội Thánh
Jeffersonville IN
4/29/2021
 
 
VIE 58-1130
VIE 58-1130 Hỡi Người Canh, Đêm Thể Nào?
Jeffersonville IN
4/29/2021
 
 
VIE 58-1221E
VIE 58-1221E Sự Hiệp Nhất Của Một Đức Chúa Trời Trong Một Hội Thánh
Jeffersonville IN
4/15/2021
 
 
VIE 59-0125
VIE 59-0125 Tin Chắc Vào Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
8/6/2020
 
 
VIE 59-0301M
VIE 59-0301M Cửa Thì Hẹp
Jeffersonville IN
7/23/2020
 
 
VIE 59-0301E
VIE 59-0301E Ngươi Làm Gì Ở Đây?
Jeffersonville IN
4/15/2021
 
 
VIE 59-0329S
VIE 59-0329S Sống, Chết, Chôn, Sống Lại, Sắp Đến
Jeffersonville IN
4/7/2021
 
 
VIE 59-0419A
VIE 59-0419A Chuyện Đời Tôi
Los Angeles CA
8/27/2020
 
 
VIE 59-0510M
VIE 59-0510M Ngày Của Mẹ
Jeffersonville IN
8/23/2022
 
 
VIE 59-0510E
VIE 59-0510E Người Nầy Là Ai?
Jeffersonville IN
1/17/2022
 
 
VIE 59-0525
VIE 59-0525 Những Hình Ảnh Của Đấng Christ
Jeffersonville IN
4/7/2021
 
 
VIE 59-0628M
VIE 59-0628M Một Hội Thánh Bị Lừa Dối, Bởi Thế Gian
Jeffersonville IN
7/23/2020
 
 
VIE 59-0712
VIE 59-0712 Sự Giải Cứu Hoàn Toàn
Jeffersonville IN
3/25/2021
 
 
VIE 59-0802
VIE 59-0802 Không Cần Tiền Cũng Không Đòi Giá
Jeffersonville IN
3/24/2021
 
 
VIE 59-0812
VIE 59-0812 Sự Phân Biệt Thân Thể Của Chúa
Chautauqua OH
3/24/2021
 
 
VIE 59-1004E
VIE 59-1004E Tại Sao Kêu Van? Hãy Nói!
Clarksville IN
3/24/2021
 
 
VIE 59-1108
VIE 59-1108 Chiếm Lấy Các Cổng Thành Của Quân Thù
Jeffersonville IN
3/18/2021
 
 
VIE 59-1115
VIE 59-1115 Chức Vụ Mới Của Tôi
Jeffersonville IN
3/18/2021
 
 
VIE 59-1216
VIE 59-1216 Đức Thánh Linh Là Gì?
Jeffersonville IN
3/15/2021
 
 
VIE 59-1217
VIE 59-1217 Đức Thánh Linh Được Ban Cho Để Làm Gì?
Jeffersonville IN
3/11/2021
 
 
VIE 59-1219
VIE 59-1219 Hỏi Và Đáp Về Đức Thánh Linh
Jeffersonville IN
3/4/2021
 
 
VIE 59-1220M
VIE 59-1220M Hội Nghị Với Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
2/25/2021
 
 
VIE 59-1227M
VIE 59-1227M Dấu Hiệu Siêu Phàm
Jeffersonville IN
1/20/2021
 
 
VIE 59-1227E
VIE 59-1227E Giác Quan Siêu Phàm
Jeffersonville IN
2/11/2021
 
 
VIE 59-1231
VIE 59-1231 Và Từ Lúc Đó
Jeffersonville IN
9/20/2022
 
 
VIE 60-0221
VIE 60-0221 Nghe, Nhận Ra, Làm Theo Lời Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
2/1/2021
 
