Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  BEM  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 237
BEM 53-0608A
BEM 53-0608A Ukusambilila Pa Fiwa, Iciputulwa Ca Bumubili
Connersville IN
69 min
10/30/2023
BEM 53-0609A
BEM 53-0609A Ukusambilila Pa Fiwa, Muciputulwa Ca Bukapepa
Connersville IN
126 min
10/30/2023
BEM 53-0729
BEM 53-0729 Amepusho Na Masuko Mu Kutendeka
Jeffersonville IN
123 min
2/28/2024
BEM 54-0103M
BEM 54-0103M Amepusho Na Masuko #1
Jeffersonville IN
109 min
2/22/2024
BEM 54-0103E
BEM 54-0103E Amepusho Na Masuko #2
Jeffersonville IN
111 min
2/26/2024
BEM 54-0329
BEM 54-0329 Ubulubulo Ukupitila Mu Maka
Louisville KY
82 min
5/20/2024
BEM 54-0330
BEM 54-0330 Ubulubulo Mu Kupwililika, Mu Kusangalala
Louisville KY
76 min
5/15/2024
BEM 54-0509
BEM 54-0509 Ukwingililwa Kwa United States
Jeffersonville IN
93 min
10/30/2023
BEM 54-0513
BEM 54-0513 Ululembo Lwa Ciswango
Jeffersonville IN
131 min
10/30/2023
BEM 54-0514
BEM 54-0514 I Cikakatikilo Cakwa Lesa
Jeffersonville IN
116 min
5/15/2024
BEM 54-0515
BEM 54-0515 Amepusho Na Masuko
Jeffersonville IN
152 min
3/27/2024
BEM 54-0624
BEM 54-0624 Itenga Libilikisha Kwi Tenga
Washington DC
10/31/2023
 
 
BEM 55-0117
BEM 55-0117 Ifyo Malaika Aishile Kuli Ine Kabili No Mulimo Wakwe
Chicago IL
120 min
10/30/2023
BEM 55-0724
BEM 55-0724 Mipashi Iya Kubeleleka
Jeffersonville IN
135 min
10/30/2023
BEM 56-0513
BEM 56-0513 Ukusambilisha Pali Mose
Jeffersonville IN
117 min
10/30/2023
BEM 56-0805
BEM 56-0805 Ulukuta Ne Mibele Yaluko
Jeffersonville IN
129 min
10/30/2023
BEM 56-1125M
BEM 56-1125M Umwingila Wafwalwamo
Jeffersonville IN
59 min
4/11/2024
BEM 56-1230
BEM 56-1230 Yosefu Akumana Naba Munyina Wakwe
Jeffersonville IN
97 min
4/18/2024
BEM 57-0417
BEM 57-0417 Ukwisa Kwa Cibili Ukwa Kwa Shikulu
Jeffersonville IN
74 min
6/24/2024
BEM 57-0418
BEM 57-0418 Umulalilo
Jeffersonville IN
58 min
6/20/2024
BEM 57-0419
BEM 57-0419 Ukupwililika
Jeffersonville IN
76 min
10/30/2023
BEM 57-0420
BEM 57-0420 Uku Shika
Jeffersonville IN
65 min
10/30/2023
BEM 57-0421S
BEM 57-0421S Umukalamba Kabili Kacimfya Wa Maka
Jeffersonville IN
61 min
10/30/2023
BEM 57-0421E
BEM 57-0421E Na Menso Yabo Yaliswike Kabili Bali Mwishibe
Jeffersonville IN
66 min
10/30/2023
BEM 57-0821
BEM 57-0821 AbaHebere, Icipandwa Cantanshi
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
BEM 57-0825M
BEM 57-0825M AbaHebere, Icipandwa Ca Cibili #1
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
BEM 57-0825E
BEM 57-0825E AbaHebere, Icipandwa Ca Cibili #2
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
BEM 57-0828
BEM 57-0828 AbaHebere, Icipandwa Ca Cibili #3
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
BEM 57-0901M
BEM 57-0901M AbaHebere, Icipandwa Ca Citatu
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
BEM 57-0901E
BEM 57-0901E AbaHebere, Icipandwa Ca Cine
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
BEM 57-0908M
BEM 57-0908M AbaHebere, Icipandwa Ca Cisano Na Mutanda #1
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
BEM 57-0908E
BEM 57-0908E AbaHebere, Icipandwa Ca Mutanda #2
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
BEM 57-0915M
BEM 57-0915M AbaHebere, Icipandwa Ca Mutanda #3
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
BEM 57-0915E
BEM 57-0915E AbaHebere, Icipandwa Ca Cinelubali #1
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
BEM 57-0922E
BEM 57-0922E AbaHebere, Icipandwa Ca Cinelubali #2
Jeffersonville IN
3/2/2011
 
