Sermones para descargar
Todos los sermones del Hermano Branham traducidos al español y otros idiomas están disponibles para descargar. Basta seleccionar las opciones de filtro de los sermones y luego hacer clic en el icono de la nube, para descargar el audio; en el icono del altavoz, para reproducirlo en continuo; o en el icono del libro, para descargar el PDF. El archivo se descargará automáticamente en su computadora o su dispositivo móvil. Los 1.206 sermones originales, de los cuales muchos se han traducido a unos 70 idiomas, están disponibles en inglés.

Idioma seleccionado:  TAG  
Descargar PDF Descargar audio Reproducir audio en línea
ordenar por : Fecha Título Fecha de publicación
  Resultados : 208
TAG 52-0900
TAG 52-0900Daan Ng Diyos Na Ginawa Para Sa Atin
Jeffersonville IN
0 min
11/8/2018
TAG 53-0403
TAG 53-0403Ang Kalupitan Ng Kasalanan, At Ang Multa Na Dapat Bayaran Para Iwaglit Ang Kasalanan Mula Sa Ating Mga Buhay
Jeffersonville IN
0 min
2/6/2020
TAG 53-0405S
TAG 53-0405SHumayo Kayo, Sabihin Sa Aking Mga Alagad
Jeffersonville IN
212 min
6/21/2018
TAG 53-0608A
TAG 53-0608ADemonolohiya, Pisikal Na Kalalagayan
Connersville IN
0 min
12/2/2010
TAG 53-0609A
TAG 53-0609ADemonolohiya, Relihiyosong Kalalagayan
Connersville IN
0 min
12/2/2010
TAG 54-0329
TAG 54-0329Katubusan Sa Pamamagitan Ng Kapangyarihan
Louisville KY
183 min
1/25/2018
TAG 54-0330
TAG 54-0330Katubusan Sa Kalubusan, Sa Galak
Louisville KY
174 min
2/14/2019
TAG 54-1003E
TAG 54-1003ETaon Ng Jubileo
Jeffersonville IN
0 min
10/11/2018
TAG 54-1006
TAG 54-1006Batas O Biyaya
Jeffersonville IN
181 min
2/28/2019
TAG 54-1219E
TAG 54-1219EMga Gawa Ng Espiritu Santo
Jeffersonville IN
162 min
11/7/2019
TAG 54-1231
TAG 54-1231Buhay Na Walang Hanggan At Kung Papaano Ito Matatanggap
Jeffersonville IN
172 min
2/28/2019
TAG 55-0117
TAG 55-0117Paano Dumating Ang Anghel Sa Akin, At Ang Kanyang Komisyon
Chicago IL
202 min
5/5/2014
TAG 55-0410S
TAG 55-0410SAng Aking Manunubos Ay Nabubuhay
Jeffersonville IN
144 min
2/28/2019
TAG 55-0410M
TAG 55-0410MPatunay Ng Kanyang Pagkabuhay Na Mag-uli
Jeffersonville IN
0 min
4/2/2020
TAG 55-0724
TAG 55-0724Mga Espiritung Mapanghikayat
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
TAG 56-0108
TAG 56-0108Ang Diyos Ay May Isang Daan Na Inihanda
Jeffersonville IN
306 min
11/21/2019
TAG 56-0200
TAG 56-0200Pakikipaglaban Para Sa Pananampalataya
Georgetown IN
185 min
1/17/2019
TAG 56-0304
TAG 56-0304Gumagawa Ng Daan
Jeffersonville IN
150 min
2/14/2019
TAG 56-0513
TAG 56-0513Pagtuturo Patungkol Kay Moises
Jeffersonville IN
264 min
2/14/2019
TAG 56-0610
TAG 56-0610Kasakdalan
Jeffersonville IN
209 min
10/11/2018
TAG 56-0715
TAG 56-0715Ang Tatak Ng Halimaw
