Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  LUA  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 152
LUA 53-0608A
LUA 53-0608A Dilonga Dyà Maalu À Baadémons, Cipaapu Cyà Mubidi
Connersville IN
122 min
12/9/2021
LUA 53-0609A
LUA 53-0609A Dilonga Dyà Maalu À Baadémons, Cipaapu Cyà Maalu À Ntèndeleelu
Connersville IN
221 min
12/22/2021
LUA 54-0514
LUA 54-0514 Citampì Cyà Nzambì
Jeffersonville IN
1/16/2023
 
 
LUA 55-0117
LUA 55-0117 Mwàkalwà Mwanjèlò Kûndì, Nè Mudimu Wàkantùmàye Naawù
Chicago IL
217 min
10/26/2017
LUA 55-0724
LUA 55-0724 Nyumà Miseeswishi
Jeffersonville IN
231 min
12/22/2021
LUA 56-0513
LUA 56-0513 Dilongesha Pa Bìdì Bìtàngilà Môsà
Jeffersonville IN
1/26/2021
 
 
LUA 56-0805
LUA 56-0805 Èkèleezìyà Nè Ngiikàdìlù Wendè
Jeffersonville IN
260 min
11/10/2017
LUA 56-1125M
LUA 56-1125M Mùzàbì Mukombwelangana
Jeffersonville IN
3/23/2023
 
 
LUA 57-0419
LUA 57-0419 Bupwàngàne
Jeffersonville IN
2/13/2023
 
 
LUA 57-0420
LUA 57-0420 Dijiikiibwa
Jeffersonville IN
1/25/2023
 
 
LUA 57-0421S
LUA 57-0421S Mucìmunyi Munène Nè Wa Bukolè
Jeffersonville IN
12/20/2022
 
 
LUA 57-0421E
LUA 57-0421E Nènku Mêsù Àbò Àkatàbala Nè BààkaMujingulula
Jeffersonville IN
2/7/2023
 
 
LUA 57-0818
LUA 57-0818 Bivùlukilu Byà Nzambì Byela Ku Mateeta À Bikondo
Jeffersonville IN
144 min
8/2/2018
LUA 57-0821
LUA 57-0821 Ebèlù, Nshapìtà Wa Kumpàla
Jeffersonville IN
12/2/2021
 
 
LUA 57-0825M
LUA 57-0825M Ebèlù, Nshapìtà Mwibîdì #1
Jeffersonville IN
12/2/2021
 
 
LUA 57-0825E
LUA 57-0825E Ebèlù, Nshapìtà Mwibîdì #2
Jeffersonville IN
12/8/2021
 
 
LUA 57-0828
LUA 57-0828 Ebèlù, Nshapìtà Mwibîdì #3
Jeffersonville IN
12/8/2021
 
 
LUA 57-0901M
LUA 57-0901M Ebèlù, Nshapìtà Mwisâtù
Jeffersonville IN
12/28/2021
 
 
LUA 57-0901E
LUA 57-0901E Ebèlù, Nshapìtà Mwinâyì
Jeffersonville IN
2/24/2022
 
 
LUA 57-0908M
LUA 57-0908M Ebèlù, Nshapìtà Mwitânù Nè Mwisambòmbò #1
Jeffersonville IN
3/2/2022
 
 
LUA 57-0908E
LUA 57-0908E Ebèlù, Nshapìtà Mwisambòmbò #2
Jeffersonville IN
1/10/2023
 
 
LUA 57-0915M
LUA 57-0915M Ebèlù, Nshapìtà Mwisambòmbò #3
Jeffersonville IN
10/20/2022
 
 
LUA 57-0915E
LUA 57-0915E Ebèlù, Nshapìtà Wa Mwandamutekète #1
Jeffersonville IN
3/18/2022
 
 
LUA 57-0922E
LUA 57-0922E Ebèlù, Nshapìtà Wa Mwandamutekète #2
Jeffersonville IN
10/11/2022
 
