Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  NDE  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 85
NDE 53-0608A
NDE 53-0608A Okwamadimoni, Esigabeni Somzimba
Connersville IN
139 min
8/12/2021
NDE 53-0609A
NDE 53-0609A Okwamadimoni, Esigabeni Sezenkolo
Connersville IN
255 min
8/12/2021
NDE 55-0117
NDE 55-0117 Yeza Kanjani INgilosi Kimi, Futhi LoMbiko Wayo
Chicago IL
233 min
2/20/2020
NDE 55-0724
NDE 55-0724 Imimoya Eyengayo
Jeffersonville IN
253 min
8/23/2021
NDE 56-0513
NDE 56-0513 UKufundisa NgoMose
Jeffersonville IN
7/21/2022
 
 
NDE 56-0805
NDE 56-0805 IBandla LeSimo Salo
Jeffersonville IN
249 min
3/18/2021
NDE 57-0821
NDE 57-0821 AmaHebheru, Isahluko SokuQala
Jeffersonville IN
2/18/2022
 
 
NDE 57-0825M
NDE 57-0825M AmaHebheru, Isahluko Sesibili #1
Jeffersonville IN
2/21/2022
 
 
NDE 57-0825E
NDE 57-0825E AmaHebheru, Isahluko Sesibili #2
Jeffersonville IN
2/24/2022
 
 
NDE 57-0828
NDE 57-0828 AmaHebheru, Isahluko Sesibili #3
Jeffersonville IN
3/7/2022
 
 
NDE 57-0901M
NDE 57-0901M AmaHebheru, Isahluko Sesithathu
Jeffersonville IN
3/29/2022
 
 
NDE 57-0901E
NDE 57-0901E AmaHebheru, Isahluko Sesine
Jeffersonville IN
12/21/2022
 
 
NDE 57-0915M
NDE 57-0915M AmaHebheru, Isahluko SesiThupha #3
Jeffersonville IN
3/2/2023
 
 
NDE 57-0922E
NDE 57-0922E AmaHebheru, Isahluko SeSikhombisa #2
Jeffersonville IN
2/23/2023
 
 
NDE 57-0925
NDE 57-0925 Imibuzo LeMpendulo AmaHebheru Isigaba I
Jeffersonville IN
3/13/2023
 
 
NDE 57-1006
NDE 57-1006 Imibuzo LeMpendulo AmaHebheru Isigaba III
Jeffersonville IN
8/8/2022
 
 
NDE 58-0720M
NDE 58-0720M Ngo Kukholwa, UMose
Jeffersonville IN
145 min
8/10/2017
NDE 58-0927
NDE 58-0927 Kungani Singayisiyo Inhlanganiso YeSonto?
Jeffersonville IN
399 min
8/26/2021
NDE 58-0928E
NDE 58-0928E INzalo YeNyoka
Jeffersonville IN
257 min
11/21/2019
NDE 59-0125
NDE 59-0125 Qiniseka NgoNkulunkulu
Jeffersonville IN
141 min
2/7/2017
NDE 59-0301M
NDE 59-0301M ISango Lincinyane
Jeffersonville IN
223 min
2/25/2021
NDE 59-0419A
NDE 59-0419A Imbali Yempilo Yami
Los Angeles CA
303 min
12/16/2021
NDE 59-0510M
NDE 59-0510M Usuku LukaMama
Jeffersonville IN
10/5/2022
 
 
NDE 59-0510E
NDE 59-0510E Ngubani Lo?
Jeffersonville IN
7/28/2022
 
 
NDE 59-0628M
NDE 59-0628M IBandla EliKhohliswe, NguMhlaba
Jeffersonville IN
143 min
4/18/2019
NDE 59-0712
NDE 59-0712 UkuKhululwa Okupheleleyo
Jeffersonville IN
8/18/2022
 
 
NDE 59-1108
NDE 59-1108 Ukuthumba AmaSango Esitha
Jeffersonville IN
2/2/2023
 
 
NDE 59-1129
NDE 59-1129 Kasiboneni UNkulunkulu
San Jose CA
302 min
1/27/2022
NDE 59-1216
NDE 59-1216 Uyini UMoya ONgcwele Na?
Jeffersonville IN
226 min
12/9/2021
NDE 59-1217
NDE 59-1217 Waphiwelwani UMoya ONgcwele?
Jeffersonville IN
11/23/2021
 