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 56-0805
TAG 56-0805Ang Iglesya At Ang Kalagayan Nito
Jeffersonville IN
250 min
8/21/2014
TAG 56-0826
TAG 56-0826Banal Na Pag-ibig
Jeffersonville IN
145 min
3/19/2015
TAG 56-0923
TAG 56-0923Espirituwal Na Pagkukupkop
Jeffersonville IN
0 min
3/5/2020
TAG 56-1125M
TAG 56-1125MIsang Ipinasang Segunda-Manong Balabal
Jeffersonville IN
131 min
6/24/2015
TAG 57-0120M
TAG 57-0120MAng Panggagaya Sa Cristianismo
Jeffersonville IN
234 min
2/28/2019
TAG 57-0120E
TAG 57-0120ETinutupad Ng Diyos Ang Kanyang Salita
Jeffersonville IN
231 min
6/9/2015
TAG 57-0407E
TAG 57-0407ESaka Dumating Si Jesus
Jeffersonville IN
158 min
6/9/2015
TAG 57-0417
TAG 57-0417Ang Ikalawang Pagparito Ng Panginoon
Jeffersonville IN
0 min
3/5/2020
TAG 57-0418
TAG 57-0418Ang Komunyon
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
TAG 57-0419
TAG 57-0419Ang Kasakdalan
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
TAG 57-0420
TAG 57-0420Ang Paglilibing
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
TAG 57-0421S
TAG 57-0421SAng Dakila’t Makapangyarihang Mananagumpay
Jeffersonville IN
0 min
1/30/2020
TAG 57-0421E
TAG 57-0421EAt Nangabuksan Ang Kanilang Mga Mata At Siya’y Nakilala Nila
Jeffersonville IN
0 min
7/2/2020
TAG 57-0602
TAG 57-0602Buhay
Jeffersonville IN
177 min
6/24/2015
TAG 57-0623
TAG 57-0623Manampalataya Mula Sa Puso
Jeffersonville IN
176 min
4/26/2017
TAG 57-0818
TAG 57-0818Subok Na Ng Panahong Mga Bantayog Ng Diyos
Jeffersonville IN
146 min
6/9/2015
TAG 57-0821
TAG 57-0821Mga Hebreo, Unang Kabanata
Jeffersonville IN
193 min
8/16/2016
TAG 57-0825M
TAG 57-0825MMga Hebreo, Ikalawang Kabanata #1
Jeffersonville IN
101 min
8/16/2016
TAG 57-0825E
TAG 57-0825EMga Hebreo, Ikalawang Kabanata #2
Jeffersonville IN
125 min
8/16/2016
TAG 57-0828
TAG 57-0828Mga Hebreo, Ikalawang Kabanata #3
Jeffersonville IN
93 min
8/16/2016
TAG 57-0901M
TAG 57-0901MMga Hebreo, Ikatlong Kabanata
Jeffersonville IN
201 min
8/16/2016
TAG 57-0901E
TAG 57-0901EMga Hebreo, Ikaapat Na Kabanata
Jeffersonville IN
252 min
8/16/2016
TAG 57-0908M
TAG 57-0908MMga Hebreo, Ikalima At Ikaanim Na Kabanata #1
Jeffersonville IN
224 min
8/16/2016
TAG 57-0908E
TAG 57-0908EMga Hebreo, Ikaanim Na Kabanata #2
Jeffersonville IN
262 min
8/16/2016
TAG 57-0915M
TAG 57-0915MMga Hebreo, Ikaanim Na Kabanata #3
Jeffersonville IN
215 min
8/16/2016
TAG 57-0915E
TAG 57-0915EMga Hebreo, Ikapitong Kabanata #1
Jeffersonville IN
261 min
8/16/2016
TAG 57-0922E
TAG 57-0922EMga Hebreo, Ikapitong Kabanata #2
Jeffersonville IN
204 min
8/16/2016
TAG 58-0720E
TAG 58-0720EAng Paglalagay Ng Mga Diyakono
Jeffersonville IN
0 min
7/2/2020
TAG 58-0927
TAG 58-0927Bakit Hindi Tayo Isang Denominasyon?
