Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  SHO  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 218
SHO 53-0608A
SHO 53-0608A Zvemadhimoni, Muchiyero Chezvinobatika
Connersville IN
141 min
4/1/2021
SHO 53-0609A
SHO 53-0609A Zvemadhimoni, Muchiyero Chezvinamato
Connersville IN
253 min
10/14/2021
SHO 54-0404E
SHO 54-0404E Mwari Vane Nzira YaVakapa
Louisville KY
217 min
5/14/2015
SHO 54-0515
SHO 54-0515 Mibvunzo NeMhinduro
Jeffersonville IN
375 min
2/25/2021
SHO 54-0803
SHO 54-0803 Jairosi
Los Angeles CA
5/10/2022
 
 
SHO 54-0829E
SHO 54-0829E Jesu Kristu Mumwe Chete Zuro, Nhasi, NeKusingaperi
New York NY
5/10/2022
 
 
SHO 55-0117
SHO 55-0117 Kuuya Kwakaita Ngirozi Kwandiri Nokuraira Kwayo
Chicago IL
170 min
4/30/2014
SHO 55-0724
SHO 55-0724 Mweya Inonyengera
Jeffersonville IN
248 min
5/16/2019
SHO 56-0304
SHO 56-0304 Kugadzira Nzira
Jeffersonville IN
12/6/2022
 
 
SHO 56-0401S
SHO 56-0401S Kubuda Kwezuva PaEsta
Jeffersonville IN
28 min
3/17/2022
SHO 56-0513
SHO 56-0513 Dzidziso YezvaMosesi
Jeffersonville IN
255 min
6/9/2015
SHO 56-0610
SHO 56-0610 Kukwaniswa
Jeffersonville IN
228 min
10/21/2021
SHO 56-0805
SHO 56-0805 Chechi Uye Chinhanho Chayo
Jeffersonville IN
189 min
4/30/2014
SHO 56-1125E
SHO 56-1125E Muporofita Ari Kunyara
Jeffersonville IN
130 min
10/28/2021
SHO 57-0317
SHO 57-0317 Munzwei
Lakeport CA
50 min
10/7/2021
SHO 57-0419
SHO 57-0419 Kukwaniswa
Jeffersonville IN
146 min
10/18/2018
SHO 57-0421S
SHO 57-0421S Mukundi Mukuru Ane Masimba
Jeffersonville IN
124 min
11/24/2020
SHO 57-0821
SHO 57-0821 VaHebheru, Chitsauko Chokutanga
Jeffersonville IN
12/1/2021
 
 
SHO 57-0825M
SHO 57-0825M VaHebheru, Chitsauko Chechipiri #1
Jeffersonville IN
11/24/2021
 
 
SHO 57-0825E
SHO 57-0825E VaHebheru, Chitsauko Chechipiri #2
Jeffersonville IN
11/30/2021
 
 
SHO 57-0828
SHO 57-0828 VaHebheru, Chitsauko Chechipiri #3
Jeffersonville IN
12/2/2021
 
 
SHO 57-0901M
SHO 57-0901M VaHebheru, Chitsauko Chechitatu
Jeffersonville IN
12/15/2021
 
 
SHO 57-0901E
SHO 57-0901E VaHebheru, Chitsauko Chechina
Jeffersonville IN
1/17/2022
 
 
SHO 57-0908M
SHO 57-0908M VaHebheru, Chitsauko Chechishanu Nechechitanhatu #1
Jeffersonville IN
1/24/2022
 
 
SHO 57-0908E
SHO 57-0908E VaHebheru, Chitsauko Chechitanhatu #2
Jeffersonville IN
3/28/2022
 
 
SHO 57-0915M
SHO 57-0915M VaHebheru, Chitsauko Chechitanhatu #3
Jeffersonville IN
9/20/2022
 
 
SHO 57-0915E
SHO 57-0915E VaHebheru, Chitsauko Chechinomwe #1
Jeffersonville IN
2/22/2022
 
