Sermones para descargar
Todos los sermones del Hermano Branham traducidos al español y otros idiomas están disponibles para descargar. Basta seleccionar las opciones de filtro de los sermones y luego hacer clic en el icono de la nube, para descargar el audio; en el icono del altavoz, para reproducirlo en continuo; o en el icono del libro, para descargar el PDF. El archivo se descargará automáticamente en su computadora o su dispositivo móvil. Los 1.206 sermones originales, de los cuales muchos se han traducido a unos 70 idiomas, están disponibles en inglés.

Idioma seleccionado:  XHO  
Descargar PDF Descargar audio Reproducir audio en línea
ordenar por : Fecha Título Fecha de publicación
  Resultados : 145
XHO 53-0403
XHO 53-0403Ukukhohlakala Kwesono Nesohlwayo Ekwaxabisa Sona Ukususa Isono Kubomi Bethu
Jeffersonville IN
158 min
5/9/2014
XHO 53-0608A
XHO 53-0608AUfundo Ngeedemoni, Kwimihlaba Ngokwenyama
Connersville IN
125 min
3/22/2018
XHO 53-0609A
XHO 53-0609AUfundo Ngeedemoni, Kwimihlaba Yezenkolo
Connersville IN
226 min
3/22/2018
XHO 54-0330
XHO 54-0330Intlangulo Ekupheleleni, KuVuyo
Louisville KY
174 min
3/4/2021
XHO 54-0624
XHO 54-0624Inzulu Zibiza Iinzulu
Washington DC
117 min
5/9/2014
XHO 55-0109M
XHO 55-0109MUMelkitsedeke, Itshawe Elikhulu NoKumkani
Jeffersonville IN
153 min
5/9/2014
XHO 55-0117
XHO 55-0117Yeza Njani Ingelosi Kum, Kunye Nomyalelo Wayo
Chicago IL
223 min
3/22/2018
XHO 55-0724
XHO 55-0724Imimoya Elukuhlayo
Jeffersonville IN
205 min
6/29/2015
XHO 56-0805
XHO 56-0805Ibandla Nemeko Yalo
Jeffersonville IN
197 min
5/9/2014
XHO 57-0419
XHO 57-0419Ingqibelelo
Jeffersonville IN
151 min
5/13/2021
XHO 57-0821
XHO 57-0821AmaHebhere, Isahluko Sokuqala
Jeffersonville IN
0 min
8/25/2021
XHO 57-0825M
XHO 57-0825MAmaHebhere, Isahluko Sesibini #1
Jeffersonville IN
0 min
9/9/2021
XHO 57-0825E
XHO 57-0825EAmaHebhere, Isahluko Sesibini #2
Jeffersonville IN
0 min
10/5/2021
XHO 58-0720M
XHO 58-0720MNgoKholo, uMoses
Jeffersonville IN
147 min
1/18/2018
XHO 58-0927
XHO 58-0927Kutheni Singelilo Ihlelo?
Jeffersonville IN
380 min
6/13/2019
XHO 58-0928E
XHO 58-0928EImbewu Yenyoka
Jeffersonville IN
198 min
5/9/2014
XHO 58-1005E
XHO 58-1005EAmadoda Abizwe NguThixo
Jeffersonville IN
196 min
5/9/2014
XHO 59-0125
XHO 59-0125Qiniseka NgoThixo
Jeffersonville IN
142 min
2/26/2015
XHO 59-0301M
XHO 59-0301MLimxinwa Isango
Jeffersonville IN
198 min
5/9/2014
XHO 59-0419A
XHO 59-0419AIbali Lobomi Bam
Los Angeles CA
235 min
5/9/2014
XHO 59-0628M
XHO 59-0628MIbandla Elikhohlisiweyo, Lihlabathi
Jeffersonville IN
119 min
5/9/2014
XHO 59-0712
XHO 59-0712Ukuhlangulwa Okupheleleyo
Jeffersonville IN
134 min
5/9/2014
XHO 59-1108
XHO 59-1108Ukuthimba Amasango Otshaba
Jeffersonville IN
156 min
5/9/2014
XHO 59-1129
XHO 59-1129Masibone UThixo
San Jose CA
286 min
10/14/2021
XHO 59-1216
XHO 59-1216Yintoni UMoya OyiNgcwele?
