Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  CHA  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 201
CHA 53-0729
CHA 53-0729Mafunso ndi Mayankho pa Genesis
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 54-0103M
CHA 54-0103MMafunso ndi Mayankho #1
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 54-0103E
CHA 54-0103EMafunso ndi Mayankho #2
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 54-0329
CHA 54-0329Chiombolo Mwa Magazi
Louisville KY
193 min
10/31/2013
CHA 54-0404E
CHA 54-0404EMulungu Alinayo Njira Yoperekedweratu
Louisville KY
247 min
8/23/2014
CHA 54-0509
CHA 54-0509Kuwukiridwa Kwa United States
Jeffersonville IN
194 min
10/31/2013
CHA 54-0513
CHA 54-0513Chilemba Cha Chirombo
Jeffersonville IN
230 min
10/31/2013
CHA 54-0514
CHA 54-0514Chisindikizo Cha Mulungu
Jeffersonville IN
267 min
10/31/2013
CHA 54-0515
CHA 54-0515Mafunso ndi Mayankho
Jeffersonville IN
380 min
1/24/2019
CHA 54-0624
CHA 54-0624Chakuya Chimayitanira Ku Chakuya
Washington DC
129 min
10/31/2013
CHA 55-0109E
CHA 55-0109EKuyamba Ndi Kutha Kwa Nyengo Ya Amitundu
Jeffersonville IN
134 min
10/31/2013
CHA 55-0117
CHA 55-0117Momwe Mngelo Anadzera Kwa Ine, Ndi Kutuma Kwache
Chicago IL
219 min
10/31/2013
CHA 55-0410S
CHA 55-0410SMuomboli Wanga Alimoyo
Jeffersonville IN
152 min
10/31/2013
CHA 56-0408A
CHA 56-0408AKodi Masomphenya Ndi Chiani?
Chicago IL
0 min
11/15/2012
CHA 56-0805
CHA 56-0805Mpingo Ndi Chikhalidwe Chake
Jeffersonville IN
252 min
10/31/2013
CHA 56-1125E
CHA 56-1125EMneneri Wochita Manyazi
Jeffersonville IN
130 min
1/24/2019
CHA 57-0419
CHA 57-0419Ungwiro
Jeffersonville IN
155 min
1/24/2019
CHA 57-0421S
CHA 57-0421SMgonjetsi Wamkulu Ndi Wamphamvu
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
CHA 57-0821
CHA 57-0821Ahebri, Mutu Woyamba
Jeffersonville IN
211 min
10/31/2013
CHA 57-0825M
CHA 57-0825MAhebri, Mutu Wachiwiri #1
Jeffersonville IN
107 min
10/31/2013
CHA 57-0825E
CHA 57-0825EAhebri, Mutu Wachiwiri #2
Jeffersonville IN
135 min
10/31/2013
CHA 57-0828
CHA 57-0828Ahebri, Mutu Wachiwiri #3
Jeffersonville IN
101 min
10/31/2013
CHA 57-0901M
CHA 57-0901MAhebri, Mutu Wachitatu
Jeffersonville IN
216 min
10/31/2013
CHA 57-0901E
CHA 57-0901EAhebri, Mutu Wachinai
Jeffersonville IN
283 min
10/31/2013
CHA 57-0908M
CHA 57-0908MAhebri, Mutu Wachisanu Ndiponso Wachisanu Ndi Chimodzi #1
Jeffersonville IN
239 min
10/31/2013
CHA 57-0908E
CHA 57-0908EAhebri, Mutu Wachisanu Ndi Chimodzi #2
Jeffersonville IN
276 min
10/31/2013
CHA 57-0915M
CHA 57-0915MAhebri, Mutu Wachisanu Ndi Chimodzi #3
Jeffersonville IN
228 min
10/31/2013
CHA 57-0915E
CHA 57-0915EAhebri, Mutu Wachisanu Ndi Chiwiri #1
Jeffersonville IN
274 min
10/31/2013
CHA 57-0922E
CHA 57-0922EAhebri, Mutu Wachisanu Ndi Chiwiri #2
Jeffersonville IN
216 min
10/31/2013
CHA 57-0925
CHA 57-0925Mafunso ndi Mayankho Ahebri #1
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 57-1002
CHA 57-1002Mafunso ndi Mayankho Ahebri #2
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 57-1006
CHA 57-1006Mafunso ndi Mayankho Ahebri #3
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 57-1222
CHA 57-1222Kuwala Kwakukuru
Jeffersonville IN
167 min
10/31/2013
 
CHA 58-0108
CHA 58-0108Cholembedwa Pa Khoma
Chicago IL
151 min
10/31/2013
 
CHA 58-0128
CHA 58-0128Umodzi Wa Chiyanjano
Waterloo IA
0 min
11/24/2010
CHA 58-0309E
CHA 58-0309EKodi Mpingo Udzapita Chisanachitike Chisautso?