 
SHO 57-0922E
SHO 57-0922E VaHebheru, Chitsauko Chechinomwe #2
Jeffersonville IN
3/2/2022
 
 
SHO 57-0925
SHO 57-0925 Mibvunzo NeMhinduro VaHebheru Chikamu I
Jeffersonville IN
9/20/2022
 
 
SHO 57-1002
SHO 57-1002 Mibvunzo NeMhinduro VaHebheru Chikamu II
Jeffersonville IN
3/30/2022
 
 
SHO 57-1006
SHO 57-1006 Mibvunzo neMhinduro VaHebheru Chikamu III
Jeffersonville IN
5/2/2022
 
 
SHO 58-0108
SHO 58-0108 Chinyorwa Pamadziro
Chicago IL
117 min
4/30/2014
SHO 58-0406S
SHO 58-0406S Ndinoziva Mudzikinuri Wangu Anorarama
Jeffersonville IN
155 min
8/15/2019
SHO 58-0528
SHO 58-0528 Chiratidzo ChaMesia
New Haven CT
81 min
11/4/2021
SHO 58-0720M
SHO 58-0720M Nokutenda, Mosesi
Jeffersonville IN
147 min
9/26/2017
SHO 58-0720E
SHO 58-0720E Kugadzwa KweMadhikoni
Jeffersonville IN
44 min
3/17/2022
SHO 58-0927
SHO 58-0927 Sei Isu Tisiri Sangano?
Jeffersonville IN
400 min
1/16/2020
SHO 58-0928E
SHO 58-0928E Mbeu YeNyoka
Jeffersonville IN
248 min
5/1/2014
SHO 58-1005M
SHO 58-1005M Inzwai Inzwi RaKe
Jeffersonville IN
235 min
8/15/2019
SHO 58-1130
SHO 58-1130 Nharirire, Inguvaiko Yeusiku?
Jeffersonville IN
8/18/2022
 
 
SHO 59-0125
SHO 59-0125 Iva Nechokwadi NaMwari
Jeffersonville IN
139 min
8/20/2015
SHO 59-0301M
SHO 59-0301M Suvo Rakamanikana
Jeffersonville IN
187 min
4/30/2014
SHO 59-0329S
SHO 59-0329S Kurarama, Kufa, Kuvigwa, Kumuka, Kuuya
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
SHO 59-0419A
SHO 59-0419A Tsananguro Youpenyu Hwangu
Los Angeles CA
219 min
4/30/2014
SHO 59-0510M
SHO 59-0510M Zuva RaAmai
Jeffersonville IN
118 min
3/31/2022
SHO 59-0510E
SHO 59-0510E Ndianiko Uyu?
Jeffersonville IN
152 min
10/28/2021
SHO 59-0628M
SHO 59-0628M Chechi Yakanyengedzwa, neNyika
Jeffersonville IN
118 min
4/30/2014
SHO 59-0712
SHO 59-0712 Kudzikinurwa Kwakazara
Jeffersonville IN
145 min
6/8/2018
SHO 59-0802
SHO 59-0802 Pasina Mari Kana Pasina Mubhadharo
Jeffersonville IN
147 min
8/1/2019
SHO 59-1004E
SHO 59-1004E Seiko Uchichema? Taura!
Clarksville IN
201 min
6/27/2019
SHO 59-1108
SHO 59-1108 Kutora Masuwo Omuvengi
Jeffersonville IN
149 min
4/30/2014
SHO 59-1129
SHO 59-1129 Ngationei Mwari
San Jose CA
311 min
4/1/2021
SHO 59-1216
SHO 59-1216 Mweya Mutsvene Chii?
Jeffersonville IN
174 min
4/30/2014
SHO 59-1217
SHO 59-1217 Mweya Mutsvene Wakapuwirwei?
Jeffersonville IN
214 min
4/30/2014
SHO 59-1219
SHO 59-1219 Mibvunzo NeMhinduro Pamusoro PeMweya Mutsvene
Jeffersonville IN
360 min
1/27/2022
SHO 59-1227M
SHO 59-1227M Chiratidzo Chepamusoro
Jeffersonville IN
10/4/2022
 
