Sermões para Download
Todos os sermões do irmão Branham estão disponíveis para download. Simplesmente clique no ano do sermão, e então clique no símbolo da nuvem para baixar o áudio, ou no alto-falante para ouvir o áudio, ou no símbolo do livro para o PDF. O arquivo será automaticamente baixado em seu computador ou aparelho móvel. Temos os 1.206 sermões originais disponíveis em inglês, os quais estão sendo traduzidos para 70 línguas.

Este Idioma:  CEB  
Baixar o PDF Baixar o Áudio Ouvir o Áudio Online
classificar por : Data Título Data de Lançamento
  Resultado Total : 171
CEB 53-0608A
CEB 53-0608A Demonolohiya, Pisikal Nga Kahimtang
Connersville IN
2/22/2022
 
 
CEB 53-0609A
CEB 53-0609A Demonolohiya, Pang-relihiyon Nga Kahimtangan
Connersville IN
3/28/2022
 
 
CEB 53-0729
CEB 53-0729 Mga Pangutana Ug Mga Tubag mahitungod sa Genesis
Jeffersonville IN
2/6/2024
 
 
CEB 54-0513
CEB 54-0513 Ang Marka Sa Mapintas Nga Mananap
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
CEB 55-0117
CEB 55-0117 Kung Giunsa Pagduol Sa Manolunda Kanako Ug Ang Iyang Sugo
Chicago IL
119 min
10/30/2023
CEB 55-0724
CEB 55-0724 Mga Espiritu Nga Madanihon
Jeffersonville IN
1/25/2022
 
 
CEB 56-0805
CEB 56-0805 Ang Iglesia Ug Ang Kahimtang Niini
Jeffersonville IN
128 min
10/30/2023
CEB 57-0821
CEB 57-0821 Mga Hebreohanon, Kapitulo Uno
Jeffersonville IN
2/2/2023
 
 
CEB 57-0825M
CEB 57-0825M Mga Hebreohanon, Kapitulo Dos #1
Jeffersonville IN
5/10/2023
 
 
CEB 57-0825E
CEB 57-0825E Mga Hebreohanon, Kapitulo Dos #2
Jeffersonville IN
11/16/2023
 
 
CEB 57-0828
CEB 57-0828 Mga Hebreohanon, Kapitulo Dos #3
Jeffersonville IN
3/22/2023
 
 
CEB 57-0901M
CEB 57-0901M Mga Hebreohanon, Kapitulo Tres
Jeffersonville IN
6/7/2023
 
 
CEB 57-0901E
CEB 57-0901E Mga Hebreohanon, Kapitulo Kuwatro
Jeffersonville IN
4/18/2023
 
 
CEB 57-0908M
CEB 57-0908M Mga Hebreohanon, Kapitulo Singko ug Sais #1
Jeffersonville IN
9/25/2023
 
 
CEB 57-0908E
CEB 57-0908E Mga Hebreohanon, Kapitulo Sais #2
Jeffersonville IN
7/19/2023
 
 
CEB 57-0915M
CEB 57-0915M Mga Hebreohanon, Kapitulo Sais #3
Jeffersonville IN
3/2/2023
 
 
CEB 57-0915E
CEB 57-0915E Mga Hebreohanon, Kapitulo Siete #1
Jeffersonville IN
9/21/2023
 
 
CEB 57-0922E
CEB 57-0922E Mga Hebreohanon, Kapitulo Siete #2
Jeffersonville IN
1/4/2023
 
 
CEB 57-0925
CEB 57-0925 Mga Pangutana Ug Mga Tubag Mga Hebreohanon Bahin I
Jeffersonville IN
2/6/2024
 
 
CEB 57-1002
CEB 57-1002 Mga Pangutana Ug Mga Tubag Mga Hebreohanon Bahin II
Jeffersonville IN
2/20/2024
 
 
CEB 57-1006
CEB 57-1006 Mga Pangutana Ug Mga Tubag Mga Hebreohanon Bahin III
Jeffersonville IN
2/6/2024
 
