Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  CEB  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 156
CEB 53-0608A
CEB 53-0608A Demonolohiya, Pisikal Nga Kahimtang
Connersville IN
2/22/2022
 
 
CEB 53-0609A
CEB 53-0609A Demonolohiya, Pang-relihiyon Nga Kahimtangan
Connersville IN
3/28/2022
 
 
CEB 53-0729
CEB 53-0729 Mga Pangutana Ug Mga Tubag mahitungod sa Genesis
Jeffersonville IN
7/6/2023
 
 
CEB 54-0513
CEB 54-0513 Ang Marka Sa Mapintas Nga Mananap
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
CEB 55-0117
CEB 55-0117 Kung Giunsa Pagduol Sa Manolunda Kanako Ug Ang Iyang Sugo
Chicago IL
218 min
5/1/2014
CEB 55-0724
CEB 55-0724 Mga Espiritu Nga Madanihon
Jeffersonville IN
1/25/2022
 
 
CEB 56-0805
CEB 56-0805 Ang Iglesia Ug Ang Kahimtang Niini
Jeffersonville IN
241 min
3/17/2015
CEB 57-0821
CEB 57-0821 Mga Hebreohanon, Kapitulo Uno
Jeffersonville IN
2/2/2023
 
 
CEB 57-0825M
CEB 57-0825M Mga Hebreohanon, Kapitulo Dos #1
Jeffersonville IN
5/10/2023
 
 
CEB 57-0828
CEB 57-0828 Mga Hebreohanon, Kapitulo Dos #3
Jeffersonville IN
3/22/2023
 
 
CEB 57-0901M
CEB 57-0901M Mga Hebreohanon, Kapitulo Tres
Jeffersonville IN
6/7/2023
 
 
CEB 57-0901E
CEB 57-0901E Mga Hebreohanon, Kapitulo Kuwatro
Jeffersonville IN
4/18/2023
 
 
CEB 57-0908M
CEB 57-0908M Mga Hebreohanon, Kapitulo Singko ug Sais #1
Jeffersonville IN
8/17/2023
 
 
CEB 57-0908E
CEB 57-0908E Mga Hebreohanon, Kapitulo Sais #2
Jeffersonville IN
7/19/2023
 
 
CEB 57-0915M
CEB 57-0915M Mga Hebreohanon, Kapitulo Sais #3
Jeffersonville IN
3/2/2023
 
 
CEB 57-0915E
CEB 57-0915E Mga Hebreohanon, Kapitulo Siete #1
Jeffersonville IN
9/21/2023
 
 
CEB 57-0922E
CEB 57-0922E Mga Hebreohanon, Kapitulo Siete #2
Jeffersonville IN
1/4/2023
 
 
CEB 57-0925
CEB 57-0925 Mga Pangutana Ug Mga Tubag Mga Hebreohanon Bahin I
Jeffersonville IN
2/2/2023
 
 
CEB 57-1006
CEB 57-1006 Mga Pangutana Ug Mga Tubag Mga Hebreohanon Bahin III
Jeffersonville IN
12/13/2022
 
 
CEB 58-0720M
CEB 58-0720M Tungod Sa Pagtoo, Si Moises
Jeffersonville IN
3/1/2021
 
 
CEB 58-0927
CEB 58-0927 Ngano Man Nga Dili Kita Usa Ka Denominasyon?
Jeffersonville IN
3/10/2021
 
 
CEB 58-0928E
CEB 58-0928E Ang Binhi Sa Serpente
Jeffersonville IN
249 min
5/1/2014
CEB 59-0125
CEB 59-0125 Kinahanglan Sigurado Ka Sa Dios
Jeffersonville IN
142 min
6/4/2015
CEB 59-0301M
CEB 59-0301M Masigpit Ang Pultahan
Jeffersonville IN
227 min
8/13/2015
CEB 59-0419A
CEB 59-0419A Ang Kasaysayan Sa Akong Kinabuhi
Los Angeles CA
7/6/2021
 