 
BEM 57-0925
BEM 57-0925 Amepusho Na Masuko Aba Hebere Icipandwa I
Jeffersonville IN
119 min
10/30/2023
BEM 57-1002
BEM 57-1002 Amepusho Na Masuko Aba Hebere Icipandwa II
Jeffersonville IN
101 min
10/30/2023
BEM 57-1006
BEM 57-1006 Amepusho Na Masuko Aba Hebere Icipandwa III
Jeffersonville IN
138 min
10/30/2023
BEM 58-0108
BEM 58-0108 Ilembo Pa Cibumba
Chicago IL
78 min
10/30/2023
BEM 58-0720M
BEM 58-0720M Ku Cicetekelo, Mose
Jeffersonville IN
85 min
10/30/2023
BEM 58-0720E
BEM 58-0720E Ukubikapo Ba Dikoni
Jeffersonville IN
23 min
10/30/2023
BEM 58-0927
BEM 58-0927 Mulandu Nshi Ifwe Ta Twabela Icilonganino?
Jeffersonville IN
176 min
10/30/2023
BEM 58-0928E
BEM 58-0928E Ulubuto Lwa Nsoka
Jeffersonville IN
115 min
10/30/2023
BEM 58-1007
BEM 58-1007 Umutande wa Chalichi
Jeffersonville IN
34 min
4/4/2024
BEM 58-1228
BEM 58-1228 Mulandunshi Betelehemu Umunono?
Jeffersonville IN
94 min
10/30/2023
BEM 59-0125
BEM 59-0125 Beni Abashininkisha Pali Lesa
Jeffersonville IN
78 min
10/30/2023
BEM 59-0301M
BEM 59-0301M Impongolo Ya Kamfyemfye
Jeffersonville IN
123 min
10/30/2023
BEM 59-0329S
BEM 59-0329S Uwamweo, Ukufwa, Ukushikwa, Ukubuuka, Ukwisa
Jeffersonville IN
59 min
6/19/2024
BEM 59-0329M
BEM 59-0329M Ulubatisho Lwa Mu Menshi
Jeffersonville IN
8/8/2019
 
 
BEM 59-0329E
BEM 59-0329E Icishibilo Cakwa Messiya
Jeffersonville IN
51 min
6/20/2024
BEM 59-0419A
BEM 59-0419A Ilyashi Lya Bumi Bwandi
Los Angeles CA
153 min
10/30/2023
BEM 59-0510M
BEM 59-0510M Ubushiku Bwaba Mayo
Jeffersonville IN
61 min
10/30/2023
BEM 59-0510E
BEM 59-0510E Ninani Uyu?
Jeffersonville IN
72 min
10/30/2023
BEM 59-0628M
BEM 59-0628M Ulukuta Ulwabepwa, Ne Sonde
Jeffersonville IN
81 min
10/30/2023
BEM 59-0628E
BEM 59-0628E Amepusho na Masuko
Jeffersonville IN
136 min
5/22/2024
BEM 59-0712
BEM 59-0712 Ukulubuka Kwa Pwililika
Jeffersonville IN
72 min
10/30/2023
BEM 59-0802
BEM 59-0802 Ukwabule Ndalama Nangu Umutengo
Jeffersonville IN
8/22/2019
 
 
BEM 59-1108
BEM 59-1108 Ukwikata Impongolo Sha Mulwani
Jeffersonville IN
91 min
10/30/2023
BEM 59-1216
BEM 59-1216 Umupashi Wa Mushilo Ni Cinshi?
Jeffersonville IN
115 min
10/30/2023
BEM 59-1217
BEM 59-1217 Cinshi Ico Umupashi Wa Mushilo Wapelelwe?
Jeffersonville IN
142 min
10/30/2023
BEM 59-1219
BEM 59-1219 Amepusho Na Masuko Pali Mupashi Wa Mushilo
Jeffersonville IN
162 min
10/30/2023
BEM 59-1223
BEM 59-1223 Amepusho Na Masuko
Jeffersonville IN
127 min
4/11/2024
BEM 59-1227E
BEM 59-1227E Ilyano Ilya Pulamo
Jeffersonville IN
96 min
10/30/2023
BEM 60-0221
BEM 60-0221 Ukumfwa, Ukwishiba, Ukubombela Pa Cebo Cakwa Lesa
Jeffersonville IN
122 min
1/23/2024
BEM 60-0402
BEM 60-0402 Bushe Naucetekela Ici?
Tulsa OK
68 min
10/30/2023
BEM 60-0417S
BEM 60-0417S Ine Ninjishiba
Jeffersonville IN
54 min
10/30/2023
BEM 60-0417M
BEM 60-0417M Kabiye, Ubebe
Jeffersonville IN
130 min
10/30/2023
BEM 60-0515M
BEM 60-0515M I Mfumu Iyo Bakana
Jeffersonville IN
126 min
10/30/2023
BEM 60-0515E
BEM 60-0515E Ubwana #1
Jeffersonville IN
133 min
10/30/2023
BEM 60-0518
BEM 60-0518 Ubwana #2
Jeffersonville IN
156 min
10/30/2023
BEM 60-0522M
BEM 60-0522M Ubwana #3
Jeffersonville IN
141 min
10/30/2023
BEM 60-0522E
BEM 60-0522E Ubwana #4
Jeffersonville IN
160 min
10/30/2023
BEM 60-0925
BEM 60-0925 Bulya Bushiku Pa Kalbale
Jeffersonville IN
106 min
10/30/2023
BEM 60-1204M
BEM 60-1204M Ukusokolola Kwakwa Yesu Kristu
Jeffersonville IN
11/15/2012
 