Jeffersonville IN
0 min
6/11/2020
TAG 58-0928E
TAG 58-0928EAng Binhi Ng Serpiyente
Jeffersonville IN
242 min
5/5/2014
TAG 58-1003
TAG 58-1003Tumitingin Sa Di Nakikita
Jeffersonville IN
0 min
6/4/2020
TAG 58-1012
TAG 58-1012Ang Biglaang, Lihim Na Pag-alis Ng Iglesya
Jeffersonville IN
165 min
10/31/2019
TAG 59-0125
TAG 59-0125Maging Tiyak Ka Sa Diyos
Jeffersonville IN
146 min
2/20/2015
TAG 59-0301M
TAG 59-0301MMakipot Ang Pintuan
Jeffersonville IN
0 min
8/21/2014
TAG 59-0329E
TAG 59-0329EAng Tanda Ng Mesiyas
Jeffersonville IN
113 min
10/31/2019
TAG 59-0419A
TAG 59-0419AAng Kasaysayan Ng Buhay Ko
Los Angeles CA
271 min
5/5/2014
TAG 59-0510M
TAG 59-0510MAraw Ng Mga Nanay
Jeffersonville IN
120 min
2/28/2019
TAG 59-0628M
TAG 59-0628MIsang Iglesyang Nadaya Ng Sanlibutan
Jeffersonville IN
0 min
8/21/2014
TAG 59-0802
TAG 59-0802Nang Walang Salapi O Walang Bayad
Jeffersonville IN
152 min
6/20/2018
TAG 59-1216
TAG 59-1216Ano Ang Banal Na Espiritu?
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 59-1217
TAG 59-1217Para Ano Kaya At Ipinagkaloob Ang Banal Na Espiritu?
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 59-1227M
TAG 59-1227MIsang Super Na Tanda
Jeffersonville IN
234 min
11/7/2019
TAG 60-0229
TAG 60-0229Ang Paparating Na Bagyo
Phoenix AZ
170 min
2/28/2019
TAG 60-0308
TAG 60-0308Pagkilala Sa Espiritu
Phoenix AZ
0 min
8/6/2020
TAG 60-0402
TAG 60-0402Sinasampalatayanan Mo Baga Ito?
Tulsa OK
150 min
11/8/2018
TAG 60-0515M
TAG 60-0515MAng Tinanggihang Hari
Jeffersonville IN
252 min
1/17/2019
TAG 60-0515E
TAG 60-0515EPagkukupkop #1
Jeffersonville IN
242 min
2/20/2015
TAG 60-0518
TAG 60-0518Pagkukupkop #2
Jeffersonville IN
295 min
2/20/2015
TAG 60-0522M
TAG 60-0522MPagkukupkop #3
Jeffersonville IN
266 min
2/20/2015
TAG 60-0522E
TAG 60-0522EPagkukupkop #4
Jeffersonville IN
298 min
2/20/2015
TAG 60-0604
TAG 60-0604Kanino Pa Kami Magsisiparoon?