 
CEB 59-0510E
CEB 59-0510E Kinsa Man Kini?
Jeffersonville IN
8/10/2023
 
 
CEB 59-0628M
CEB 59-0628M Usa Ka Iglesiang Nalimbongan, Sa Kalibutan
Jeffersonville IN
143 min
6/4/2015
CEB 59-1108
CEB 59-1108 Ang Pagpanag-iya Sa Mga Ganghaan Sa Kaaway
Jeffersonville IN
188 min
4/26/2017
CEB 59-1216
CEB 59-1216 Unsa Man Ang Espiritu Santo?
Jeffersonville IN
9/18/2023
 
 
CEB 59-1219
CEB 59-1219 Mga Pangutana Ug Mga Tubag mahitungod sa Espiritu Santo
Jeffersonville IN
8/10/2023
 
 
CEB 60-0402
CEB 60-0402 Nagatoo Ka Ba Niini?
Tulsa OK
144 min
11/8/2018
CEB 60-0417M
CEB 60-0417M Lakaw, Isulti
Jeffersonville IN
12/5/2022
 
 
CEB 60-0515M
CEB 60-0515M Ang Sinalikway Nga Hari
Jeffersonville IN
8/30/2021
 
 
CEB 60-0515E
CEB 60-0515E Pagsagop #1
Jeffersonville IN
10/28/2021
 
 
CEB 60-0518
CEB 60-0518 Pagsagop #2
Jeffersonville IN
9/30/2021
 
 
CEB 60-0522M
CEB 60-0522M Pagsagop #3
Jeffersonville IN
11/29/2021
 
 
CEB 60-0522E
CEB 60-0522E Pagsagop #4
Jeffersonville IN
1/10/2022
 
 
CEB 60-0925
CEB 60-0925 Niadtong Adlaw Sa Kalbaryo
Jeffersonville IN
3/10/2021
 
 
CEB 61-0425B
CEB 61-0425B Ang Pagka-Dios Gipasabut
Chicago IL
241 min
5/1/2014
CEB 61-0730M
CEB 61-0730M Ang Mga Sugo Ni Gabriel Kang Daniel
Jeffersonville IN
1/30/2023
 
 
CEB 61-0730E
CEB 61-0730E Ang Unom Ka Pilo Nga Katuyoan Sa Pagduaw Ni Gabriel Kang Daniel
Jeffersonville IN
8/23/2023
 
 
CEB 61-0806
CEB 61-0806 Ang Ika-Setenta Ka Semana Ni Daniel
Jeffersonville IN
10/4/2022
 
 
CEB 61-0827
CEB 61-0827 Ang Mensahe Mahitungod Sa Grasya
Jeffersonville IN
12/2/2020
 
 
CEB 61-1119
CEB 61-1119 Hingpit Nga Gahum Pinaagi Sa Hingpit Nga Kaluya
Jeffersonville IN
337 min
6/20/2018
CEB 62-0121E
CEB 62-0121E Ang Kasal Sa Cordero
Phoenix AZ
270 min
6/20/2018
CEB 62-0311
CEB 62-0311 Ang Pinakadakung Gubat Nga Gipanagsangkaan Sukad Pa
Jeffersonville IN
353 min
5/1/2014
CEB 62-0401
CEB 62-0401 Kaalam Batok Pagtoo
Jeffersonville IN
425 min
6/20/2018
CEB 62-0909E
CEB 62-0909E Sa Iyang Presensiya
Jeffersonville IN
182 min
10/21/2017
CEB 62-1014M
CEB 62-1014M Ang Bantayog Sa Usa Ka Hingpit Nga Tawo
Jeffersonville IN
376 min
5/1/2014
CEB 62-1014E
CEB 62-1014E Usa Ka Magtotultul
Jeffersonville IN
217 min
5/1/2014
CEB 62-1111E
CEB 62-1111E Ngano Man Nga Batok Ako Sa Giorganisa Nga Relihiyon
Jeffersonville IN
359 min
2/3/2015
CEB 63-0118
CEB 63-0118 Espiritu Sa Kamatuoran
Phoenix AZ
11/30/2022
 
