Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  MAG  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 202
MAG 53-0608A
MAG 53-0608ADemonolojia, Lafiny Ara-batana
Connersville IN
123 min
10/29/2015
MAG 53-0609A
MAG 53-0609ADemonolojia, Lafiny Ara-pivavahana
Connersville IN
219 min
10/29/2015
MAG 54-0509
MAG 54-0509Ny Fanafihana An’I Etazonia
Jeffersonville IN
0 min
7/23/2020
MAG 54-0514
MAG 54-0514Ny Tombokasen’Andriamanitra
Jeffersonville IN
248 min
2/26/2015
MAG 55-0117
MAG 55-0117Ahoana No Nahatongavan’ilay Anjely Teo Amiko
Chicago IL
196 min
5/7/2014
MAG 55-0724
MAG 55-0724Ireo Fanahy Mamitaka
Jeffersonville IN
228 min
10/29/2015
MAG 56-0304
MAG 56-0304Manao Làlana Iray
Jeffersonville IN
135 min
5/31/2018
MAG 56-0513
MAG 56-0513Fampianarana Ny Amin’I Mosesy
Jeffersonville IN
236 min
6/29/2017
MAG 56-0603
MAG 56-0603Ny Bokin’ny Fiainan’Ny Zanak’ondry
Jeffersonville IN
214 min
2/26/2015
MAG 56-0805
MAG 56-0805Ny Fiangonana Sy Ny Toerany
Jeffersonville IN
234 min
1/8/2015
MAG 56-1125M
MAG 56-1125MAkanjo Tonta Iray
Jeffersonville IN
117 min
4/11/2019
MAG 56-1125E
MAG 56-1125EMpaminany Iray Teramena
Jeffersonville IN
109 min
4/26/2018
MAG 57-0419
MAG 57-0419Ny Fahatanterahana
Jeffersonville IN
132 min
1/25/2018
MAG 57-0420
MAG 57-0420Ny Fandevenana
Jeffersonville IN
115 min
2/7/2019
MAG 57-0421S
MAG 57-0421SIlay Mpandresy Lehibe Sy Mahery
Jeffersonville IN
111 min
2/8/2018
MAG 57-0421E
MAG 57-0421EDia Nahiratra Ny Mason’Izy Ireo Ka Nahafantatra Azy Izy Ireo
Jeffersonville IN
0 min
2/26/2020
MAG 57-0623
MAG 57-0623Minoa Avy Ao Amin’Ny Fo
Jeffersonville IN
161 min
2/23/2015
MAG 57-0821
MAG 57-0821Hebreo, Toko Voalohany
Jeffersonville IN
169 min
11/29/2018
MAG 57-0825M
MAG 57-0825MHebreo, Toko Faharoa #1
Jeffersonville IN
88 min
11/29/2018
MAG 57-0825E
MAG 57-0825EHebreo, Toko Faharoa #2
Jeffersonville IN
109 min
11/29/2018
MAG 57-0828
MAG 57-0828Hebreo, Toko Faharoa #3
Jeffersonville IN
80 min
11/29/2018
MAG 57-0901M
MAG 57-0901MHebreo, Toko Fahatelo
Jeffersonville IN
172 min
11/29/2018
MAG 57-0901E
MAG 57-0901EHebreo, Toko Fahefatra
Jeffersonville IN
222 min
11/29/2018
MAG 57-0908M
MAG 57-0908MHebreo, Toko Fahadimy sy Fahenina #1
Jeffersonville IN
194 min
11/29/2018
MAG 57-0908E
MAG 57-0908EHebreo, Toko Fahenina #2
Jeffersonville IN
225 min
11/29/2018
MAG 57-0915M
MAG 57-0915MHebreo, Toko Fahenina #3
Jeffersonville IN
188 min
12/5/2018
MAG 57-0915E
MAG 57-0915EHebreo, Toko Fahafito #1
Jeffersonville IN
224 min
12/5/2018
MAG 57-0922E
MAG 57-0922EHebreo, Toko Fahafito #2
Jeffersonville IN
177 min
12/5/2018
MAG 57-0925
MAG 57-0925Fanontaniana Sy Valiny Mikasika Ny Hebreo Fizarana #1
Jeffersonville IN
230 min
12/5/2018
MAG 57-1002
MAG 57-1002Fanontaniana Sy Valiny Mikasika Ny Hebreo Fizarana #2
Jeffersonville IN
197 min
12/13/2018
MAG 57-1006
MAG 57-1006Fanontaniana Sy Valiny Mikasika Ny Hebreo Fizarana #3
Jeffersonville IN
275 min
12/13/2018
MAG 58-0108
MAG 58-0108Ilay Sora-tànana Teo Amin’Ny Rindrina
Chicago IL
135 min
3/15/2018
MAG 58-0309E
MAG 58-0309EHandeha Alohan’Ny Fahoriambe Ve Ny Fiangonana?