 
NDE 59-1219
NDE 59-1219 Imibuzo LeMpendulo NgoMoya ONgcwele
Jeffersonville IN
11/23/2021
 
 
NDE 60-0402
NDE 60-0402 UyakuKholwa Lokhu Na?
Tulsa OK
152 min
12/19/2019
NDE 60-0417S
NDE 60-0417S Ngiyazi
Jeffersonville IN
1/25/2022
 
 
NDE 60-0417M
NDE 60-0417M Hambani, Liyetshela
Jeffersonville IN
1/27/2022
 
 
NDE 60-0515M
NDE 60-0515M INkosi Elahliweyo
Jeffersonville IN
262 min
12/9/2021
NDE 60-0515E
NDE 60-0515E Ukubekwa Ubuntwana #1
Jeffersonville IN
3/11/2021
 
 
NDE 60-0518
NDE 60-0518 Ukubekwa Ubuntwana #2
Jeffersonville IN
3/23/2021
 
 
NDE 60-0522M
NDE 60-0522M Ukubekwa Ubuntwana #3
Jeffersonville IN
3/30/2021
 
 
NDE 60-0522E
NDE 60-0522E Ukubekwa Ubuntwana #4
Jeffersonville IN
4/21/2021
 
 
NDE 60-0925
NDE 60-0925 Lelo Langa EKhalvary
Jeffersonville IN
216 min
8/7/2017
NDE 61-0108
NDE 61-0108 Isambulo, Isahluko Sesine Isigaba III
Jeffersonville IN
9/6/2022
 
 
NDE 61-0208
NDE 61-0208 Bomnumzana, Sithanda Ukubona UJesu
Long Beach CA
3/20/2023
 
 
NDE 61-0425B
NDE 61-0425B UbuNkulunkulu Buchasisiwe
Chicago IL
236 min
2/20/2020
NDE 61-0730M
NDE 61-0730M Izilayezo ZikaGabriyeli KuDaniyeli
Jeffersonville IN
11/16/2021
 
 
NDE 61-0730E
NDE 61-0730E Injongo EkaSithupha Yokuvakatsha KukaGabriyeli KuDaniyeli
Jeffersonville IN
12/13/2021
 
 
NDE 61-0806
NDE 61-0806 Iviki YaMatshumi AyisiKhombisa KaDaniyeli
Jeffersonville IN
1/31/2022
 
 
NDE 62-0204
NDE 62-0204 Isidlo
Jeffersonville IN
10/17/2022
 
 
NDE 62-0311
NDE 62-0311 Impi Enkulukazi Kwesezake Zaliwa
Jeffersonville IN
367 min
2/4/2021
NDE 62-0909E
NDE 62-0909E EBukhoneni Bakhe
Jeffersonville IN
12/21/2022
 
 
NDE 62-1014M
NDE 62-1014M Isimo Somuntu Opheleleyo
Jeffersonville IN
395 min
2/25/2021
NDE 62-1014E
NDE 62-1014E UMholi
Jeffersonville IN
240 min
3/18/2021
NDE 62-1223
NDE 62-1223 ISigcono Ngenxa YeLizwi
Jeffersonville IN
10/28/2021
 
 
NDE 62-1230M
NDE 62-1230M Unomphela
Jeffersonville IN
12/15/2022
 
 
NDE 62-1230E
NDE 62-1230E Yiso Lesi Na ISibonakaliso SokuPhela, Mnumzana?
Jeffersonville IN
10/3/2022
 