 
VIE 60-0402
VIE 60-0402 Ngươi Tin Điều Này Không?
Tulsa OK
3/21/2017
 
 
VIE 60-0417S
VIE 60-0417S Tôi Biết
Jeffersonville IN
8/19/2021
 
 
VIE 60-0417M
VIE 60-0417M Hãy Đi, Nói
Jeffersonville IN
8/19/2021
 
 
VIE 60-0515M
VIE 60-0515M Nhà Vua Bị Chối Bỏ
Jeffersonville IN
7/2/2020
 
 
VIE 60-0515E
VIE 60-0515E Địa Vị Làm Con #1
Jeffersonville IN
12/4/2020
 
 
VIE 60-0518
VIE 60-0518 Địa Vị Làm Con #2
Jeffersonville IN
12/4/2020
 
 
VIE 60-0522M
VIE 60-0522M Địa Vị Làm Con #3
Jeffersonville IN
12/11/2020
 
 
VIE 60-0522E
VIE 60-0522E Địa Vị Làm Con #4
Jeffersonville IN
1/13/2021
 
 
VIE 60-0604
VIE 60-0604 Chúng Ta Sẽ Đi Theo Ai?
Jeffersonville IN
7/2/2020
 
 
VIE 60-0911E
VIE 60-0911E Năm Sự Nhận Dạng Xác Định Về Hội Thánh Thật Của Đức Chúa Trời Hằng Sống
Jeffersonville IN
5/14/2020
 
 
VIE 60-0925
VIE 60-0925 Ngày Ấy Trên Đồi Sọ
Jeffersonville IN
5/7/2020
 
 
VIE 60-0930
VIE 60-0930 Những Khải Tượng Của William Branham
Jeffersonville IN
9/8/2022
 
 
VIE 60-1002
VIE 60-1002 Đấng Cứu Chuộc Sản Nghiệp
Jeffersonville IN
5/7/2020
 
 
VIE 60-1113
VIE 60-1113 Sự Xử Phạt Bởi Đại Diện
Jeffersonville IN
4/16/2020
 
 
VIE 60-1204M
VIE 60-1204M Sự Khải Thị Của Đức Chúa Jêsus Christ
Jeffersonville IN
6/11/2020
 
 
VIE 60-1204E
VIE 60-1204E Khải Tượng Trên Đảo Bát-mô
Jeffersonville IN
2/14/2022
 
 
VIE 60-1205
VIE 60-1205 Thời Đại Hội Thánh Ê-phê-sô
Jeffersonville IN
2/21/2022
 
 
VIE 60-1206
VIE 60-1206 Thời Đại Hội Thánh Si-miệc-nơ
Jeffersonville IN
3/1/2022
 
 
VIE 60-1207
VIE 60-1207 Thời Đại Hội Thánh Bẹt-găm
Jeffersonville IN
3/9/2022
 
 
VIE 60-1208
VIE 60-1208 Thời Đại Hội Thánh Thi-a-ti-rơ
Jeffersonville IN
3/14/2022
 
 
VIE 60-1209
VIE 60-1209 Thời Đại Hội Thánh Sạt-đe
Jeffersonville IN
3/24/2022
 
 
VIE 60-1218
VIE 60-1218 Tiếng Không Rõ Ràng
Jeffersonville IN
3/31/2020
 
 
VIE 60-1225
VIE 60-1225 Món Quà Gói Kín Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
3/19/2020
 
 
VIE 61-0108
VIE 61-0108 Khải Huyền Chương Bốn, Phần III
Jeffersonville IN
8/10/2022
 
 
VIE 61-0305
VIE 61-0305 Phía Bên Kia Bức Màn Thời Gian
Jeffersonville IN
3/5/2020
 
 
VIE 61-0319
VIE 61-0319 Tôn Giáo Giê-sa-bên
Middletown OH
9/13/2022
 
 
VIE 61-0425B
VIE 61-0425B Giải Thích Thần Tính Chúa
Chicago IL
10/12/2020
 
 
VIE 61-0723M
VIE 61-0723M Nước Hằng Sống Chảy Ra Từ Vầng Đá
Jeffersonville IN
1/25/2022
 