 
CEB 63-0120M
CEB 63-0120M Ang Tingog Sa Dios Sa Niining Kaulahiang Mga Adlaw
Phoenix AZ
160 min
6/8/2015
CEB 63-0317M
CEB 63-0317M Ginatago sa Dios ang Iyang Kaugalingon diha sa Kayano, Dayon Ginapadayag ang Iyang Kaugalingon sa Mao ra gihapong paagi
Jeffersonville IN
8/6/2018
 
 
CEB 63-0317E
CEB 63-0317E Ang Gintang Tali Sa Pito Ka Mga Kapanahonan Sa Iglesia Ug Sa Pito Ka Mga Selyo
Jeffersonville IN
323 min
12/3/2020
CEB 63-0318
CEB 63-0318 Ang Unang Selyo
Jeffersonville IN
369 min
12/10/2020
CEB 63-0319
CEB 63-0319 Ang Ikaduhang Selyo
Jeffersonville IN
307 min
12/10/2020
CEB 63-0320
CEB 63-0320 Ang Ikatulong Selyo
Jeffersonville IN
2/25/2019
 
 
CEB 63-0321
CEB 63-0321 Ang Ikaupat Nga Selyo
Jeffersonville IN
322 min
12/10/2020
CEB 63-0322
CEB 63-0322 Ang Ikalimang Selyo
Jeffersonville IN
362 min
12/10/2020
CEB 63-0323
CEB 63-0323 Ang Ikaunom Nga Selyo
Jeffersonville IN
364 min
12/10/2020
CEB 63-0324M
CEB 63-0324M Mga Pangutana Ug Mga Tubag Sa Mga Selyo
Jeffersonville IN
5/7/2020
 
 
CEB 63-0324E
CEB 63-0324E Ang Ikapitong Selyo
Jeffersonville IN
336 min
12/10/2020
CEB 63-0601
CEB 63-0601 Umari Ka, Sumunod Kanako
Tucson AZ
4/28/2022
 
 
CEB 63-0630M
CEB 63-0630M Ang Ikatulong Exodo
Jeffersonville IN
286 min
2/3/2015
CEB 63-0714M
CEB 63-0714M Nganong Mituaw Ka? Isulti!
Jeffersonville IN
293 min
5/1/2014
CEB 63-0714E
CEB 63-0714E Magpaubos Ka Sa Imong Kaugalingon
Jeffersonville IN
88 min
11/29/2018
CEB 63-0717
CEB 63-0717 Usa Ka Binilanggo
Jeffersonville IN
191 min
6/14/2018
CEB 63-0721
CEB 63-0721 Siya May Kahangawa. May Kahangawa Ka Ba?
Jeffersonville IN
330 min
4/26/2017
CEB 63-0724
CEB 63-0724 Wala Ginahukman Sa Dios Ang Tawo Nga Dili Una Siya Ginapasidan-an
Jeffersonville IN
234 min
9/28/2017
CEB 63-0818
CEB 63-0818 Ang Panahon Sa Panaghiusa Ug Ilhanan
Jeffersonville IN
184 min
2/13/2016
CEB 63-0825M
CEB 63-0825M Unsaon Ko Sa Pagdaug?
Jeffersonville IN
252 min
2/4/2016
CEB 63-0825E
CEB 63-0825E Hingpit Nga Pagtoo
Jeffersonville IN
204 min
2/4/2016
CEB 63-0901M
CEB 63-0901M Timaan
Jeffersonville IN
363 min
2/11/2016
CEB 63-0901E
CEB 63-0901E Mga Desperasyon
Jeffersonville IN
271 min
6/18/2015
CEB 63-1110M
CEB 63-1110M Mga Kalag Nga Anaa Sa Bilanggoan Karon
Jeffersonville IN
348 min
5/1/2014
CEB 63-1124E
CEB 63-1124E Tulo Ka Matang Sa Mga Magtotoo
Jeffersonville IN
262 min
6/9/2015
CEB 63-1226
CEB 63-1226 Kahan-ayan Sa Iglesia
Jeffersonville IN
4/5/2023
 