 
LUA 57-0925
LUA 57-0925 Nkonko Nè Mandamuna Pa Ebèlù Citùpà I
Jeffersonville IN
10/11/2022
 
 
LUA 57-1002
LUA 57-1002 Nkonko Nè Mandamuna Pa Ebèlu Citùpà II
Jeffersonville IN
1/25/2023
 
 
LUA 57-1006
LUA 57-1006 Nkonko Nè Mandamuna Pa Ebèlù Citùpà III
Jeffersonville IN
8/17/2022
 
 
LUA 58-0108
LUA 58-0108 Mufùndu Ku Cimanu
Chicago IL
4/3/2023
 
 
LUA 58-0720M
LUA 58-0720M Ku Diitabuuja, Môsà
Jeffersonville IN
145 min
11/2/2017
LUA 58-0927
LUA 58-0927 Twêtù Katwèna Dìngumba Bwà Cinyì?
Jeffersonville IN
3/18/2016
 
 
LUA 58-0928E
LUA 58-0928E Dimiinu Dyà Nyòka
Jeffersonville IN
3/18/2016
 
 
LUA 58-1130
LUA 58-1130 Nsentedi, Udi Wamba Bìshi Bwà Bufùku?
Jeffersonville IN
213 min
8/2/2018
LUA 59-0125
LUA 59-0125 Ikala Mutwishiibwe Bwa Nzambi
Jeffersonville IN
151 min
3/9/2016
LUA 59-0301M
LUA 59-0301M Mushìkù Wà Mbèlu Mmubùmbàkàne
Jeffersonville IN
241 min
11/10/2017
LUA 59-0301E
LUA 59-0301E Udi Wenza Cinyì Apa?
Jeffersonville IN
149 min
10/26/2017
LUA 59-0419A
LUA 59-0419A Bwalu Bulonda Bwà Nsòmbelu Wanyì
Los Angeles CA
2/12/2016
 
 
LUA 59-0510M
LUA 59-0510M Ditùkù Dyà Baamaamù
Jeffersonville IN
11/23/2022
 
 
LUA 59-0510E
LUA 59-0510E Ewu Nganyì?
Jeffersonville IN
12/5/2022
 
 
LUA 59-0525
LUA 59-0525 Bimfwànyì Byà Kilistò
Jeffersonville IN
191 min
9/30/2021
LUA 59-0628M
LUA 59-0628M Èkèleezìyà Museeswisha, Kùdì Maalu À Pa Buloba
Jeffersonville IN
157 min
11/10/2017
LUA 59-0712
LUA 59-0712 Disùngidiibwa Mu Kaabujimà
Jeffersonville IN
11/3/2022
 
 
LUA 59-0802
LUA 59-0802 Kakùyi Mfrangà Anyì Kakùyi Mushinga Wà Difuta
Jeffersonville IN
149 min
8/23/2021
LUA 59-1108
LUA 59-1108 Kukòòkesha Biibi Byà Mwena Lukunà
Jeffersonville IN
11/23/2022
 
 
LUA 59-1216
LUA 59-1216 Nyumà Mwîmpè Ncinyì?
Jeffersonville IN
6/1/2021
 
 
LUA 59-1217
LUA 59-1217 Nyumà Mwîmpè Wàkafìdiibwa Bwà Cinyì?
Jeffersonville IN
8/25/2021
 
 
LUA 59-1219
LUA 59-1219 Nkonko Nè Mandamuna Pa Nyumà Mwîmpè
Jeffersonville IN
5/30/2023
 
 
LUA 60-0402
LUA 60-0402 Udi Witabuuja Aci Anyì?
Tulsa OK
151 min
11/8/2018
LUA 60-0417S
LUA 60-0417S Ndi Mumanyè
Jeffersonville IN
111 min
3/3/2022
LUA 60-0417M
LUA 60-0417M Ndààyi, Nùkambè
Jeffersonville IN
8/31/2021
 
