Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  CEB  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 124
CEB 54-0513
CEB 54-0513Ang Marka Sa Mapintas Nga Mananap
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
CEB 55-0117
CEB 55-0117Kung Giunsa Pagduol Sa Manolunda Kanako Ug Ang Iyang Sugo
Chicago IL
208 min
5/1/2014
CEB 56-0805
CEB 56-0805Ang Iglesia Ug Ang Kahimtang Niini
Jeffersonville IN
241 min
3/17/2015
CEB 58-0720M
CEB 58-0720MTungod Sa Pagtoo, Si Moises
Jeffersonville IN
0 min
3/1/2021
CEB 58-0927
CEB 58-0927Ngano Man Nga Dili Kita Usa Ka Denominasyon?
Jeffersonville IN
0 min
3/10/2021
CEB 58-0928E
CEB 58-0928EAng Binhi Sa Serpente
Jeffersonville IN
249 min
5/1/2014
CEB 59-0125
CEB 59-0125Kinahanglan Sigurado Ka Sa Dios
Jeffersonville IN
142 min
6/4/2015
CEB 59-0301M
CEB 59-0301MMasigpit Ang Pultahan
Jeffersonville IN
227 min
8/13/2015
CEB 59-0419A
CEB 59-0419AAng Kasaysayan Sa Akong Kinabuhi
Los Angeles CA
0 min
7/6/2021
CEB 59-0628M
CEB 59-0628MUsa Ka Iglesiang Nalimbongan, Sa Kalibutan
Jeffersonville IN
143 min
6/4/2015
CEB 59-1108
CEB 59-1108Ang Pagpanag-iya Sa Mga Ganghaan Sa Kaaway
Jeffersonville IN
188 min
4/26/2017
CEB 60-0402
CEB 60-0402Nagatoo Ka Ba Niini?
Tulsa OK
144 min
11/8/2018
CEB 60-0515M
CEB 60-0515MThe Rejected King
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2021
CEB 60-0515E
CEB 60-0515EPagsagop #1
Jeffersonville IN
0 min
10/28/2021
CEB 60-0518
CEB 60-0518Pagsagop #2
Jeffersonville IN
0 min
9/30/2021
CEB 60-0925
CEB 60-0925Niadtong Adlaw Sa Kalbaryo
Jeffersonville IN
0 min
3/10/2021
CEB 61-0425B
CEB 61-0425BAng Pagka-Dios Gipasabut
Chicago IL
241 min
5/1/2014
CEB 61-0827
CEB 61-0827Ang Mensahe Mahitungod Sa Grasya
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2020
CEB 61-1119
CEB 61-1119Hingpit Nga Gahum Pinaagi Sa Hingpit Nga Kaluya
Jeffersonville IN
337 min
6/20/2018
CEB 62-0121E
CEB 62-0121EAng Kasal Sa Cordero
Phoenix AZ
270 min
6/20/2018
CEB 62-0311
CEB 62-0311Ang Pinakadakung Gubat Nga Gipanagsangkaan Sukad Pa
Jeffersonville IN
353 min
5/1/2014
CEB 62-0401
CEB 62-0401Kaalam Batok Pagtoo
Jeffersonville IN
425 min
6/20/2018
CEB 62-0909E
CEB 62-0909ESa Iyang Presensiya
Jeffersonville IN
182 min
10/21/2017
CEB 62-1014M
CEB 62-1014MAng Bantayog Sa Usa Ka Hingpit Nga Tawo
Jeffersonville IN
376 min
5/1/2014
CEB 62-1014E
CEB 62-1014EUsa Ka Magtotultul
Jeffersonville IN
217 min
5/1/2014
CEB 62-1111E
CEB 62-1111ENgano Man Nga Batok Ako Sa Giorganisa Nga Relihiyon
Jeffersonville IN
359 min
2/3/2015
CEB 63-0120M
CEB 63-0120MAng Tingog Sa Dios Sa Niining Kaulahiang Mga Adlaw
Phoenix AZ
160 min
6/8/2015
CEB 63-0317M
CEB 63-0317MGinatago sa Dios ang Iyang Kaugalingon diha sa Kayano, Dayon Ginapadayag ang Iyang Kaugalingon sa Mao ra gihapong paagi
Jeffersonville IN
0 min
8/6/2018
CEB 63-0317E
CEB 63-0317EAng Gintang Tali Sa Pito Ka Mga Kapanahonan Sa Iglesia Ug Sa Pito Ka Mga Selyo
Jeffersonville IN
323 min
12/3/2020
CEB 63-0318
CEB 63-0318Ang Unang Selyo
Jeffersonville IN
369 min
12/10/2020
CEB 63-0319
CEB 63-0319Ang Ikaduhang Selyo
Jeffersonville IN
307 min
12/10/2020
CEB 63-0320
CEB 63-0320Ang Ikatulong Selyo
Jeffersonville IN
0 min
2/25/2019
CEB 63-0321
CEB 63-0321Ang Ikaupat Nga Selyo
Jeffersonville IN
322 min
12/10/2020
CEB 63-0322
CEB 63-0322Ang Ikalimang Selyo
Jeffersonville IN
362 min
12/10/2020
CEB 63-0323
CEB 63-0323Ang Ikaunom Nga Selyo
Jeffersonville IN
364 min
12/10/2020
CEB 63-0324M
CEB 63-0324MMga Pangutana Ug Mga Tubag Sa Mga Selyo
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
CEB 63-0324E
CEB 63-0324EAng Ikapitong Selyo
Jeffersonville IN
336 min
12/10/2020
CEB 63-0630M
CEB 63-0630MAng Ikatulong Exodo
Jeffersonville IN
286 min
2/3/2015
CEB 63-0714M
CEB 63-0714MNganong Mituaw Ka? Isulti!