Jeffersonville IN
220 min
10/31/2019
TAG 60-0925
TAG 60-0925Noong Araw Na Iyon Sa Kalbaryo
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
TAG 61-0319
TAG 61-0319Relihiyong Jezebel
Middletown OH
222 min
11/21/2019
TAG 61-0425B
TAG 61-0425BIpinaliwanag Ang Pagka-Dios
Chicago IL
234 min
5/5/2014
TAG 61-1119
TAG 61-1119Sakdal Na Kapangyarihan Sa Pamamagitan Ng Sakdal Na Kahinaan
Jeffersonville IN
351 min
4/26/2017
TAG 62-0121E
TAG 62-0121EAng Pagkakasal Ng Cordero
Phoenix AZ
272 min
2/28/2019
TAG 62-0311
TAG 62-0311Ang Pinakadakilang Labanan Na Naganap Kailanman
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 62-0401
TAG 62-0401Karunungan Laban Sa Pananampalataya
Jeffersonville IN
455 min
9/28/2017
TAG 62-0422
TAG 62-0422Ang Pagpapanauli Ng Punongkahoy Na Nobya
Jeffersonville IN
527 min
4/2/2019
TAG 62-0506
TAG 62-0506Pagmamay-ari Ng Lahat Ng Mga Bagay
Jeffersonville IN
213 min
9/28/2017
TAG 62-0601
TAG 62-0601Pagpanig Kay Jesus
Jeffersonville IN
343 min
4/20/2017
TAG 62-0909E
TAG 62-0909ESa Kanyang Presensya
Jeffersonville IN
191 min
4/20/2017
TAG 62-1013
TAG 62-1013Ang Impluwensiya Ng Iba
Jeffersonville IN
278 min
5/5/2014
TAG 62-1014M
TAG 62-1014MAng Sukat Ng Isang Taong Sakdal
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 62-1014E
TAG 62-1014EIsang Patnubay
Jeffersonville IN
222 min
5/5/2014
TAG 62-1111E
TAG 62-1111EBakit Laban Ako Sa Inorganisang Relihiyon
Jeffersonville IN
357 min
5/5/2014
TAG 62-1223
TAG 62-1223Ang Kadustaan Para Sa Kapakanan Ng Salita
Jeffersonville IN
248 min
5/5/2014
TAG 62-1230M
TAG 62-1230MAng Batayan
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 63-0114
TAG 63-0114Isang Trumpeta Na Tumutunog Nang Walang Katiyakan
Phoenix AZ
232 min
2/20/2015
TAG 63-0115
TAG 63-0115Pagtanggap Sa Inilaang Daan Ng Diyos Sa Huling Panahon
Phoenix AZ
254 min
11/21/2019
TAG 63-0118
TAG 63-0118Espiritu Ng Katotohanan
Phoenix AZ
245 min
2/28/2019
TAG 63-0120M
TAG 63-0120MAng Tinig Ng Diyos Sa Mga Huling Araw Na Ito
Phoenix AZ
162 min
5/5/2014
TAG 63-0317M
TAG 63-0317MAng Diyos Ikinukubli Ang Kaniyang Sarili Sa Kasimplihan, Pagkatapos Ay Inihahayag Ang Kaniyang Sarili Sa Gayun Din
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 63-0317E
TAG 63-0317EAng Puwang Sa Pagitan Ng Pitong Kapanahunan Ng Iglesya At Ng Pitong Tatak
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 63-0318
TAG 63-0318Ang Unang Tatak
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 63-0319
TAG 63-0319Ang Ikalawang Tatak
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 63-0320
TAG 63-0320Ang Ikatlong Tatak
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 63-0321
TAG 63-0321Ang Ikaapat na Tatak
Jeffersonville IN
0 min
3/2/2011
TAG 63-0322
TAG 63-0322Ang Ikalimang Tatak
Jeffersonville IN
0 min
3/2/2011
TAG 63-0323
TAG 63-0323Ang Ikaanim na Tatak
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 63-0324M
TAG 63-0324MMga Tanong At Mga Sagot Sa Mga Tatak
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 63-0324E
TAG 63-0324EAng Ikapitong Tatak
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 63-0421
TAG 63-0421Araw Ng Pagtatagumpay
Sierra Vista AZ
271 min
10/11/2018
TAG 63-0630M
TAG 63-0630MAng Ikatlong Exodo
Jeffersonville IN
280 min
5/5/2014
TAG 63-0630E
TAG 63-0630EAng Iyong Buhay Ba’y Karapat-dapat Sa Ebanghelyo?
Jeffersonville IN
365 min
11/7/2019
TAG 63-0714M
TAG 63-0714MBakit Ka Humihibik? Magsalita Ka!
