Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  LOZ  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 155
LOZ 53-0608A
LOZ 53-0608AKuituta Kaza Madimona, Kalulo Ya Nama
Connersville IN
114 min
10/28/2021
LOZ 53-0609A
LOZ 53-0609AKuituta Kaza Madimona, Kalulo Ya Bulapeli
Connersville IN
204 min
11/18/2021
LOZ 55-0117
LOZ 55-0117Kamo Lingeloi Nelitezi Kuna, Ni Musebezi Wa Lona
Chicago IL
192 min
4/2/2015
LOZ 55-0724
LOZ 55-0724Mioya Ye Shemaeta
Jeffersonville IN
220 min
10/24/2019
LOZ 56-0805
LOZ 56-0805Keleke Ni Miinelo Ya Yona
Jeffersonville IN
211 min
10/1/2015
LOZ 57-0417
LOZ 57-0417Kutaha Kwa Bubeli Kwa Mulena
Jeffersonville IN
0 min
1/17/2022
LOZ 57-0418
LOZ 57-0418Mulalelo
Jeffersonville IN
0 min
1/12/2022
LOZ 57-0419
LOZ 57-0419Ku Petahala
Jeffersonville IN
131 min
12/9/2021
LOZ 57-0420
LOZ 57-0420Kepelo
Jeffersonville IN
116 min
12/9/2021
LOZ 57-0421S
LOZ 57-0421SMukomi Yomutuna Mi Yamaata Kaufela
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2021
LOZ 57-0421E
LOZ 57-0421EMi Meto Abona Ayauka Mi Ba Mu Ziba
Jeffersonville IN
120 min
12/9/2021
LOZ 57-0821
LOZ 57-0821Maheberu, Kauhanyo Yapili
Jeffersonville IN
161 min
11/19/2020
LOZ 57-0825M
LOZ 57-0825MMaheberu, Kauhanyo Yabubeli #1
Jeffersonville IN
84 min
12/19/2019
LOZ 57-0825E
LOZ 57-0825EMaheberu, Kauhanyo Yabubeli #2
Jeffersonville IN
103 min
12/19/2019
LOZ 57-0828
LOZ 57-0828Maheberu, Kauhanyo Yabubeli #3
Jeffersonville IN
79 min
12/19/2019
LOZ 57-0901M
LOZ 57-0901MMaheberu, Kauhanyo Yabulalu
Jeffersonville IN
166 min
11/19/2020
LOZ 57-0901E
LOZ 57-0901EMaheberu, Kauhanyo Yabune
Jeffersonville IN
213 min
2/13/2020
LOZ 57-0908M
LOZ 57-0908MMaheberu, Kauhanyo Yabuketalizoho ni Yabusilezi #1
Jeffersonville IN
186 min
3/19/2020
LOZ 57-0908E
LOZ 57-0908EMaheberu, Kauhanyo Yabusilezi #2
Jeffersonville IN
217 min
3/19/2020
LOZ 57-0915M
LOZ 57-0915MMaheberu, Kauhanyo Yabusilezi #3
Jeffersonville IN
184 min
3/19/2020
LOZ 57-0915E
LOZ 57-0915EMaheberu, Kauhanyo Yabusupa #1
Jeffersonville IN
217 min
4/23/2020
LOZ 57-0922E
LOZ 57-0922EMaheberu, Kauhanyo Yabusupa #2
Jeffersonville IN
173 min
3/12/2020
LOZ 57-0925
LOZ 57-0925Lipuzo Ni Likalabo Fa Maheberu Kalulo Ya I
Jeffersonville IN
226 min
7/30/2020
LOZ 57-1002
LOZ 57-1002Lipuzo Ni Likalabo Maheberu Kalulo Ya II
Jeffersonville IN
192 min
7/30/2020
LOZ 57-1006
LOZ 57-1006Lipuzo Ni Likalabo Maheberu Kalulo Ya #3
Jeffersonville IN
270 min
7/30/2020
LOZ 58-0720M
LOZ 58-0720MKa Tumelo, Mushe
Jeffersonville IN
132 min
5/23/2017
LOZ 58-0927
LOZ 58-0927Ki Kabakalañi Ha Lu Si Kopano?
