Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  CHA  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 256
CHA 50-0100
CHA 50-0100 Matenda Ndi Zosautsa
Louisville KY
8/13/2020
 
 
CHA 53-0608A
CHA 53-0608A Phunziro La Ziwanda, Dera Lathupi
Connersville IN
128 min
10/28/2021
CHA 53-0609A
CHA 53-0609A Phunziro La Ziwanda, Dera Lachipembedzo
Connersville IN
219 min
4/7/2022
CHA 53-0729
CHA 53-0729 Mafunso ndi Mayankho pa Genesis
Jeffersonville IN
12/23/2010
 
 
CHA 54-0103M
CHA 54-0103M Mafunso ndi Mayankho #1
Jeffersonville IN
12/23/2010
 
 
CHA 54-0103E
CHA 54-0103E Mafunso ndi Mayankho #2
Jeffersonville IN
12/23/2010
 
 
CHA 54-0329
CHA 54-0329 Chiombolo Mwa Magazi
Louisville KY
193 min
10/31/2013
CHA 54-0404E
CHA 54-0404E Mulungu Alinayo Njira Yoperekedweratu
Louisville KY
247 min
8/23/2014
CHA 54-0509
CHA 54-0509 Kuwukiridwa Kwa United States
Jeffersonville IN
194 min
10/31/2013
CHA 54-0513
CHA 54-0513 Chilemba Cha Chirombo
Jeffersonville IN
230 min
10/31/2013
CHA 54-0514
CHA 54-0514 Chisindikizo Cha Mulungu
Jeffersonville IN
267 min
10/31/2013
CHA 54-0515
CHA 54-0515 Mafunso ndi Mayankho
Jeffersonville IN
380 min
1/24/2019
CHA 54-0624
CHA 54-0624 Chakuya Chimayitanira Ku Chakuya
Washington DC
129 min
10/31/2013
 
CHA 55-0109E
CHA 55-0109E Kuyamba Ndi Kutha Kwa Nyengo Ya Amitundu
Jeffersonville IN
134 min
10/31/2013
CHA 55-0117
CHA 55-0117 Momwe Mngelo Anadzera Kwa Ine, Ndi Kutuma Kwache
Chicago IL
219 min
10/31/2013
CHA 55-0410S
CHA 55-0410S Muomboli Wanga Alimoyo
Jeffersonville IN
152 min
10/31/2013
CHA 55-0724
CHA 55-0724 Mizimu Yodolola
Jeffersonville IN
229 min
4/7/2022
CHA 56-0304
CHA 56-0304 Kupanga Njira
Jeffersonville IN
1/30/2023
 
 
CHA 56-0401S
CHA 56-0401S Kutuluka Dzuwa Kwa Isitara
Jeffersonville IN
30 min
11/4/2021
CHA 56-0408A
CHA 56-0408A Kodi Masomphenya Ndi Chiani?
Chicago IL
11/15/2012
 
 
CHA 56-0513
CHA 56-0513 Kuphunzitsa Za Mose
Jeffersonville IN
11/2/2022
 
 
CHA 56-0610
CHA 56-0610 Ungwiro
Jeffersonville IN
11/22/2022
 
 
CHA 56-0805
CHA 56-0805 Mpingo Ndi Chikhalidwe Chake
Jeffersonville IN
252 min
10/31/2013
CHA 56-1125E
CHA 56-1125E Mneneri Wochita Manyazi
Jeffersonville IN
130 min
1/24/2019
CHA 57-0317
CHA 57-0317 Mvereni Inu Iye
Lakeport CA
47 min
11/4/2021
CHA 57-0417
CHA 57-0417 Kudza Kwachiwiri Kwa Ambuye
Jeffersonville IN
8/13/2020
 
