Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  CHA  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 225
CHA 50-0100
CHA 50-0100Matenda Ndi Zosautsa
Louisville KY
0 min
8/13/2020
CHA 53-0608A
CHA 53-0608APhunziro La Ziwanda, Dera Lathupi
Connersville IN
0 min
3/4/2021
CHA 53-0609A
CHA 53-0609APhunziro La Ziwanda, Dera Lachipembedzo
Connersville IN
0 min
3/18/2021
CHA 53-0729
CHA 53-0729Mafunso ndi Mayankho pa Genesis
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 54-0103M
CHA 54-0103MMafunso ndi Mayankho #1
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 54-0103E
CHA 54-0103EMafunso ndi Mayankho #2
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 54-0329
CHA 54-0329Chiombolo Mwa Magazi
Louisville KY
193 min
10/31/2013
CHA 54-0404E
CHA 54-0404EMulungu Alinayo Njira Yoperekedweratu
Louisville KY
247 min
8/23/2014
CHA 54-0509
CHA 54-0509Kuwukiridwa Kwa United States
Jeffersonville IN
194 min
10/31/2013
CHA 54-0513
CHA 54-0513Chilemba Cha Chirombo
Jeffersonville IN
230 min
10/31/2013
CHA 54-0514
CHA 54-0514Chisindikizo Cha Mulungu
Jeffersonville IN
267 min
10/31/2013
CHA 54-0515
CHA 54-0515Mafunso ndi Mayankho
Jeffersonville IN
380 min
1/24/2019
CHA 54-0624
CHA 54-0624Chakuya Chimayitanira Ku Chakuya
Washington DC
129 min
10/31/2013
CHA 55-0109E
CHA 55-0109EKuyamba Ndi Kutha Kwa Nyengo Ya Amitundu
Jeffersonville IN
134 min
10/31/2013
CHA 55-0117
CHA 55-0117Momwe Mngelo Anadzera Kwa Ine, Ndi Kutuma Kwache
Chicago IL
219 min
10/31/2013
CHA 55-0410S
CHA 55-0410SMuomboli Wanga Alimoyo
Jeffersonville IN
152 min
10/31/2013
CHA 55-0724
CHA 55-0724Mizimu Yodolola
Jeffersonville IN
0 min
9/3/2021
CHA 56-0401S
CHA 56-0401SKutuluka Dzuwa Kwa Isitara
Jeffersonville IN
0 min
4/21/2021
CHA 56-0408A
CHA 56-0408AKodi Masomphenya Ndi Chiani?
Chicago IL
0 min
11/15/2012
CHA 56-0805
CHA 56-0805Mpingo Ndi Chikhalidwe Chake
Jeffersonville IN
252 min
10/31/2013
CHA 56-1125E
CHA 56-1125EMneneri Wochita Manyazi
Jeffersonville IN
130 min
1/24/2019
CHA 57-0317
CHA 57-0317Mvereni Inu Iye
Lakeport CA
0 min
6/3/2021
CHA 57-0417
CHA 57-0417Kudza Kwachiwiri Kwa Ambuye
Jeffersonville IN
0 min
8/13/2020
CHA 57-0419
CHA 57-0419Ungwiro
Jeffersonville IN
155 min
1/24/2019
CHA 57-0420
CHA 57-0420Kuikidwa Mmanda
Jeffersonville IN
127 min
9/3/2021
CHA 57-0421S
CHA 57-0421SMgonjetsi Wamkulu Ndi Wamphamvu
Jeffersonville IN
130 min
12/10/2020
CHA 57-0421E
CHA 57-0421ENdipo Maso Awo Anatseguka Ndipo Iwo anamudziwa Iye
Jeffersonville IN
0 min
3/25/2021
CHA 57-0821
CHA 57-0821Ahebri, Mutu Woyamba
Jeffersonville IN
211 min
10/31/2013
CHA 57-0825M
CHA 57-0825MAhebri, Mutu Wachiwiri #1
Jeffersonville IN
107 min
10/31/2013
CHA 57-0825E
CHA 57-0825EAhebri, Mutu Wachiwiri #2
Jeffersonville IN
135 min
10/31/2013
CHA 57-0828
CHA 57-0828Ahebri, Mutu Wachiwiri #3
Jeffersonville IN
101 min
10/31/2013
CHA 57-0901M
CHA 57-0901MAhebri, Mutu Wachitatu
Jeffersonville IN
216 min
10/31/2013
CHA 57-0901E
CHA 57-0901EAhebri, Mutu Wachinai
Jeffersonville IN
283 min
10/31/2013
CHA 57-0908M
CHA 57-0908MAhebri, Mutu Wachisanu Ndiponso Wachisanu Ndi Chimodzi #1