Jeffersonville IN
348 min
2/15/2018
LOZ 58-0928E
LOZ 58-0928EPeu Ya Noha
Jeffersonville IN
221 min
4/15/2015
LOZ 59-0125
LOZ 59-0125Mube Babakolwa Za Mulimu
Jeffersonville IN
127 min
4/15/2015
LOZ 59-0301M
LOZ 59-0301MMunyako O Kumbani
Jeffersonville IN
199 min
10/1/2015
LOZ 59-0419A
LOZ 59-0419ALikande La Bupilo Bwaka
Los Angeles CA
250 min
4/11/2019
LOZ 59-0510E
LOZ 59-0510EKi Mañi Yoo?
Jeffersonville IN
0 min
12/27/2021
LOZ 59-0628M
LOZ 59-0628MKeleke Ye Pumilwe, Ka Lifasi
Jeffersonville IN
127 min
9/5/2015
LOZ 59-0802
LOZ 59-0802Kusina Masheleñi Kamba Kusina Teko
Jeffersonville IN
0 min
1/13/2022
LOZ 59-1216
LOZ 59-1216Moya O Kenile Ki Nto Mañi?
Jeffersonville IN
192 min
12/9/2021
LOZ 59-1217
LOZ 59-1217Moya O Kenile No Fezwi Sikamañi?
Jeffersonville IN
234 min
12/29/2021
LOZ 59-1219
LOZ 59-1219Lipuzo ni Likalabo fa Moya o Kenile
Jeffersonville IN
0 min
10/20/2021
LOZ 60-0221
LOZ 60-0221Kuutwa, Kulemuha Ni Kueza Sesiñwi Fa Linzwi La Mulimu
Jeffersonville IN
226 min
11/19/2020
LOZ 60-0402
LOZ 60-0402Kana U Lumela Cwalo?
Tulsa OK
131 min
11/8/2018
LOZ 60-0417S
LOZ 60-0417SNa Ziba
Jeffersonville IN
101 min
11/19/2020
LOZ 60-0417M
LOZ 60-0417MAmuye, Muyobulela
Jeffersonville IN
231 min
3/4/2021
LOZ 60-0515M
LOZ 60-0515MMulena Ya Hanilwe
Jeffersonville IN
211 min
12/23/2020
LOZ 60-0515E
LOZ 60-0515EKuañuliwa #1
Jeffersonville IN
217 min
9/26/2019
LOZ 60-0518
LOZ 60-0518Kuañuliwa #2
Jeffersonville IN
262 min
9/26/2019
LOZ 60-0522M
LOZ 60-0522MKuañuliwa #3
Jeffersonville IN
237 min
9/26/2019
LOZ 60-0522E
LOZ 60-0522EKuañuliwa 4
Jeffersonville IN
265 min
9/26/2019
LOZ 60-0925
LOZ 60-0925Zazi Lani Fa Kalvari
Jeffersonville IN
192 min
5/23/2017
LOZ 60-1204M
LOZ 60-1204MSinulo Ya Jesu Kreste
Jeffersonville IN
280 min
5/13/2021
LOZ 60-1204E
LOZ 60-1204EPono Ya Patmosi
Jeffersonville IN
306 min
11/12/2020
LOZ 60-1205
LOZ 60-1205Lusika Lwa Keleke Ya Efese
Jeffersonville IN
268 min
11/12/2020
LOZ 60-1206
LOZ 60-1206Lusika Lwa Keleke Ya Smirna
Jeffersonville IN
215 min
11/12/2020
LOZ 60-1207
LOZ 60-1207Lusika Lwa Keleke Ya Pergamosi
Jeffersonville IN
294 min
11/12/2020
LOZ 60-1208
LOZ 60-1208Lusika Lwa Keleke Ya Tiyatira
Jeffersonville IN
195 min
11/12/2020