 
CEB 58-0720M
CEB 58-0720M Tungod Sa Pagtoo, Si Moises
Jeffersonville IN
3/1/2021
 
 
CEB 58-0927
CEB 58-0927 Ngano Man Nga Dili Kita Usa Ka Denominasyon?
Jeffersonville IN
3/10/2021
 
 
CEB 58-0928E
CEB 58-0928E Ang Binhi Sa Serpente
Jeffersonville IN
128 min
3/18/2024
CEB 59-0125
CEB 59-0125 Kinahanglan Sigurado Ka Sa Dios
Jeffersonville IN
74 min
10/30/2023
CEB 59-0301M
CEB 59-0301M Masigpit Ang Pultahan
Jeffersonville IN
121 min
10/30/2023
CEB 59-0419A
CEB 59-0419A Ang Kasaysayan Sa Akong Kinabuhi
Los Angeles CA
7/6/2021
 
 
CEB 59-0510E
CEB 59-0510E Kinsa Man Kini?
Jeffersonville IN
8/10/2023
 
 
CEB 59-0628M
CEB 59-0628M Usa Ka Iglesiang Nalimbongan, Sa Kalibutan
Jeffersonville IN
80 min
10/30/2023
CEB 59-0712
CEB 59-0712 Usa Ka Hingpit Nga Kaluwasan
Jeffersonville IN
2/28/2024
 
 
CEB 59-0802
CEB 59-0802 Sa Walay Salapi O Sa Walay Bili
Jeffersonville IN
2/21/2024
 
 
CEB 59-1108
CEB 59-1108 Ang Pagpanag-iya Sa Mga Ganghaan Sa Kaaway
Jeffersonville IN
96 min
10/30/2023
CEB 59-1216
CEB 59-1216 Unsa Man Ang Espiritu Santo?
Jeffersonville IN
10/3/2023
 
 
CEB 59-1217
CEB 59-1217 Alang Sa Unsa Gihatag Ang Espiritu Santo?
Jeffersonville IN
11/21/2023
 
 
CEB 59-1219
CEB 59-1219 Mga Pangutana Ug Mga Tubag mahitungod sa Espiritu Santo
Jeffersonville IN
2/6/2024
 
 
CEB 60-0402
CEB 60-0402 Nagatoo Ka Ba Niini?
Tulsa OK
74 min
10/30/2023
CEB 60-0417M
CEB 60-0417M Lakaw, Isulti
Jeffersonville IN
12/5/2022
 
 
CEB 60-0515M
CEB 60-0515M Ang Sinalikway Nga Hari
Jeffersonville IN
8/30/2021
 
 
CEB 60-0515E
CEB 60-0515E Pagsagop #1
Jeffersonville IN
10/28/2021
 
 
CEB 60-0518
CEB 60-0518 Pagsagop #2
Jeffersonville IN
9/30/2021
 
 
CEB 60-0522M
CEB 60-0522M Pagsagop #3
Jeffersonville IN
11/29/2021
 
 
CEB 60-0522E
CEB 60-0522E Pagsagop #4
Jeffersonville IN
1/10/2022
 
 
CEB 60-0925
CEB 60-0925 Niadtong Adlaw Sa Kalbaryo
Jeffersonville IN
3/10/2021
 
 
CEB 61-0112
CEB 61-0112 Mga Pangutana ug Mga Tubag
Jeffersonville IN
5/2/2024
 
 
CEB 61-0425B
CEB 61-0425B Ang Pagka-Dios Gipasabut
Chicago IL
130 min
10/30/2023
CEB 61-0723M
CEB 61-0723M Ang Tubig Nga Kanunay’ng-Anaa Gikan Sa Bato
Jeffersonville IN
12/4/2023
 
 
CEB 61-0730M
CEB 61-0730M Ang Mga Sugo Ni Gabriel Kang Daniel
Jeffersonville IN
1/30/2023
 