 
SHO 59-1227E
SHO 59-1227E Pfungwa Yechitanhatu
Jeffersonville IN
140 min
4/30/2014
SHO 59-1231
SHO 59-1231 Zvino Kubva Panguva Iyoyo
Jeffersonville IN
114 min
8/8/2018
SHO 60-0229
SHO 60-0229 Dutu Riri Kuuya
Phoenix AZ
171 min
4/25/2019
SHO 60-0308
SHO 60-0308 Kunzvera Mweya
Phoenix AZ
157 min
12/16/2021
SHO 60-0310
SHO 60-0310 Eria Nechipiriso Chehupfu
Phoenix AZ
2/2/2023
 
 
SHO 60-0402
SHO 60-0402 Unozvitenda Here Izvi?
Tulsa OK
143 min
11/8/2018
SHO 60-0417S
SHO 60-0417S Ndinoziva
Jeffersonville IN
121 min
12/9/2021
SHO 60-0417M
SHO 60-0417M Endai, Munoudza
Jeffersonville IN
11/16/2021
 
 
SHO 60-0515M
SHO 60-0515M Mambo Akarambwa
Jeffersonville IN
8/31/2021
 
 
SHO 60-0515E
SHO 60-0515E Kugadzwa #1
Jeffersonville IN
240 min
6/10/2021
SHO 60-0518
SHO 60-0518 Kugadzwa #2
Jeffersonville IN
12/5/2019
 
 
SHO 60-0522M
SHO 60-0522M Kugadzwa #3
Jeffersonville IN
288 min
10/14/2021
SHO 60-0522E
SHO 60-0522E Kugadzwa #4
Jeffersonville IN
326 min
10/14/2021
SHO 60-0925
SHO 60-0925 Zuva Riya PaKarivhari
Jeffersonville IN
208 min
7/8/2019
SHO 60-1204M
SHO 60-1204M Chizaruro ChaJesu Kristu
Jeffersonville IN
330 min
8/27/2015
SHO 60-1204E
SHO 60-1204E Chiratidzo ChepaPatimosi
Jeffersonville IN
2/2/2023
 
 
SHO 60-1205
SHO 60-1205 Zera ReChechi YeEfeso
Jeffersonville IN
11/14/2022
 
 
SHO 60-1206
SHO 60-1206 Zera ReChechi YeSmirna
Jeffersonville IN
2/8/2023
 
 
SHO 61-0108
SHO 61-0108 Zvakazarurwa, Chitsauko Chechina Chikamu III
Jeffersonville IN
8/25/2022
 
 
SHO 61-0119M
SHO 61-0119M Zvinhu Izvo Zvakange Zvisina Kudaro Kubva Kumavambo
Beaumont TX
52 min
11/4/2021
SHO 61-0120
SHO 61-0120 Rubhabhatidzo Rwemumvura
Beaumont TX
223 min
3/11/2021
SHO 61-0305
SHO 61-0305 Seri Kwechidzitiro Chenguva
Jeffersonville IN
100 min
7/8/2019
SHO 61-0319
SHO 61-0319 Chinamato ChaJezebheri
Middletown OH
9/13/2022
 
 
SHO 61-0425B
SHO 61-0425B Kutsanangura Humwari
Chicago IL
191 min
4/30/2014
SHO 61-0723E
SHO 61-0723E Mwari Vasiri Kunzwisiswa
Jeffersonville IN
1/19/2023
 
 
SHO 61-0730M
SHO 61-0730M Rairo DzaGabrieri Kuna Dhanieri
Jeffersonville IN
269 min
12/22/2021
SHO 61-0730E
SHO 61-0730E Chinangwa Chakapetwa Katanhatu Chekushanya KwaGabrieri Kuna Dhanieri
Jeffersonville IN
11/23/2021
 