Jeffersonville IN
173 min
5/9/2014
XHO 59-1217
XHO 59-1217Wanikezelelwa Ntoni UMoya OyiNgcwele?
Jeffersonville IN
210 min
5/9/2014
XHO 59-1219
XHO 59-1219Imibuzo Neempendulo NgoMoya OyiNgcwele
Jeffersonville IN
0 min
3/18/2021
XHO 59-1220M
XHO 59-1220MInkomfa Nothixo
Jeffersonville IN
268 min
12/5/2019
XHO 59-1220E
XHO 59-1220EUkubandakanywa NoKristu
Jeffersonville IN
165 min
5/9/2014
XHO 59-1227M
XHO 59-1227MOwona Mqondiso Mkhulu
Jeffersonville IN
189 min
5/9/2014
XHO 59-1227E
XHO 59-1227EOlona Luvo Lukhulu
Jeffersonville IN
147 min
2/9/2015
XHO 60-0221
XHO 60-0221Ukuva, Ukuqaphela, Ukusebenza NgeLizwi LikaThixo
Jeffersonville IN
229 min
5/9/2014
XHO 60-0402
XHO 60-0402Uyakholwa Na Koku?
Tulsa OK
142 min
11/8/2018
XHO 60-0417S
XHO 60-0417SNdiyazi
Jeffersonville IN
118 min
5/13/2021
XHO 60-0417M
XHO 60-0417MYiya, Uxele
Jeffersonville IN
0 min
7/14/2021
XHO 60-0515M
XHO 60-0515MUKumkani Owaliweyo
Jeffersonville IN
247 min
10/14/2021
XHO 60-0515E
XHO 60-0515EUkwenziwa Oonyana #1
Jeffersonville IN
156 min
5/15/2014
XHO 60-0518
XHO 60-0518Ukwenziwa Oonyana #2
Jeffersonville IN
223 min
5/15/2014
XHO 60-0522M
XHO 60-0522MUkwenziwa Oonyana #3
Jeffersonville IN
215 min
5/15/2014
XHO 60-0522E
XHO 60-0522EUkwenziwa Oonyana #4
Jeffersonville IN
233 min
5/15/2014
XHO 60-0925
XHO 60-0925Ngala Mini EKhalvari
Jeffersonville IN
210 min
11/8/2018
XHO 61-0425B
XHO 61-0425BInzaliseko YobuThixo Icacisiwe
Chicago IL
196 min
5/9/2014
XHO 61-0730M
XHO 61-0730MImiyalelo kaGabriyeli KuDaniyeli
Jeffersonville IN
227 min
5/9/2014
XHO 61-0730E
XHO 61-0730EInjongo Entlu-ntandathu Yotyelelo LukaGabriyeli kuDaniyeli
Jeffersonville IN
198 min
5/9/2014
XHO 61-0806
XHO 61-0806IVeki Yamashumi Asixhenxe kaDaniyeli
Jeffersonville IN
267 min
5/9/2014
XHO 61-0813
XHO 61-0813Ukholo
Jeffersonville IN
63 min
12/5/2019
XHO 61-1112
XHO 61-1112Umqondiso Wenene Ongaqatshelwanga
Jeffersonville IN
299 min
5/9/2014
XHO 62-0311
XHO 62-0311Lona Dabi Likhulu Lakha Laliwa
Jeffersonville IN
293 min
5/9/2014
XHO 62-0318
XHO 62-0318ILizwi Elithethiweyo YiMbewu Yemvelo
Jeffersonville IN
0 min
2/6/2015
XHO 62-0513M
XHO 62-0513MIndlela Yowenyaniso Umprofeti KaThixo
Jeffersonville IN
300 min
3/30/2017
XHO 62-1013
XHO 62-1013Impembelelo Yomnye
Jeffersonville IN
205 min
5/9/2014
XHO 62-1014M
XHO 62-1014MIsimo Somntu Ogqibeleleyo
Jeffersonville IN
292 min
5/9/2014
XHO 62-1014E
XHO 62-1014EUmkhokeli
Jeffersonville IN
175 min
5/9/2014
XHO 62-1104M
XHO 62-1104MAmagama Onyeliso
Jeffersonville IN
216 min
5/9/2014
XHO 62-1209
XHO 62-1209Ukukhumbula INkosi
Jeffersonville IN
133 min
5/9/2014
XHO 62-1223
XHO 62-1223Ingcikivo Ngenxa YeLizwi
Jeffersonville IN
0 min
7/7/2021
XHO 62-1230M
XHO 62-1230MUqobo
Jeffersonville IN
279 min
5/9/2014
XHO 62-1230E
XHO 62-1230EIngaba Luphawu Lwesiphelo Na Olu, Mhlekazi?