LOZ 60-1209
LOZ 60-1209Lusika Lwa Keleke Ya Sardisi
Jeffersonville IN
208 min
11/12/2020
LOZ 60-1210
LOZ 60-1210Lusika Lwa Keleke Ya Filadelfia
Jeffersonville IN
244 min
11/19/2020
LOZ 60-1211M
LOZ 60-1211MBalanjo Babalishumi, Ni Majuda Baba Handeleti Ni Fote-Foo Sauzande
Jeffersonville IN
323 min
5/13/2021
LOZ 60-1211E
LOZ 60-1211ELusika Lwa Keleke Ya Laodesia
Jeffersonville IN
272 min
11/19/2020
LOZ 61-0425B
LOZ 61-0425BToho Yabumulimu Haitaluswa
Chicago IL
208 min
4/15/2015
LOZ 61-0723M
LOZ 61-0723MMezi Amwa Licwe Afumanwa Nako Kaufela
Jeffersonville IN
0 min
12/21/2021
LOZ 61-0730M
LOZ 61-0730MLitaelo Za Gabriele Ku Daniele
Jeffersonville IN
224 min
12/16/2021
LOZ 61-0730E
LOZ 61-0730EMilelo Yesilezi Ya Poto Ya Gabriele Ku Daniele
Jeffersonville IN
216 min
12/22/2021
LOZ 61-0806
LOZ 61-0806Sunda Yabu Sebente Ya Daniele
Jeffersonville IN
0 min
10/5/2021
LOZ 61-1112
LOZ 61-1112Sisupo Sa Niti Se Si Sika Lemuhiwa
Jeffersonville IN
300 min
3/18/2021
LOZ 62-0311
LOZ 62-0311Ndwa Yetuna Kufitisisa Yekile Yalwaniwa
Jeffersonville IN
324 min
2/15/2018
LOZ 62-1014M
LOZ 62-1014MSibupeho Sa Mutu Ya Petehile
Jeffersonville IN
342 min
2/17/2016
LOZ 62-1014E
LOZ 62-1014EMuzamaisi
Jeffersonville IN
203 min
2/13/2016
LOZ 62-1223
LOZ 62-1223Kunyefulwa Ka Libaka La Linzwi
Jeffersonville IN
218 min
12/16/2021
LOZ 63-0120M
LOZ 63-0120MLinzwi La Mulimu Mwa Mazazi A Maungulo A
Phoenix AZ
143 min
7/30/2015
LOZ 63-0304
LOZ 63-0304Mayendameno
Houston TX
104 min
6/20/2019
LOZ 63-0317M
LOZ 63-0317MMulimu Uipata Iliyena Mwa Bunyinyani, Ni Kuipatulula Iliyena Mwa Mukwa Oswana
Jeffersonville IN
358 min
9/26/2019
LOZ 63-0317E
LOZ 63-0317EPakani Yeli Mwahala Masika A Likeleke Zesupa ni Maswayo Asupa
Jeffersonville IN
280 min
8/26/2021
LOZ 63-0318
LOZ 63-0318Liswayo La Pili
Jeffersonville IN
324 min
11/18/2021
LOZ 63-0319
LOZ 63-0319Liswayo La Bubeli
Jeffersonville IN
262 min
11/18/2021
LOZ 63-0320
LOZ 63-0320Liswayo La Bulalu
Jeffersonville IN
256 min
11/18/2021
LOZ 63-0321
LOZ 63-0321Liswayo La Bune
Jeffersonville IN
278 min
11/18/2021
LOZ 63-0322
LOZ 63-0322Liswayo Labu Ketalizoho
Jeffersonville IN
311 min
11/18/2021
LOZ 63-0323
LOZ 63-0323Liswayo La Busilezi
Jeffersonville IN