 
VIE 61-0723E
VIE 61-0723E Đức Chúa Trời Bị Hiểu Lầm
Jeffersonville IN
3/12/2020
 
 
VIE 61-0730M
VIE 61-0730M Lời Dạy Của Gáp-ri-ên Cho Đa-ni-ên
Jeffersonville IN
2/13/2020
 
 
VIE 61-0730E
VIE 61-0730E Sáu Mục Đích Từ Sự Thăm Viếng Của Gáp-ri-ên Đến Đa-ni-ên
Jeffersonville IN
3/12/2020
 
 
VIE 61-0806
VIE 61-0806 Tuần Lễ Thứ Bảy Mươi Của Đa-ni-ên
Jeffersonville IN
2/13/2020
 
 
VIE 61-0813
VIE 61-0813 Đức Tin
Jeffersonville IN
10/3/2022
 
 
VIE 61-0827
VIE 61-0827 Sứ Điệp Ân Điển
Jeffersonville IN
2/13/2020
 
 
VIE 61-1001M
VIE 61-1001M Phần Chúng Ta Nên Làm Trọn Mọi Việc Công Bình
Jeffersonville IN
7/2/2020
 
 
VIE 61-1015E
VIE 61-1015E Sự Kính Trọng
Jeffersonville IN
2/13/2020
 
 
VIE 61-1105
VIE 61-1105 Làm Chứng Về Lời Chứng Thật
Jeffersonville IN
12/12/2019
 
 
VIE 61-1112
VIE 61-1112 Dấu Hiệu Thật Bị Xem Thường
Jeffersonville IN
12/12/2019
 
 
VIE 61-1119
VIE 61-1119 Mạnh Mẽ Trọn Vẹn Nhờ Yếu Đuối Hoàn Toàn
Jeffersonville IN
12/12/2019
 
 
VIE 61-1217
VIE 61-1217 Cơ Đốc Giáo Chống Sự Sùng Bái Thần Tượng
Jeffersonville IN
10/31/2019
 
 
VIE 61-1224
VIE 61-1224 Thưa Quý Ông, Chúng Tôi Muốn Gặp Chúa Jêsus
Jeffersonville IN
12/5/2019
 
 
VIE 61-1231E
VIE 61-1231E Nếu Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta, Thì Tất Cả Các Phép Lạ Kia Ở Đâu?
Jeffersonville IN
5/7/2020
 
 
VIE 62-0204
VIE 62-0204 Tiệc Thánh
Jeffersonville IN
10/11/2018
 
 
VIE 62-0211
VIE 62-0211 Sự Hiệp Nhất
Jeffersonville IN
11/8/2018
 
 
VIE 62-0218
VIE 62-0218 Sự Kiên Trì
Jeffersonville IN
5/20/2019
 
 
VIE 62-0311
VIE 62-0311 Trận Chiến Lớn Nhất Đã Từng Có
Jeffersonville IN
11/5/2020
 
 
VIE 62-0313
VIE 62-0313 Những Sự Biểu Lộ
Jeffersonville IN
3/7/2019
 
 
VIE 62-0401
VIE 62-0401 Sự Khôn Ngoan Chống Lại Đức Tin
Jeffersonville IN
5/20/2019
 
 
VIE 62-0422
VIE 62-0422 Sự Khôi Phục Cây Nàng Dâu
Jeffersonville IN
6/27/2019
 
 
VIE 62-0506
VIE 62-0506 Sở Hữu Mọi Sự
Jeffersonville IN
6/27/2019
 
 
VIE 62-0513M
VIE 62-0513M Con Đường Của Một Tiên Tri Thật Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
6/27/2019
 
 
VIE 62-0513E
VIE 62-0513E Thoát Khỏi Áp Lực
Jeffersonville IN
6/27/2019
 
 
VIE 62-0601
VIE 62-0601 Đứng Về Phía Chúa Jêsus
Jeffersonville IN
6/27/2019
 
 
VIE 62-0603
VIE 62-0603 Sự Truyền Bá Phúc Âm Thời Kỳ Cuối Cùng
Jeffersonville IN
8/15/2019
 