Jeffersonville IN
161 min
2/8/2018
MAG 58-0406S
MAG 58-0406SFantatro Fa Velona Ny Mpanavotra Ahy
Jeffersonville IN
136 min
4/11/2019
MAG 58-0720M
MAG 58-0720MTamin’Ny Finoana, Mosesy
Jeffersonville IN
133 min
6/29/2017
MAG 58-0720E
MAG 58-0720ENy Fametrahana ny Diakona
Jeffersonville IN
42 min
5/16/2019
MAG 58-0927
MAG 58-0927Nahoana Isika No Tsy Anaram-piangonana?
Jeffersonville IN
349 min
2/1/2018
MAG 58-0928M
MAG 58-0928MNy Batisan’Ny Fanahy Masina
Jeffersonville IN
249 min
2/8/2018
MAG 58-0928E
MAG 58-0928ENy Taranaky Ny Menarana
Jeffersonville IN
230 min
5/7/2014
MAG 58-1004
MAG 58-1004Ny Finoana No Fandresentsika
Jeffersonville IN
208 min
2/26/2015
MAG 59-0125
MAG 59-0125Manàna Antoka An’Andriamanitra
Jeffersonville IN
135 min
5/7/2014
MAG 59-0301M
MAG 59-0301MEty Ny Vavahady
Jeffersonville IN
221 min
1/8/2015
MAG 59-0329S
MAG 59-0329SVelona, Maty, Nalevina, Nitsangana, Hiverina
Jeffersonville IN
102 min
1/24/2019
MAG 59-0329E
MAG 59-0329ENy Famantaran’Ny Mesia
Jeffersonville IN
97 min
4/4/2019
MAG 59-0419A
MAG 59-0419ANy Tantaram-Piainako
Los Angeles CA
253 min
1/25/2018
MAG 59-0510M
MAG 59-0510MNy Fetin’ny Reny
Jeffersonville IN
105 min
4/4/2019
MAG 59-0510E
MAG 59-0510EIza Moa Izao?
Jeffersonville IN
126 min
4/26/2018
MAG 59-0628M
MAG 59-0628MFiangonana Iray, Voafitak’Izao Tontolo Izao
Jeffersonville IN
139 min
1/8/2015
MAG 59-0712
MAG 59-0712Fanafahana Manontolo Iray
Jeffersonville IN
140 min
11/25/2016
MAG 59-0802
MAG 59-0802Tsy Amim-Bola Na Amin-Karena
Jeffersonville IN
135 min
5/3/2018
MAG 59-1108
MAG 59-1108Mahazo Ny Vavahadin'ny Fahavalo
Jeffersonville IN
172 min
4/5/2018
MAG 59-1129
MAG 59-1129Avelao Izahay Hahita An’Andriamanitra
San Jose CA
0 min
4/23/2020
MAG 59-1216
MAG 59-1216Inona Ny Fanahy Masina?
Jeffersonville IN
203 min
6/29/2017
MAG 59-1217
MAG 59-1217Ho An’Ny Inona No Nanomezana Ny Fanahy Masina?
Jeffersonville IN
254 min
6/29/2017
MAG 59-1219
MAG 59-1219Fanontaniana sy Valiny mikasika ny Fanahy Masina
Jeffersonville IN
313 min
6/29/2017
MAG 59-1220M
MAG 59-1220MKanferansa Miaraka Amin’Andriamanitra
Jeffersonville IN
266 min
2/26/2015
MAG 59-1231
MAG 59-1231Ary Hatramin’Io Fotoana Io
Jeffersonville IN
102 min
11/29/2018
MAG 60-0402
MAG 60-0402Mino An’Izany Ve Ianao?