Jeffersonville IN
380 min
3/4/2015
XHO 62-1231
XHO 62-1231Imbambano
Jeffersonville IN
101 min
2/9/2015
XHO 63-0120M
XHO 63-0120MILizwi LikaThixo Kule Mihla Yokugqibela
Phoenix AZ
160 min
6/11/2015
XHO 63-0601
XHO 63-0601Yiza, UNdilandele
Tucson AZ
102 min
5/13/2021
XHO 63-0623M
XHO 63-0623MUkuma Ethubeni
Jeffersonville IN
206 min
5/9/2014
XHO 63-0623E
XHO 63-0623EIsibane Esibomvu Esidanyazayo Somqondiso Wokuza KwaKhe
Jeffersonville IN
250 min
5/9/2014
XHO 63-0707M
XHO 63-0707MUkubeka Ityala
Jeffersonville IN
288 min
5/9/2014
XHO 63-0714E
XHO 63-0714EZithobeni
Jeffersonville IN
85 min
4/22/2021
XHO 63-0717
XHO 63-0717Umbanjwa
Jeffersonville IN
191 min
2/6/2015
XHO 63-0818
XHO 63-0818ElokuManyana Ixesha Nomqondiso
Jeffersonville IN
183 min
11/8/2018
XHO 63-0825M
XHO 63-0825MNdingoyisa Njani?
Jeffersonville IN
250 min
4/30/2015
XHO 63-0825E
XHO 63-0825EUkholo Olugqibelelyo
Jeffersonville IN
193 min
4/30/2015
XHO 63-0901M
XHO 63-0901MUMqondiso
Jeffersonville IN
311 min
5/9/2014
XHO 63-0901E
XHO 63-0901EUkuzilahlela
Jeffersonville IN
216 min
5/9/2014
XHO 63-1110M
XHO 63-1110MImiphefumlo Esentolongweni Ngoku
Jeffersonville IN
301 min
5/9/2014
XHO 63-1110E
XHO 63-1110ELowo Ungaphakathi Kuni
Jeffersonville IN
223 min
5/9/2014
XHO 63-1124M
XHO 63-1124MNdimenzeni Na UYesu Ekuthiwa NguKristu?
Jeffersonville IN
255 min
5/9/2014
XHO 63-1124E
XHO 63-1124EIindidi Ezintathu Zamakholwa
Jeffersonville IN
222 min
5/9/2014
XHO 63-1128M
XHO 63-1128MUbungqina
Shreveport LA
164 min
10/14/2021
XHO 63-1226
XHO 63-1226Ulungelelwano Ebandleni
Jeffersonville IN
235 min
5/9/2014
XHO 63-1229M
XHO 63-1229MIkho Indoda Apha Enokukhanyisa Isibane
Jeffersonville IN
298 min
5/9/2014
XHO 63-1229E
XHO 63-1229EKhangela Phaya kuYesu
Jeffersonville IN
255 min
5/9/2014
XHO 64-0126
XHO 64-0126Sizakumenzani Na Lo Yesu Kuthiwa NguKristu?
