Sermões para Download
Todos os sermões do irmão Branham estão disponíveis para download. Simplesmente clique no ano do sermão, e então clique no símbolo da nuvem para baixar o áudio, ou no alto-falante para ouvir o áudio, ou no símbolo do livro para o PDF. O arquivo será automaticamente baixado em seu computador ou aparelho móvel. Temos os 1.206 sermões originais disponíveis em inglês, os quais estão sendo traduzidos para 70 línguas.

Este Idioma:  VIE  
Baixar o PDF Baixar o Áudio Ouvir o Áudio Online
classificar por : Data Título Data de Lançamento
  Resultado Total : 268
VIE 53-0608A
VIE 53-0608A Ma Quỷ Học, Lĩnh Vực Thể Xác
Connersville IN
7/29/2021
 
 
VIE 53-0609A
VIE 53-0609A Ma Quỷ Học, Lãnh Vực Tôn Giáo
Connersville IN
7/29/2021
 
 
VIE 53-0729
VIE 53-0729 Hỏi và Đáp về Sáng thế ký
Jeffersonville IN
1/3/2023
 
 
VIE 54-0103M
VIE 54-0103M Hỏi và Đáp #1
Jeffersonville IN
3/27/2023
 
 
VIE 54-0103E
VIE 54-0103E Hỏi và Đáp #2
Jeffersonville IN
2/1/2023
 
 
VIE 54-0329
VIE 54-0329 Sự Cứu Chuộc Bởi Quyền Năng
Louisville KY
11/6/2023
 
 
VIE 54-0330
VIE 54-0330 Sự Cứu Chuộc Trong Tính Trọn Vẹn, Trong Vui Mừng
Louisville KY
10/26/2023
 
 
VIE 54-0509
VIE 54-0509 Sự Xâm Chiếm Hoa Kỳ
Jeffersonville IN
91 min
10/30/2023
VIE 54-0512
VIE 54-0512 Bảy Thời Đại Hội Thánh
Jeffersonville IN
11/27/2023
 
 
VIE 54-0513
VIE 54-0513 Dấu Hiệu Của Con Thú
Jeffersonville IN
11/2/2023
 
 
VIE 54-0514
VIE 54-0514 Dấu Ấn Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
10/11/2022
 
 
VIE 54-0515
VIE 54-0515 Hỏi và Đáp
Jeffersonville IN
3/20/2023
 
 
VIE 55-0117
VIE 55-0117 Thiên Sứ Đã Đến Với Tôi Như Thế Nào, Và Sự Ủy Thác Của Ngài
Chicago IL
10/12/2020
 
 
VIE 55-0724
VIE 55-0724 Những Thần Linh Quyến Dụ
Jeffersonville IN
7/29/2021
 
 
VIE 56-0513
VIE 56-0513 Bài Dạy Về Môi-se
Jeffersonville IN
8/30/2022
 
 
VIE 56-0805
VIE 56-0805 Hội Thánh Và Tình Trạng Của Nó
Jeffersonville IN
8/27/2020
 
 
VIE 56-1125M
VIE 56-1125M Một Chiếc Áo Choàng Cũ
Jeffersonville IN
9/6/2022
 
 
VIE 56-1230
VIE 56-1230 Giô-sép Gặp Các Anh Người
Jeffersonville IN
10/16/2023
 
 
VIE 57-0419
VIE 57-0419 Sự Trọn Vẹn
Jeffersonville IN
12/13/2021
 
 
VIE 57-0420
VIE 57-0420 Sự Chôn Cất
Jeffersonville IN
12/13/2021
 
 
VIE 57-0421S
VIE 57-0421S Đấng Chinh Phục Vĩ Đại Và Quyền Năng
Jeffersonville IN
12/20/2021
 
 
VIE 57-0421E
VIE 57-0421E Và Mắt Họ Được Mở Ra Và Họ Biết Ngài
Jeffersonville IN
12/27/2021
 
