Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  LUA  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 107
LUA 53-0608A
LUA 53-0608ADilonga Dyà Maalu À Baadémons, Cipaapu Cyà Mubidi
Connersville IN
122 min
12/9/2021
LUA 53-0609A
LUA 53-0609ADilonga Dyà Maalu À Baadémons, Cipaapu Cyà Maalu À Ntèndeleelu
Connersville IN
221 min
12/22/2021
LUA 55-0117
LUA 55-0117Mwàkalwà Mwanjèlò Kûndì, Nè Mudimu Wàkantùmàye Naawù
Chicago IL
217 min
10/26/2017
LUA 55-0724
LUA 55-0724Nyumà Miseeswishi
Jeffersonville IN
231 min
12/22/2021
LUA 56-0513
LUA 56-0513Dilongesha Pa Bìdì Bìtàngilà Môsà
Jeffersonville IN
0 min
1/26/2021
LUA 56-0805
LUA 56-0805Èkèleezìyà Nè Ngiikàdìlù Wendè
Jeffersonville IN
260 min
11/10/2017
LUA 57-0818
LUA 57-0818Bivùlukilu Byà Nzambì Byela Ku Mateeta À Bikondo
Jeffersonville IN
144 min
8/2/2018
LUA 57-0821
LUA 57-0821Ebèlù, Nshapìtà Wa Kumpàla
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2021
LUA 57-0825M
LUA 57-0825MEbèlù, Nshapìtà Mwibîdì #1
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2021
LUA 57-0825E
LUA 57-0825EEbèlù, Nshapìtà Mwibîdì #2
Jeffersonville IN
0 min
12/8/2021
LUA 57-0828
LUA 57-0828Ebèlù, Nshapìtà Mwibîdì #3
Jeffersonville IN
0 min
12/8/2021
LUA 57-0901M
LUA 57-0901MEbèlù, Nshapìtà Mwisâtù
Jeffersonville IN
0 min
12/28/2021
LUA 58-0720M
LUA 58-0720MKu Diitabuuja, Môsà
Jeffersonville IN
145 min
11/2/2017
LUA 58-0927
LUA 58-0927Twêtù Katwèna Dìngumba Bwà Cinyì?
Jeffersonville IN
0 min
3/18/2016
LUA 58-0928E
LUA 58-0928EDimiinu Dyà Nyòka
Jeffersonville IN
0 min
3/18/2016
LUA 58-1130
LUA 58-1130Nsentedi, Udi Wamba Bìshi Bwà Bufùku?
Jeffersonville IN
213 min
8/2/2018
LUA 59-0125
LUA 59-0125Ikala Mutwishiibwe Bwa Nzambi
Jeffersonville IN
151 min
3/2/2017
LUA 59-0301M
LUA 59-0301MMushìkù Wà Mbèlu Mmubùmbàkàne
Jeffersonville IN
241 min
11/10/2017
LUA 59-0301E
LUA 59-0301EUdi Wenza Cinyì Apa?
Jeffersonville IN
149 min
10/26/2017
LUA 59-0419A
LUA 59-0419ABwalu Bulonda Bwà Nsòmbelu Wanyì
Los Angeles CA
0 min
2/12/2016
LUA 59-0525
LUA 59-0525Bimfwànyì Byà Kilistò
Jeffersonville IN
191 min
9/30/2021
LUA 59-0628M
LUA 59-0628MÈkèleezìyà Museeswisha, Kùdì Maalu À Pa Buloba
Jeffersonville IN
157 min
11/10/2017
LUA 59-0802
LUA 59-0802Kakùyi Mfrangà Anyì Kakùyi Mushinga Wà Difuta
Jeffersonville IN
149 min
8/23/2021
LUA 59-1216
LUA 59-1216Nyumà Mwîmpè Ncinyì?
Jeffersonville IN
0 min
6/1/2021
LUA 59-1217
LUA 59-1217Nyumà Mwîmpè Wàkafìdiibwa Bwà Cinyì?
Jeffersonville IN
0 min
8/25/2021
LUA 59-1219
LUA 59-1219Nkonko Nè Mandamuna Pa Nyumà Mwîmpè
Jeffersonville IN
0 min
11/23/2021
LUA 60-0402
LUA 60-0402Udi Witabuuja Aci Anyì?