Phoenix AZ
122 min
5/9/2014
XHO 64-0205
XHO 64-0205UThixo Uyitoliki Yesiqu Sakhe Ngokwakhe
Bakersfield CA
100 min
5/9/2014
XHO 64-0213
XHO 64-0213Waza UYesu Wafika Wabiza
Tulare CA
156 min
11/8/2018
XHO 64-0307
XHO 64-0307Ubungqina Elwandle
Dallas TX
195 min
5/13/2021
XHO 64-0308
XHO 64-0308Umqondiso
Dallas TX
192 min
12/5/2019
XHO 64-0313
XHO 64-0313Izwi LoMqondiso
Beaumont TX
180 min
6/6/2019
XHO 64-0315
XHO 64-0315Impembelelo
Beaumont TX
245 min
10/14/2021
XHO 64-0320
XHO 64-0320UThixo Ezazisa Ngeempawu Zakhe Zemvelo
Denham Springs LA
187 min
11/8/2018
XHO 64-0321E
XHO 64-0321EIlizwi Lomqondiso
Denham Springs LA
250 min
7/23/2014
XHO 64-0322
XHO 64-0322UkuThimba Isango Lotshaba Emva KoVavanyo
Denham Springs LA
146 min
2/6/2015
XHO 64-0417
XHO 64-0417Waza UYesu Wafika Wabiza
Tampa FL
208 min
3/4/2021
XHO 64-0614E
XHO 64-0614EOngaqhelekanga
Jeffersonville IN
181 min
1/18/2018
XHO 64-0618
XHO 64-0618Ubukho BukaThixo Bungaqatshelwanga
Topeka KS
202 min
5/13/2021
XHO 64-0620B
XHO 64-0620BNgubani UYesu?
Topeka KS
153 min
5/13/2021
XHO 64-0620E
XHO 64-0620EUthixo Unemvana Abonelele Ngayo
Topeka KS
163 min
10/14/2021
XHO 64-0629
XHO 64-0629UThixo Onamandla Etyhilwe Phambi Kwethu
Philadelphia PA
156 min
5/9/2014
XHO 64-0705
XHO 64-0705Umsebenzi Wobugcisa
Jeffersonville IN
240 min
5/9/2014
XHO 64-0719M
XHO 64-0719MISidlo SaMaxilongo
Jeffersonville IN
271 min
2/6/2015
XHO 64-0719E
XHO 64-0719EUkuphumela Ngaphaya KwemiNquba
Jeffersonville IN
179 min
6/18/2015
XHO 64-0726M
XHO 64-0726MUkuqonda Umhla Wakho NoMyalezo Wawo
Jeffersonville IN
233 min
5/9/2014
XHO 64-0726E
XHO 64-0726EAmaqula Aqhekekileyo
Jeffersonville IN
192 min
3/3/2015
XHO 64-0802
XHO 64-0802IKhaya Elizayo LoMyeni WaseMazulwini NoMtshakazi Osemhlabeni
Jeffersonville IN
399 min
5/9/2014
XHO 64-1227
XHO 64-1227Ingaba Nithi Ngubani Na Lo?
Phoenix AZ
261 min
1/31/2019
XHO 65-0118
XHO 65-0118Imbewu Yokungangqinelani
Phoenix AZ
156 min
5/9/2014
XHO 65-0119
XHO 65-0119UThixo Osisityebi Ngenceba
Phoenix AZ
202 min
4/22/2021
XHO 65-0120
XHO 65-0120Ungayami Kokwakho Ukuqonda
Phoenix AZ
244 min
3/4/2021
XHO 65-0123
XHO 65-0123Amaqula Aqhekekileyo
Phoenix AZ
190 min
7/23/2014
XHO 65-0125
XHO 65-0125Namhlanje Esi Sibhalo Sizalisekile
Phoenix AZ
59 min
2/25/2021
XHO 65-0217
XHO 65-0217Indoda Ibaleka Isimka Ebusweni beNkosi
Jeffersonville IN
184 min
5/9/2014
XHO 65-0218
XHO 65-0218IMbewu AyiyoNdlalifa Ndawonye NeKhasi
Jeffersonville IN
168 min
5/9/2014
XHO 65-0219
XHO 65-0219Namhlanje Esi Sibhalo Sizalisekile
Jeffersonville IN
143 min
1/8/2015
XHO 65-0220
XHO 65-0220Indawo kaThixo Enyuliweyo Yokunqula
Jeffersonville IN
150 min
5/9/2014
XHO 65-0221M
XHO 65-0221MUmtshato Noqhawulo-mtshato
Jeffersonville IN
260 min
5/9/2014
XHO 65-0221E
XHO 65-0221ENgubani Lo Melkitsedeke?