 
LUA 60-0515M
LUA 60-0515M Mfùmù Mubèngììbwe
Jeffersonville IN
4/7/2021
 
 
LUA 60-0515E
LUA 60-0515E Ditèèkiibwa #1
Jeffersonville IN
4/13/2021
 
 
LUA 60-0518
LUA 60-0518 Ditèèkiibwa #2
Jeffersonville IN
4/27/2021
 
 
LUA 60-0522M
LUA 60-0522M Ditèèkiibwa #3
Jeffersonville IN
5/16/2023
 
 
LUA 60-0522E
LUA 60-0522E Ditèèkiibwa #4
Jeffersonville IN
7/20/2021
 
 
LUA 60-0925
LUA 60-0925 Ditùkù Adi Ku Kàlvarìyò
Jeffersonville IN
223 min
9/29/2016
LUA 60-0930
LUA 60-0930 Bìkèènà-kumòna Byà William Branham
Jeffersonville IN
5/30/2023
 
 
LUA 61-0108
LUA 61-0108 Bwàkabuulwibwà, Nshapìtà Mwinâyì Citùpà III
Jeffersonville IN
11/9/2022
 
 
LUA 61-0319
LUA 61-0319 Ntèndeleelu Wa Izàbèlà
Middletown OH
220 min
12/2/2021
LUA 61-0425B
LUA 61-0425B Bunzambì Buumvwija
Chicago IL
3/5/2016
 
 
LUA 61-0723M
LUA 61-0723M Mâyì Àdì Ànukù Dîbà Dyônsò Àpàtuka Mu Lubwebwe
Jeffersonville IN
3/23/2023
 
 
LUA 61-0730M
LUA 61-0730M Dileeja Dyà Njila Dyà Ngabùdyèlè Kùdì Danyèlè
Jeffersonville IN
7/19/2021
 
 
LUA 61-0730E
LUA 61-0730E Twipàcìlà Tùsambòmbò Twà Dimwènekela Dyà Danyèlè Kùdì Ngabùdyèlè
Jeffersonville IN
10/27/2021
 
 
LUA 61-0806
LUA 61-0806 Lumingu Lwà Makùmì Mwandamutekètè Lwà Danyèlè
Jeffersonville IN
9/1/2021
 
 
LUA 61-0813
LUA 61-0813 Diitabuuja
Jeffersonville IN
11/23/2022
 
 
LUA 61-1112
LUA 61-1112 Cimanyinu Cilelèlà Cìdìbo Bapangè Kumòna
Jeffersonville IN
11/21/2019
 
 
LUA 61-1119
LUA 61-1119 Dikàndà Dipwàngàne Ku Butekètè Bupwàngàne
Jeffersonville IN
7/12/2021
 
 
LUA 61-1210
LUA 61-1210 Cidìkà
Jeffersonville IN
2/13/2020
 
 
LUA 61-1231M
LUA 61-1231M Udi Nè Cyà Kulediibwa Cyàkàbìdì
Jeffersonville IN
7/14/2021
 
 
LUA 62-0204
LUA 62-0204 Mèèsà À Mukalenge
Jeffersonville IN
12/1/2022
 
 
LUA 62-0218
LUA 62-0218 Disùminyina
Jeffersonville IN
7/19/2021
 
 
LUA 62-0311
LUA 62-0311 Mvità Mitàmbe Bunènè Yà Kacya Bààlwangana Mvità
Jeffersonville IN
4/7/2021
 
 
LUA 62-0513M
LUA 62-0513M Ngenzèlù Wa Maalu Wa Mupròfetà Mulelèlà Wa Nzambì
Jeffersonville IN
8/2/2021
 
 
LUA 62-0909E
LUA 62-0909E Mu Bwikadi Bwèndè
Jeffersonville IN
1/26/2023
 
 
LUA 62-1014M
LUA 62-1014M Cipidì Cyà Muntu Mupwàngàne
Jeffersonville IN
2/3/2016
 
 
LUA 62-1014E
LUA 62-1014E Mulombodi
Jeffersonville IN
229 min
4/16/2020
LUA 62-1111E
LUA 62-1111E Bwà Cinyì Ndi Mbèngangana Nè Ntèndeleelu Mudìlongolwela
Jeffersonville IN
3/11/2021
 