Jeffersonville IN
239 min
10/31/2013
CHA 57-0908E
CHA 57-0908EAhebri, Mutu Wachisanu Ndi Chimodzi #2
Jeffersonville IN
276 min
10/31/2013
CHA 57-0915M
CHA 57-0915MAhebri, Mutu Wachisanu Ndi Chimodzi #3
Jeffersonville IN
228 min
10/31/2013
CHA 57-0915E
CHA 57-0915EAhebri, Mutu Wachisanu Ndi Chiwiri #1
Jeffersonville IN
274 min
10/31/2013
CHA 57-0922E
CHA 57-0922EAhebri, Mutu Wachisanu Ndi Chiwiri #2
Jeffersonville IN
216 min
10/31/2013
CHA 57-0925
CHA 57-0925Mafunso ndi Mayankho Ahebri #1
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 57-1002
CHA 57-1002Mafunso ndi Mayankho Ahebri #2
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 57-1006
CHA 57-1006Mafunso ndi Mayankho Ahebri #3
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 57-1222
CHA 57-1222Kuwala Kwakukuru
Jeffersonville IN
167 min
8/13/2020
CHA 58-0108
CHA 58-0108Cholembedwa Pa Khoma
Chicago IL
151 min
8/13/2020
CHA 58-0128
CHA 58-0128Umodzi Wa Chiyanjano
Waterloo IA
0 min
11/24/2010
CHA 58-0309E
CHA 58-0309EKodi Mpingo Udzapita Chisanachitike Chisautso?
Jeffersonville IN
187 min
10/31/2013
CHA 58-0720M
CHA 58-0720MMwa Chikhulupiriro, Mose
Jeffersonville IN
157 min
12/17/2015
CHA 58-0720E
CHA 58-0720EKudzoza kwa Madikoni
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 58-0927
CHA 58-0927Nchifukwa Chiyani Ife Sitiri Chipembedzo?
Jeffersonville IN
374 min
10/31/2013
CHA 58-0928M
CHA 58-0928MUbatizo Wa Mzimu Woyera
Jeffersonville IN
306 min
10/31/2013
CHA 58-0928E
CHA 58-0928EMbewu Ya Serpenti
Jeffersonville IN
247 min
10/31/2013
CHA 58-1005E
CHA 58-1005EMunthu Woitanidwa Ndi Mulungu
Jeffersonville IN
250 min
10/31/2013
CHA 58-1007
CHA 58-1007Dongosolo la Mpingo
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 58-1228
CHA 58-1228Chifukwa Chiyani Betelehemu Wamng’ono?
Jeffersonville IN
181 min
10/31/2013
CHA 59-0125
CHA 59-0125Khalani Otsimikiza Za Mulungu
Jeffersonville IN
141 min
10/31/2013
CHA 59-0301M
CHA 59-0301MKhwalala Ndiro Chipata
Jeffersonville IN
230 min
10/31/2013
CHA 59-0329S
CHA 59-0329SKukhala Moyo, Kufa, Kuikidwa Mmanda, Kuwuka, Akubwera
Jeffersonville IN
119 min
12/10/2020
CHA 59-0419A
CHA 59-0419AMbiri Ya Moyo Wanga
Los Angeles CA
284 min
10/31/2013
CHA 59-0510M
CHA 59-0510MTsiku La Anakubala
Jeffersonville IN
114 min
7/2/2020
CHA 59-0510E
CHA 59-0510EKodi Uyu Ndi Ndani?
Jeffersonville IN
136 min
10/22/2020
CHA 59-0628M
CHA 59-0628MMpingo Wonyengedwa Ndi Dziko
Jeffersonville IN
152 min
10/31/2013
CHA 59-0628E
CHA 59-0628EMafunso ndi Mayankho
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 59-0712
CHA 59-0712Kuomboledwa Kwathunthu
Jeffersonville IN
142 min
10/31/2013
CHA 59-0802
CHA 59-0802Opanda Ndalama Kapena Opanda Mtengo
Jeffersonville IN
160 min
4/11/2019
CHA 59-0812
CHA 59-0812Kulizindikira Thupi La Ambuye
Chautauqua OH
151 min
10/31/2013
CHA 59-1108
CHA 59-1108Kutenga Zipata Za Mdani
Jeffersonville IN
193 min
10/31/2013
CHA 59-1129
CHA 59-1129Tiyeni Timuwone Mulungu
San Jose CA
296 min
4/22/2021
CHA 59-1216
CHA 59-1216Kodi Mzimu Woyera Ndi Chiyani?