 
SHO 61-0806
SHO 61-0806 Vhiki Rechimakumi Manomwe RaDhanieri
Jeffersonville IN
327 min
2/7/2022
SHO 61-0813
SHO 61-0813 Kutenda
Jeffersonville IN
8/17/2022
 
 
SHO 61-1217
SHO 61-1217 Chikristu Chichipesana Nekunamata Zvimupunzo
Jeffersonville IN
9/13/2022
 
 
SHO 61-1231M
SHO 61-1231M Unofanira Kuberekwa Patsva
Jeffersonville IN
402 min
11/4/2021
SHO 62-0118
SHO 62-0118 Kugutsikana Ndokuzova Nehanyn’a
Tempe AZ
275 min
4/30/2014
SHO 62-0123
SHO 62-0123 Kusiya Zvose
Tempe AZ
270 min
8/27/2015
SHO 62-0204
SHO 62-0204 Chirairo
Jeffersonville IN
3/7/2023
 
 
SHO 62-0311
SHO 62-0311 Hondo Hurusa Yati Yamborwiwa
Jeffersonville IN
363 min
11/4/2014
SHO 62-0313
SHO 62-0313 Kuratidza
Jeffersonville IN
2/8/2023
 
 
SHO 62-0506
SHO 62-0506 Kuve Nezvinhu Zvose
Jeffersonville IN
218 min
8/15/2019
SHO 62-0513M
SHO 62-0513M Nzira YeMuporofita Wechokwadi WaMwari
Jeffersonville IN
330 min
10/7/2021
SHO 62-0513E
SHO 62-0513E Kutura Mafemo
Jeffersonville IN
157 min
5/17/2017
SHO 62-0705
SHO 62-0705 Jehovha-Jire #1
Grass Valley CA
2/28/2023
 
 
SHO 62-0908
SHO 62-0908 Chinhano Chazvino Cheshumiro Yangu
Jeffersonville IN
11/14/2022
 
 
SHO 62-0909M
SHO 62-0909M Kuverenga Nenhendashure
Jeffersonville IN
12/6/2022
 
 
SHO 62-0909E
SHO 62-0909E MuHupo HwaVo
Jeffersonville IN
1/9/2023
 
 
SHO 62-1013
SHO 62-1013 Simba RaMaitire Omumwe Pane Mumwe
Jeffersonville IN
200 min
4/30/2014
SHO 62-1014M
SHO 62-1014M Chimiro Chemunhu Wakakwana
Jeffersonville IN
377 min
12/10/2014
SHO 62-1014E
SHO 62-1014E Mutungamiriri
Jeffersonville IN
211 min
4/30/2014
SHO 62-1111E
SHO 62-1111E Chikonzero Sei Ndichipesana NeChinamato Chakaitwa Sangano
Jeffersonville IN
3/22/2023
 
 
SHO 62-1209
SHO 62-1209 Kurangarira Ishe
Jeffersonville IN
123 min
4/30/2014
SHO 62-1223
SHO 62-1223 Kuzvidzwa Nekuda Kwechikonzero CheShoko
Jeffersonville IN
9/22/2021
 
 
SHO 62-1230M
SHO 62-1230M Mhedziso
Jeffersonville IN
256 min
4/30/2014
SHO 62-1230E
SHO 62-1230E Ichi Ndicho Here Chiratidzo Chekuguma, Changamire?
Jeffersonville IN
2/2/2022
 
 
SHO 62-1231
SHO 62-1231 Mangange
Jeffersonville IN
126 min
12/20/2018
SHO 63-0118
SHO 63-0118 Mweya WeZvokwadi
Phoenix AZ
11/30/2022
 