314 min
11/18/2021
LOZ 63-0324M
LOZ 63-0324MLipuzo ni Likalabo fa Maswayo
Jeffersonville IN
340 min
11/18/2021
LOZ 63-0324E
LOZ 63-0324ELiswayo La Busupa
Jeffersonville IN
293 min
11/18/2021
LOZ 63-0601
LOZ 63-0601Taha, Ni Latelele
Tucson AZ
89 min
9/11/2019
LOZ 63-0717
LOZ 63-0717Mutamiwa
Jeffersonville IN
176 min
2/8/2018
LOZ 63-0818
LOZ 63-0818Nako Ya Kukopana Ni Sisupo Sateni
Jeffersonville IN
160 min
11/8/2018
LOZ 63-0901E
LOZ 63-0901EÑalelwa
Jeffersonville IN
243 min
6/27/2019
LOZ 63-1110M
LOZ 63-1110MMioyo Yeli Mwa Tolongo Cwale
Jeffersonville IN
326 min
9/11/2019
LOZ 63-1110E
LOZ 63-1110EYena Yali Teñi Ku Mina
Jeffersonville IN
260 min
6/27/2019
LOZ 63-1124M
LOZ 63-1124MKi Sikamañi Se Ni Kaeza Ni Jesu Yabizwa Kreste?
Jeffersonville IN
260 min
11/12/2020
LOZ 63-1124E
LOZ 63-1124EMifuta Yemilalu Ya Balumeli
Jeffersonville IN
233 min
4/11/2019
LOZ 63-1222
LOZ 63-1222Limpo Za Mulimu Kamita Lifumananga Libaka Za Zona
Jeffersonville IN
187 min
9/11/2019
LOZ 63-1226
LOZ 63-1226Mulao Wa Keleke
Jeffersonville IN
239 min
4/11/2019
LOZ 63-1229M
LOZ 63-1229MKuna Ni Muuna Fa Yakona Kutukisa Liseli
Jeffersonville IN
299 min
3/21/2019
LOZ 63-1229E
LOZ 63-1229EAmutalimele Ku Jesu
Jeffersonville IN
285 min
3/21/2019
LOZ 64-0119
LOZ 64-0119Shalomu
Phoenix AZ
193 min
11/12/2020
LOZ 64-0205
LOZ 64-0205Mulimu Ki Mutoloki Ili Yena
Bakersfield CA
109 min
4/15/2015
LOZ 64-0213
LOZ 64-0213Mi Jesu A Taha Atobiza
Tulare CA
139 min
11/8/2018
LOZ 64-0307
LOZ 64-0307Bupaki Fa Liwate
Dallas TX
167 min
12/16/2021
LOZ 64-0308
LOZ 64-0308Zibahazo
Dallas TX
164 min
1/28/2021
LOZ 64-0313
LOZ 64-0313Linzwi La Sisupo
Beaumont TX
153 min
8/26/2021
LOZ 64-0320
LOZ 64-0320Mulimu Uitibahaza Iliyena Ka Mikwa Ya Hae
Denham Springs LA
165 min
11/8/2018
LOZ 64-0321E
LOZ 64-0321ELinzwi La Sisupo
Denham Springs LA
233 min
2/25/2016
LOZ 64-0322
LOZ 64-0322Kukoma Munyako Wa Sila Kasamulaho Wa Muliko
Denham Springs LA
131 min
7/30/2015
LOZ 64-0401
LOZ 64-0401Kreste Ya Zibahalizwe Wa Masika Kaufela
Louisville MS
194 min
3/4/2021
LOZ 64-0402
LOZ 64-0402Jehova-Jaire #1
Louisville MS
158 min
5/13/2021
LOZ 64-0403
LOZ 64-0403Jehova-Jaire #2
Louisville MS
197 min
5/13/2021
LOZ 64-0404