Jeffersonville IN
217 min
10/31/2013
CHA 59-1217
CHA 59-1217Kodi Mzimu Woyera Unaperekedwera Chiyani?
Jeffersonville IN
264 min
10/31/2013
CHA 59-1219
CHA 59-1219Mafunso ndi Mayankho pa Mzimu Woyera
Jeffersonville IN
372 min
10/31/2013
CHA 59-1223
CHA 59-1223Mafunso ndi Mayankho
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 59-1227M
CHA 59-1227MChizindikiro Chapamwamba
Jeffersonville IN
234 min
12/10/2020
CHA 59-1227E
CHA 59-1227EMphamvu Yapamwamba
Jeffersonville IN
168 min
10/31/2013
CHA 59-1231
CHA 59-1231Ndipo Kuyambira Nthawi Imeneyo
Jeffersonville IN
125 min
8/22/2019
CHA 60-0308
CHA 60-0308Kuuzindikira Mzimu
Phoenix AZ
153 min
10/31/2013
CHA 60-0402
CHA 60-0402Kodi Mukukhulupirira Izi?
Tulsa OK
151 min
11/8/2018
CHA 60-0403
CHA 60-0403Momwe Mphungu Ikasulira
Tulsa OK
267 min
12/17/2015
CHA 60-0417S
CHA 60-0417SIne Ndikudziwa
Jeffersonville IN
112 min
9/3/2021
CHA 60-0515M
CHA 60-0515MMfumu Yokanidwa
Jeffersonville IN
213 min
5/15/2014
 
CHA 60-0515E
CHA 60-0515EKukhazikitsidwa #1
Jeffersonville IN
239 min
9/3/2021
CHA 60-0518
CHA 60-0518Kukhazikitsidwa #2
Jeffersonville IN
289 min
9/3/2021
CHA 60-0522M
CHA 60-0522MKukhazikitsidwa #3
Jeffersonville IN
262 min
9/3/2021
CHA 60-0522E
CHA 60-0522EKukhazikitsidwa #4
Jeffersonville IN
287 min
9/3/2021
CHA 60-0911E
CHA 60-0911EZizindikiritso Zisanu Zosakaikitsa Za Mpingo Woona Wa Mulungu Wamoyo
Jeffersonville IN
260 min
10/31/2013
CHA 60-0925
CHA 60-0925Tsiku Lija Pa Gologota
Jeffersonville IN
167 min
10/31/2013
CHA 61-0112
CHA 61-0112Mafunso ndi Mayankho
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 61-0119M
CHA 61-0119MZinthu Zimene Sizinali Chomwecho Kuyambira Pachiyambi
Beaumont TX
0 min
5/25/2021
CHA 61-0120
CHA 61-0120Ubatizo Wa Mmadzi
Beaumont TX
220 min
1/16/2020
CHA 61-0305
CHA 61-0305Kuseri Kwa Katani La Nthawi
Jeffersonville IN
113 min
12/10/2020
CHA 61-0319
CHA 61-0319Chipembedzo Cha Yezebeli
Middletown OH
233 min
10/31/2013
CHA 61-0425B
CHA 61-0425BUmulungu Kufotokozedwa
Chicago IL
257 min
8/23/2014
CHA 61-0723E
CHA 61-0723EMulungu Kukhala Asakumvetsedwa
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 61-0730M
CHA 61-0730MMalangizo A Gabrieli Kwa Daniele
Jeffersonville IN
259 min
10/31/2013
CHA 61-0730E
CHA 61-0730ECholinga Chofutukuka Pasanu Ndi Kamodzi Cha Gabrieli Kudzacheza Kwa Daniele
Jeffersonville IN
243 min
10/31/2013
CHA 61-0806
CHA 61-0806Sabata La Makumi Asanu Ndi Chiwiri La Daniele
Jeffersonville IN
314 min
10/31/2013
CHA 61-0813
CHA 61-0813Chikhulupiriro
Jeffersonville IN
64 min
10/22/2020
CHA 61-1015M
CHA 61-1015MMafunso ndi Mayankho
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 61-1112
CHA 61-1112Chizindikiro Choona chomwe Chalambalalidwa
Jeffersonville IN
388 min
10/31/2013
CHA 62-0121M
CHA 62-0121MNdipo Mbewu Yako Idzatenga Chipata Cha Mdani Wake
Phoenix AZ
239 min
12/17/2015
CHA 62-0121E
CHA 62-0121EChikwati Cha Mwanawankhosa
Phoenix AZ
294 min
6/14/2017
CHA 62-0123
CHA 62-0123Kusiya Zonse
Tempe AZ
259 min
8/23/2014
CHA 62-0204
CHA 62-0204Mgonero
Jeffersonville IN
0 min
9/1/2021
CHA 62-0311