Jeffersonville IN
187 min
10/31/2013
CHA 58-0720M
CHA 58-0720MMwa Chikhulupiriro, Mose
Jeffersonville IN
157 min
12/17/2015
CHA 58-0720E
CHA 58-0720EKudzoza kwa Madikoni
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 58-0927
CHA 58-0927Nchifukwa Chiyani Ife Sitiri Chipembedzo?
Jeffersonville IN
374 min
10/31/2013
CHA 58-0928M
CHA 58-0928MUbatizo Wa Mzimu Woyera
Jeffersonville IN
306 min
10/31/2013
CHA 58-0928E
CHA 58-0928EMbewu Ya Serpenti
Jeffersonville IN
247 min
10/31/2013
CHA 58-1005E
CHA 58-1005EMunthu Woitanidwa Ndi Mulungu
Jeffersonville IN
250 min
10/31/2013
CHA 58-1007
CHA 58-1007Dongosolo la Mpingo
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 58-1228
CHA 58-1228Chifukwa Chiyani Betelehemu Wamng’ono?
Jeffersonville IN
181 min
10/31/2013
CHA 59-0125
CHA 59-0125Khalani Otsimikiza Za Mulungu
Jeffersonville IN
141 min
10/31/2013
CHA 59-0301M
CHA 59-0301MKhwalala Ndiro Chipata
Jeffersonville IN
230 min
10/31/2013
CHA 59-0329S
CHA 59-0329SKukhala Moyo, Kufa, Kuikidwa Mmanda, Kuwuka, Akubwera
Jeffersonville IN
0 min
4/2/2020
CHA 59-0419A
CHA 59-0419AMbiri Ya Moyo Wanga
Los Angeles CA
284 min
10/31/2013
CHA 59-0510M
CHA 59-0510MTsiku La Anakubala
Jeffersonville IN
114 min
10/31/2013
 
CHA 59-0510E
CHA 59-0510EKodi Uyu Ndi Ndani?
Jeffersonville IN
0 min
3/5/2020
CHA 59-0628M
CHA 59-0628MMpingo Wonyengedwa Ndi Dziko
Jeffersonville IN
152 min
10/31/2013
CHA 59-0628E
CHA 59-0628EMafunso ndi Mayankho
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 59-0712
CHA 59-0712Kuomboledwa Kwathunthu
Jeffersonville IN
142 min
10/31/2013
CHA 59-0802
CHA 59-0802Opanda Ndalama Kapena Opanda Mtengo
Jeffersonville IN
160 min
4/11/2019
CHA 59-0812
CHA 59-0812Kulizindikira Thupi La Ambuye
Chautauqua OH
151 min
10/31/2013
CHA 59-1108
CHA 59-1108Kutenga Zipata Za Mdani
Jeffersonville IN
193 min
10/31/2013
CHA 59-1216
CHA 59-1216Kodi Mzimu Woyera Ndi Chiyani?
Jeffersonville IN
217 min
10/31/2013
CHA 59-1217
CHA 59-1217Kodi Mzimu Woyera Unaperekedwera Chiyani?