LOZ 64-0404Jehova-Jaire #3
Louisville MS
216 min
6/3/2021
LOZ 64-0614M
LOZ 64-0614MKupatululwa Kwa Mulimu
Jeffersonville IN
334 min
3/21/2019
LOZ 64-0614E
LOZ 64-0614ESa Buipiteli
Jeffersonville IN
165 min
3/21/2019
LOZ 64-0629
LOZ 64-0629Mulimu Yamata Haipatulula Fapila Luna
Philadelphia PA
176 min
9/20/2017
LOZ 64-0705
LOZ 64-0705Siemba Sabutokwa
Jeffersonville IN
248 min
3/21/2019
LOZ 64-0719M
LOZ 64-0719MMukiti Wa Litolombita
Jeffersonville IN
233 min
11/15/2018
LOZ 64-0719E
LOZ 64-0719EKuya Kwande A Mafulo
Jeffersonville IN
168 min
11/15/2018
LOZ 64-0726M
LOZ 64-0726MKulemuha Lizazi La Hao Ni Liñusa Lateni
Jeffersonville IN
247 min
11/15/2018
LOZ 64-0726E
LOZ 64-0726EMasima Atibukile
Jeffersonville IN
181 min
2/25/2016
LOZ 64-0802
LOZ 64-0802Munzi Otaha Wa Munyali Wa Lihalimu Ni Munyaliwa Wa Lifasi
Jeffersonville IN
384 min
5/13/2021
LOZ 64-0816
LOZ 64-0816Kubonahalisa Linzwi La Hae
Jeffersonville IN
351 min
5/17/2018
LOZ 64-0823M
LOZ 64-0823MLipuzo ni Likalabo
Jeffersonville IN
357 min
3/18/2021
LOZ 64-0823E
LOZ 64-0823ELipuzo Ni Likalabo
Jeffersonville IN
327 min
11/12/2020
LOZ 64-0830M
LOZ 64-0830MLipuzo Ni Likalabo
Jeffersonville IN
388 min
11/15/2018
LOZ 64-0830E
LOZ 64-0830ELipuzo Ni Likalabo
Jeffersonville IN
225 min
11/15/2018
LOZ 65-0118
LOZ 65-0118Peu Ye Lyanganisa
Phoenix AZ
157 min
2/25/2016
LOZ 65-0119
LOZ 65-0119Mulimu Ya Luwile Sishemo
Phoenix AZ
164 min
3/4/2021
LOZ 65-0123
LOZ 65-0123Masima Atibukile
Phoenix AZ
168 min
4/15/2015
LOZ 65-0217
LOZ 65-0217Mutu Yamata Kuzwa Fa Pila Mulena
Jeffersonville IN
181 min
2/15/2018
LOZ 65-0218
LOZ 65-0218Peu Haina Sanda Hamoho Ni Sikapi
Jeffersonville IN
184 min
2/8/2018
LOZ 65-0219
LOZ 65-0219Zazi Le Liñolo Le Li Talelelizwe
Jeffersonville IN
170 min
2/8/2018
LOZ 65-0220
LOZ 65-0220Sibaka Sesiketilwe Ki Mulimu Sa Kulapelela
Jeffersonville IN
161 min
6/20/2019
LOZ 65-0221M
LOZ 65-0221MLinyalo Ni Telekano
Jeffersonville IN
277 min
5/23/2017
LOZ 65-0221E
LOZ 65-0221EKi Mañi Yo Melekisedeke?
Jeffersonville IN
210 min
9/20/2017
LOZ 65-0418M
LOZ 65-0418MKi Kupazula Kwa Lizazi
Jeffersonville IN
281 min
9/20/2017
LOZ 65-0418E
LOZ 65-0418EKana Mulimu Wa Cincanga Mulelo Wa Hae Ka Linzwi La Hae?