Jeffersonville IN
285 min
5/5/2014
TAG 63-0714E
TAG 63-0714EMangagpakababa Kayo
Jeffersonville IN
89 min
10/11/2018
TAG 63-0717
TAG 63-0717Isang Bilanggo
Jeffersonville IN
196 min
10/11/2018
TAG 63-0724
TAG 63-0724Hindi Hinahatulan Ng Diyos Ang Tao Nang Hindi Muna Siya Binabalaan
Jeffersonville IN
237 min
2/20/2015
TAG 63-0804E
TAG 63-0804EPagtawag Kay Jesus Sa Eksena
Chicago IL
176 min
11/7/2019
TAG 63-0818
TAG 63-0818Ang Panahon Ng Paglalakip At Tanda
Jeffersonville IN
191 min
11/8/2018
TAG 63-0825M
TAG 63-0825MPaano Ba Ako Makapananagumpay?
Jeffersonville IN
263 min
2/20/2015
TAG 63-0901M
TAG 63-0901MTanda
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 63-0901E
TAG 63-0901EMga Desperasyon
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 63-1110M
TAG 63-1110MMga Kaluluwang Nasa Bilangguan Ngayon
Jeffersonville IN
349 min
5/5/2014
TAG 63-1116B
TAG 63-1116BMga Pamumuhunan
New York NY
221 min
9/27/2017
TAG 63-1124E
TAG 63-1124ETatlong Uri Ng Mga Mananampalataya
Jeffersonville IN
266 min
5/5/2014
TAG 63-1129
TAG 63-1129Ang Super Na Tanda
Shreveport LA
204 min
2/28/2019
TAG 63-1222
TAG 63-1222Nasusumpungan Sa Tuwina Ng Mga Kaloob Ng Diyos Ang Dako Nilang Paglalagyan
Jeffersonville IN
213 min
9/27/2017
TAG 63-1226
TAG 63-1226Pagsasaayos Ng Iglesya
Jeffersonville IN
0 min
8/8/2019
TAG 63-1229M
TAG 63-1229MMay Isang Lalaki Rito Na Makapagbubukas Ng Ilaw
Jeffersonville IN
350 min
2/20/2015
TAG 64-0119
TAG 64-0119Shalom
Phoenix AZ
221 min
10/11/2018
TAG 64-0120
TAG 64-0120Ang Kanyang Di-Nabibigong Mga Salita Ng Pangako
Phoenix AZ
174 min
2/28/2019
TAG 64-0126
TAG 64-0126Ano Ang Gagawin Natin Dito Kay Jesus Na Tinatawag Na Cristo?
Phoenix AZ
141 min
5/5/2014
TAG 64-0205
TAG 64-0205Ang Diyos Mismo Ang Sarili Niyang Tagapagpaliwanag
Bakersfield CA
128 min
3/19/2015
TAG 64-0209
TAG 64-0209Paghahandang Pagbibilang
Bakersfield CA
188 min
1/25/2018
TAG 64-0213
TAG 64-0213Saka Dumating Si Jesus At Tumawag
Tulare CA
167 min
11/8/2018
TAG 64-0215
TAG 64-0215Mga Impluwensya
Tulare CA
178 min
11/7/2019
TAG 64-0306
TAG 64-0306Isang Lalong Dakila Kaysa Kay Solomon Ang Narito Ngayon
Dallas TX
201 min
1/25/2018
TAG 64-0308
TAG 64-0308Ang Tanda
Dallas TX
197 min
1/25/2018
TAG 64-0311
TAG 64-0311Ang Dios Ay Nakikilala Sa Pamamagitan Ng Kaniyang Mga Katangian
Beaumont TX
179 min
5/5/2014
TAG 64-0313
TAG 64-0313Ang Tinig Ng Tanda
Beaumont TX
190 min
5/5/2014
TAG 64-0314
TAG 64-0314Ang Mga Pamumuhunan
Beaumont TX
0 min
8/8/2019
TAG 64-0318