Jeffersonville IN
293 min
5/1/2014
CEB 63-0714E
CEB 63-0714EMagpaubos Ka Sa Imong Kaugalingon
Jeffersonville IN
88 min
11/29/2018
CEB 63-0717
CEB 63-0717Usa Ka Binilanggo
Jeffersonville IN
191 min
6/14/2018
CEB 63-0721
CEB 63-0721Siya May Kahangawa. May Kahangawa Ka Ba?
Jeffersonville IN
330 min
4/26/2017
CEB 63-0724
CEB 63-0724Wala Ginahukman Sa Dios Ang Tawo Nga Dili Una Siya Ginapasidan-an
Jeffersonville IN
234 min
9/28/2017
CEB 63-0818
CEB 63-0818Ang Panahon Sa Panaghiusa Ug Ilhanan
Jeffersonville IN
184 min
2/13/2016
CEB 63-0825M
CEB 63-0825MUnsaon Ko Sa Pagdaug?
Jeffersonville IN
252 min
2/4/2016
CEB 63-0825E
CEB 63-0825EHingpit Nga Pagtoo
Jeffersonville IN
204 min
2/4/2016
CEB 63-0901M
CEB 63-0901MTimaan
Jeffersonville IN
363 min
2/11/2016
CEB 63-0901E
CEB 63-0901EMga Desperasyon
Jeffersonville IN
271 min
6/18/2015
CEB 63-1110M
CEB 63-1110MMga Kalag Nga Anaa Sa Bilanggoan Karon
Jeffersonville IN
348 min
5/1/2014
CEB 63-1124E
CEB 63-1124ETulo Ka Matang Sa Mga Magtotoo
Jeffersonville IN
262 min
6/9/2015
CEB 64-0126
CEB 64-0126Unsa’y Atong Pagabuhaton Niining Jesus Nga Gitawag Og Cristo?
Phoenix AZ
139 min
6/4/2015
CEB 64-0205
CEB 64-0205Ang Dios Mao Ang Mismong Tighubad
Bakersfield CA
125 min
6/8/2015
CEB 64-0213
CEB 64-0213Dayon Miabot Si Jesus Ug Nagtawag
Tulare CA
0 min
6/7/2018
CEB 64-0311
CEB 64-0311Maila Ang Dios Pinaagi Sa Iyang Mga Kinaiyahan
Beaumont TX
173 min
5/1/2014
CEB 64-0313
CEB 64-0313Ang Tingog Sa Ilhanan
Beaumont TX
183 min
5/1/2014
CEB 64-0320
CEB 64-0320Ang Dios Nga Ginapaila Ang Iyang Kaugalingon Pinaagi Sa Iyang Mga Kinaiyahan
Denham Springs LA
184 min
11/8/2018
CEB 64-0321E
CEB 64-0321EAng Tingog Sa Ilhanan
Denham Springs LA
256 min
5/1/2014
CEB 64-0322
CEB 64-0322Pagpanag-iya Sa Ganghaan Sa Kaaway Paghuman Sa Pagsulay
Denham Springs LA
146 min
6/4/2015
CEB 64-0614E
CEB 64-0614EAng Pagka Salikwaut
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
CEB 64-0617
CEB 64-0617Ang Naila Nga Cristo Sa Tanang Kapanahonan
Topeka KS
170 min
2/3/2015
CEB 64-0618
CEB 64-0618Ang Presensiya Sa Dios Nga Wala Maila
Topeka KS
0 min
8/30/2021
CEB 64-0620B
CEB 64-0620BKinsa Ba Si Jesus?