 
VIE 57-0821
VIE 57-0821 Hê-bơ-rơ, Chương Một
Jeffersonville IN
9/9/2021
 
 
VIE 57-0825M
VIE 57-0825M Hê-bơ-rơ, Chương Hai #1
Jeffersonville IN
9/23/2021
 
 
VIE 57-0825E
VIE 57-0825E Hê-bơ-rơ, Chương Hai #2
Jeffersonville IN
9/29/2021
 
 
VIE 57-0828
VIE 57-0828 Hê-bơ-rơ, Chương Hai #3
Jeffersonville IN
9/29/2021
 
 
VIE 57-0901M
VIE 57-0901M Hê-bơ-rơ, Chương Ba
Jeffersonville IN
10/7/2021
 
 
VIE 57-0901E
VIE 57-0901E Hê-bơ-rơ, Chương Bốn
Jeffersonville IN
10/7/2021
 
 
VIE 57-0908M
VIE 57-0908M Hê-bơ-rơ, Chương Năm Và Sáu #1
Jeffersonville IN
10/26/2021
 
 
VIE 57-0908E
VIE 57-0908E Hê-bơ-rơ, Chương Sáu #2
Jeffersonville IN
10/28/2021
 
 
VIE 57-0915M
VIE 57-0915M Hê-bơ-rơ, Chương Sáu #3
Jeffersonville IN
11/2/2021
 
 
VIE 57-0915E
VIE 57-0915E Hê-bơ-rơ, Chương Bảy #1
Jeffersonville IN
11/4/2021
 
 
VIE 57-0922E
VIE 57-0922E Hê-bơ-rơ, Chương Bảy #2
Jeffersonville IN
11/10/2021
 
 
VIE 57-0925
VIE 57-0925 Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ Phần I
Jeffersonville IN
116 min
11/14/2023
VIE 57-1002
VIE 57-1002 Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ Phần II
Jeffersonville IN
11/30/2021
 
 
VIE 57-1006
VIE 57-1006 Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ Phần III
Jeffersonville IN
12/8/2021
 
 
VIE 58-0108
VIE 58-0108 Chữ Viết Tay Trên Tường
Chicago IL
7/21/2022
 
 
VIE 58-0720M
VIE 58-0720M Bởi Đức Tin, Môi-se
Jeffersonville IN
8/27/2020
 
 
VIE 58-0720E
VIE 58-0720E Sự Tuyển Lập Các Chấp Sự
Jeffersonville IN
6/9/2021
 
 
VIE 58-0927
VIE 58-0927 Tại Sao Chúng Ta Không Phải Là Một Giáo Phái?
Jeffersonville IN
10/28/2020
 
 
VIE 58-0928M
VIE 58-0928M Phép Báp-Têm Bằng Đức Thánh Linh
Jeffersonville IN
6/9/2021
 
 
VIE 58-0928E
VIE 58-0928E Dòng Dõi Con Rắn
Jeffersonville IN
10/12/2020
 
 
VIE 58-1001
VIE 58-1001 Đưa Ngài Ra Khỏi Lịch Sử
Jeffersonville IN
6/3/2021
 
 
VIE 58-1004
VIE 58-1004 Đức Tin Là Sự Đắc Thắng Của Chúng Ta
Jeffersonville IN
5/25/2021
 
 
VIE 58-1005M
VIE 58-1005M Nghe Tiếng Ngài
Jeffersonville IN
5/25/2021
 
 
VIE 58-1005E
VIE 58-1005E Người Được Đức Chúa Trời Kêu Gọi
Jeffersonville IN
5/18/2021
 
 
VIE 58-1007
VIE 58-1007 Trật Tự Hội Thánh
Jeffersonville IN
4/29/2021
 
 
VIE 58-1012
VIE 58-1012 Sự Ra Đi Thình Lình, Bí Mật Của Hội Thánh
Jeffersonville IN
4/29/2021
 
 
VIE 58-1130
VIE 58-1130 Hỡi Người Canh, Đêm Thể Nào?
Jeffersonville IN
4/29/2021
 
 
VIE 58-1221E
VIE 58-1221E Sự Hiệp Nhất Của Một Đức Chúa Trời Trong Một Hội Thánh
Jeffersonville IN
4/15/2021
 
 
VIE 59-0125
VIE 59-0125 Tin Chắc Vào Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
8/6/2020
 