Tulsa OK
151 min
11/8/2018
LUA 60-0417S
LUA 60-0417SNdi Mumanyè
Jeffersonville IN
0 min
10/6/2021
LUA 60-0417M
LUA 60-0417MNdààyi, Nùkambè
Jeffersonville IN
0 min
8/31/2021
LUA 60-0515M
LUA 60-0515MMfùmù Mubèngììbwe
Jeffersonville IN
0 min
4/7/2021
LUA 60-0515E
LUA 60-0515EDitèèkiibwa #1
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2021
LUA 60-0518
LUA 60-0518Ditèèkiibwa #2
Jeffersonville IN
0 min
4/27/2021
LUA 60-0522M
LUA 60-0522MDitèèkiibwa #3
Jeffersonville IN
0 min
5/19/2021
LUA 60-0522E
LUA 60-0522EDitèèkiibwa #4
Jeffersonville IN
0 min
7/20/2021
LUA 60-0925
LUA 60-0925Ditùkù Adi Ku Kàlvarìyò
Jeffersonville IN
223 min
3/2/2017
LUA 61-0319
LUA 61-0319Ntèndeleelu Wa Izàbèlà
Middletown OH
220 min
12/2/2021
LUA 61-0425B
LUA 61-0425BBunzambì Buumvwija
Chicago IL
0 min
3/5/2016
LUA 61-0730M
LUA 61-0730MDileeja Dyà Njila Dyà Ngabùdyèlè Kùdì Danyèlè
Jeffersonville IN
0 min
7/19/2021
LUA 61-0730E
LUA 61-0730ETwipàcìlà Tùsambòmbò Twà Dimwènekela Dyà Danyèlè Kùdì Ngabùdyèlè
Jeffersonville IN
0 min
10/27/2021
LUA 61-0806
LUA 61-0806Lumingu Lwà Makùmì Mwandamutekètè Lwà Danyèlè
Jeffersonville IN
0 min
9/1/2021
LUA 61-1112
LUA 61-1112Cimanyinu Cilelèlà Cìdìbo Bapangè Kumòna
Jeffersonville IN
0 min
11/21/2019
LUA 61-1119
LUA 61-1119Dikàndà Dipwàngàne Ku Butekètè Bupwàngàne
Jeffersonville IN
0 min
7/12/2021
LUA 61-1210
LUA 61-1210Cidìkà
Jeffersonville IN
0 min
2/13/2020
LUA 61-1231M
LUA 61-1231MUdi Nè Cyà Kulediibwa Cyàkàbìdì
Jeffersonville IN
0 min
7/14/2021
LUA 62-0218
LUA 62-0218Disùminyina
Jeffersonville IN
0 min
7/19/2021
LUA 62-0311
LUA 62-0311Mvità Mitàmbe Bunènè Yà Kacya Bààlwangana Mvità
Jeffersonville IN
0 min
4/7/2021
LUA 62-0513M
LUA 62-0513MNgenzèlù Wa Maalu Wa Mupròfetà Mulelèlà Wa Nzambì
Jeffersonville IN
0 min
8/2/2021
LUA 62-1014M
LUA 62-1014MCipidì Cyà Muntu Mupwàngàne
Jeffersonville IN
0 min
2/3/2016
LUA 62-1014E
LUA 62-1014EMulombodi
Jeffersonville IN
229 min
4/16/2020
LUA 62-1111E
LUA 62-1111EBwà Cinyì Ndi Mbèngangana Nè Ntèndeleelu Mudìlongolwela
Jeffersonville IN
0 min
3/11/2021
LUA 62-1223
LUA 62-1223Bundù Bwà Bwalu Bwà Dîyì
Jeffersonville IN
0 min
10/26/2021
LUA 62-1230M
LUA 62-1230MCyeyemenu
Jeffersonville IN
0 min
6/9/2021
LUA 62-1230E
LUA 62-1230EEci Ki Cimanyinu Cyà Nshììkidilu Anyì, Mukalenge?