 
VIE 62-0705
VIE 62-0705 Giê-hô-va Di-rê #1
Grass Valley CA
10/18/2022
 
 
VIE 62-0908
VIE 62-0908 Giai Đoạn Hiện Tại Trong Chức Vụ Của Tôi
Jeffersonville IN
8/15/2019
 
 
VIE 62-0909M
VIE 62-0909M Sự Đếm Ngược
Jeffersonville IN
10/3/2019
 
 
VIE 62-0909E
VIE 62-0909E Ở Trong Sự Hiện Diện Của Ngài
Jeffersonville IN
10/31/2019
 
 
VIE 62-1007
VIE 62-1007 Chìa Khóa Cho Cánh Cửa
Jeffersonville IN
10/3/2019
 
 
VIE 62-1013
VIE 62-1013 Sự Ảnh Hưởng Của Nhau
Jeffersonville IN
11/8/2019
 
 
VIE 62-1014M
VIE 62-1014M Tầm Vóc Của Một Người Trọn Vẹn
Jeffersonville IN
11/8/2019
 
 
VIE 62-1014E
VIE 62-1014E Đấng Dẫn Đường
Jeffersonville IN
11/8/2019
 
 
VIE 62-1104M
VIE 62-1104M Những Danh Phạm Thánh
Jeffersonville IN
11/8/2019
 
 
VIE 62-1111E
VIE 62-1111E Tại Sao Tôi Chống Lại Tôn Giáo Có Tổ Chức
Jeffersonville IN
11/8/2019
 
 
VIE 62-1209
VIE 62-1209 Tưởng Nhớ Chúa
Jeffersonville IN
6/27/2019
 
 
VIE 62-1216
VIE 62-1216 Sự Tan Rã Của Thế Giới
Jeffersonville IN
10/11/2018
 
 
VIE 62-1223
VIE 62-1223 Sự Sỉ Nhục Vì Nguyên Cớ Lời
Jeffersonville IN
11/8/2019
 
 
VIE 62-1230M
VIE 62-1230M Sự Tuyệt Đối
Jeffersonville IN
10/31/2019
 
 
VIE 62-1230E
VIE 62-1230E Đây Có Phải Là Dấu Hiệu Tận Thế Không, Thưa Quý Vị?
Jeffersonville IN
9/27/2018
 
 
VIE 62-1231
VIE 62-1231 Cuộc Thi Đấu
Jeffersonville IN
11/8/2018
 
 
VIE 63-0114
VIE 63-0114 Kèn Trổi Tiếng Không Rõ Ràng
Phoenix AZ
2/7/2022
 
 
VIE 63-0118
VIE 63-0118 Thần Lẽ Thật
Phoenix AZ
5/10/2022
 
 
VIE 63-0120M
VIE 63-0120M Tiếng Của Đức Chúa Trời Trong Thời Kỳ Sau Rốt Này
Phoenix AZ
8/13/2020
 
 
VIE 63-0317M
VIE 63-0317M Đức Chúa Trời Ẩn Mình Trong Sự Đơn Sơ, Rồi Bày Tỏ Chính Ngài Giống Như Vậy
Jeffersonville IN
8/21/2018
 
 
VIE 63-0317E
VIE 63-0317E Khoảng Trống Giữa Bảy Thời Đại Hội Thánh Và Bảy Ấn
Jeffersonville IN
8/30/2018
 