 
LUA 62-1223
LUA 62-1223 Bundù Bwà Bwalu Bwà Dîyì
Jeffersonville IN
10/26/2021
 
 
LUA 62-1230M
LUA 62-1230M Cyeyemenu
Jeffersonville IN
6/9/2021
 
 
LUA 62-1230E
LUA 62-1230E Eci Ki Cimanyinu Cyà Nshììkidilu Anyì, Mukalenge?
Jeffersonville IN
6/9/2021
 
 
LUA 62-1231
LUA 62-1231 Ditembangana Dyà Makolè
Jeffersonville IN
11/2/2022
 
 
LUA 63-0114
LUA 63-0114 Mpungi Udi Upàtula Mwadi Mulubìdìle
Phoenix AZ
3/22/2023
 
 
LUA 63-0118
LUA 63-0118 Nyumà Wa Bulelèlà
Phoenix AZ
1/10/2023
 
 
LUA 63-0120M
LUA 63-0120M Dîyì Dya Nzambi Mu Matuku A Ndekeelu Aa
Phoenix AZ
171 min
3/31/2016
LUA 63-0223
LUA 63-0223 Ciibi Munda Mwà Ciibi
Tucson AZ
3/25/2021
 
 
LUA 63-0304
LUA 63-0304 Cyeyemenu
Houston TX
115 min
9/30/2021
LUA 63-0421
LUA 63-0421 Ditùkù Dyà Bucìmunyi
Sierra Vista AZ
10/17/2019
 
 
LUA 63-0601
LUA 63-0601 Lwâku, Ùndondè Mêmè
Tucson AZ
99 min
10/26/2017
LUA 63-0623M
LUA 63-0623M Kwimana Pankacì
Jeffersonville IN
2/8/2021
 
 
LUA 63-0630E
LUA 63-0630E Nsòmbelu Webè Mmukùmbànyìne Èvànjeelìyò Anyì?
Jeffersonville IN
8/13/2020
 
 
LUA 63-0714M
LUA 63-0714M Bwà Cinyì Kwela Mbìlà? Akùlà!
Jeffersonville IN
7/19/2021
 
 
LUA 63-0714E
LUA 63-0714E Dìpwekèshè
Jeffersonville IN
86 min
10/26/2017
LUA 63-0717
LUA 63-0717 Mwena Bùlokò
Jeffersonville IN
192 min
10/30/2017
LUA 63-0721
LUA 63-0721 Yêyè Ùtu Ùcyùka. Wêwè Utu Ucyùka Anyì?
Jeffersonville IN
3/22/2023
 
 
LUA 63-0724
LUA 63-0724 Nzambì Kàtu Ùbììkidisha Muntu Ku Cilumbùlwidi Kàyi Mwanjì Kumudìmwija Dyàmbedi To
Jeffersonville IN
1/25/2023
 
 
LUA 63-0818
LUA 63-0818 Cikondo Nè Cimanyinu Cyà Didìsanga
Jeffersonville IN
185 min
11/8/2018
LUA 63-0901M
LUA 63-0901M Cimanyinu
Jeffersonville IN
5/20/2021
 
 
LUA 63-1110M
LUA 63-1110M Misùùkà Yìdì Mu Bùlokò Mpindyewu Ayi
Jeffersonville IN
5/11/2021
 
 
LUA 63-1124M
LUA 63-1124M Nengěnzè Cinyì Nè Yesù Udibò Bàbììkila Nè N’Kilistò?
Jeffersonville IN
1/25/2023
 
 
LUA 63-1201M
LUA 63-1201M Cyeyemenu
Shreveport LA
12/11/2019
 
 
LUA 63-1226
LUA 63-1226 Bulongàmè Bwà Èkèleezìyà
Jeffersonville IN
7/14/2021
 
 
LUA 64-0112
LUA 64-0112 Shalom
Sierra Vista AZ
8/3/2021
 
 
LUA 64-0119
LUA 64-0119 Shàlom
Phoenix AZ
5/17/2023
 
 
LUA 64-0205
LUA 64-0205 Nzambì Ke Mudyùmvwijidi Wa Yêyè Mwinè
Bakersfield CA
129 min
3/24/2016
LUA 64-0206E
LUA 64-0206E Njila Wà Nzambì Mulongolola Bwà Ditùkù Edi
Bakersfield CA
12/20/2022
 