 
BEM 60-1205
BEM 60-1205 Inkulo Ya Chalichi Cabena Efeso
Jeffersonville IN
143 min
10/30/2023
BEM 61-0108
BEM 61-0108 Ukusokolola, Chapitala Yakulenga Cine Icipandwa Cabutatu
Jeffersonville IN
196 min
10/30/2023
BEM 61-0112
BEM 61-0112 Amepusho Na Masuko
Jeffersonville IN
205 min
10/30/2023
BEM 61-0305
BEM 61-0305 Ukuya Ukucila Pa Cipembe Ca Nshita
Jeffersonville IN
52 min
12/14/2023
BEM 61-0319
BEM 61-0319 Bukapepa Bwakwa Yesebele
Middletown OH
110 min
10/30/2023
BEM 61-0425B
BEM 61-0425B Umutwe Wa Bulesa Ukulondololwa
Chicago IL
128 min
10/30/2023
BEM 61-0723M
BEM 61-0723M Amenshi Ayabapo Lyonse Ukufuma Mu Cilibwe
Jeffersonville IN
113 min
11/14/2023
BEM 61-0723E
BEM 61-0723E Lesa Basha Umfwikisha
Jeffersonville IN
132 min
1/8/2024
BEM 61-0730M
BEM 61-0730M Ukulangilila Kwa Kwa Gabriele Kuli Daniele
Jeffersonville IN
138 min
10/30/2023
BEM 61-0730E
BEM 61-0730E Amapange Mutanda Aya Butandashi Bwa Kwa Gabriele Kuli Daniele
Jeffersonville IN
130 min
10/30/2023
BEM 61-0806
BEM 61-0806 Umulungu Walenga Amakumi Cine Lubali Uwakwa Daniele
Jeffersonville IN
147 min
10/30/2023
BEM 61-0813
BEM 61-0813 Icicetekelo
Jeffersonville IN
29 min
10/30/2023
BEM 61-0903
BEM 61-0903 Lengeni Ulubuuto Lwenu Lubalikile Ku Cinso Ca Bantu
Jeffersonville IN
125 min
10/30/2023
BEM 61-1015M
BEM 61-1015M Amepusho Na Masuko
Jeffersonville IN
135 min
4/16/2024
BEM 61-1112
BEM 61-1112 Icishibilo Ca Cine Ico Tabaposako Amano
Jeffersonville IN
168 min
2/5/2024
BEM 61-1119
BEM 61-1119 Amaka Ayapwilika Ukupitila Mukunaka Ukwapwililika
Jeffersonville IN
156 min
2/20/2024
BEM 61-1217
BEM 61-1217 Ubwina Kristu Ukulwishanya Nokupepa Utulubi
Jeffersonville IN
139 min
10/30/2023
BEM 62-0121M
BEM 62-0121M No Lubuto Lobe Lukekata Impongolo Ya Mulwani Wakwe
Phoenix AZ
105 min
11/21/2023
BEM 62-0121E
BEM 62-0121E Icupo Ca Mwana Wa Mpaanga
Phoenix AZ
126 min
12/14/2023
BEM 62-0204
BEM 62-0204 Umulalilo
Jeffersonville IN
88 min
10/30/2023
BEM 62-0311
BEM 62-0311 Ubulwi Ubwacilishapo Ubwatala Ukulwikwapo
Jeffersonville IN
191 min
10/30/2023
BEM 62-0401
BEM 62-0401 Amano Uku Cimfyanya Ne Cicetekelo
Jeffersonville IN
199 min
11/20/2023
BEM 62-0506
BEM 62-0506 Ukukwata Ifintu Fyonse
Jeffersonville IN
97 min
2/13/2024
BEM 62-0513M
BEM 62-0513M Inshila Yakwa Kasesema Wa Cine Uwakwa Lesa
Jeffersonville IN
145 min
1/23/2024
BEM 62-0527
BEM 62-0527 Amepusho Na Masuko
Jeffersonville IN
128 min
4/18/2024
BEM 62-0601
BEM 62-0601 Ukusenda Ulubali Na Yesu
Jeffersonville IN
149 min
4/29/2024