 
SHO 63-0120M
SHO 63-0120M Inzwi RaMwari Mumazuva Ano Okupedzisira
Phoenix AZ
157 min
8/19/2015
SHO 63-0121
SHO 63-0121 Zakeo, Muzvinabhizimisi
Tucson AZ
180 min
9/26/2017
SHO 63-0601
SHO 63-0601 Uya, UNditevere
Tucson AZ
100 min
1/25/2017
SHO 63-0630M
SHO 63-0630M Eksodho YeChitatu
Jeffersonville IN
294 min
9/13/2016
SHO 63-0630E
SHO 63-0630E Ko Hupenyu Hwako Hwakakodzerana Here NeEvhangeri?
Jeffersonville IN
364 min
1/28/2016
SHO 63-0707M
SHO 63-0707M Kupomera Mhosva
Jeffersonville IN
352 min
1/26/2016
SHO 63-0714M
SHO 63-0714M Unochemei? Taura!
Jeffersonville IN
289 min
9/13/2016
SHO 63-0714E
SHO 63-0714E Zvininipise
Jeffersonville IN
82 min
8/13/2015
SHO 63-0717
SHO 63-0717 Musungwa
Jeffersonville IN
201 min
12/10/2014
SHO 63-0721
SHO 63-0721 Iye Ane Hanyn’a. Iwe Une Hanyn’a Here?
Jeffersonville IN
326 min
1/7/2016
SHO 63-0724
SHO 63-0724 Mwari Haadanire Munhu Kuzotongwa Asina Kutanga Amuyambira
Jeffersonville IN
235 min
1/28/2016
SHO 63-0804A
SHO 63-0804A Kamwe Chete Zvakare
Chicago IL
129 min
12/13/2018
SHO 63-0818
SHO 63-0818 Nguva Yekubatana NeChiratidzo
Jeffersonville IN
174 min
8/13/2015
SHO 63-0825M
SHO 63-0825M Ko Ndingakundewo Sei?
Jeffersonville IN
251 min
12/10/2015
SHO 63-0825E
SHO 63-0825E Kutenda KwakaKwana
Jeffersonville IN
203 min
1/7/2016
SHO 63-0901M
SHO 63-0901M Chiratidzo
Jeffersonville IN
303 min
4/30/2014
SHO 63-0901E
SHO 63-0901E Kuperera
Jeffersonville IN
267 min
5/14/2015
SHO 63-1110M
SHO 63-1110M Mweya Iri Mutorongo Iye Zvino
Jeffersonville IN
348 min
6/9/2015
SHO 63-1110E
SHO 63-1110E Uyo Ari Mauri
Jeffersonville IN
271 min
6/9/2015
SHO 63-1114
SHO 63-1114 Runziro
New York NY
1/26/2023
 
 
SHO 63-1124M
SHO 63-1124M Ndichaita Sei NaJesu Anonzi Kristu?
Jeffersonville IN
7/28/2022
 
 
SHO 63-1124E
SHO 63-1124E Mhando Nhatu Dzevatendi
Jeffersonville IN
282 min
12/9/2021
SHO 63-1128M
SHO 63-1128M Chapupu
Shreveport LA
153 min
6/10/2021
SHO 63-1201M
SHO 63-1201M Mhedziso
Shreveport LA
10/6/2022
 
 
SHO 63-1201E
SHO 63-1201E Kamwe Chetezve Bedzi, Ishe
Shreveport LA
1/25/2023
 
 
SHO 63-1222
SHO 63-1222 Zvipo ZvaMwari Zvinogara Zvichiwana Nzvimbo Dzazvo
Jeffersonville IN
9/1/2022
 
 
SHO 63-1226
SHO 63-1226 Hurongwa HweChechi
Jeffersonville IN
263 min
12/10/2014
SHO 63-1229E
SHO 63-1229E Tarisa Kuna Jesu
Jeffersonville IN
337 min
3/11/2021
SHO 64-0119
SHO 64-0119 Rugare
Phoenix AZ
8/15/2022
 
 
SHO 64-0121
SHO 64-0121 Shoko RaMwari Rinodanira Kupatsanurwa Kuzere Kubva Kune Kusatenda
Phoenix AZ
249 min
11/11/2021