Topeka KS
0 min
7/12/2021
CEB 64-0629
CEB 64-0629Ang Gamhanang Dios Nadayag Sa Atubangan Kanato
Philadelphia PA
198 min
5/1/2014
CEB 64-0719E
CEB 64-0719EPaadto Gawas Sa Kampo
Jeffersonville IN
185 min
6/18/2015
CEB 64-0726M
CEB 64-0726MAng Pag-ila Sa Imong Adlaw Ug Ang Mensahe Niini
Jeffersonville IN
258 min
5/1/2014
CEB 64-0726E
CEB 64-0726EMga Atabay Nga Likian
Jeffersonville IN
196 min
5/1/2014
CEB 64-0802
CEB 64-0802Ang Umalabot Nga Puloy-anan Sa Langitnong Pamanhonon Ug Sa Yutan-ong Pangasaw-onon
Jeffersonville IN
0 min
7/28/2021
CEB 64-1227
CEB 64-1227Unsa Ba'y Ingon Ninyo Kung Kinsa Kini?
Phoenix AZ
263 min
2/3/2015
CEB 65-0117
CEB 65-0117Usa Ka Paradox
Phoenix AZ
0 min
10/7/2020
CEB 65-0118
CEB 65-0118Ang Binhi Sa Kasukwahian
Phoenix AZ
271 min
5/1/2014
CEB 65-0119
CEB 65-0119Ang Dios Nga Madagayaon Sa Kalooy
Phoenix AZ
0 min
9/29/2020
CEB 65-0120
CEB 65-0120Ayaw Pagsalig Sa Imong Kaugalingong Salabutan
Phoenix AZ
232 min
5/1/2014
CEB 65-0123
CEB 65-0123Mga Atabay Nga Likian
Phoenix AZ
190 min
6/4/2015
CEB 65-0124
CEB 65-0124Mga Kasakit Sa Pagpanganak
Phoenix AZ
0 min
8/27/2020
CEB 65-0125
CEB 65-0125Karong Adlawa Kining Kasulatan Natuman
Phoenix AZ
0 min
6/11/2020
CEB 65-0206
CEB 65-0206Mga Pultahan Sulod Sa Pultahan
Flagstaff AZ
0 min
7/2/2020
CEB 65-0217
CEB 65-0217Usa Ka Tawong Nagaikyas Gikan Sa Presensiya Sa Ginoo
Jeffersonville IN
0 min
6/4/2020
CEB 65-0218
CEB 65-0218Ang Binhi Dili Manununod Nga Uban Ang Tipaka
Jeffersonville IN
204 min
12/3/2020
CEB 65-0219
CEB 65-0219Karong Adlawa Kining Kasulatan Natuman
Jeffersonville IN
189 min
12/3/2020
CEB 65-0220
CEB 65-0220Ang Dapit Nga Gipili Sa Dios Sa Pagsimba
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
CEB 65-0221M
CEB 65-0221MKaminyoon Ug Panagbulag
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
CEB 65-0221E
CEB 65-0221EKinsa Kining Si Melquisedec?
Jeffersonville IN
233 min
5/1/2014
CEB 65-0410
CEB 65-0410Ang Selyo Sa Pasko Sa Pagkabanhaw
Phoenix AZ
310 min
12/3/2020
CEB 65-0418M
CEB 65-0418MKini Ang Pagsubang Sa Adlaw
Jeffersonville IN
302 min
12/10/2020
CEB 65-0418E
CEB 65-0418EGinausab Ba Gayud Sa Dios Ang Iyang Hunahuna Bahin Sa Iyang Pulong?
Jeffersonville IN
257 min
5/1/2014
CEB 65-0424
CEB 65-0424Usa Sa Usa Ka Milyon
Los Angeles CA
104 min
12/3/2020
CEB 65-0425
CEB 65-0425Ang Dapit Nga Gitagana Sa Dios Sa Pagsimba
Los Angeles CA
0 min
12/12/2019
CEB 65-0426
CEB 65-0426Ang Pagpamatuod Sa Iyang Pulong
Los Angeles CA
277 min
2/28/2019
CEB 65-0427
CEB 65-0427Ginausab Ba Sa Dios Ang Iyang Hunahuna?
Los Angeles CA
209 min
11/29/2018
CEB 65-0429B
CEB 65-0429BAng Binhi Dili Mahimong Manununod Nga Uban Ang Tipaka
Los Angeles CA
142 min
11/29/2018
CEB 65-0429E
CEB 65-0429EAng Pagpili Sa Usa Ka Pangasaw-onon
Los Angeles CA
213 min
5/1/2014
CEB 65-0711
CEB 65-0711Pagkaulaw
Jeffersonville IN
223 min
11/29/2018
CEB 65-0718M
CEB 65-0718MNagasulay Sa Pagbuhat Ug Bulohaton Sa Dios Nga Wala Sa Kabubut-on Sa Dios
Jeffersonville IN
255 min
5/1/2014
CEB 65-0718E
CEB 65-0718EEspirituhanong Kalan-on Alang Sa Hustong Panahon
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
CEB 65-0725M
CEB 65-0725MAng Mga Dinihogan Sa Katapusan Nga Panahon
Jeffersonville IN
374 min
5/1/2014
CEB 65-0725E
CEB 65-0725EUnsa Man Ang Makapadani Didto Sa Ibabaw Sa Bukid?