 
CEB 61-0730E
CEB 61-0730E Ang Unom Ka Pilo Nga Katuyoan Sa Pagduaw Ni Gabriel Kang Daniel
Jeffersonville IN
10/26/2023
 
 
CEB 61-0806
CEB 61-0806 Ang Ika-Setenta Ka Semana Ni Daniel
Jeffersonville IN
10/4/2022
 
 
CEB 61-0827
CEB 61-0827 Ang Mensahe Mahitungod Sa Grasya
Jeffersonville IN
12/2/2020
 
 
CEB 61-1119
CEB 61-1119 Hingpit Nga Gahum Pinaagi Sa Hingpit Nga Kaluya
Jeffersonville IN
175 min
10/30/2023
CEB 62-0121E
CEB 62-0121E Ang Kasal Sa Cordero
Phoenix AZ
138 min
10/30/2023
CEB 62-0204
CEB 62-0204 Komunyon
Jeffersonville IN
3/12/2024
 
 
CEB 62-0311
CEB 62-0311 Ang Pinakadakung Gubat Nga Gipanagsangkaan Sukad Pa
Jeffersonville IN
191 min
10/30/2023
CEB 62-0401
CEB 62-0401 Kaalam Batok Pagtoo
Jeffersonville IN
220 min
10/30/2023
CEB 62-0527
CEB 62-0527 Mga Pangutana Ug Mga Tubag
Jeffersonville IN
2/6/2024
 
 
CEB 62-0909E
CEB 62-0909E Sa Iyang Presensiya
Jeffersonville IN
93 min
10/30/2023
CEB 62-1014M
CEB 62-1014M Ang Bantayog Sa Usa Ka Hingpit Nga Tawo
Jeffersonville IN
193 min
10/30/2023
CEB 62-1014E
CEB 62-1014E Usa Ka Magtotultul
Jeffersonville IN
114 min
10/30/2023
CEB 62-1111E
CEB 62-1111E Ngano Man Nga Batok Ako Sa Giorganisa Nga Relihiyon
Jeffersonville IN
188 min
10/30/2023
CEB 62-1223
CEB 62-1223 Ang Pagpakaulaw Tungod Sa Pulong
Jeffersonville IN
11/27/2023
 
 
CEB 63-0114
CEB 63-0114 Usa Ka Trumpeta Nga Nagatingog Og Dili-matino Nga Tingog
Phoenix AZ
3/4/2024
 
 
CEB 63-0118
CEB 63-0118 Espiritu Sa Kamatuoran
Phoenix AZ
11/30/2022
 
 
CEB 63-0120M
CEB 63-0120M Ang Tingog Sa Dios Sa Niining Kaulahiang Mga Adlaw
Phoenix AZ
84 min
10/30/2023
CEB 63-0317M
CEB 63-0317M Ginatago sa Dios ang Iyang Kaugalingon diha sa Kayano, Dayon Ginapadayag ang Iyang Kaugalingon sa Mao ra gihapong paagi
Jeffersonville IN
8/6/2018
 
 
CEB 63-0317E
CEB 63-0317E Ang Gintang Tali Sa Pito Ka Mga Kapanahonan Sa Iglesia Ug Sa Pito Ka Mga Selyo
Jeffersonville IN
167 min
10/30/2023
CEB 63-0318
CEB 63-0318 Ang Unang Selyo
Jeffersonville IN
190 min
10/30/2023
CEB 63-0319
CEB 63-0319 Ang Ikaduhang Selyo
Jeffersonville IN
158 min
10/30/2023
CEB 63-0320
CEB 63-0320 Ang Ikatulong Selyo
Jeffersonville IN
2/25/2019
 