 
CHA 57-0419
CHA 57-0419 Ungwiro
Jeffersonville IN
155 min
1/24/2019
CHA 57-0420
CHA 57-0420 Kuikidwa Mmanda
Jeffersonville IN
127 min
9/3/2021
CHA 57-0421S
CHA 57-0421S Mgonjetsi Wamkulu Ndi Wamphamvu
Jeffersonville IN
130 min
12/10/2020
CHA 57-0421E
CHA 57-0421E Ndipo Maso Awo Anatseguka Ndipo Iwo anamudziwa Iye
Jeffersonville IN
138 min
10/28/2021
CHA 57-0821
CHA 57-0821 Ahebri, Mutu Woyamba
Jeffersonville IN
211 min
10/31/2013
CHA 57-0825M
CHA 57-0825M Ahebri, Mutu Wachiwiri #1
Jeffersonville IN
107 min
10/31/2013
CHA 57-0825E
CHA 57-0825E Ahebri, Mutu Wachiwiri #2
Jeffersonville IN
135 min
10/31/2013
CHA 57-0828
CHA 57-0828 Ahebri, Mutu Wachiwiri #3
Jeffersonville IN
101 min
10/31/2013
CHA 57-0901M
CHA 57-0901M Ahebri, Mutu Wachitatu
Jeffersonville IN
216 min
10/31/2013
CHA 57-0901E
CHA 57-0901E Ahebri, Mutu Wachinai
Jeffersonville IN
283 min
10/31/2013
CHA 57-0908M
CHA 57-0908M Ahebri, Mutu Wachisanu Ndiponso Wachisanu Ndi Chimodzi #1
Jeffersonville IN
239 min
10/31/2013
CHA 57-0908E
CHA 57-0908E Ahebri, Mutu Wachisanu Ndi Chimodzi #2
Jeffersonville IN
276 min
10/31/2013
CHA 57-0915M
CHA 57-0915M Ahebri, Mutu Wachisanu Ndi Chimodzi #3
Jeffersonville IN
228 min
10/31/2013
CHA 57-0915E
CHA 57-0915E Ahebri, Mutu Wachisanu Ndi Chiwiri #1
Jeffersonville IN
274 min
10/31/2013
CHA 57-0922E
CHA 57-0922E Ahebri, Mutu Wachisanu Ndi Chiwiri #2
Jeffersonville IN
216 min
10/31/2013
CHA 57-0925
CHA 57-0925 Mafunso ndi Mayankho Ahebri, Gawo I
Jeffersonville IN
12/23/2010
 
 
CHA 57-1002
CHA 57-1002 Mafunso ndi Mayankho Ahebri, Gawo II
Jeffersonville IN
12/23/2010
 
 
CHA 57-1006
CHA 57-1006 Mafunso ndi Mayankho Ahebri, Gawo III
Jeffersonville IN
12/23/2010
 
 
CHA 57-1222
CHA 57-1222 Kuwala Kwakukuru
Jeffersonville IN
167 min
8/13/2020
CHA 58-0108
CHA 58-0108 Cholembedwa Pa Khoma
Chicago IL
151 min
8/13/2020
CHA 58-0128
CHA 58-0128 Umodzi Wa Chiyanjano
Waterloo IA
11/24/2010
 
 
CHA 58-0309E
CHA 58-0309E Kodi Mpingo Udzapita Chisanachitike Chisautso?
Jeffersonville IN
187 min
10/31/2013
CHA 58-0720M
CHA 58-0720M Mwa Chikhulupiriro, Mose
Jeffersonville IN
157 min
12/17/2015
CHA 58-0720E
CHA 58-0720E Kudzoza kwa Madikoni
Jeffersonville IN
12/23/2010
 
 
CHA 58-0927
CHA 58-0927 Nchifukwa Chiyani Ife Sitiri Chipembedzo?
Jeffersonville IN
374 min
10/31/2013
CHA 58-0928M
CHA 58-0928M Ubatizo Wa Mzimu Woyera
Jeffersonville IN
306 min
10/31/2013
CHA 58-0928E
CHA 58-0928E Mbewu Ya Serpenti
Jeffersonville IN
247 min
10/31/2013
CHA 58-1005E
CHA 58-1005E Munthu Woitanidwa Ndi Mulungu
Jeffersonville IN
250 min
10/31/2013
CHA 58-1007
CHA 58-1007 Dongosolo la Mpingo
Jeffersonville IN
12/23/2010
 