Jeffersonville IN
228 min
5/18/2017
LOZ 65-0424
LOZ 65-0424Alimuñwi Mwahal’a Baba Lule
Los Angeles CA
93 min
10/28/2021
LOZ 65-0429B
LOZ 65-0429BPeu Haina Kuba Ni Sanda Hamoho Ni Sikapi
Los Angeles CA
122 min
10/28/2021
LOZ 65-0429E
LOZ 65-0429EKu Keta Munyaliwa
Los Angeles CA
198 min
11/18/2021
LOZ 65-0711
LOZ 65-0711Kuswaba
Jeffersonville IN
196 min
2/8/2018
LOZ 65-0718M
LOZ 65-0718MKulika Ku Ezeza Mulimu Sebelezo Isi Ka Tato Ya Mulimu
Jeffersonville IN
248 min
9/20/2017
LOZ 65-0718E
LOZ 65-0718ESico Sa Moya Mwa Mwaha Wateni
Jeffersonville IN
179 min
5/17/2017
LOZ 65-0725M
LOZ 65-0725MBatoziwa Ba Kwa Nako Ya Maungulo
Jeffersonville IN
365 min
2/8/2018
LOZ 65-0725E
LOZ 65-0725EKi Sikamañi Se Si Ebelelisa Fa Lilundu?
Jeffersonville IN
185 min
5/17/2017
LOZ 65-0801M
LOZ 65-0801MMulimu Wa Lusika Lolu Maswe Lo
Jeffersonville IN
310 min
5/24/2017
LOZ 65-0801E
LOZ 65-0801ELikezahalo Libonahaliswa Hande Ka Sipolofita
Jeffersonville IN
209 min
5/16/2017
LOZ 65-0815
LOZ 65-0815Nihaiba Kuziba Hazibi
Jeffersonville IN
208 min
5/15/2017
LOZ 65-0822M
LOZ 65-0822MKreste Upatululwa Mwa Linzwi La Hae Tota
Jeffersonville IN
246 min
9/7/2017
LOZ 65-0822E
LOZ 65-0822ESefa Ya Mutu Ya Nahana
Jeffersonville IN
223 min
9/6/2017
LOZ 65-0829
LOZ 65-0829Edeni Ya Satani
Jeffersonville IN
160 min
11/12/2020
LOZ 65-0911
LOZ 65-0911Mata A Mulimu A Ku Fetula
Phoenix AZ
0 min
12/16/2021
LOZ 65-1125
LOZ 65-1125Tamahano Yesabonahali Ya Munyaliwa Wa Kreste
Shreveport LA
294 min
8/26/2021
LOZ 65-1126
LOZ 65-1126Misebezi Ki Tumelo Ye Bonahaliswa
Shreveport LA
244 min
6/3/2021
LOZ 65-1127B
LOZ 65-1127BKulika Kuezeza Mulimu Sebelezo Isi Ka Tato Ya Mulimu
Shreveport LA
277 min
8/26/2021
LOZ 65-1127E
LOZ 65-1127ENi Utwile Kono Cwale Na Bona
Shreveport LA
217 min
6/3/2021
LOZ 65-1128M
LOZ 65-1128MSibaka Sa Mulimu Sinosi Feela Sa Kulapelela
Shreveport LA
224 min
6/3/2021
LOZ 65-1128E
LOZ 65-1128EFa Mafufa A Nkwilimba Yesweu-Twaa Sina Litwa
Shreveport LA
219 min
6/3/2021
LOZ 65-1207
LOZ 65-1207Bueteleli
Covina CA
247 min
2/8/2018
LOZ 65-1212
LOZ 65-1212Mulalelo
Tucson AZ
67 min
9/6/2017
LOZ TR-JCIG
LOZ TR-JCIGJesu Kreste Ki Mulimu
0 min
6/24/2015
LOZ TR-JCTS
LOZ TR-JCTSJesu Kreste Yaswana Maabani, Kacenu Ni Kuya Kuile
0 min
11/15/2012
LOZ TR-PUYP
LOZ TR-PUYPNanula Sin’oliso Sahao Mi Un’ole
0 min
6/24/2015
Total M4A: 143 Total PDF: 155