 
CEB 63-0321
CEB 63-0321 Ang Ikaupat Nga Selyo
Jeffersonville IN
168 min
10/30/2023
CEB 63-0322
CEB 63-0322 Ang Ikalimang Selyo
Jeffersonville IN
187 min
10/30/2023
CEB 63-0323
CEB 63-0323 Ang Ikaunom Nga Selyo
Jeffersonville IN
189 min
10/30/2023
CEB 63-0324M
CEB 63-0324M Mga Pangutana Ug Mga Tubag Sa Mga Selyo
Jeffersonville IN
5/7/2020
 
 
CEB 63-0324E
CEB 63-0324E Ang Ikapitong Selyo
Jeffersonville IN
172 min
10/30/2023
CEB 63-0601
CEB 63-0601 Umari Ka, Sumunod Kanako
Tucson AZ
4/28/2022
 
 
CEB 63-0630M
CEB 63-0630M Ang Ikatulong Exodo
Jeffersonville IN
148 min
10/30/2023
CEB 63-0714M
CEB 63-0714M Nganong Mituaw Ka? Isulti!
Jeffersonville IN
157 min
10/30/2023
CEB 63-0714E
CEB 63-0714E Magpaubos Ka Sa Imong Kaugalingon
Jeffersonville IN
51 min
10/30/2023
CEB 63-0717
CEB 63-0717 Usa Ka Binilanggo
Jeffersonville IN
98 min
10/30/2023
CEB 63-0721
CEB 63-0721 Siya May Kahangawa. May Kahangawa Ka Ba?
Jeffersonville IN
179 min
10/30/2023
CEB 63-0724
CEB 63-0724 Wala Ginahukman Sa Dios Ang Tawo Nga Dili Una Siya Ginapasidan-an
Jeffersonville IN
125 min
10/30/2023
CEB 63-0818
CEB 63-0818 Ang Panahon Sa Panaghiusa Ug Ilhanan
Jeffersonville IN
96 min
10/30/2023
CEB 63-0825M
CEB 63-0825M Unsaon Ko Sa Pagdaug?
Jeffersonville IN
130 min
10/30/2023
CEB 63-0825E
CEB 63-0825E Hingpit Nga Pagtoo
Jeffersonville IN
120 min
10/30/2023
CEB 63-0901M
CEB 63-0901M Timaan
Jeffersonville IN
193 min
10/30/2023
CEB 63-0901E
CEB 63-0901E Mga Desperasyon
Jeffersonville IN
159 min
10/30/2023
CEB 63-1110M
CEB 63-1110M Mga Kalag Nga Anaa Sa Bilanggoan Karon
Jeffersonville IN
190 min
10/30/2023
CEB 63-1124E
CEB 63-1124E Tulo Ka Matang Sa Mga Magtotoo
Jeffersonville IN
138 min
10/30/2023
CEB 63-1226
CEB 63-1226 Kahan-ayan Sa Iglesia
Jeffersonville IN
2/6/2024
 
 
CEB 64-0126
CEB 64-0126 Unsa’y Atong Pagabuhaton Niining Jesus Nga Gitawag Og Cristo?
Phoenix AZ
74 min
10/30/2023
CEB 64-0205
CEB 64-0205 Ang Dios Mao Ang Mismong Tighubad
Bakersfield CA
65 min
10/30/2023
CEB 64-0207
CEB 64-0207 Ang Patriarca Nga Si Abraham
Bakersfield CA
6/4/2024
 
