Sermões para Download
Todos os sermões do irmão Branham estão disponíveis para download. Simplesmente clique no ano do sermão, e então clique no símbolo da nuvem para baixar o áudio, ou no alto-falante para ouvir o áudio, ou no símbolo do livro para o PDF. O arquivo será automaticamente baixado em seu computador ou aparelho móvel. Temos os 1.206 sermões originais disponíveis em inglês, os quais estão sendo traduzidos para 70 línguas.

Este Idioma:  VIE  
Baixar o PDF Baixar o Áudio Ouvir o Áudio Online
classificar por : Data Título Data de Lançamento
  Resultado Total : 294
VIE 53-0608A
VIE 53-0608A Ma Quỷ Học, Lĩnh Vực Thể Xác
Connersville IN
7/29/2021
 
 
VIE 53-0609A
VIE 53-0609A Ma Quỷ Học, Lãnh Vực Tôn Giáo
Connersville IN
7/29/2021
 
 
VIE 53-0729
VIE 53-0729 Hỏi và Đáp về Sáng thế ký
Jeffersonville IN
1/3/2023
 
 
VIE 54-0103M
VIE 54-0103M Hỏi và Đáp #1
Jeffersonville IN
3/27/2023
 
 
VIE 54-0103E
VIE 54-0103E Hỏi và Đáp #2
Jeffersonville IN
2/1/2023
 
 
VIE 54-0329
VIE 54-0329 Sự Cứu Chuộc Bởi Quyền Năng
Louisville KY
81 min
1/18/2024
VIE 54-0330
VIE 54-0330 Sự Cứu Chuộc Trong Sự Trọn Vẹn, Trong Vui Mừng
Louisville KY
72 min
1/15/2024
VIE 54-0509
VIE 54-0509 Sự Xâm Chiếm Hoa Kỳ
Jeffersonville IN
91 min
10/30/2023
VIE 54-0512
VIE 54-0512 Bảy Thời Đại Hội Thánh
Jeffersonville IN
103 min
4/15/2024
VIE 54-0513
VIE 54-0513 Dấu Hiệu Của Con Thú
Jeffersonville IN
115 min
1/10/2024
VIE 54-0514
VIE 54-0514 Dấu Ấn Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
10/11/2022
 
 
VIE 54-0515
VIE 54-0515 Hỏi và Đáp
Jeffersonville IN
3/20/2023
 
 
VIE 55-0117
VIE 55-0117 Thiên Sứ Đã Đến Với Tôi Như Thế Nào, Và Sự Ủy Thác Của Ngài
Chicago IL
10/12/2020
 
 
VIE 55-0724
VIE 55-0724 Những Thần Linh Quyến Dụ
Jeffersonville IN
7/29/2021
 
 
VIE 56-0304
VIE 56-0304 Mở Một Con Đường
Jeffersonville IN
1/25/2024
 
 
VIE 56-0513
VIE 56-0513 Bài Dạy Về Môi-se
Jeffersonville IN
8/30/2022
 
 
VIE 56-0603
VIE 56-0603 Sách Sự Sống Của Chiên Con
Jeffersonville IN
12/20/2023
 
 
VIE 56-0805
VIE 56-0805 Hội Thánh Và Tình Trạng Của Nó
Jeffersonville IN
8/27/2020
 
 
VIE 56-0923
VIE 56-0923 Nhận Làm Con Thiêng Liêng
Jeffersonville IN
1/17/2024
 
 
VIE 56-1125M
VIE 56-1125M Một Chiếc Áo Choàng Cũ
Jeffersonville IN
59 min
1/10/2024
VIE 56-1230
VIE 56-1230 Giô-sép Gặp Các Anh Người
Jeffersonville IN
97 min
12/12/2023
VIE 57-0419
VIE 57-0419 Sự Trọn Vẹn
Jeffersonville IN
12/13/2021
 
 
VIE 57-0420
VIE 57-0420 Sự Chôn Cất
Jeffersonville IN
12/13/2021
 
 
VIE 57-0421S
VIE 57-0421S Đấng Chinh Phục Vĩ Đại Và Quyền Năng
Jeffersonville IN
12/20/2021
 
 
VIE 57-0421E
VIE 57-0421E Và Mắt Họ Được Mở Ra Và Họ Biết Ngài
Jeffersonville IN
12/27/2021
 
 
VIE 57-0818
VIE 57-0818 Những Sự Tưởng Nhớ Được Thử Thách Qua Thời Gian Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
1/22/2024
 