TAG 64-0318Ginoo, Ibig Sana Naming Makita Si Jesus
Denham Springs LA
182 min
5/5/2014
TAG 64-0320
TAG 64-0320Ipinakikilala Ng Diyos Ang Kanyang Sarili Sa Pamamagitan Ng Kanyang Mga Katangian
Denham Springs LA
196 min
11/8/2018
TAG 64-0321B
TAG 64-0321BSiya’y Magdaraan Sa Daang Ito
Baton Rouge LA
127 min
2/28/2019
TAG 64-0321E
TAG 64-0321EAng Tinig Ng Tanda
Denham Springs LA
250 min
5/5/2014
TAG 64-0322
TAG 64-0322Pagkamit Sa Pintuang-Bayan Ng Kaaway Pagkatapos Ng Pagsubok
Denham Springs LA
156 min
6/20/2018
TAG 64-0402
TAG 64-0402Jehovah-Jireh #1
Louisville MS
0 min
7/30/2020
TAG 64-0403
TAG 64-0403Jehovah-Jireh #2
Louisville MS
0 min
10/19/2019
TAG 64-0404
TAG 64-0404Jehovah-Jireh #3
Louisville MS
0 min
1/23/2020
TAG 64-0405
TAG 64-0405Isang Paglilitis
Louisville MS
0 min
11/24/2010
TAG 64-0410
TAG 64-0410Nakabatay Sa Kasulatang Mga Tanda Ng Panahon
Birmingham AL
221 min
1/25/2018
TAG 64-0411
TAG 64-0411Espirituwal Na Amnesya
Birmingham AL
186 min
5/5/2014
TAG 64-0415
TAG 64-0415Si Cristo Ay Napagkikilalang Siya Pa Rin Sa Lahat Ng Mga Salinlahi
Tampa FL
0 min
10/24/2019
TAG 64-0614M
TAG 64-0614MAng Paghahayag Ng Diyos
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 64-0614E
TAG 64-0614EAng Kakatwang Tao
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 64-0617
TAG 64-0617Ang Nakilalang Cristo Sa Lahat Ng Kapanahunan
Topeka KS
166 min
5/5/2014
TAG 64-0618
TAG 64-0618Ang Presensya Ng Diyos Na Di-Nakikilala
Topeka KS
202 min
1/25/2018
TAG 64-0619
TAG 64-0619Pagkamasigasig
Topeka KS
243 min
1/25/2018
TAG 64-0620B
TAG 64-0620BSino Si Jesus?
Topeka KS
0 min
10/31/2019
TAG 64-0629
TAG 64-0629Ang Makapangyarihang Diyos Na Nalantad Sa Ating Harapan
Philadelphia PA
196 min
5/5/2014
TAG 64-0705
TAG 64-0705Ang Obramaestra
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 64-0719M
TAG 64-0719MAng Pista Ng Mga Trumpeta
Jeffersonville IN
260 min
5/5/2014
TAG 64-0719E
TAG 64-0719EPatungo Sa Labas Ng Kampamento
Jeffersonville IN
188 min
5/5/2014
TAG 64-0726M
TAG 64-0726MAng Pagkilala Sa Iyong Araw At Ang Mensahe Nito
Jeffersonville IN
265 min
5/6/2014
TAG 64-0726E
TAG 64-0726EMga Sirang Balon
Jeffersonville IN
201 min
5/6/2014
TAG 64-0802
TAG 64-0802Ang Magiging Tahanan Ng Makalangit Na Nobyo At Ng Makalupang Nobya
Jeffersonville IN
469 min
2/20/2015
TAG 64-1212
TAG 64-1212Ang Panahon Ng Pag-aani
Phoenix AZ
0 min
1/9/2020
TAG 64-1227
TAG 64-1227Ano Ang Sabi Ninyo Kung Sino Ito?
Phoenix AZ
265 min
5/6/2014
TAG 65-0117
TAG 65-0117Isang Paradox
Phoenix AZ
214 min
10/31/2019