Jeffersonville IN
228 min
3/3/2015
XHO 65-0418M
XHO 65-0418MKukuphuma Kwelanga
Jeffersonville IN
266 min
5/9/2014
XHO 65-0424
XHO 65-0424Omnye Kwisigidi
Los Angeles CA
104 min
12/5/2019
XHO 65-0429E
XHO 65-0429EUkukhethwa KoMtshakazi
Los Angeles CA
209 min
6/18/2015
XHO 65-0718M
XHO 65-0718MUkuzama Ukwenzela UThixo Inkonzo Kungakhange Kube Yintando KaThixo
Jeffersonville IN
254 min
10/1/2015
XHO 65-0718E
XHO 65-0718EUkudla Okokomoya Ngexesha Elifanelekileyo
Jeffersonville IN
165 min
5/9/2014
XHO 65-0725M
XHO 65-0725MAbathanjiswa Ngexesha Lokugqibela
Jeffersonville IN
311 min
5/9/2014
XHO 65-0725E
XHO 65-0725EYintoni Umtsalane Entabeni?
Jeffersonville IN
207 min
3/30/2017
XHO 65-0801M
XHO 65-0801MUThixo Wesi Sigaba Singcolileyo
Jeffersonville IN
324 min
3/30/2017
XHO 65-0801E
XHO 65-0801EIziganeko Zenziwe Zacaca Sisiprofeto
Jeffersonville IN
224 min
3/30/2017
XHO 65-0822M
XHO 65-0822MUKristu Utyhilwe ELizwini ElilelaKhe
Jeffersonville IN
232 min
5/9/2014
XHO 65-0822E
XHO 65-0822EIntluzo Yendoda Ecingayo
Jeffersonville IN
205 min
5/9/2014
XHO 65-0829
XHO 65-0829I-Eden kaSathana
Jeffersonville IN
181 min
1/24/2019
XHO 65-0911
XHO 65-0911Amandla Kathixo Okumilisa Ngakumbi
Phoenix AZ
287 min
3/4/2021
XHO 65-0919
XHO 65-0919Unxano
Tucson AZ
247 min
6/18/2015
XHO 65-1031A
XHO 65-1031AInkokhelo
Prescott AZ
134 min
3/3/2015
XHO 65-1121
XHO 65-1121Yindlu Enjani Eniyakuyakhela Mna?
Tucson AZ
56 min
8/11/2015
XHO 65-1127B
XHO 65-1127BUkuzama Ukwenzela Uthixo Inkonzo Ingakhange Ibe Yintando Kathixo
Shreveport LA
324 min
6/6/2019
XHO 65-1128M
XHO 65-1128MIndawo Kathixo Ekuphela Kwayo Enikezelweyo Yokunqula
Shreveport LA
272 min
5/13/2021
XHO 65-1128E
XHO 65-1128EKumaphiko Elimhlophe Okwekhephu Ihobe
Shreveport LA
252 min
1/18/2018
XHO 65-1204
XHO 65-1204UXwilo
Yuma AZ
204 min
5/9/2014
XHO 65-1205
XHO 65-1205Izinto Eziyakubakho
Rialto CA
288 min
4/22/2021
XHO 65-1206
XHO 65-1206Iziganeko Zalemihla Zenziwe Zacaca Ngesiprofeto
San Bernardino CA
281 min
4/22/2021
XHO 65-1207
XHO 65-1207Inkokhelo
Covina CA
267 min
1/24/2019
XHO 65-1212
XHO 65-1212Umthendeleko
Tucson AZ
63 min
2/9/2015
XHO TR-ASCE
XHO TR-ASCEWenyuka waya enyangweni wabapha izipho abantu.
0 min
3/2/2011
XHO TR-BEYO
XHO TR-BEYONgaphesheya Komkhusane Wexesha
0 min
3/2/2011
XHO TR-DOCT
XHO TR-DOCTImfundiso YamaNikolawo
0 min
3/2/2011
XHO TR-ENTI
XHO TR-ENTIImimoya Elukuhlayo Ichasa ILizwi LikaThixo
0 min
3/2/2011
XHO TR-JCIG
XHO TR-JCIGUYesu Kristu NguThixo
0 min
3/2/2011
XHO TR-JCTS
XHO TR-JCTSUYesu Kristu UkwanguYe IZolo, NaNamhla Ase Nakuwo AMaphakade
0 min
3/2/2011
XHO TR-MESS
XHO TR-MESSUmthunywa
0 min
3/2/2011
XHO TR-PUYP
XHO TR-PUYPThabatha Usiba Lwakho Ubhale
0 min
3/2/2011
Total M4A: 130 Total PDF: 145