 
VIE 57-0821
VIE 57-0821 Hê-bơ-rơ, Chương Một
Jeffersonville IN
9/9/2021
 
 
VIE 57-0825M
VIE 57-0825M Hê-bơ-rơ, Chương Hai #1
Jeffersonville IN
9/23/2021
 
 
VIE 57-0825E
VIE 57-0825E Hê-bơ-rơ, Chương Hai #2
Jeffersonville IN
9/29/2021
 
 
VIE 57-0828
VIE 57-0828 Hê-bơ-rơ, Chương Hai #3
Jeffersonville IN
9/29/2021
 
 
VIE 57-0901M
VIE 57-0901M Hê-bơ-rơ, Chương Ba
Jeffersonville IN
10/7/2021
 
 
VIE 57-0901E
VIE 57-0901E Hê-bơ-rơ, Chương Bốn
Jeffersonville IN
10/7/2021
 
 
VIE 57-0908M
VIE 57-0908M Hê-bơ-rơ, Chương Năm Và Sáu #1
Jeffersonville IN
10/26/2021
 
 
VIE 57-0908E
VIE 57-0908E Hê-bơ-rơ, Chương Sáu #2
Jeffersonville IN
10/28/2021
 
 
VIE 57-0915M
VIE 57-0915M Hê-bơ-rơ, Chương Sáu #3
Jeffersonville IN
11/2/2021
 
 
VIE 57-0915E
VIE 57-0915E Hê-bơ-rơ, Chương Bảy #1
Jeffersonville IN
11/4/2021
 
 
VIE 57-0922E
VIE 57-0922E Hê-bơ-rơ, Chương Bảy #2
Jeffersonville IN
11/10/2021
 
 
VIE 57-0925
VIE 57-0925 Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ Phần I
Jeffersonville IN
116 min
11/14/2023
VIE 57-1002
VIE 57-1002 Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ Phần II
Jeffersonville IN
11/30/2021
 
 
VIE 57-1006
VIE 57-1006 Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ Phần III
Jeffersonville IN
12/8/2021
 
 
VIE 58-0108
VIE 58-0108 Chữ Viết Tay Trên Tường
Chicago IL
75 min
1/30/2024
VIE 58-0720M
VIE 58-0720M Bởi Đức Tin, Môi-se
Jeffersonville IN
8/27/2020
 
 
VIE 58-0720E
VIE 58-0720E Sự Tuyển Lập Các Chấp Sự
Jeffersonville IN
6/9/2021
 
 
VIE 58-0927
VIE 58-0927 Tại Sao Chúng Ta Không Phải Là Một Giáo Phái?
Jeffersonville IN
10/28/2020
 
 
VIE 58-0928M
VIE 58-0928M Phép Báp-Têm Bằng Đức Thánh Linh
Jeffersonville IN
6/9/2021
 
 
VIE 58-0928E
VIE 58-0928E Dòng Dõi Con Rắn
Jeffersonville IN
10/12/2020
 
 
VIE 58-1001
VIE 58-1001 Đưa Ngài Ra Khỏi Lịch Sử
Jeffersonville IN
6/3/2021
 
 
VIE 58-1004
VIE 58-1004 Đức Tin Là Sự Đắc Thắng Của Chúng Ta
Jeffersonville IN
5/25/2021
 
 
VIE 58-1005M
VIE 58-1005M Nghe Tiếng Ngài
Jeffersonville IN
5/25/2021
 
 
VIE 58-1005E
VIE 58-1005E Người Được Đức Chúa Trời Kêu Gọi
Jeffersonville IN
5/18/2021
 
 
VIE 58-1007
VIE 58-1007 Trật Tự Hội Thánh
Jeffersonville IN
4/29/2021
 
 
VIE 58-1012
VIE 58-1012 Sự Ra Đi Thình Lình, Bí Mật Của Hội Thánh
Jeffersonville IN
4/29/2021
 
 
VIE 58-1130
VIE 58-1130 Hỡi Người Canh, Đêm Thể Nào?
Jeffersonville IN
4/29/2021
 
 
VIE 58-1221E
VIE 58-1221E Sự Hiệp Nhất Của Một Đức Chúa Trời Trong Một Hội Thánh
Jeffersonville IN
4/15/2021
 
 
VIE 59-0125
VIE 59-0125 Tin Chắc Vào Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
8/6/2020
 
 
VIE 59-0301M
VIE 59-0301M Cửa Thì Hẹp
Jeffersonville IN
7/23/2020
 
 
VIE 59-0301E
VIE 59-0301E Ngươi Làm Gì Ở Đây?
Jeffersonville IN
4/15/2021
 
 
VIE 59-0329S
VIE 59-0329S Sống, Chết, Chôn, Sống Lại, Sắp Đến
Jeffersonville IN
4/7/2021
 
 
VIE 59-0419A
VIE 59-0419A Chuyện Đời Tôi
Los Angeles CA
8/27/2020
 
 
VIE 59-0510M
VIE 59-0510M Ngày Của Mẹ
Jeffersonville IN
61 min
10/30/2023
VIE 59-0510E
VIE 59-0510E Người Nầy Là Ai?
Jeffersonville IN
1/17/2022
 