 
VIE 63-0318
VIE 63-0318 Ấn Thứ Nhất
Jeffersonville IN
8/30/2018
 
 
VIE 63-0319
VIE 63-0319 Ấn Thứ Nhì
Jeffersonville IN
8/9/2018
 
 
VIE 63-0320
VIE 63-0320 Ấn Thứ Ba
Jeffersonville IN
8/9/2018
 
 
VIE 63-0321
VIE 63-0321 Ấn Thứ Tư
Jeffersonville IN
8/30/2018
 
 
VIE 63-0322
VIE 63-0322 Ấn Thứ Năm
Jeffersonville IN
8/30/2018
 
 
VIE 63-0323
VIE 63-0323 Ấn Thứ Sáu
Jeffersonville IN
8/30/2018
 
 
VIE 63-0324M
VIE 63-0324M Hỏi Và Đáp Về Các Ấn
Jeffersonville IN
6/11/2018
 
 
VIE 63-0324E
VIE 63-0324E Ấn Thứ Bảy
Jeffersonville IN
8/30/2018
 
 
VIE 63-0601
VIE 63-0601 Hãy Đến, Đi Theo Ta
Tucson AZ
8/3/2021
 
 
VIE 63-0623M
VIE 63-0623M Đứng Trong Chỗ Nứt
Jeffersonville IN
6/11/2018
 
 
VIE 63-0623E
VIE 63-0623E Đèn Đỏ Chớp Lên Về Dấu Hiệu Của Sự Ngài Đến
Jeffersonville IN
12/19/2017
 
 
VIE 63-0630M
VIE 63-0630M Đợt Xuất Hành Thứ Ba
Jeffersonville IN
5/14/2018
 
 
VIE 63-0630E
VIE 63-0630E Đời Sống Bạn Có Xứng Đáng Với Phúc Âm Không?
Jeffersonville IN
12/20/2017
 
 
VIE 63-0707M
VIE 63-0707M Bản Cáo Trạng
Jeffersonville IN
12/12/2017
 
 
VIE 63-0714M
VIE 63-0714M Tại Sao Kêu Van? Hãy Nói!
Jeffersonville IN
12/19/2017
 
 
VIE 63-0714E
VIE 63-0714E Tự Hạ Mình
Jeffersonville IN
12/19/2017
 
 
VIE 63-0717
VIE 63-0717 Một Người Tù
Jeffersonville IN
4/4/2017
 
 
VIE 63-0721
VIE 63-0721 Ngài Quan Tâm. Bạn Có Quan Tâm Không?
Jeffersonville IN
12/19/2017
 
 
VIE 63-0724
VIE 63-0724 Chúa Không Gọi Con Người Đến Sự Phán Xét Mà Không Cảnh Báo Người Trước
Jeffersonville IN
8/22/2017
 
 
VIE 63-0818
VIE 63-0818 Thời Đại Liên Hiệp Và Dấu Hiệu
Jeffersonville IN
3/21/2017
 
 
VIE 63-0825M
VIE 63-0825M Làm Thế Nào Tôi Có Thể Đắc Thắng?
Jeffersonville IN
3/21/2017
 
 
VIE 63-0825E
VIE 63-0825E Đức Tin Trọn Vẹn
Jeffersonville IN
6/11/2018
 
 
VIE 63-0901M
VIE 63-0901M Dấu Hiệu
Jeffersonville IN
4/6/2017
 
 
VIE 63-0901E
VIE 63-0901E Những Sự Liều Lĩnh
Jeffersonville IN
3/21/2017
 
 
VIE 63-1110M
VIE 63-1110M Những Linh Hồn Bây Giờ Đang Ở Trong Tù
Jeffersonville IN
4/14/2017
 
 
VIE 63-1110E
VIE 63-1110E Ngài Là Đấng Ở Trong Bạn
Jeffersonville IN
3/21/2017
 
 
VIE 63-1124M
VIE 63-1124M Tôi Sẽ Làm Gì Với Jêsus Được Gọi Là Đấng Christ?
Jeffersonville IN
4/6/2017
 
 
VIE 63-1124E
VIE 63-1124E Ba Hạng Tín Đồ
Jeffersonville IN
12/19/2016
 
 
VIE 63-1201M
VIE 63-1201M Sự Tuyệt Đối
Shreveport LA
10/3/2022
 
 
VIE 63-1222
VIE 63-1222 Quà Tặng Của Đức Chúa Trời Luôn Tìm Thấy Chỗ Của Chúng
Jeffersonville IN
12/19/2016
 