Jeffersonville IN
0 min
6/9/2021
LUA 63-0120M
LUA 63-0120MDîyì Dya Nzambi Mu Matuku A Ndekeelu Aa
Phoenix AZ
171 min
3/2/2017
LUA 63-0223
LUA 63-0223Ciibi Munda Mwà Ciibi
Tucson AZ
0 min
3/25/2021
LUA 63-0304
LUA 63-0304Cyeyemenu
Houston TX
115 min
9/30/2021
LUA 63-0421
LUA 63-0421Ditùkù Dyà Bucìmunyi
Sierra Vista AZ
0 min
10/17/2019
LUA 63-0601
LUA 63-0601Lwâku, Ùndondè Mêmè
Tucson AZ
99 min
10/26/2017
LUA 63-0623M
LUA 63-0623MKwimana Pankacì
Jeffersonville IN
0 min
2/8/2021
LUA 63-0630E
LUA 63-0630ENsòmbelu Webè Mmukùmbànyìne Èvànjeelìyò Anyì?
Jeffersonville IN
0 min
8/13/2020
LUA 63-0714M
LUA 63-0714MBwà Cinyì Kwela Mbìlà? Akùlà!
Jeffersonville IN
0 min
7/19/2021
LUA 63-0714E
LUA 63-0714EDìpwekèshè
Jeffersonville IN
86 min
10/26/2017
LUA 63-0717
LUA 63-0717Mwena Bùlokò
Jeffersonville IN
192 min
10/30/2017
LUA 63-0818
LUA 63-0818Cikondo Nè Cimanyinu Cyà Didìsanga
Jeffersonville IN
185 min
11/8/2018
LUA 63-0901M
LUA 63-0901MCimanyinu
Jeffersonville IN
0 min
5/20/2021
LUA 63-1110M
LUA 63-1110MMisùùkà Yìdì Mu Bùlokò Mpindyewu Ayi
Jeffersonville IN
0 min
5/11/2021
LUA 63-1201M
LUA 63-1201MCyeyemenu
Shreveport LA
0 min
12/11/2019
LUA 63-1226
LUA 63-1226Bulongàmè Bwà Èkèleezìyà
Jeffersonville IN
0 min
7/14/2021
LUA 64-0112
LUA 64-0112Shalom
Sierra Vista AZ
0 min
8/3/2021
LUA 64-0205
LUA 64-0205Nzambì Ke Mudyùmvwijidi Wa Yêyè Mwinè
Bakersfield CA
129 min
3/2/2017
LUA 64-0213
LUA 64-0213Ki Yesù Kulwa È Kubììkilayè
Tulare CA
168 min
11/8/2018
LUA 64-0307
LUA 64-0307Bujaadiki Pa Mbû
Dallas TX
188 min
10/21/2021
LUA 64-0308
LUA 64-0308Cimanyinu
Dallas TX
0 min
12/21/2021
LUA 64-0311
LUA 64-0311Nzambì Ùtu Ùmanyikila Ku Ngiikàdìlù Yèndè
Beaumont TX
174 min
10/7/2021
LUA 64-0320
LUA 64-0320Nzambì ÙDìmanyishila Ku Ngiikàdìlù Yèndè
Denham Springs LA
196 min
11/8/2018
LUA 64-0321E
LUA 64-0321EDîyì Dyà Cimanyinu
Denham Springs LA
0 min
3/5/2016
LUA 64-0322
LUA 64-0322Kukookesha Ciibi Cya Mwena Lukuna Paanyima Paa Diteeta
Denham Springs LA
159 min
2/23/2017
LUA 64-0614M
LUA 64-0614MDibuuludiibwa Dyà Nzambì
Jeffersonville IN
0 min
5/3/2021
LUA 64-0629
LUA 64-0629Nzambì Wa Bukolè Mubuulula Kumpàlà Kwètù
Philadelphia PA
197 min
4/16/2020
LUA 64-0726M
LUA 64-0726MJingùlùlà Ditùkù Dyèbè Nè Mukenji Wàdì
Jeffersonville IN
299 min
7/13/2017
LUA 64-0726E
LUA 64-0726EBiinà Byà Mâyì Byelè Mitanta