Tulsa OK
132 min
11/8/2018
MAG 60-0417S
MAG 60-0417SFantatro
Jeffersonville IN
107 min
3/15/2018
MAG 60-0417M
MAG 60-0417MMandehana, Teneno
Jeffersonville IN
236 min
6/25/2020
MAG 60-0515M
MAG 60-0515MIlay Mpanjaka Nolavina
Jeffersonville IN
218 min
11/27/2019
MAG 60-0515E
MAG 60-0515EFananganan’anaka #1
Jeffersonville IN
217 min
1/23/2020
MAG 60-0518
MAG 60-0518Fananganan’anaka #2
Jeffersonville IN
261 min
11/27/2019
MAG 60-0522M
MAG 60-0522MFananganan’anaka #3
Jeffersonville IN
243 min
1/23/2020
MAG 60-0522E
MAG 60-0522EFananganan’anaka #4
Jeffersonville IN
271 min
1/23/2020
MAG 60-0925
MAG 60-0925Tamin’Io Andro Teo Kalvary Io
Jeffersonville IN
194 min
7/13/2017
MAG 60-1204M
MAG 60-1204MNy Fanambaran’i Jesosy Kristy
Jeffersonville IN
304 min
2/7/2015
MAG 61-0120
MAG 61-0120Ny Batisan’Ny Rano
Beaumont TX
182 min
4/4/2019
MAG 61-0305
MAG 61-0305Any Ankoatry Ny Lamban’efitry Ny Fotoana
Jeffersonville IN
93 min
11/29/2018
MAG 61-0425B
MAG 61-0425BIlay Maha-Andriamanitra Voazava
Chicago IL
221 min
5/7/2014
MAG 61-0723M
MAG 61-0723MIlay Rano Avy Amin’Ny Vatolampy Manatrika Mandrakariva
Jeffersonville IN
0 min
2/13/2020
MAG 61-0723E
MAG 61-0723EAndriamanitra Tsy Azo Tsara
Jeffersonville IN
248 min
4/16/2020
MAG 61-0730M
MAG 61-0730MIreo Toro-hevitr’i Gabriela Tamin’i Daniela
Jeffersonville IN
228 min
4/16/2020
MAG 61-0730E
MAG 61-0730EIreo Tanjona Enin’Ny Famangian’I Gabriela An’I Daniela
Jeffersonville IN
222 min
4/30/2020
MAG 61-0806
MAG 61-0806Ny Faha-fitopolo Herinandron’I Daniela
Jeffersonville IN
276 min
5/7/2020
MAG 61-0813
MAG 61-0813Ny Finoana
Jeffersonville IN
57 min
5/31/2018
MAG 61-0827
MAG 61-0827Ny Hafatry Ny Fahasoavana
Jeffersonville IN
268 min
6/14/2018
MAG 61-1112
MAG 61-1112Famantarana Marina Iray Izay Notsinontsinoavina
Jeffersonville IN
0 min
6/11/2020
MAG 61-1231M
MAG 61-1231MTsy Maintsy Hateraka Indray Ianareo
Jeffersonville IN
326 min
2/8/2018
MAG 61-1231E
MAG 61-1231ERaha Momba Anay Andriamanitra, Dia Aiza Àry Ireo Fahagagana Rehetra?
