53-0403
பாவத்தின் கொடூரமும், நம்முடைய ஜீவனிலிருந்து அதை நீக்க அதற்கான தண்டனையின் கிரயமும்
ஜெபர்ஸன்வில் இந்தி
பிரான்ஹாம் கூடாரம்

(TAM)


0:00 / 0:00
-20 +20