 
CEB 64-0126
CEB 64-0126 Unsa’y Atong Pagabuhaton Niining Jesus Nga Gitawag Og Cristo?
Phoenix AZ
139 min
6/4/2015
CEB 64-0205
CEB 64-0205 Ang Dios Mao Ang Mismong Tighubad
Bakersfield CA
125 min
6/8/2015
CEB 64-0213
CEB 64-0213 Dayon Miabot Si Jesus Ug Nagtawag
Tulare CA
6/7/2018
 
 
CEB 64-0307
CEB 64-0307 Usa Ka Pagpamatuod Didto Sa Dagat
Dallas TX
7/11/2022
 
 
CEB 64-0308
CEB 64-0308 Ang Timaan
Dallas TX
9/1/2022
 
 
CEB 64-0311
CEB 64-0311 Maila Ang Dios Pinaagi Sa Iyang Mga Kinaiyahan
Beaumont TX
173 min
5/1/2014
CEB 64-0313
CEB 64-0313 Ang Tingog Sa Ilhanan
Beaumont TX
183 min
5/1/2014
CEB 64-0320
CEB 64-0320 Ang Dios Nga Ginapaila Ang Iyang Kaugalingon Pinaagi Sa Iyang Mga Kinaiyahan
Denham Springs LA
184 min
11/8/2018
CEB 64-0321E
CEB 64-0321E Ang Tingog Sa Ilhanan
Denham Springs LA
256 min
5/1/2014
CEB 64-0322
CEB 64-0322 Pagpanag-iya Sa Ganghaan Sa Kaaway Paghuman Sa Pagsulay
Denham Springs LA
145 min
6/4/2015
CEB 64-0614E
CEB 64-0614E Ang Pagka Salikwaut
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
CEB 64-0617
CEB 64-0617 Ang Naila Nga Cristo Sa Tanang Kapanahonan
Topeka KS
170 min
2/3/2015
CEB 64-0618
CEB 64-0618 Ang Presensiya Sa Dios Nga Wala Maila
Topeka KS
8/30/2021
 
 
CEB 64-0620B
CEB 64-0620B Kinsa Ba Si Jesus?
Topeka KS
7/12/2021
 
 
CEB 64-0629
CEB 64-0629 Ang Gamhanang Dios Nadayag Sa Atubangan Kanato
Philadelphia PA
198 min
5/1/2014
CEB 64-0719E
CEB 64-0719E Paadto Gawas Sa Kampo
Jeffersonville IN
185 min
6/18/2015
CEB 64-0726M
CEB 64-0726M Ang Pag-ila Sa Imong Adlaw Ug Ang Mensahe Niini
Jeffersonville IN
258 min
5/1/2014
CEB 64-0726E
CEB 64-0726E Mga Atabay Nga Likian
Jeffersonville IN
196 min
5/1/2014
CEB 64-0802
CEB 64-0802 Ang Umalabot Nga Puloy-anan Sa Langitnong Pamanhonon Ug Sa Yutan-ong Pangasaw-onon
Jeffersonville IN
7/28/2021
 
 
CEB 64-1227
CEB 64-1227 Unsa Ba'y Ingon Ninyo Kung Kinsa Kini?
Phoenix AZ
263 min
2/3/2015
CEB 65-0117
CEB 65-0117 Usa Ka Paradox
Phoenix AZ
10/7/2020
 
 
CEB 65-0118
CEB 65-0118 Ang Binhi Sa Kasukwahian
Phoenix AZ
171 min
5/1/2014
CEB 65-0119
CEB 65-0119 Ang Dios Nga Madagayaon Sa Kalooy
Phoenix AZ
9/29/2020
 
 
CEB 65-0120
CEB 65-0120 Ayaw Pagsalig Sa Imong Kaugalingong Salabutan
Phoenix AZ
232 min
5/1/2014
CEB 65-0123
CEB 65-0123 Mga Atabay Nga Likian
Phoenix AZ
190 min
6/4/2015
CEB 65-0124
CEB 65-0124 Mga Kasakit Sa Pagpanganak
Phoenix AZ
8/27/2020
 