 
NDE 62-1231
NDE 62-1231 UKubangisana
Jeffersonville IN
10/24/2022
 
 
NDE 63-0118
NDE 63-0118 UMoya WeQiniso
Phoenix AZ
12/7/2022
 
 
NDE 63-0120M
NDE 63-0120M ILizwi LikaNkulunkulu Kulezi Insuku Zokucina
Phoenix AZ
163 min
9/20/2017
NDE 63-0601
NDE 63-0601 Woza, UNgilandele
Tucson AZ
110 min
8/12/2021
NDE 63-0714E
NDE 63-0714E Zithobe
Jeffersonville IN
87 min
2/7/2017
NDE 63-0717
NDE 63-0717 Isibotshwa
Jeffersonville IN
191 min
4/6/2017
NDE 63-0818
NDE 63-0818 ISikhathi SokuBambana LeSibonakaliso
Jeffersonville IN
186 min
2/28/2019
NDE 63-1128M
NDE 63-1128M Ubufakazi
Shreveport LA
175 min
9/9/2021
NDE 64-0205
NDE 64-0205 UNkulunkulu Yena Ngokwakhe UYazichasisa
Bakersfield CA
128 min
11/16/2017
NDE 64-0206E
NDE 64-0206E Indlela KaNkulunkulu Ephiweyo YaloluSuku
Bakersfield CA
1/11/2023
 
 
NDE 64-0207
NDE 64-0207 UKhokho UAbrahama
Bakersfield CA
2/27/2023
 
 
NDE 64-0213
NDE 64-0213 Ngakho uJesu Wabuya Futhi Wabiza
Tulare CA
160 min
11/8/2018
NDE 64-0307
NDE 64-0307 Ubufakazi ELwandle
Dallas TX
211 min
9/9/2021
NDE 64-0308
NDE 64-0308 ISiboniso
Dallas TX
2/10/2022
 
 
NDE 64-0315
NDE 64-0315 Imfunzelelo
Beaumont TX
268 min
9/9/2021
NDE 64-0320
NDE 64-0320 UNkulunkulu Ezikhomba Yena uQobo Ngezimilo Zakhe
Denham Springs LA
194 min
11/8/2018
NDE 64-0321E
NDE 64-0321E ILizwi LesiBonakaliso
Denham Springs LA
265 min
2/20/2020
NDE 64-0322
NDE 64-0322 UkuThumba ISango LeSitha Ngemva KokuVivinywa
Denham Springs LA
155 min
11/21/2019
NDE 64-0629
NDE 64-0629 UNkulunkulu OlaMandla Wambulwa Phambi Kwethu
Philadelphia PA
207 min
11/21/2019
NDE 64-0726E
NDE 64-0726E AMatanka Amanzi Avuzayo
Jeffersonville IN
202 min
11/21/2019
NDE 65-0118
NDE 65-0118 IMbewu YokwaHluka
Phoenix AZ
186 min
2/13/2020
NDE 65-0123
NDE 65-0123 AMatanka Amanzi Avuzayo
Phoenix AZ
200 min
3/18/2021
NDE 65-0219
NDE 65-0219 Lamuhla LuMbhalo Ugcwalisekile
Jeffersonville IN
197 min
3/10/2022
NDE 65-0220
NDE 65-0220 Indawo Ekhethwe NguNkulunkulu YokuKhonzela
Jeffersonville IN
187 min
12/9/2021
NDE 65-0221M
NDE 65-0221M UMtshado LoKwahlukana
Jeffersonville IN
3/1/2021
 
 
NDE 65-0418M
NDE 65-0418M YikuPhuma KweLanga
Jeffersonville IN
9/14/2022
 
 
NDE 65-0424
NDE 65-0424 Oyedwa Phakathi KwesiGidi
Los Angeles CA
105 min
8/26/2021
NDE 65-0426
NDE 65-0426 Ukuqinisa ILizwi Lakhe
Los Angeles CA
8/24/2022
 
 
NDE 65-0429E
NDE 65-0429E UkuKhethwa KoMlobokazi
Los Angeles CA
247 min
9/9/2021
NDE 65-0718E
NDE 65-0718E UKudla kukaMoya NgeSikhathi Esifaneleyo
Jeffersonville IN
187 min
2/25/2021
NDE 65-0725M
NDE 65-0725M AbaGcotshiweyo NgeSikhathi SokuCina
Jeffersonville IN
415 min
8/26/2021
Total M4A: 44 Total PDF: 85