Jeffersonville IN
264 min
10/31/2013
CHA 59-1219
CHA 59-1219Mafunso ndi Mayankho pa Mzimu Woyera
Jeffersonville IN
372 min
10/31/2013
CHA 59-1223
CHA 59-1223Mafunso ndi Mayankho
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 59-1227M
CHA 59-1227MChizindikiro Chapamwamba
Jeffersonville IN
0 min
1/16/2020
CHA 59-1227E
CHA 59-1227EMphamvu Yapamwamba
Jeffersonville IN
168 min
10/31/2013
CHA 59-1231
CHA 59-1231Ndipo Kuyambira Nthawi Imeneyo
Jeffersonville IN
125 min
8/22/2019
CHA 60-0308
CHA 60-0308Kuuzindikira Mzimu
Phoenix AZ
153 min
10/31/2013
CHA 60-0402
CHA 60-0402Kodi Mukukhulupirira Izi?
Tulsa OK
151 min
11/8/2018
CHA 60-0403
CHA 60-0403Momwe Mphungu Ikasulira
Tulsa OK
267 min
12/17/2015
CHA 60-0515M
CHA 60-0515MMfumu Yokanidwa
Jeffersonville IN
213 min
5/15/2014
 
CHA 60-0911E
CHA 60-0911EZizindikiritso Zisanu Zosakaikitsa Za Mpingo Woona Wa Mulungu Wamoyo
Jeffersonville IN
260 min
10/31/2013
CHA 60-0925
CHA 60-0925Tsiku Lija Pa Gologota
Jeffersonville IN
167 min
10/31/2013
CHA 61-0112
CHA 61-0112Mafunso ndi Mayankho
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 61-0120
CHA 61-0120Ubatizo Wa Mmadzi
Beaumont TX
220 min
1/16/2020
CHA 61-0305
CHA 61-0305Kuseri Kwa Katani La Nthawi
Jeffersonville IN
0 min
5/14/2020
CHA 61-0319
CHA 61-0319Chipembedzo Cha Yezebeli
Middletown OH
233 min
10/31/2013
CHA 61-0425B
CHA 61-0425BUmulungu Kufotokozedwa
Chicago IL
257 min
8/23/2014
CHA 61-0723E
CHA 61-0723EMulungu Kukhala Asakumvetsedwa
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 61-0730M
CHA 61-0730MMalangizo A Gabrieli Kwa Daniele
Jeffersonville IN
259 min
10/31/2013
CHA 61-0730E
CHA 61-0730ECholinga Chofutukuka Pasanu Ndi Kamodzi Cha Gabrieli Kudzacheza Kwa Daniele
Jeffersonville IN
243 min
10/31/2013
CHA 61-0806
CHA 61-0806Sabata La Makumi Asanu Ndi Chiwiri La Daniele
Jeffersonville IN
314 min
10/31/2013
CHA 61-0813
CHA 61-0813Chikhulupiriro
Jeffersonville IN
0 min
3/12/2020
CHA 61-1015M
CHA 61-1015MMafunso ndi Mayankho
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 61-1112
CHA 61-1112Chizindikiro Choona chomwe Chalambalalidwa
Jeffersonville IN
388 min
10/31/2013
CHA 62-0121M
CHA 62-0121MNdipo Mbewu Yako Idzatenga Chipata Cha Mdani Wake
Phoenix AZ
239 min
12/17/2015
CHA 62-0121E
CHA 62-0121EChikwati Cha Mwanawankhosa
Phoenix AZ
294 min
6/14/2017
CHA 62-0123
CHA 62-0123Kusiya Zonse
Tempe AZ
259 min
8/23/2014
CHA 62-0311
CHA 62-0311Nkhondo Yaikulu Imene Yakhala Ikumenyedwa
Jeffersonville IN
393 min
1/5/2016
CHA 62-0506
CHA 62-0506Kutenga Zinthu Zonse
Jeffersonville IN
206 min
9/26/2019
CHA 62-0527
CHA 62-0527Mafunso ndi Mayankho
Jeffersonville IN
0 min
3/2/2011
CHA 62-0601
CHA 62-0601Kutenga Mbali Ndi Yesu
Jeffersonville IN
363 min
10/31/2013
CHA 62-1013
CHA 62-1013Kukopa Kwa Wina
Jeffersonville IN
249 min
10/31/2013
CHA 62-1014M
CHA 62-1014MThunthu La Munthu Wangwiro
Jeffersonville IN
355 min
10/31/2013
CHA 62-1014E
CHA 62-1014ENamulondola
Jeffersonville IN
244 min
8/23/2014
CHA 62-1111E
CHA 62-1111EChifukwa Chimene Ine Ndimatsutsana Nacho Chipembedzo Cha Bungwe
Jeffersonville IN
395 min
8/5/2016
CHA 62-1230M
CHA 62-1230MMtheradi
Jeffersonville IN
341 min
10/31/2013
CHA 62-1230E
CHA 62-1230EKodi Ichi Ndi Chizindikiro Cha Mapeto, Bwana?