 
VIE 63-1226
VIE 63-1226 Trật Tự Hội Thánh
Jeffersonville IN
12/19/2016
 
 
VIE 63-1229M
VIE 63-1229M Có Một Người Ở Đây Có Thể Bật Đèn Lên
Jeffersonville IN
4/14/2017
 
 
VIE 63-1229E
VIE 63-1229E Nhìn Lên Chúa Jêsus
Jeffersonville IN
8/15/2022
 
 
VIE 64-0119
VIE 64-0119 Shalom
Phoenix AZ
7/28/2022
 
 
VIE 64-0205
VIE 64-0205 Đức Chúa Trời Là Đấng Thông Giải Của Chính Ngài
Bakersfield CA
8/13/2020
 
 
VIE 64-0206E
VIE 64-0206E Đường Lối Sắm Sẵn Của Đức Chúa Trời Dành Cho Thời Đại Này
Bakersfield CA
7/13/2022
 
 
VIE 64-0207
VIE 64-0207 Tổ Phụ Áp-ra-ham
Bakersfield CA
9/1/2022
 
 
VIE 64-0213
VIE 64-0213 Rồi Chúa Jêsus Đã Đến Và Gọi
Tulare CA
3/21/2017
 
 
VIE 64-0307
VIE 64-0307 Lời Chứng Trên Biển
Dallas TX
8/3/2021
 
 
VIE 64-0308
VIE 64-0308 Dấu Hiệu
Dallas TX
8/31/2021
 
 
VIE 64-0320
VIE 64-0320 Đức Chúa Trời Xác Nhận Chính Ngài Bằng Những Đặc Tính Của Ngài
Denham Springs LA
5/17/2017
 
 
VIE 64-0321E
VIE 64-0321E Tiếng Của Dấu Hiệu
Denham Springs LA
2/16/2021
 
 
VIE 64-0322
VIE 64-0322 Chiếm Lấy Cửa Thành Của Kẻ Thù Sau Thử Thách
Denham Springs LA
8/6/2020
 
 
VIE 64-0411
VIE 64-0411 Chứng Quên Thuộc Linh
Birmingham AL
1/27/2022
 
 
VIE 64-0614M
VIE 64-0614M Sự Bày Tỏ Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
12/19/2016
 
 
VIE 64-0614E
VIE 64-0614E Người Lập Dị
Jeffersonville IN
12/19/2016
 
 
VIE 64-0620E
VIE 64-0620E Đức Chúa Trời Có Một Chiên Con Sắm Sẵn
Topeka KS
8/18/2022
 
 
VIE 64-0629
VIE 64-0629 Đức Chúa Trời Quyền Năng Hiện Ra Trước Mắt Chúng Ta
Philadelphia PA
11/17/2020
 
 
VIE 64-0705
VIE 64-0705 Kiệt Tác
Jeffersonville IN
12/19/2016
 
 
VIE 64-0719M
VIE 64-0719M Lễ Thổi Kèn
Jeffersonville IN
12/19/2016
 
 
VIE 64-0719E
VIE 64-0719E Hãy Đi Ra Ngoài Trại Quân
Jeffersonville IN
12/19/2016
 
 
VIE 64-0726M
VIE 64-0726M Nhận Ra Thời Đại Của Bạn Và Sứ Điệp Của Nó
Jeffersonville IN
12/19/2016
 
 
VIE 64-0726E
VIE 64-0726E Những Hồ Nước Rạn Nứt
Jeffersonville IN
3/21/2017
 
 
VIE 64-0802
VIE 64-0802 Nhà Ở Tương Lai Của Chàng Rể Trên Trời Và Nàng Dâu Dưới Đất
Jeffersonville IN
12/19/2016
 
 
VIE 64-0816
VIE 64-0816 Minh Chứng Lời Ngài
Jeffersonville IN
4/4/2017
 
 
VIE 64-1205
VIE 64-1205 Kiệt Tác Được Nhận Dạng Của Đức Chúa Trời
Yuma AZ
7/26/2022
 
 
VIE 64-1212
VIE 64-1212 Mùa Gặt
Phoenix AZ
8/29/2022