 
CEB 64-0213
CEB 64-0213 Dayon Miabot Si Jesus Ug Nagtawag
Tulare CA
6/7/2018
 
 
CEB 64-0307
CEB 64-0307 Usa Ka Pagpamatuod Didto Sa Dagat
Dallas TX
7/11/2022
 
 
CEB 64-0308
CEB 64-0308 Ang Timaan
Dallas TX
9/1/2022
 
 
CEB 64-0311
CEB 64-0311 Maila Ang Dios Pinaagi Sa Iyang Mga Kinaiyahan
Beaumont TX
90 min
10/30/2023
CEB 64-0313
CEB 64-0313 Ang Tingog Sa Ilhanan
Beaumont TX
91 min
10/30/2023
CEB 64-0320
CEB 64-0320 Ang Dios Nga Ginapaila Ang Iyang Kaugalingon Pinaagi Sa Iyang Mga Kinaiyahan
Denham Springs LA
93 min
10/30/2023
CEB 64-0321E
CEB 64-0321E Ang Tingog Sa Ilhanan
Denham Springs LA
128 min
3/18/2024
CEB 64-0322
CEB 64-0322 Pagpanag-iya Sa Ganghaan Sa Kaaway Paghuman Sa Pagsulay
Denham Springs LA
75 min
10/30/2023
CEB 64-0411
CEB 64-0411 Espirituwal Nga Amnesya
Birmingham AL
2/20/2024
 
 
CEB 64-0614E
CEB 64-0614E Ang Pagka Salikwaut
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
CEB 64-0617
CEB 64-0617 Ang Naila Nga Cristo Sa Tanang Kapanahonan
Topeka KS
86 min
10/30/2023
CEB 64-0618
CEB 64-0618 Ang Presensiya Sa Dios Nga Wala Maila
Topeka KS
8/30/2021
 
 
CEB 64-0620B
CEB 64-0620B Kinsa Ba Si Jesus?
Topeka KS
7/12/2021
 
 
CEB 64-0629
CEB 64-0629 Ang Gamhanang Dios Nadayag Sa Atubangan Kanato
Philadelphia PA
99 min
10/30/2023
CEB 64-0719E
CEB 64-0719E Paadto Gawas Sa Kampo
Jeffersonville IN
97 min
10/30/2023
CEB 64-0726M
CEB 64-0726M Ang Pag-ila Sa Imong Adlaw Ug Ang Mensahe Niini
Jeffersonville IN
146 min
10/30/2023
CEB 64-0726E
CEB 64-0726E Mga Atabay Nga Likian
Jeffersonville IN
106 min
10/30/2023
CEB 64-0802
CEB 64-0802 Ang Umalabot Nga Puloy-anan Sa Langitnong Pamanhonon Ug Sa Yutan-ong Pangasaw-onon
Jeffersonville IN
7/28/2021
 
 
CEB 64-0823E
CEB 64-0823E Mga Pangutana Ug Mga Tubag #2
Jeffersonville IN
2/20/2024
 
 
CEB 64-1227
CEB 64-1227 Unsa Ba'y Ingon Ninyo Kung Kinsa Kini?
Phoenix AZ
136 min
10/30/2023
CEB 65-0117
CEB 65-0117 Usa Ka Paradox
Phoenix AZ
10/7/2020
 
 
CEB 65-0118
CEB 65-0118 Ang Binhi Sa Kasukwahian
Phoenix AZ
91 min
10/30/2023
CEB 65-0119
CEB 65-0119 Ang Dios Nga Madagayaon Sa Kalooy
Phoenix AZ
9/29/2020
 
 
CEB 65-0120
CEB 65-0120 Ayaw Pagsalig Sa Imong Kaugalingong Salabutan
Phoenix AZ
123 min
10/30/2023
CEB 65-0123
CEB 65-0123 Mga Atabay Nga Likian
Phoenix AZ
100 min
10/30/2023
CEB 65-0124
CEB 65-0124 Mga Kasakit Sa Pagpanganak
Phoenix AZ
8/27/2020
 
 
CEB 65-0125
CEB 65-0125 Karong Adlawa Kining Kasulatan Natuman
Phoenix AZ
6/11/2020
 
 
CEB 65-0206
CEB 65-0206 Mga Pultahan Sulod Sa Pultahan
Flagstaff AZ
7/2/2020
 
 
CEB 65-0217
CEB 65-0217 Usa Ka Tawong Nagaikyas Gikan Sa Presensiya Sa Ginoo
Jeffersonville IN
6/4/2020
 