Jeffersonville IN
398 min
10/31/2013
CHA 62-1231
CHA 62-1231Mpikisano
Jeffersonville IN
0 min
5/28/2020
CHA 63-0120M
CHA 63-0120MLiwu La Mulungu Mmasiku Ano Otsiriza
Phoenix AZ
170 min
6/7/2018
CHA 63-0317M
CHA 63-0317MMulungu Kudzibisa Yekha Mu Kuphweka, Ndiye Nkudziwulula Yekha Momwemo
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0317E
CHA 63-0317ECholekanitsa Pakati Pa Mibadwo Isanu Ndi Iwiri Ya Mpingo Ndi Zisindikizo Zisanu Ndi Ziwiri
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0318
CHA 63-0318Chisindikizo Choyamba
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0319
CHA 63-0319Chisindikizo Chachiwiri
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0320
CHA 63-0320Chisindikizo Chachitatu
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0321
CHA 63-0321Chisindikizo Chachinai
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0322
CHA 63-0322Chisindikizo Chachisanu
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0323
CHA 63-0323Chisindikizo Chachisanu Ndi Chimodzi
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0324M
CHA 63-0324MMafunso Ndi Mayankho Pa Zisindikizo
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0324E
CHA 63-0324EChisindikizo Chachisanu Ndi Chiwiri
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
CHA 63-0412E
CHA 63-0412EMulungu Kudzibisa Yekha Mu Kuphweka
Albuquerque NM
0 min
11/15/2012
CHA 63-0601
CHA 63-0601Bwera, Unditsate Ine
Tucson AZ
107 min
8/2/2018
CHA 63-0623E
CHA 63-0623EKuwala Kofiira Kothwanima Kwa Chizindikiro Cha Kudza Kwake
Jeffersonville IN
0 min
11/21/2019
CHA 63-0630M
CHA 63-0630MKutuluka Kwachitatu
Jeffersonville IN
0 min
2/20/2020
CHA 63-0630E
CHA 63-0630EKodi Moyo Wanu Ndi Woyenera Uthenga?
Jeffersonville IN
0 min
5/7/2020
CHA 63-0707M
CHA 63-0707MChitsutso
Jeffersonville IN
353 min
10/31/2013
CHA 63-0714M
CHA 63-0714MUkulirira Chiyani? Yankhula!
Jeffersonville IN
308 min
10/31/2013
CHA 63-0714E
CHA 63-0714EDzichepetse Wekha
Jeffersonville IN
98 min
10/31/2013
CHA 63-0717
CHA 63-0717Wamndende
Jeffersonville IN
204 min
1/7/2016
CHA 63-0721
CHA 63-0721Iye Amasamala. Kodi Inu Mumasamala?
