60-0221
தேவனுடைய வார்த்தையைக் கேட்டல்,அடையாளங்கண்டு கொள்ளுதல், அதன்பேரில் கிரியை செய்தல்
Jeffersonville IN
Branham Tabernacle

(TAM)


0:00 / 0:00
-20 +20