 
CHA 58-1228
CHA 58-1228 Chifukwa Chiyani Betelehemu Wamng’ono?
Jeffersonville IN
181 min
10/31/2013
CHA 59-0125
CHA 59-0125 Khalani Otsimikiza Za Mulungu
Jeffersonville IN
141 min
10/31/2013
CHA 59-0301M
CHA 59-0301M Khwalala Ndiro Chipata
Jeffersonville IN
230 min
10/31/2013
CHA 59-0329S
CHA 59-0329S Kukhala Moyo, Kufa, Kuikidwa Mmanda, Kuwuka, Akubwera
Jeffersonville IN
119 min
12/10/2020
CHA 59-0329M
CHA 59-0329M Ubatizo Wa M’madzi
Jeffersonville IN
192 min
4/7/2022
CHA 59-0419A
CHA 59-0419A Mbiri Ya Moyo Wanga
Los Angeles CA
284 min
10/31/2013
CHA 59-0510M
CHA 59-0510M Tsiku La Anakubala
Jeffersonville IN
114 min
7/2/2020
CHA 59-0510E
CHA 59-0510E Kodi Uyu Ndi Ndani?
Jeffersonville IN
136 min
10/22/2020
CHA 59-0628M
CHA 59-0628M Mpingo Wonyengedwa Ndi Dziko
Jeffersonville IN
152 min
10/31/2013
CHA 59-0628E
CHA 59-0628E Mafunso ndi Mayankho
Jeffersonville IN
12/23/2010
 
 
CHA 59-0712
CHA 59-0712 Kuomboledwa Kwathunthu
Jeffersonville IN
142 min
10/31/2013
CHA 59-0802
CHA 59-0802 Opanda Ndalama Kapena Opanda Mtengo
Jeffersonville IN
160 min
4/11/2019
CHA 59-0812
CHA 59-0812 Kulizindikira Thupi La Ambuye
Chautauqua OH
151 min
10/31/2013
CHA 59-1108
CHA 59-1108 Kutenga Zipata Za Mdani
Jeffersonville IN
193 min
10/31/2013
CHA 59-1129
CHA 59-1129 Tiyeni Timuwone Mulungu
San Jose CA
296 min
4/22/2021
CHA 59-1216
CHA 59-1216 Kodi Mzimu Woyera Ndi Chiyani?
Jeffersonville IN
217 min
10/31/2013
CHA 59-1217
CHA 59-1217 Kodi Mzimu Woyera Unaperekedwera Chiyani?
Jeffersonville IN
264 min
10/31/2013
CHA 59-1219
CHA 59-1219 Mafunso ndi Mayankho pa Mzimu Woyera
Jeffersonville IN
372 min
10/31/2013
CHA 59-1223
CHA 59-1223 Mafunso ndi Mayankho
Jeffersonville IN
12/23/2010
 
 
CHA 59-1227M
CHA 59-1227M Chizindikiro Chapamwamba
Jeffersonville IN
234 min
12/10/2020
CHA 59-1227E
CHA 59-1227E Mphamvu Yapamwamba
Jeffersonville IN
168 min
10/31/2013
CHA 59-1231
CHA 59-1231 Ndipo Kuyambira Nthawi Imeneyo
Jeffersonville IN
125 min
8/22/2019
CHA 60-0308
CHA 60-0308 Kuuzindikira Mzimu
Phoenix AZ
153 min
10/31/2013
CHA 60-0402
CHA 60-0402 Kodi Mukukhulupirira Izi?
Tulsa OK
151 min
11/8/2018
CHA 60-0403
CHA 60-0403 Momwe Mphungu Ikasulira
Tulsa OK
267 min
12/17/2015
CHA 60-0417S
CHA 60-0417S Ine Ndikudziwa
Jeffersonville IN
112 min
9/3/2021
CHA 60-0417M
CHA 60-0417M Pitani, Mukawauze
Jeffersonville IN
254 min
4/7/2022
CHA 60-0515M
CHA 60-0515M Mfumu Yokanidwa
Jeffersonville IN
213 min
5/15/2014
 
CHA 60-0515E
CHA 60-0515E Kukhazikitsidwa #1
Jeffersonville IN
239 min
9/3/2021
CHA 60-0518
CHA 60-0518 Kukhazikitsidwa #2
Jeffersonville IN
289 min
9/3/2021