 
VIE 59-0525
VIE 59-0525 Những Hình Ảnh Của Đấng Christ
Jeffersonville IN
4/7/2021
 
 
VIE 59-0628M
VIE 59-0628M Một Hội Thánh Bị Lừa Dối, Bởi Thế Gian
Jeffersonville IN
7/23/2020
 
 
VIE 59-0628E
VIE 59-0628E Hỏi và Đáp
Jeffersonville IN
1/12/2023
 
 
VIE 59-0712
VIE 59-0712 Sự Giải Cứu Hoàn Toàn
Jeffersonville IN
3/25/2021
 
 
VIE 59-0802
VIE 59-0802 Không Cần Tiền Cũng Không Đòi Giá
Jeffersonville IN
75 min
10/30/2023
VIE 59-0812
VIE 59-0812 Sự Phân Biệt Thân Thể Của Chúa
Chautauqua OH
3/24/2021
 
 
VIE 59-1004E
VIE 59-1004E Tại Sao Kêu Van? Hãy Nói!
Clarksville IN
3/24/2021
 
 
VIE 59-1108
VIE 59-1108 Chiếm Lấy Các Cổng Thành Của Quân Thù
Jeffersonville IN
3/18/2021
 
 
VIE 59-1115
VIE 59-1115 Chức Vụ Mới Của Tôi
Jeffersonville IN
3/18/2021
 
 
VIE 59-1216
VIE 59-1216 Đức Thánh Linh Là Gì?
Jeffersonville IN
3/15/2021
 
 
VIE 59-1217
VIE 59-1217 Đức Thánh Linh Được Ban Cho Để Làm Gì?
Jeffersonville IN
3/11/2021
 
 
VIE 59-1219
VIE 59-1219 Hỏi Và Đáp Về Đức Thánh Linh
Jeffersonville IN
3/4/2021
 
 
VIE 59-1220M
VIE 59-1220M Hội Nghị Với Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
2/25/2021
 
 
VIE 59-1223
VIE 59-1223 Hỏi và Đáp
Jeffersonville IN
2/14/2023
 
 
VIE 59-1227M
VIE 59-1227M Dấu Hiệu Siêu Phàm
Jeffersonville IN
1/20/2021
 
 
VIE 59-1227E
VIE 59-1227E Giác Quan Siêu Phàm
Jeffersonville IN
2/11/2021
 
 
VIE 59-1231
VIE 59-1231 Và Từ Lúc Đó
Jeffersonville IN
54 min
11/3/2023
VIE 60-0221
VIE 60-0221 Nghe, Nhận Ra, Làm Theo Lời Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
2/1/2021
 
 
VIE 60-0310
VIE 60-0310 Ê-li Và Của Lễ Bằng Bột
Phoenix AZ
3/7/2024
 
 
VIE 60-0402
VIE 60-0402 Ngươi Tin Điều Này Không?
Tulsa OK
3/21/2017
 
 
VIE 60-0417S
VIE 60-0417S Tôi Biết
Jeffersonville IN
8/19/2021
 
 
VIE 60-0417M
VIE 60-0417M Hãy Đi, Nói
Jeffersonville IN
8/19/2021
 
 
VIE 60-0515M
VIE 60-0515M Nhà Vua Bị Chối Bỏ
Jeffersonville IN
7/2/2020
 
 
VIE 60-0515E
VIE 60-0515E Địa Vị Làm Con #1
Jeffersonville IN
12/4/2020
 
 
VIE 60-0518
VIE 60-0518 Địa Vị Làm Con #2
Jeffersonville IN
12/4/2020
 
 
VIE 60-0522M
VIE 60-0522M Địa Vị Làm Con #3
Jeffersonville IN
12/11/2020
 
 
VIE 60-0522E
VIE 60-0522E Địa Vị Làm Con #4
Jeffersonville IN
1/13/2021
 
 
VIE 60-0604
VIE 60-0604 Chúng Ta Sẽ Đi Theo Ai?
Jeffersonville IN
7/2/2020
 
 
VIE 60-0911E
VIE 60-0911E Năm Sự Nhận Dạng Xác Định Về Hội Thánh Thật Của Đức Chúa Trời Hằng Sống
Jeffersonville IN
5/14/2020
 
 
VIE 60-0925
VIE 60-0925 Ngày Ấy Trên Đồi Sọ
Jeffersonville IN
5/7/2020
 
 
VIE 60-0930
VIE 60-0930 Những Khải Tượng Của William Branham
Jeffersonville IN
38 min
4/22/2024
VIE 60-1002
VIE 60-1002 Đấng Cứu Chuộc Sản Nghiệp
Jeffersonville IN
5/7/2020
 
 
VIE 60-1113
VIE 60-1113 Sự Xử Phạt Bởi Đại Diện
Jeffersonville IN
4/16/2020