 
VIE 59-0301M
VIE 59-0301M Cửa Thì Hẹp
Jeffersonville IN
7/23/2020
 
 
VIE 59-0301E
VIE 59-0301E Ngươi Làm Gì Ở Đây?
Jeffersonville IN
4/15/2021
 
 
VIE 59-0329S
VIE 59-0329S Sống, Chết, Chôn, Sống Lại, Sắp Đến
Jeffersonville IN
4/7/2021
 
 
VIE 59-0419A
VIE 59-0419A Chuyện Đời Tôi
Los Angeles CA
8/27/2020
 
 
VIE 59-0510M
VIE 59-0510M Ngày Của Mẹ
Jeffersonville IN
61 min
10/30/2023
VIE 59-0510E
VIE 59-0510E Người Nầy Là Ai?
Jeffersonville IN
1/17/2022
 
 
VIE 59-0525
VIE 59-0525 Những Hình Ảnh Của Đấng Christ
Jeffersonville IN
4/7/2021
 
 
VIE 59-0628M
VIE 59-0628M Một Hội Thánh Bị Lừa Dối, Bởi Thế Gian
Jeffersonville IN
7/23/2020
 
 
VIE 59-0628E
VIE 59-0628E Hỏi và Đáp
Jeffersonville IN
1/12/2023
 
 
VIE 59-0712
VIE 59-0712 Sự Giải Cứu Hoàn Toàn
Jeffersonville IN
3/25/2021
 
 
VIE 59-0802
VIE 59-0802 Không Cần Tiền Cũng Không Đòi Giá
Jeffersonville IN
75 min
10/30/2023
VIE 59-0812
VIE 59-0812 Sự Phân Biệt Thân Thể Của Chúa
Chautauqua OH
3/24/2021
 
 
VIE 59-1004E
VIE 59-1004E Tại Sao Kêu Van? Hãy Nói!
Clarksville IN
3/24/2021
 
 
VIE 59-1108
VIE 59-1108 Chiếm Lấy Các Cổng Thành Của Quân Thù
Jeffersonville IN
3/18/2021
 
 
VIE 59-1115
VIE 59-1115 Chức Vụ Mới Của Tôi
Jeffersonville IN
3/18/2021
 
 
VIE 59-1216
VIE 59-1216 Đức Thánh Linh Là Gì?
Jeffersonville IN
3/15/2021
 
 
VIE 59-1217
VIE 59-1217 Đức Thánh Linh Được Ban Cho Để Làm Gì?
Jeffersonville IN
3/11/2021
 
 
VIE 59-1219
VIE 59-1219 Hỏi Và Đáp Về Đức Thánh Linh
Jeffersonville IN
3/4/2021
 
 
VIE 59-1220M
VIE 59-1220M Hội Nghị Với Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
2/25/2021
 
 
VIE 59-1223
VIE 59-1223 Hỏi và Đáp
Jeffersonville IN
2/14/2023
 
 
VIE 59-1227M
VIE 59-1227M Dấu Hiệu Siêu Phàm
Jeffersonville IN
1/20/2021
 
 
VIE 59-1227E
VIE 59-1227E Giác Quan Siêu Phàm
Jeffersonville IN
2/11/2021
 
 
VIE 59-1231
VIE 59-1231 Và Từ Lúc Đó
Jeffersonville IN
54 min
11/3/2023
VIE 60-0221
VIE 60-0221 Nghe, Nhận Ra, Làm Theo Lời Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
2/1/2021
 