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
CEB 65-0801M
CEB 65-0801MAng Dios Sa Niining Dautan Nga Kapanahonan
Jeffersonville IN
343 min
1/18/2018
CEB 65-0801E
CEB 65-0801EMga Panghitabo Nga Gihimong Klaro Pinaagi Og Propesiya
Jeffersonville IN
235 min
6/14/2018
CEB 65-0815
CEB 65-0815Ug Wala Mahibalo Niini
Jeffersonville IN
238 min
1/18/2018
CEB 65-0822M
CEB 65-0822MSi Cristo Nadayag Diha Sa Kaugalingon Niyang Pulong
Jeffersonville IN
275 min
1/18/2017
CEB 65-0822E
CEB 65-0822ESalaan Sa Usa Ka Tawong Nagahunahuna
Jeffersonville IN
240 min
1/18/2017
CEB 65-0829
CEB 65-0829Ang Eden Ni Satanas
Jeffersonville IN
179 min
5/1/2014
CEB 65-0919
CEB 65-0919Pagkauhaw
Tucson AZ
252 min
5/1/2014
CEB 65-1031A
CEB 65-1031APagpanguna
Prescott AZ
0 min
4/27/2021
CEB 65-1031M
CEB 65-1031MGahum Sa Pagbag-o
Prescott AZ
0 min
8/21/2018
CEB 65-1121
CEB 65-1121Unsang Balaya Ang Pagatukoron Ninyo Kanako?
Tucson AZ
59 min
11/29/2018
CEB 65-1125
CEB 65-1125Ang Dili-makita Nga Panaghiusa Sa Pangasaw-onon Ni Cristo
Shreveport LA
0 min
6/10/2021
CEB 65-1126
CEB 65-1126Ang Mga Buhat Mao'y Pagtoo Nga Nadayag
Shreveport LA
286 min
5/1/2014
CEB 65-1127B
CEB 65-1127BNagasulay Sa Pagbuhat Og Buluhaton Sa Dios Nga Wala Sa Kabubut-on Sa Dios
Shreveport LA
0 min
4/22/2021
CEB 65-1127E
CEB 65-1127EAkong Nadungog Apan Karon Akong Nakita
Shreveport LA
245 min
5/1/2014
CEB 65-1128M
CEB 65-1128MAng Bugtong Dapit Nga Gitagana Sa Dios Nga Pagasimbahan
Shreveport LA
259 min
5/1/2014
CEB 65-1128E
CEB 65-1128EDiha Sa Mga Pako Sa Usa Ka Nyebe-Ka-Puti Nga Salampati
Shreveport LA
255 min
4/26/2017
CEB 65-1204
CEB 65-1204Ang Pagsakgaw
Yuma AZ
236 min
5/1/2014
CEB 65-1205
CEB 65-1205Mga Butang Nga Umalabot
Rialto CA
278 min
5/1/2014
CEB 65-1212
CEB 65-1212Komunyon
Tucson AZ
77 min
5/1/2014
CEB BK-AGES
CEB BK-AGESUsa Ka Pagpadayag Sa Pito Ka Mga Kapanahonan Sa Iglesia
0 min
6/1/2015
CEB TR-ASCE
CEB TR-ASCENikayab Siya ngadto sa kahitas-an ug nanghatag og mga gasa ngadto sa mga tawo
0 min
11/15/2012
CEB TR-BEYO
CEB TR-BEYOLuyo Sa Tabil Sa Panahon
0 min
11/15/2012
CEB TR-DOCT
CEB TR-DOCTAng Doktrina Sa Mga Nicolaita
0 min
11/15/2012
CEB TR-JCIG
CEB TR-JCIGSi Jesus Cristo Mao Ang Dios
0 min
11/15/2012
CEB TR-JCTS
CEB TR-JCTSSi Jesus Cristo Ang Mao Sa Gihapon Kagahapon, Karon Ug Hangtud Sa Kahangturan
0 min
11/15/2012
CEB TR-JEZE
CEB TR-JEZEKadtong Babaye Nga Si Jezabel
0 min
11/15/2012
CEB TR-MESS
CEB TR-MESSAng Mensahero
0 min
11/15/2012
CEB TR-PUYP
CEB TR-PUYPPudyota Ang Imong Pangsulat Ug Pagsulat
0 min
6/1/2015
Total M4A: 83 Total PDF: 124