CHA 62-0311Nkhondo Yaikulu Imene Yakhala Ikumenyedwa
Jeffersonville IN
393 min
1/5/2016
CHA 62-0506
CHA 62-0506Kutenga Zinthu Zonse
Jeffersonville IN
206 min
9/26/2019
CHA 62-0527
CHA 62-0527Mafunso ndi Mayankho
Jeffersonville IN
0 min
3/2/2011
CHA 62-0601
CHA 62-0601Kutenga Mbali Ndi Yesu
Jeffersonville IN
363 min
10/31/2013
CHA 62-0908
CHA 62-0908Malo Amene Utumiki Wanga Wafikapo
Jeffersonville IN
0 min
2/23/2021
CHA 62-1013
CHA 62-1013Kukopa Kwa Wina
Jeffersonville IN
249 min
10/31/2013
CHA 62-1014M
CHA 62-1014MThunthu La Munthu Wangwiro
Jeffersonville IN
355 min
10/31/2013
CHA 62-1014E
CHA 62-1014ENamulondola
Jeffersonville IN
244 min
8/23/2014
CHA 62-1111E
CHA 62-1111EChifukwa Chimene Ine Ndimatsutsana Nacho Chipembedzo Cha Bungwe
Jeffersonville IN
395 min
8/5/2016
CHA 62-1230M
CHA 62-1230MMtheradi
Jeffersonville IN
341 min
10/31/2013
CHA 62-1230E
CHA 62-1230EKodi Ichi Ndi Chizindikiro Cha Mapeto, Bwana?
Jeffersonville IN
398 min
10/31/2013
CHA 62-1231
CHA 62-1231Mpikisano
Jeffersonville IN
122 min
9/3/2021
CHA 63-0120M
CHA 63-0120MLiwu La Mulungu Mmasiku Ano Otsiriza
Phoenix AZ
170 min
6/7/2018
CHA 63-0317M
CHA 63-0317MMulungu Kudzibisa Yekha Mu Kuphweka, Ndiye Nkudziwulula Yekha Momwemo
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0317E
CHA 63-0317ECholekanitsa Pakati Pa Mibadwo Isanu Ndi Iwiri Ya Mpingo Ndi Zisindikizo Zisanu Ndi Ziwiri
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0318
CHA 63-0318Chisindikizo Choyamba
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0319
CHA 63-0319Chisindikizo Chachiwiri
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0320
CHA 63-0320Chisindikizo Chachitatu
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0321
CHA 63-0321Chisindikizo Chachinai
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0322
CHA 63-0322Chisindikizo Chachisanu
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0323
CHA 63-0323Chisindikizo Chachisanu Ndi Chimodzi
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0324M
CHA 63-0324MMafunso Ndi Mayankho Pa Zisindikizo
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0324E
CHA 63-0324EChisindikizo Chachisanu Ndi Chiwiri
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0412E
CHA 63-0412EMulungu Kudzibisa Yekha Mu Kuphweka
Albuquerque NM
0 min
11/15/2012
CHA 63-0601
CHA 63-0601Bwera, Unditsate Ine
Tucson AZ
107 min
8/2/2018
CHA 63-0623M
CHA 63-0623MKuima Pakati
Jeffersonville IN
0 min
9/8/2020
CHA 63-0623E
CHA 63-0623EKuwala Kofiira Kothwanima Kwa Chizindikiro Cha Kudza Kwake
Jeffersonville IN
286 min
10/22/2020
CHA 63-0626
CHA 63-0626Chifukwa Chiyani?
Hot Springs AR
196 min
4/22/2021
CHA 63-0630M
CHA 63-0630MKutuluka Kwachitatu
Jeffersonville IN
278 min
10/22/2020
CHA 63-0630E
CHA 63-0630EKodi Moyo Wanu Ndi Woyenera Uthenga?
Jeffersonville IN
379 min
4/22/2021
CHA 63-0707M
CHA 63-0707MChitsutso
Jeffersonville IN
353 min
10/31/2013
CHA 63-0714M
CHA 63-0714MUkulirira Chiyani? Yankhula!
Jeffersonville IN
308 min
10/31/2013
CHA 63-0714E
CHA 63-0714EDzichepetse Wekha
Jeffersonville IN
98 min
10/31/2013