Jeffersonville IN
203 min
12/2/2021
LUA 64-0816
LUA 64-0816Ùjaadika Dîyì Dyèndè
Jeffersonville IN
0 min
5/10/2021
LUA 65-0118
LUA 65-0118Dimiinu Dyà Dipangakanangana
Phoenix AZ
182 min
2/23/2017
LUA 65-0120
LUA 65-0120Kwìkadi Mweyèmène Dyumvwa Dyèbè Wêwè Mwinè To
Phoenix AZ
238 min
12/22/2021
LUA 65-0123
LUA 65-0123Biinà Byà Mâyì Byelè Mitanta
Phoenix AZ
200 min
11/21/2016
LUA 65-0219
LUA 65-0219Ditùkù Edi Mufùndu Ewu Wǔlù
Jeffersonville IN
187 min
10/28/2021
LUA 65-0220
LUA 65-0220Mwaba Wà Dikuukwila Musungula Wà Nzambì
Jeffersonville IN
169 min
10/11/2021
LUA 65-0221M
LUA 65-0221MDibàkà Nè Difwà Dyà Dibàkà
Jeffersonville IN
0 min
10/31/2019
LUA 65-0424
LUA 65-0424Umwèpelè Pa Mùlìyô Mujimà
Los Angeles CA
106 min
9/30/2021
LUA 65-0429E
LUA 65-0429EDisungula Dyà Mukàjì Wa Kusèla
Los Angeles CA
217 min
12/16/2021
LUA 65-0718M
LUA 65-0718MKuteeta Bwà Kwenzela Nzambì Mudimu Kacìyi Diswa Dyà Nzambì
Jeffersonville IN
0 min
4/13/2021
LUA 65-0718E
LUA 65-0718ECyàkudyà Cyà Nyumà Mu Muvù Wàcì
Jeffersonville IN
179 min
12/9/2021
LUA 65-0725M
LUA 65-0725MBalaaba Maanyì Ku Cikondo Cyà Nshììkìdìlù
Jeffersonville IN
0 min
5/26/2021
LUA 65-0829
LUA 65-0829Edènà Wa Sàtaanà
Jeffersonville IN
188 min
9/30/2021
LUA 65-1125
LUA 65-1125Disangila Dìdì Kadìyì Dìmwèneka Dyà Mukàjì-Musèla Wa Kilistò
Shreveport LA
0 min
6/2/2021
LUA 65-1127B
LUA 65-1127BKuteeta Bwà Kwenzela Nzambì Mudimu Kacìyi Diswa Dyà Nzambì
Shreveport LA
0 min
2/8/2021
LUA 65-1204
LUA 65-1204Dyambwibwa
Yuma AZ
0 min
2/26/2020
LUA 65-1206
LUA 65-1206Maalu Àdì Ènzekà Leelù Mmatòòkesha Kùdì Cipròfetà
San Bernardino CA
0 min
3/15/2021
LUA 65-1212
LUA 65-1212Mèèsà À Mukalenge
Tucson AZ
75 min
11/21/2017
LUA TR-ASCE
LUA TR-ASCEYêyè Wakabanda Muulu Ne Wakapa Bantu Mapà.
0 min
6/24/2015
LUA TR-DOCT
LUA TR-DOCTDilongesha Dya Beena Nikalao
0 min
6/24/2015
LUA TR-ENTI
LUA TR-ENTINyuma Miseeswishi Ilwishangana Ne Dîyì Dya Nzambi
0 min
6/24/2015
LUA TR-JCIG
LUA TR-JCIGYesu Kilisto Udi Nzambi
0 min
6/24/2015
LUA TR-JCTS
LUA TR-JCTSYesu Kilisto Umweumwe Awu Makeelela, Leelu Too Ne Kashidi
0 min
6/24/2015
LUA TR-JEZE
LUA TR-JEZEMukaji Awu Izabela
0 min
6/24/2015
LUA TR-MESS
LUA TR-MESSMusanjeela
0 min
4/14/2017
LUA TR-PUYP
LUA TR-PUYPAngata Kasala Keebe Ufunde
0 min
6/24/2015
Total M4A: 43 Total PDF: 107