 
CEB 65-0125
CEB 65-0125 Karong Adlawa Kining Kasulatan Natuman
Phoenix AZ
6/11/2020
 
 
CEB 65-0206
CEB 65-0206 Mga Pultahan Sulod Sa Pultahan
Flagstaff AZ
7/2/2020
 
 
CEB 65-0217
CEB 65-0217 Usa Ka Tawong Nagaikyas Gikan Sa Presensiya Sa Ginoo
Jeffersonville IN
6/4/2020
 
 
CEB 65-0218
CEB 65-0218 Ang Binhi Dili Manununod Nga Uban Ang Tipaka
Jeffersonville IN
204 min
12/3/2020
CEB 65-0219
CEB 65-0219 Karong Adlawa Kining Kasulatan Natuman
Jeffersonville IN
189 min
12/3/2020
CEB 65-0220
CEB 65-0220 Ang Dapit Nga Gipili Sa Dios Sa Pagsimba
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
CEB 65-0221M
CEB 65-0221M Kaminyoon Ug Panagbulag
Jeffersonville IN
5/7/2020
 
 
CEB 65-0221E
CEB 65-0221E Kinsa Kining Si Melquisedec?
Jeffersonville IN
233 min
5/1/2014
CEB 65-0410
CEB 65-0410 Ang Selyo Sa Pasko Sa Pagkabanhaw
Phoenix AZ
310 min
12/3/2020
CEB 65-0418M
CEB 65-0418M Kini Ang Pagsubang Sa Adlaw
Jeffersonville IN
302 min
12/10/2020
CEB 65-0418E
CEB 65-0418E Ginausab Ba Gayud Sa Dios Ang Iyang Hunahuna Bahin Sa Iyang Pulong?
Jeffersonville IN
257 min
5/1/2014
CEB 65-0424
CEB 65-0424 Usa Sa Usa Ka Milyon
Los Angeles CA
104 min
12/3/2020
CEB 65-0425
CEB 65-0425 Ang Dapit Nga Gitagana Sa Dios Sa Pagsimba
Los Angeles CA
12/12/2019
 
 
CEB 65-0426
CEB 65-0426 Ang Pagpamatuod Sa Iyang Pulong
Los Angeles CA
277 min
2/28/2019
CEB 65-0427
CEB 65-0427 Ginausab Ba Sa Dios Ang Iyang Hunahuna?
Los Angeles CA
209 min
11/29/2018
CEB 65-0429B
CEB 65-0429B Ang Binhi Dili Mahimong Manununod Nga Uban Ang Tipaka
Los Angeles CA
142 min
11/29/2018
CEB 65-0429E
CEB 65-0429E Ang Pagpili Sa Usa Ka Pangasaw-onon
Los Angeles CA
213 min
5/1/2014
CEB 65-0711
CEB 65-0711 Pagkaulaw
Jeffersonville IN
223 min
11/29/2018
CEB 65-0718M
CEB 65-0718M Nagasulay Sa Pagbuhat Ug Bulohaton Sa Dios Nga Wala Sa Kabubut-on Sa Dios
Jeffersonville IN
255 min
5/1/2014
CEB 65-0718E
CEB 65-0718E Espirituhanong Kalan-on Alang Sa Hustong Panahon
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
CEB 65-0725M
CEB 65-0725M Ang Mga Dinihogan Sa Katapusan Nga Panahon
Jeffersonville IN
374 min
5/1/2014
CEB 65-0725E
CEB 65-0725E Unsa Man Ang Makapadani Didto Sa Ibabaw Sa Bukid?
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
CEB 65-0801M
CEB 65-0801M Ang Dios Sa Niining Dautan Nga Kapanahonan
Jeffersonville IN
343 min
1/18/2018
CEB 65-0801E
CEB 65-0801E Mga Panghitabo Nga Gihimong Klaro Pinaagi Og Propesiya
Jeffersonville IN
235 min
6/14/2018
CEB 65-0815
CEB 65-0815 Ug Wala Mahibalo Niini
Jeffersonville IN
238 min
1/18/2018
CEB 65-0822M
CEB 65-0822M Si Cristo Nadayag Diha Sa Kaugalingon Niyang Pulong
Jeffersonville IN
275 min
8/20/2015
CEB 65-0822E
CEB 65-0822E Salaan Sa Usa Ka Tawong Nagahunahuna
Jeffersonville IN
240 min
2/4/2016
CEB 65-0829
CEB 65-0829 Ang Eden Ni Satanas
Jeffersonville IN
179 min
5/1/2014
CEB 65-0919
CEB 65-0919 Pagkauhaw
Tucson AZ
252 min
5/1/2014
CEB 65-1031M
CEB 65-1031M Gahum Sa Pagbag-o
Prescott AZ
8/21/2018
 
