Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  CHA  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 288
CHA 50-0100
CHA 50-0100 Matenda Ndi Zosautsa
Louisville KY
8/13/2020
 
 
CHA 53-0608A
CHA 53-0608A Phunziro La Ziwanda, Dera Lathupi
Connersville IN
68 min
10/30/2023
CHA 53-0609A
CHA 53-0609A Phunziro La Ziwanda, Dera Lachipembedzo
Connersville IN
115 min
10/30/2023
CHA 53-0729
CHA 53-0729 Mafunso ndi Mayankho pa Genesis
Jeffersonville IN
2/20/2024
 
 
CHA 54-0103M
CHA 54-0103M Mafunso ndi Mayankho #1
Jeffersonville IN
2/20/2024
 
 
CHA 54-0103E
CHA 54-0103E Mafunso ndi Mayankho #2
Jeffersonville IN
2/20/2024
 
 
CHA 54-0329
CHA 54-0329 Chiombolo Mwa Magazi
Louisville KY
102 min
10/30/2023
CHA 54-0330
CHA 54-0330 Chiwombolo Kukhala Chotsirizika, Mu Chisangalalo
Louisville KY
99 min
10/30/2023
CHA 54-0404E
CHA 54-0404E Mulungu Alinayo Njira Yoperekedweratu
Louisville KY
123 min
3/18/2024
CHA 54-0509
CHA 54-0509 Kuwukiridwa Kwa United States
Jeffersonville IN
110 min
10/30/2023
CHA 54-0512
CHA 54-0512 Mibadwo Isanu Ndi Iwiri Ya Mpingo
Jeffersonville IN
119 min
10/30/2023
CHA 54-0513
CHA 54-0513 Chilemba Cha Chirombo
Jeffersonville IN
136 min
10/30/2023
CHA 54-0514
CHA 54-0514 Chisindikizo Cha Mulungu
Jeffersonville IN
144 min
10/30/2023
CHA 54-0515
CHA 54-0515 Mafunso ndi Mayankho
Jeffersonville IN
190 min
2/20/2024
CHA 54-0624
CHA 54-0624 Chakuya Chimayitanira Ku Chakuya
Washington DC
71 min
10/31/2023
CHA 55-0109E
CHA 55-0109E Kuyamba Ndi Kutha Kwa Nyengo Ya Amitundu
Jeffersonville IN
73 min
10/30/2023
CHA 55-0117
CHA 55-0117 Momwe Mngelo Anadzera Kwa Ine, Ndi Kutuma Kwache
Chicago IL
127 min
10/30/2023
CHA 55-0410S
CHA 55-0410S Muomboli Wanga Alimoyo
Jeffersonville IN
80 min
10/30/2023
CHA 55-0724
CHA 55-0724 Mizimu Yodolola
Jeffersonville IN
128 min
10/30/2023
CHA 56-0304
CHA 56-0304 Kupanga Njira
Jeffersonville IN
77 min
10/30/2023
CHA 56-0401S
CHA 56-0401S Kutuluka Dzuwa Kwa Isitara
Jeffersonville IN
17 min
10/30/2023
CHA 56-0408A
CHA 56-0408A Kodi Masomphenya Ndi Chiani?
Chicago IL
11/15/2012
 
 
CHA 56-0513
CHA 56-0513 Kuphunzitsa Za Mose
Jeffersonville IN
148 min
10/30/2023
CHA 56-0603
CHA 56-0603 Bukhu La Moyo Wa Mwanawankhosa
Jeffersonville IN
122 min
4/16/2024
CHA 56-0610
CHA 56-0610 Ungwiro
Jeffersonville IN
113 min
10/30/2023
CHA 56-0805
CHA 56-0805 Mpingo Ndi Chikhalidwe Chake
Jeffersonville IN
141 min
10/30/2023
CHA 56-0923
CHA 56-0923 Kukhazikitsidwa Kwauzimu
Jeffersonville IN
103 min
11/20/2023
CHA 56-1125M
CHA 56-1125M Mwinjiro Wosiyiridwa
Jeffersonville IN
68 min
3/12/2024
CHA 56-1125E
CHA 56-1125E Mneneri Wochita Manyazi
Jeffersonville IN
64 min
10/30/2023
CHA 57-0317
CHA 57-0317 Mvereni Inu Iye
Lakeport CA
24 min
10/30/2023
CHA 57-0417
CHA 57-0417 Kudza Kwachiwiri Kwa Ambuye
Jeffersonville IN
76 min
4/3/2024
CHA 57-0418
CHA 57-0418 Mgonero
Jeffersonville IN
59 min
4/2/2024
CHA 57-0419
CHA 57-0419 Ungwiro
Jeffersonville IN
80 min
4/2/2024
CHA 57-0420
CHA 57-0420 Kuikidwa Mmanda
Jeffersonville IN
66 min
4/2/2024
CHA 57-0421S
CHA 57-0421S Mgonjetsi Wamkulu Ndi Wamphamvu
Jeffersonville IN
66 min
4/2/2024