 
CEB 65-0218
CEB 65-0218 Ang Binhi Dili Manununod Nga Uban Ang Tipaka
Jeffersonville IN
110 min
10/30/2023
CEB 65-0219
CEB 65-0219 Karong Adlawa Kining Kasulatan Natuman
Jeffersonville IN
97 min
10/30/2023
CEB 65-0220
CEB 65-0220 Ang Dapit Nga Gipili Sa Dios Sa Pagsimba
Jeffersonville IN
5/2/2024
 
 
CEB 65-0221M
CEB 65-0221M Kaminyoon Ug Panagbulag
Jeffersonville IN
5/7/2020
 
 
CEB 65-0221E
CEB 65-0221E Kinsa Kining Si Melquisedec?
Jeffersonville IN
123 min
10/30/2023
CEB 65-0410
CEB 65-0410 Ang Selyo Sa Pasko Sa Pagkabanhaw
Phoenix AZ
161 min
10/30/2023
CEB 65-0418M
CEB 65-0418M Kini Ang Pagsubang Sa Adlaw
Jeffersonville IN
162 min
10/30/2023
CEB 65-0418E
CEB 65-0418E Ginausab Ba Gayud Sa Dios Ang Iyang Hunahuna Bahin Sa Iyang Pulong?
Jeffersonville IN
139 min
10/30/2023
CEB 65-0424
CEB 65-0424 Usa Sa Usa Ka Milyon
Los Angeles CA
54 min
10/30/2023
CEB 65-0425
CEB 65-0425 Ang Dapit Nga Gitagana Sa Dios Sa Pagsimba
Los Angeles CA
12/12/2019
 
 
CEB 65-0426
CEB 65-0426 Ang Pagpamatuod Sa Iyang Pulong
Los Angeles CA
144 min
10/30/2023
CEB 65-0427
CEB 65-0427 Ginausab Ba Sa Dios Ang Iyang Hunahuna?
Los Angeles CA
110 min
10/30/2023
CEB 65-0429B
CEB 65-0429B Ang Binhi Dili Mahimong Manununod Nga Uban Ang Tipaka
Los Angeles CA
72 min
10/30/2023
CEB 65-0429E
CEB 65-0429E Ang Pagpili Sa Usa Ka Pangasaw-onon
Los Angeles CA
116 min
10/30/2023
CEB 65-0711
CEB 65-0711 Pagkaulaw
Jeffersonville IN
123 min
10/30/2023
CEB 65-0718M
CEB 65-0718M Nagasulay Sa Pagbuhat Ug Bulohaton Sa Dios Nga Wala Sa Kabubut-on Sa Dios
Jeffersonville IN
139 min
10/30/2023
CEB 65-0718E
CEB 65-0718E Espirituhanong Pagkaon Sa Gikatakda Nga Panahon
Jeffersonville IN
5/15/2024
 
 
CEB 65-0725M
CEB 65-0725M Ang Mga Dinihogan Sa Katapusan Nga Panahon
Jeffersonville IN
207 min
10/30/2023
CEB 65-0725E
CEB 65-0725E Unsa Man Ang Makapadani Didto Sa Ibabaw Sa Bukid?
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
CEB 65-0801M
CEB 65-0801M Ang Dios Sa Niining Dautan Nga Kapanahonan
Jeffersonville IN
176 min
10/30/2023
CEB 65-0801E
CEB 65-0801E Mga Panghitabo Nga Gihimong Klaro Pinaagi Og Propesiya
Jeffersonville IN
120 min
10/30/2023
CEB 65-0815
CEB 65-0815 Ug Wala Mahibalo Niini
Jeffersonville IN
124 min
10/30/2023
CEB 65-0822M
CEB 65-0822M Si Cristo Nadayag Diha Sa Kaugalingon Niyang Pulong
Jeffersonville IN
147 min
10/30/2023
CEB 65-0822E
CEB 65-0822E Salaan Sa Usa Ka Tawong Nagahunahuna
Jeffersonville IN
131 min
10/30/2023
CEB 65-0829
CEB 65-0829 Ang Eden Ni Satanas
Jeffersonville IN
95 min
10/30/2023
CEB 65-0911
CEB 65-0911 Ang Gahum Sa Dios Sa Pag-usab
Phoenix AZ
2/14/2024
 