 
LUA 64-0207
LUA 64-0207 Nkambwà Abraham
Bakersfield CA
11/23/2022
 
 
LUA 64-0213
LUA 64-0213 Ki Yesù Kulwa È Kubììkilayè
Tulare CA
168 min
11/8/2018
LUA 64-0307
LUA 64-0307 Bujaadiki Pa Mbû
Dallas TX
188 min
10/21/2021
LUA 64-0308
LUA 64-0308 Cimanyinu
Dallas TX
12/21/2021
 
 
LUA 64-0311
LUA 64-0311 Nzambì Ùtu Ùmanyikila Ku Ngiikàdìlù Yèndè
Beaumont TX
174 min
10/7/2021
LUA 64-0320
LUA 64-0320 Nzambì ÙDìmanyishila Ku Ngiikàdìlù Yèndè
Denham Springs LA
196 min
11/8/2018
LUA 64-0321E
LUA 64-0321E Dîyì Dyà Cimanyinu
Denham Springs LA
5/17/2023
 
 
LUA 64-0322
LUA 64-0322 Kukookesha Ciibi Cya Mwena Lukuna Paanyima Paa Diteeta
Denham Springs LA
159 min
12/1/2016
LUA 64-0614M
LUA 64-0614M Dibuuludiibwa Dyà Nzambì
Jeffersonville IN
5/3/2021
 
 
LUA 64-0629
LUA 64-0629 Nzambì Wa Bukolè Mubuulula Kumpàlà Kwètù
Philadelphie PA
197 min
4/16/2020
LUA 64-0726M
LUA 64-0726M Jingùlùlà Ditùkù Dyèbè Nè Mukenji Wàdì
Jeffersonville IN
299 min
7/13/2017
LUA 64-0726E
LUA 64-0726E Biinà Byà Mâyì Byelè Mitanta
Jeffersonville IN
203 min
12/2/2021
LUA 64-0816
LUA 64-0816 Ùjaadika Dîyì Dyèndè
Jeffersonville IN
5/10/2021
 
 
LUA 64-1205
LUA 64-1205 Mudimu Mwowela Byanza Mumanyìshììbwe Wà Nzambì
Yuma AZ
5/17/2023
 
 
LUA 65-0118
LUA 65-0118 Dimiinu Dyà Dipangakanangana
Phoenix AZ
182 min
12/1/2016
LUA 65-0120
LUA 65-0120 Kwìkadi Mweyèmène Dyumvwa Dyèbè Wêwè Mwinè To
Phoenix AZ
238 min
12/22/2021
LUA 65-0123
LUA 65-0123 Biinà Byà Mâyì Byelè Mitanta
Phoenix AZ
200 min
9/29/2016
LUA 65-0217
LUA 65-0217 Muntu Ùnyeema Bwikadi Bwà Mukalenge
Jeffersonville IN
12/20/2022
 
 
LUA 65-0219
LUA 65-0219 Ditùkù Edi Mufùndu Ewu Wǔlù
Jeffersonville IN
187 min
10/28/2021
LUA 65-0220
LUA 65-0220 Mwaba Wà Dikuukwila Musungula Wà Nzambì
Jeffersonville IN
169 min
10/11/2021
LUA 65-0221M
LUA 65-0221M Dibàkà Nè Difwà Dyà Dibàkà
Jeffersonville IN
10/31/2019
 
 
LUA 65-0410
LUA 65-0410 CÌtampì Cyà Paasàkà
Phoenix AZ
2/21/2023
 
 
LUA 65-0418M
LUA 65-0418M N’Dijuuka Dyà Dîbà
Jeffersonville IN
1/23/2023
 
 
LUA 65-0418E
LUA 65-0418E Kacya Nzambì Ùtukù Ùshintulula Mmwènenu Wendè Pa Bìdì Bìtàngilà Dîyì Dyèndè Anyì?
Jeffersonville IN
1/2/2023
 