 
VIE 60-0402
VIE 60-0402 Ngươi Tin Điều Này Không?
Tulsa OK
3/21/2017
 
 
VIE 60-0417S
VIE 60-0417S Tôi Biết
Jeffersonville IN
8/19/2021
 
 
VIE 60-0417M
VIE 60-0417M Hãy Đi, Nói
Jeffersonville IN
8/19/2021
 
 
VIE 60-0515M
VIE 60-0515M Nhà Vua Bị Chối Bỏ
Jeffersonville IN
7/2/2020
 
 
VIE 60-0515E
VIE 60-0515E Địa Vị Làm Con #1
Jeffersonville IN
12/4/2020
 
 
VIE 60-0518
VIE 60-0518 Địa Vị Làm Con #2
Jeffersonville IN
12/4/2020
 
 
VIE 60-0522M
VIE 60-0522M Địa Vị Làm Con #3
Jeffersonville IN
12/11/2020
 
 
VIE 60-0522E
VIE 60-0522E Địa Vị Làm Con #4
Jeffersonville IN
1/13/2021
 
 
VIE 60-0604
VIE 60-0604 Chúng Ta Sẽ Đi Theo Ai?
Jeffersonville IN
7/2/2020
 
 
VIE 60-0911E
VIE 60-0911E Năm Sự Nhận Dạng Xác Định Về Hội Thánh Thật Của Đức Chúa Trời Hằng Sống
Jeffersonville IN
5/14/2020
 
 
VIE 60-0925
VIE 60-0925 Ngày Ấy Trên Đồi Sọ
Jeffersonville IN
5/7/2020
 
 
VIE 60-0930
VIE 60-0930 Những Khải Tượng Của William Branham
Jeffersonville IN
9/8/2022
 
 
VIE 60-1002
VIE 60-1002 Đấng Cứu Chuộc Sản Nghiệp
Jeffersonville IN
5/7/2020
 
 
VIE 60-1113
VIE 60-1113 Sự Xử Phạt Bởi Đại Diện
Jeffersonville IN
4/16/2020
 
 
VIE 60-1204M
VIE 60-1204M Sự Khải Thị Của Đức Chúa Jêsus Christ
Jeffersonville IN
6/11/2020
 
 
VIE 60-1204E
VIE 60-1204E Khải Tượng Trên Đảo Bát-mô
Jeffersonville IN
2/14/2022
 
 
VIE 60-1205
VIE 60-1205 Thời Đại Hội Thánh Ê-phê-sô
Jeffersonville IN
2/21/2022
 
 
VIE 60-1206
VIE 60-1206 Thời Đại Hội Thánh Si-miệc-nơ
Jeffersonville IN
3/1/2022
 
 
VIE 60-1207
VIE 60-1207 Thời Đại Hội Thánh Bẹt-găm
Jeffersonville IN
3/9/2022
 
 
VIE 60-1208
VIE 60-1208 Thời Đại Hội Thánh Thi-a-ti-rơ
Jeffersonville IN
3/14/2022
 
 
VIE 60-1209
VIE 60-1209 Thời Đại Hội Thánh Sạt-đe
Jeffersonville IN
5/25/2023
 
 
VIE 60-1210
VIE 60-1210 Thời Đại Hội Thánh Phi-la-đen-phi
Jeffersonville IN
1/9/2023
 
 
VIE 60-1211M
VIE 60-1211M Mười Người Nữ Đồng Trinh, Và Một Trăm Bốn Mươi Bốn Ngàn Người Do Thái
Jeffersonville IN
2/20/2023
 
 
VIE 60-1211E
VIE 60-1211E Thời Đại Hội Thánh Lao-đi-xê
Jeffersonville IN
1/18/2023
 
 
VIE 60-1218
VIE 60-1218 Tiếng Không Rõ Ràng
Jeffersonville IN
3/31/2020
 
 
VIE 60-1225
VIE 60-1225 Món Quà Gói Kín Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
3/19/2020
 
 
VIE 60-1231
VIE 60-1231 Khải Huyền, Chương Bốn Phần I
Jeffersonville IN
2/1/2023
 
 
VIE 61-0101
VIE 61-0101 Khải Huyền, Chương Bốn Phần II
Jeffersonville IN
12/7/2022
 
 
VIE 61-0108
VIE 61-0108 Khải Huyền, Chương Bốn Phần III
Jeffersonville IN
8/10/2022
 
 
VIE 61-0112
VIE 61-0112 Hỏi và Đáp
Jeffersonville IN
195 min
11/27/2023
VIE 61-0305
VIE 61-0305 Phía Bên Kia Bức Màn Thời Gian
Jeffersonville IN
3/5/2020
 
 
VIE 61-0319
VIE 61-0319 Tôn Giáo Giê-sa-bên
Middletown OH
109 min
10/30/2023
VIE 61-0425B
VIE 61-0425B Giải Thích Thần Tính Chúa
Chicago IL
10/12/2020
 