Jeffersonville IN
225 min
2/8/2018
MAG 62-0121M
MAG 62-0121MAry Ny Taranakao Hahazo Ny Vavahadin’Ny Fahavalony
Phoenix AZ
0 min
4/30/2020
MAG 62-0121E
MAG 62-0121ENy Fampakaram-badin’Ny Zanak’ondry
Phoenix AZ
257 min
2/26/2015
MAG 62-0204
MAG 62-0204Fandraisana
Jeffersonville IN
0 min
4/2/2020
MAG 62-0311
MAG 62-0311Ilay Ady Lehibe Indrindra Iadiana Mandrakariva
Jeffersonville IN
333 min
5/7/2014
MAG 62-0513M
MAG 62-0513MNy Làlan’Ny Mpaminanin’Andriamanitra Marina Iray
Jeffersonville IN
0 min
5/21/2020
MAG 62-1007
MAG 62-1007Ilay Fanalahidy Ho An’Ilay Varavarana
Jeffersonville IN
0 min
4/30/2020
MAG 62-1013
MAG 62-1013Ny Fitaoman’Ny Hafa
Jeffersonville IN
226 min
5/16/2019
MAG 62-1014M
MAG 62-1014MIlay Tsanganan’Ny Olona Tanteraka Anankiray
Jeffersonville IN
354 min
5/7/2014
MAG 62-1014E
MAG 62-1014ENy Mpitari-Dàlana
Jeffersonville IN
199 min
5/7/2014
MAG 62-1104M
MAG 62-1104MAnarana Fitenenan-dratsy
Jeffersonville IN
241 min
5/14/2020
MAG 62-1111E
MAG 62-1111ENahoana Aho No Manohitra Ny Fivavahana Voarafitra
Jeffersonville IN
334 min
5/16/2019
MAG 62-1223
MAG 62-1223Ny Latsa Nohon’Ny Teny
Jeffersonville IN
222 min
6/25/2020
MAG 62-1231
MAG 62-1231Ny Ady
Jeffersonville IN
113 min
3/15/2018
MAG 63-0114
MAG 63-0114Trompetra Iray Manao Feo Hafahafa
Phoenix AZ
0 min
4/16/2020
MAG 63-0120M
MAG 63-0120MNy Feon’Andriamanitra Amin’Izao Andro Farany Izao
Phoenix AZ
152 min
5/7/2014
MAG 63-0121
MAG 63-0121Zakaiosy, Ilay Mpandraharaha
Tucson AZ
160 min
6/29/2017
MAG 63-0317M
MAG 63-0317MAndriamanitra Manafina Ny Tenany Ao Anatin’Ny Fahatsorana, Avy Eo Dia Manambara Ny Tenany Ao Amin’Izany Ihany
Jeffersonville IN
364 min
6/13/2019
MAG 63-0317E
MAG 63-0317ENy Banga Eo Anelanelan’Ireo Taona Fiton’Ny Fiangonana Sy Ireo Tombokase Fito
Jeffersonville IN
297 min
6/13/2019
MAG 63-0318
MAG 63-0318Ny Tombokase Voalohany
Jeffersonville IN
341 min
8/15/2019
MAG 63-0319
MAG 63-0319Ny Tombokase Faharoa
Jeffersonville IN
271 min
8/15/2019
MAG 63-0320
MAG 63-0320Ny Tombokase Fahatelo
Jeffersonville IN
264 min
9/11/2019
MAG 63-0321
MAG 63-0321Ny Tombokase Fahefatra
Jeffersonville IN
286 min
9/11/2019
MAG 63-0322
MAG 63-0322Ny Tombokase Fahadimy
Jeffersonville IN
324 min
9/11/2019
MAG 63-0323
MAG 63-0323Ny Tombokase Fahenina
Jeffersonville IN
325 min
9/11/2019
MAG 63-0324M
MAG 63-0324MFanontaniana sy Valiny mikasika an’Ireo Tombokase
Jeffersonville IN
356 min
11/27/2019
MAG 63-0324E
MAG 63-0324ENy Tombokase Fahafito
Jeffersonville IN
298 min
11/27/2019
MAG 63-0421
MAG 63-0421Andro Fandresena
Sierra Vista AZ
253 min
2/26/2015
MAG 63-0601
MAG 63-0601Avia, Manaraha Ahy
Tucson AZ
92 min
6/14/2017
MAG 63-0623M
MAG 63-0623MMijoro Eo Amin’Ilay Elanelana
Jeffersonville IN
270 min
4/30/2015
MAG 63-0623E
MAG 63-0623EIlay Jiro Mena Mipiapiakan’ny Famantarana Ny Fihaviany
Jeffersonville IN
277 min
4/30/2015
MAG 63-0630M
MAG 63-0630MNy Fifindrana Fahatelo
Jeffersonville IN
265 min
5/14/2015
MAG 63-0630E
MAG 63-0630EMendrika Ny Filazantsara Ve Ny Fiainanareo?
Jeffersonville IN
348 min
2/26/2015
MAG 63-0707M
MAG 63-0707MNy Fiampangana
Jeffersonville IN
330 min
5/14/2015
MAG 63-0714M
MAG 63-0714MNahoana No Mitaraina? Mitenena!