 
LUA 65-0424
LUA 65-0424 Umwèpelè Pa Mùlìyô Mujimà
Los Angeles CA
106 min
9/30/2021
LUA 65-0426
LUA 65-0426 Ùjaadikà Dîyì Dyèndè
Los Angeles CA
1/10/2023
 
 
LUA 65-0429B
LUA 65-0429B Dimiinu Kadyàkupyàna Pàmwè Nè Cizubu Nànsha
Los Angeles CA
11/17/2022
 
 
LUA 65-0429E
LUA 65-0429E Disungula Dyà Mukàjì Wa Kusèla
Los Angeles CA
217 min
12/16/2021
LUA 65-0718M
LUA 65-0718M Kuteeta Bwà Kwenzela Nzambì Mudimu Kacìyi Diswa Dyà Nzambì
Jeffersonville IN
4/13/2021
 
 
LUA 65-0718E
LUA 65-0718E Cyàkudyà Cyà Nyumà Mu Muvù Wàcì
Jeffersonville IN
179 min
12/9/2021
LUA 65-0725M
LUA 65-0725M Balaaba Maanyì Ku Cikondo Cyà Nshììkìdìlù
Jeffersonville IN
5/26/2021
 
 
LUA 65-0829
LUA 65-0829 Edènà Wa Sàtaanà
Jeffersonville IN
188 min
9/30/2021
LUA 65-0911
LUA 65-0911 Bukolè Bwà Nzambì Bwà Kushintulula
Phoenix AZ
2/21/2023
 
 
LUA 65-1125
LUA 65-1125 Disangila Dìdì Kadìyì Dìmwèneka Dyà Mukàjì-Musèla Wa Kilistò
Shreveport LA
6/2/2021
 
 
LUA 65-1127B
LUA 65-1127B Kuteeta Bwà Kwenzela Nzambì Mudimu Kacìyi Diswa Dyà Nzambì
Shreveport LA
2/8/2021
 
 
LUA 65-1204
LUA 65-1204 Dyambwibwa
Yuma AZ
2/26/2020
 
 
LUA 65-1206
LUA 65-1206 Maalu Àdì Ènzekà Leelù Mmatòòkesha Kùdì Cipròfetà
San Bernardino CA
3/15/2021
 
 
LUA 65-1212
LUA 65-1212 Mèèsà À Mukalenge
Tucson AZ
75 min
11/21/2017
LUA TR-ASCE
LUA TR-ASCE Yêyè Wakabanda Muulu Ne Wakapa Bantu Mapà.
6/24/2015
 
 
LUA TR-DOCT
LUA TR-DOCT Dilongesha Dya Beena Nikalao
6/24/2015
 
 
LUA TR-ENTI
LUA TR-ENTI Nyuma Miseeswishi Ilwishangana Ne Dîyì Dya Nzambi
6/24/2015
 
 
LUA TR-JCIG
LUA TR-JCIG Yesu Kilisto Udi Nzambi
6/24/2015
 
 
LUA TR-JCTS
LUA TR-JCTS Yesu Kilisto Umweumwe Awu Makeelela, Leelu Too Ne Kashidi
6/24/2015
 
 
LUA TR-JEZE
LUA TR-JEZE Mukaji Awu Izabela
6/24/2015
 
 
LUA TR-MESS
LUA TR-MESS Musanjeela
4/14/2017
 
 
LUA TR-PUYP
LUA TR-PUYP Angata Kasala Keebe Ufunde
6/24/2015
 
 
LUA TR-WT-3
LUA TR-WT-3 Musanjeela
8/28/2018
 
 
LUA TR-WT-2
LUA TR-WT-2 Bwalu Busokoka Bwa Nzambi
8/28/2018
 
 
Total M4A: 44 Total PDF: 152