 
CEB 65-1031A
CEB 65-1031A Pagpanguna
Prescott AZ
4/27/2021
 
 
CEB 65-1121
CEB 65-1121 Unsang Balaya Ang Pagatukoron Ninyo Kanako?
Tucson AZ
59 min
11/29/2018
CEB 65-1125
CEB 65-1125 Ang Dili-makita Nga Panaghiusa Sa Pangasaw-onon Ni Cristo
Shreveport LA
6/10/2021
 
 
CEB 65-1126
CEB 65-1126 Ang Mga Buhat Mao'y Pagtoo Nga Nadayag
Shreveport LA
286 min
5/1/2014
CEB 65-1127B
CEB 65-1127B Nagasulay Sa Pagbuhat Og Buluhaton Sa Dios Nga Wala Sa Kabubut-on Sa Dios
Shreveport LA
4/22/2021
 
 
CEB 65-1127E
CEB 65-1127E Akong Nadungog Apan Karon Akong Nakita
Shreveport LA
245 min
5/1/2014
CEB 65-1128M
CEB 65-1128M Ang Bugtong Dapit Nga Gitagana Sa Dios Nga Pagasimbahan
Shreveport LA
259 min
5/1/2014
CEB 65-1128E
CEB 65-1128E Diha Sa Mga Pako Sa Usa Ka Nyebe-Ka-Puti Nga Salampati
Shreveport LA
255 min
4/26/2017
CEB 65-1204
CEB 65-1204 Ang Pagsakgaw
Yuma AZ
236 min
5/1/2014
CEB 65-1205
CEB 65-1205 Mga Butang Nga Umalabot
Rialto CA
278 min
5/1/2014
CEB 65-1212
CEB 65-1212 Komunyon
Tucson AZ
77 min
5/1/2014
CEB TR-WT-3
CEB TR-WT-3 Ang Mensahero
8/28/2018
 
 
CEB TR-WT-2
CEB TR-WT-2 Ang Tinago Sa Dios
8/28/2018
 
 
CEB TR-ASCE
CEB TR-ASCE Nikayab Siya ngadto sa kahitas-an ug nanghatag og mga gasa ngadto sa mga tawo
11/15/2012
 
 
CEB TR-BEYO
CEB TR-BEYO Luyo Sa Tabil Sa Panahon
11/15/2012
 
 
CEB TR-DOCT
CEB TR-DOCT Ang Doktrina Sa Mga Nicolaita
11/15/2012
 
 
CEB TR-JCIG
CEB TR-JCIG Si Jesus Cristo Mao Ang Dios
11/15/2012
 
 
CEB TR-JCTS
CEB TR-JCTS Si Jesus Cristo Ang Mao Sa Gihapon Kagahapon, Karon Ug Hangtud Sa Kahangturan
11/15/2012
 
 
CEB TR-JEZE
CEB TR-JEZE Kadtong Babaye Nga Si Jezabel
11/15/2012
 
 
CEB TR-MESS
CEB TR-MESS Ang Mensahero
11/15/2012
 
 
CEB TR-PUYP
CEB TR-PUYP Pudyota Ang Imong Pangsulat Ug Pagsulat
6/1/2015
 
 
CEB BK-AGES
CEB BK-AGES Usa Ka Pagpadayag Sa Pito Ka Mga Kapanahonan Sa Iglesia
6/1/2015
 
 
Total M4A: 83 Total PDF: 156