Jeffersonville IN
0 min
5/28/2020
CHA 63-0724
CHA 63-0724Mulungu Samamuitanira Munthu Ku Chiweruzo Asanayambe Wamuchenjeza Kaye
Jeffersonville IN
260 min
5/2/2019
CHA 63-0728
CHA 63-0728Khristu Ndi Chinsinsi Cha Mulungu Woululidwa
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
CHA 63-0818
CHA 63-0818Nthawi Yolumikizana Ndinso Chizindikiro
Jeffersonville IN
195 min
11/8/2018
CHA 63-0825M
CHA 63-0825MKodi Ndingagonjetse Bwanji?
Jeffersonville IN
269 min
8/2/2018
CHA 63-0825E
CHA 63-0825EChikhulupiriro Changwiro
Jeffersonville IN
231 min
4/30/2020
CHA 63-0901M
CHA 63-0901MChizindikiro
Jeffersonville IN
392 min
10/31/2013
CHA 63-0901E
CHA 63-0901EKusimidwa
Jeffersonville IN
269 min
10/31/2013
CHA 63-1110M
CHA 63-1110MMiyoyo Yomwe Ili Mu Ndende Tsopano
Jeffersonville IN
363 min
10/31/2013
CHA 63-1110E
CHA 63-1110EIye Amene Ali Mwa Inu
Jeffersonville IN
318 min
1/16/2020
CHA 63-1124M
CHA 63-1124MNdichite Naye Chiani Yesu Wotchedwa Khristu?
Jeffersonville IN
337 min
10/31/2013
CHA 63-1222
CHA 63-1222Mphatso Za Mulungu Nthawizonse Zimapeza Malo Ake
Jeffersonville IN
221 min
8/2/2018
CHA 63-1226
CHA 63-1226Dongosolo La Mpingo
Jeffersonville IN
285 min
10/31/2013
CHA 63-1229M
CHA 63-1229MPali Munthu Pano Yemwe Akhoza Kuyatsa Kuwala
Jeffersonville IN
371 min
5/9/2019
CHA 63-1229E
CHA 63-1229EYang’anani Kutali Kwa Yesu
Jeffersonville IN
321 min
10/31/2013
CHA 64-0121
CHA 64-0121Mawu A Mulungu Amaitanira Ku Kudzipatula Kwathunthu Ku Kusakhulupirira
Phoenix AZ
0 min
3/6/2014
CHA 64-0205
CHA 64-0205Mulungu Ndi Wodzitanthauzira Yekha
Bakersfield CA
128 min
1/14/2014
CHA 64-0209
CHA 64-0209Kuwerenga Chotsitsa
Bakersfield CA
0 min
11/15/2012
CHA 64-0213
CHA 64-0213Kenako Yesu Anabwera Ndipo Anadzaitana
Tulare CA
170 min
11/8/2018
CHA 64-0320
CHA 64-0320Mulungu Kudzizindikiritsa Yekha Ndi Zikhalidwe Zake
Denham Springs LA
197 min
11/8/2018
CHA 64-0321E
CHA 64-0321ELiwu La Chizindikiro
Denham Springs LA
278 min
3/11/2014
CHA 64-0322
CHA 64-0322Kutenga Chipata Cha Mdani Pambuyo Pa Yesero
Denham Springs LA
166 min
6/14/2017
CHA 64-0419
CHA 64-0419Mulandu
Tampa FL
0 min
3/11/2014
CHA 64-0614M
CHA 64-0614MKuvundukulidwa Kwa Mulungu
Jeffersonville IN
393 min
2/8/2018
CHA 64-0614E
CHA 64-0614EChosamvetseka
Jeffersonville IN
213 min
1/7/2016
CHA 64-0617
CHA 64-0617Khristu Wozindikiritsidwa Wa Mibadwo Yonse
Topeka KS
192 min
8/22/2019
CHA 64-0620B
CHA 64-0620BKodi Yesu Ndi Ndani?