Jeffersonville IN
272 min
5/14/2015
MAG 63-0714E
MAG 63-0714EAetreo Ny Tenanao
Jeffersonville IN
80 min
5/14/2015
MAG 63-0717
MAG 63-0717Mpifatotra Iray
Jeffersonville IN
175 min
5/14/2015
MAG 63-0721
MAG 63-0721Miahy Izy. Ianareo Ve Mba Miahy?
Jeffersonville IN
305 min
5/14/2015
MAG 63-0724
MAG 63-0724Andriamanitra Tsy Miantso Olona Ho Amin’Ny Fitsarana Raha Tsy Mampitandrina Azy Aloha
Jeffersonville IN
218 min
5/7/2015
MAG 63-0804A
MAG 63-0804AIzao Indray Mandeha Izao
Chicago IL
116 min
5/31/2018
MAG 63-0818
MAG 63-0818Ny Fotoan’Ny Fikambanana Sy Ny Famantarana
Jeffersonville IN
169 min
5/7/2015
MAG 63-0825M
MAG 63-0825MAhoana No Ahafahako Mandresy?
Jeffersonville IN
248 min
2/26/2015
MAG 63-0825E
MAG 63-0825ENy Finoana Tanteraka
Jeffersonville IN
191 min
5/7/2015
MAG 63-0901M
MAG 63-0901MFamantarana
Jeffersonville IN
349 min
5/7/2015
MAG 63-0901E
MAG 63-0901EFamoizam-po
Jeffersonville IN
251 min
5/7/2015
MAG 63-1110E
MAG 63-1110EIzy Izay Ao Anatinareo
Jeffersonville IN
263 min
2/8/2018
MAG 63-1124E
MAG 63-1124EKarazana Mpino Telo
Jeffersonville IN
247 min
5/3/2018
MAG 63-1201M
MAG 63-1201MFara-teny Iray
Shreveport LA
161 min
6/1/2017
MAG 63-1222
MAG 63-1222Mahita Ny Toerany Foana Ireo Fanomezan’Andriamanitra
Jeffersonville IN
188 min
2/8/2018
MAG 63-1226
MAG 63-1226Ny Lamin’Ny Fiangonana
Jeffersonville IN
245 min
6/22/2017
MAG 64-0112
MAG 64-0112Shalom
Sierra Vista AZ
290 min
2/8/2018
MAG 64-0121
MAG 64-0121Ny Tenin’Andriamanitra Dia Mitaky Fisarahana Manontolo Amin’Ny Tsi-finoana
Phoenix AZ
201 min
6/29/2017
MAG 64-0122
MAG 64-0122Mijery An’I Jesosy
Phoenix AZ
165 min
1/25/2018
MAG 64-0126
MAG 64-0126Inona No Hataontsika Amin’Ity Jesosy Antsoina Hoe Kristy Ity?
Phoenix AZ
130 min
2/8/2018
MAG 64-0205
MAG 64-0205Andriamanitra No Mpandika Teniny Manokana
Bakersfield CA
112 min
5/7/2014
MAG 64-0212
MAG 64-0212Rehefa Nahiratra Ny Mason’Izy Ireo, Dia Nahafantatra Azy Izy Ireo
Tulare CA
170 min
4/30/2015
MAG 64-0213
MAG 64-0213Avy Eo Dia Tonga Jesosy Ka Niantso
Tulare CA
151 min
4/30/2015
MAG 64-0214
MAG 64-0214Ny Feon’Ny Famantarana
Tulare CA
195 min
4/30/2015
MAG 64-0307
MAG 64-0307Ny Fijoroana Vavolombelona Teny Ambonin’Ny Ranomasina
Dallas TX
171 min
6/29/2017
MAG 64-0308
MAG 64-0308Ny Famantarana
Dallas TX
173 min
8/6/2020
MAG 64-0312
MAG 64-0312Rehefa Nahiratra Ny Mason’Izy Ireo, Dia Nahafantatra Azy Izy Ireo
Beaumont TX
174 min
2/8/2018
MAG 64-0313
MAG 64-0313Ny Feon’Ny Famantarana
Beaumont TX
165 min
6/29/2017
MAG 64-0320
MAG 64-0320Andriamanitra Manondro Ny Tenany Amin’Ny Alàlan’Ireo Toetrany
Denham Springs LA
168 min
11/8/2018