 
CEB 65-0919
CEB 65-0919 Pagkauhaw
Tucson AZ
136 min
10/30/2023
CEB 65-1031M
CEB 65-1031M Gahum Sa Pagbag-o
Prescott AZ
8/21/2018
 
 
CEB 65-1031A
CEB 65-1031A Pagpanguna
Prescott AZ
4/27/2021
 
 
CEB 65-1121
CEB 65-1121 Unsang Balaya Ang Pagatukoron Ninyo Kanako?
Tucson AZ
30 min
10/30/2023
CEB 65-1125
CEB 65-1125 Ang Dili-makita Nga Panaghiusa Sa Pangasaw-onon Ni Cristo
Shreveport LA
6/10/2021
 
 
CEB 65-1126
CEB 65-1126 Ang Mga Buhat Mao'y Pagtoo Nga Nadayag
Shreveport LA
146 min
10/30/2023
CEB 65-1127B
CEB 65-1127B Nagasulay Sa Pagbuhat Og Buluhaton Sa Dios Nga Wala Sa Kabubut-on Sa Dios
Shreveport LA
213 min
11/10/2023
CEB 65-1127E
CEB 65-1127E Akong Nadungog Apan Karon Akong Nakita
Shreveport LA
130 min
10/30/2023
CEB 65-1128M
CEB 65-1128M Ang Bugtong Dapit Nga Gitagana Sa Dios Nga Pagasimbahan
Shreveport LA
133 min
10/30/2023
CEB 65-1128E
CEB 65-1128E Diha Sa Mga Pako Sa Usa Ka Nyebe-Ka-Puti Nga Salampati
Shreveport LA
134 min
10/30/2023
CEB 65-1204
CEB 65-1204 Ang Pagsakgaw
Yuma AZ
123 min
10/30/2023
CEB 65-1205
CEB 65-1205 Mga Butang Nga Umalabot
Rialto CA
145 min
10/30/2023
CEB 65-1212
CEB 65-1212 Komunyon
Tucson AZ
38 min
10/30/2023
CEB TR-ASCE
CEB TR-ASCE Nikayab Siya ngadto sa kahitas-an ug nanghatag og mga gasa ngadto sa mga tawo
11/15/2012
 
 
CEB TR-BEYO
CEB TR-BEYO Luyo Sa Tabil Sa Panahon
11/15/2012
 
 
CEB TR-DOCT
CEB TR-DOCT Ang Doktrina Sa Mga Nicolaita
11/15/2012
 
 
CEB TR-JCIG
CEB TR-JCIG Si Jesus Cristo Mao Ang Dios
11/15/2012
 
 
CEB TR-JCTS
CEB TR-JCTS Si Jesus Cristo Ang Mao Sa Gihapon Kagahapon, Karon Ug Hangtud Sa Kahangturan
11/15/2012
 
 
CEB TR-JEZE
CEB TR-JEZE Kadtong Babaye Nga Si Jezabel
11/15/2012
 
 
CEB TR-MESS
CEB TR-MESS Ang Mensahero
11/15/2012
 
 
CEB TR-PUYP
CEB TR-PUYP Pudyota Ang Imong Pangsulat Ug Pagsulat
6/1/2015
 
 
CEB BK-AGES
CEB BK-AGES Usa Ka Pagpadayag Sa Pito Ka Mga Kapanahonan Sa Iglesia
6/1/2015
 
 
CEB TR-WT-3
CEB TR-WT-3 Ang Mensahero
8/28/2018
 
 
CEB TR-WT-2
CEB TR-WT-2 Ang Tinago Sa Dios
8/28/2018
 
 
Total M4A: 84 Total PDF: 171