Topeka KS
166 min
4/11/2019
CHA 64-0620E
CHA 64-0620EMulungu Ali Naye Mwanawankhosa Woperekedwa
Topeka KS
163 min
4/30/2020
CHA 64-0629
CHA 64-0629Mulungu Wamphamvu Kuvundukulidwira Pamaso Pathu
Philadelphia PA
182 min
1/14/2014
CHA 64-0705
CHA 64-0705Mbambande
Jeffersonville IN
282 min
1/14/2014
CHA 64-0719M
CHA 64-0719MPhwando La Malipenga
Jeffersonville IN
302 min
8/5/2016
CHA 64-0719E
CHA 64-0719EKupita Kuseri Kwa Msasa
Jeffersonville IN
210 min
1/13/2016
CHA 64-0726M
CHA 64-0726MKuzindikira Tsiku Lanu Ndi Uthenga Wake
Jeffersonville IN
0 min
6/5/2014
CHA 64-0726E
CHA 64-0726EZitsime Zong’aluka
Jeffersonville IN
206 min
1/14/2014
CHA 64-0802
CHA 64-0802Kwawo Kwa Mtsogolo Kwa Mkwati Wa Kumwamba Ndi Mkwatibwi Wa Padziko
Jeffersonville IN
0 min
7/14/2014
CHA 64-0816
CHA 64-0816Kutsimikizira Mawu Ake
Jeffersonville IN
419 min
10/26/2017
CHA 64-0823M
CHA 64-0823MMafunso ndi Mayankho #1
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 64-0823E
CHA 64-0823EMafunso ndi Mayankho #2
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 64-0830M
CHA 64-0830MMafunso ndi Mayankho #3
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 64-0830E
CHA 64-0830EMafunso ndi Mayankho #4
Jeffersonville IN
0 min
12/23/2010
CHA 65-0118
CHA 65-0118Mbewu Ya Chisokonezo
Phoenix AZ
191 min
10/31/2013
CHA 65-0119
CHA 65-0119Mulungu Yemwe Ali Wolemera Mu Chifundo
Phoenix AZ
205 min
10/31/2013
CHA 65-0123
CHA 65-0123Zitsime Zong'aluka
Phoenix AZ
209 min
5/26/2016
CHA 65-0124
CHA 65-0124Ululu Wa Kubala
Phoenix AZ
0 min
11/24/2010
CHA 65-0217
CHA 65-0217Munthu Kuthawa Pamaso Pa Ambuye
Jeffersonville IN
219 min
6/14/2017
CHA 65-0218
CHA 65-0218Mbewu Sizilowa Ufumu Pamodzi Ndi Makoko
Jeffersonville IN
0 min
11/18/2014
CHA 65-0219
CHA 65-0219Lero Lembo Ili Lakwanitsidwa
Jeffersonville IN
0 min
2/3/2015
CHA 65-0220
CHA 65-0220Malo Osankhidwa Ndi Mulungu A Kupembedza
Jeffersonville IN
192 min
10/31/2013
CHA 65-0221M
CHA 65-0221MChikwati Ndi Chilekano
Jeffersonville IN
303 min
10/31/2013
CHA 65-0221E
CHA 65-0221EKodi Melkizedeki Uyu Ndi Ndani?
Jeffersonville IN
226 min
10/31/2013
CHA 65-0418M
CHA 65-0418MUku Ndi Kutuluka Kwa Dzuwa
Jeffersonville IN
343 min
10/31/2013
CHA 65-0418E
CHA 65-0418EKodi Mulungu Amasintha Konse Malingaliro Ake Pa Mawu Ake?
Jeffersonville IN
281 min
6/14/2017
CHA 65-0424
CHA 65-0424Mmodzi Pa Milioni
Los Angeles CA
108 min
8/23/2014
CHA 65-0429B
CHA 65-0429BMbewu Siidzalandira Cholowa Limodzi Ndi Mankhusu
Los Angeles CA
146 min
10/31/2013
CHA 65-0429E
CHA 65-0429EKusankha Kwa Mkwatibwi
Los Angeles CA
229 min
10/31/2013
CHA 65-0711
CHA 65-0711Kuchita Manyazi
Jeffersonville IN
237 min
5/26/2016