 
VIE 61-0611
VIE 61-0611 Khải Huyền, Chương Năm Phần I
Jeffersonville IN
4/11/2023
 
 
VIE 61-0618
VIE 61-0618 Khải Huyền, Chương Năm Phần II
Jeffersonville IN
4/13/2023
 
 
VIE 61-0723M
VIE 61-0723M Nước Hằng Sống Chảy Ra Từ Vầng Đá
Jeffersonville IN
1/25/2022
 
 
VIE 61-0723E
VIE 61-0723E Đức Chúa Trời Bị Hiểu Lầm
Jeffersonville IN
3/12/2020
 
 
VIE 61-0730M
VIE 61-0730M Lời Dạy Của Gáp-ri-ên Cho Đa-ni-ên
Jeffersonville IN
2/13/2020
 
 
VIE 61-0730E
VIE 61-0730E Sáu Mục Đích Từ Sự Thăm Viếng Của Gáp-ri-ên Đến Đa-ni-ên
Jeffersonville IN
3/12/2020
 
 
VIE 61-0806
VIE 61-0806 Tuần Lễ Thứ Bảy Mươi Của Đa-ni-ên
Jeffersonville IN
2/13/2020
 
 
VIE 61-0813
VIE 61-0813 Đức Tin
Jeffersonville IN
28 min
10/30/2023
VIE 61-0827
VIE 61-0827 Sứ Điệp Ân Điển
Jeffersonville IN
2/13/2020
 
 
VIE 61-1001M
VIE 61-1001M Phần Chúng Ta Nên Làm Trọn Mọi Việc Công Bình
Jeffersonville IN
7/2/2020
 
 
VIE 61-1015M
VIE 61-1015M Hỏi và Đáp
Jeffersonville IN
3/6/2023
 
 
VIE 61-1015E
VIE 61-1015E Sự Kính Trọng
Jeffersonville IN
2/13/2020
 
 
VIE 61-1105
VIE 61-1105 Làm Chứng Về Lời Chứng Thật
Jeffersonville IN
12/12/2019
 
 
VIE 61-1112
VIE 61-1112 Dấu Hiệu Thật Bị Xem Thường
Jeffersonville IN
12/12/2019
 
 
VIE 61-1119
VIE 61-1119 Mạnh Mẽ Trọn Vẹn Nhờ Yếu Đuối Hoàn Toàn
Jeffersonville IN
12/12/2019
 
 
VIE 61-1217
VIE 61-1217 Cơ Đốc Giáo Chống Sự Sùng Bái Thần Tượng
Jeffersonville IN
10/31/2019
 
 
VIE 61-1224
VIE 61-1224 Thưa Quý Ông, Chúng Tôi Muốn Gặp Chúa Jêsus
Jeffersonville IN
12/5/2019
 
 
VIE 61-1231E
VIE 61-1231E Nếu Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta, Thì Tất Cả Các Phép Lạ Kia Ở Đâu?
Jeffersonville IN
5/7/2020
 
 
VIE 62-0121M
VIE 62-0121M Và Dòng Dõi Ngươi Sẽ Chiếm Được Cửa Thành Của Quân Thù
Phoenix AZ
103 min
10/30/2023
VIE 62-0121E
VIE 62-0121E Lễ Cưới Của Chiên Con
Phoenix AZ
124 min
10/30/2023
VIE 62-0204
VIE 62-0204 Tiệc Thánh
Jeffersonville IN
10/11/2018
 
 
VIE 62-0211
VIE 62-0211 Sự Hiệp Nhất
Jeffersonville IN
11/8/2018
 
 
VIE 62-0218
VIE 62-0218 Sự Kiên Trì
Jeffersonville IN
5/20/2019
 
 
VIE 62-0311
VIE 62-0311 Trận Chiến Lớn Nhất Đã Từng Có
Jeffersonville IN
11/5/2020
 
 
VIE 62-0313
VIE 62-0313 Những Sự Biểu Lộ
Jeffersonville IN
3/7/2019
 
 
VIE 62-0401
VIE 62-0401 Sự Khôn Ngoan Chống Lại Đức Tin
Jeffersonville IN
5/20/2019
 
 
VIE 62-0422