Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  LVE  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 108
LVE 53-0608A
LVE 53-0608A Kulinangula Hali Va Ndemoni, Vamu mu Mujimba
Connersville IN
77 min
10/30/2023
LVE 53-0609A
LVE 53-0609A Kulinangula Hali Va Ndemoni, Va Kulifukula
Connersville IN
145 min
10/30/2023
LVE 54-0103M
LVE 54-0103M Vihula Na Jikumbuliso #1
Jeffersonville IN
8/9/2023
 
 
LVE 54-0509
LVE 54-0509 Kuvatuluka Va United States
Jeffersonville IN
5/1/2024
 
 
LVE 55-0117
LVE 55-0117 Omu Kangelo Ejile Kuli Yami, Na Kutuma Chenyi
Chicago IL
126 min
10/30/2023
LVE 55-0724
LVE 55-0724 Mashipilitu Aku Mbembejeka
Jeffersonville IN
148 min
10/30/2023
LVE 56-0513
LVE 56-0513 Kunangula Hali Mose
Jeffersonville IN
2/21/2024
 
 
LVE 56-0805
LVE 56-0805 Liuka Na Seteko Ya Chiyoyelo Chalyo
Jeffersonville IN
144 min
10/30/2023
LVE 56-1125M
LVE 56-1125M Chikuto Chakuvwala Lyehi
Jeffersonville IN
10/11/2022
 
 
LVE 57-0821
LVE 57-0821 Hepeleu, Kapetulu Watete
Jeffersonville IN
2/9/2023
 
 
LVE 57-0825M
LVE 57-0825M Hepeleu, Kapetulu Wamuchivali #1
Jeffersonville IN
2/9/2023
 
 
LVE 57-0825E
LVE 57-0825E Hepeleu, Kapetulu Wamuchivali #2
Jeffersonville IN
3/15/2023
 
 
LVE 57-0828
LVE 57-0828 Hepeleu, Kapetulu Wamuchivali #3
Jeffersonville IN
2/9/2023
 
 
LVE 57-0901M
LVE 57-0901M Hepeleu, Kapetulu Wamuchitatu
Jeffersonville IN
2/16/2023
 
 
LVE 57-0901E
LVE 57-0901E Hepeleu, Kapetulu Wamuchiwana
Jeffersonville IN
2/23/2023
 
 
LVE 57-0908M
LVE 57-0908M Hepeleu, Kapetelu Kamuchitanu Na Katanu Nakamwe #1
Jeffersonville IN
3/14/2023
 
 
LVE 57-0908E
LVE 57-0908E Hepeleu, Kapetulu Kamuchitanu Nakamwe #2
Jeffersonville IN
2/22/2023
 
 
LVE 57-0915M
LVE 57-0915M Hepeleu, Kapetulu Kamuchitanu Nakamwe #3
Jeffersonville IN
11/29/2022
 
 
LVE 57-0915E
LVE 57-0915E Hepeleu, Kapetulu Kamuchitanu Nakavali #1
Jeffersonville IN
3/14/2023
 
 
LVE 57-0922E
LVE 57-0922E Hepeleu, Kapetulu Kamuchitanu Nakavali #2
Jeffersonville IN
12/12/2022
 
 
LVE 57-0925
LVE 57-0925 Vihula Na Jikumbulwiso Mu Hepeleu Chihanda I
Jeffersonville IN
141 min
12/14/2023
LVE 57-1002
LVE 57-1002 Vihula Na Jikumbulwiso Mu Hepeleu Chihanda II
Jeffersonville IN
117 min
1/8/2024
LVE 57-1006
LVE 57-1006 Vihula Na Jikumbulwiso Hepelewu Chihanda III
Jeffersonville IN
171 min
6/19/2024
LVE 58-0720M
LVE 58-0720M Ha Lufwelelo, Mose
Jeffersonville IN
81 min
10/30/2023
LVE 58-0720E
LVE 58-0720E Kuhaka Vakakuzata Muliuka
Jeffersonville IN
7/24/2024
 
 
LVE 58-0927
LVE 58-0927 Mwomwoika Etu Twazeneka Kupwa Chikungulwilo?
Jeffersonville IN
216 min
10/30/2023
LVE 58-0928E
LVE 58-0928E Mbuto Ya Linoka
Jeffersonville IN
153 min
10/30/2023
LVE 59-0125
LVE 59-0125 Pwako Wakukunyuka Nge Ikiye Kalunga
Jeffersonville IN
76 min
10/30/2023
LVE 59-0301M
LVE 59-0301M Chikolo Cha Chindende
Jeffersonville IN
134 min
10/30/2023
LVE 59-0419A
LVE 59-0419A Mujimbu Wa Chiyoyelo Chami
Los Angeles CA
161 min
10/30/2023
LVE 59-0510E
LVE 59-0510E Ou Ikiye Hiyaze?
Jeffersonville IN
76 min
6/27/2024
LVE 59-0628M
LVE 59-0628M Liuka Vana Hungumwisa, Ku Kaye
Jeffersonville IN
86 min
10/30/2023
LVE 59-0712
LVE 59-0712 Kusokoka Chikupu
Jeffersonville IN
79 min
7/9/2024
LVE 59-0802
LVE 59-0802 Chakuzeneka Jimbongo Chakuzeneka Kwecha Ndando
Jeffersonville IN
79 min
7/3/2024
LVE 59-1108
LVE 59-1108 Kuheta Chikolo Cha Mukakole
Jeffersonville IN
100 min
7/11/2024
LVE 59-1216
LVE 59-1216 Shipilitu Wajila Napu Chumamuka?
Jeffersonville IN
4/18/2023
 
 
LVE 59-1217
LVE 59-1217 Shipilitu Wajila Vamuhanyinyine Ika?
Jeffersonville IN
5/2/2023
 
 
LVE 59-1219
LVE 59-1219 Vihula Na Jikumbulwiso Hali Shipilitu Wajila
Jeffersonville IN
181 min
6/18/2024
LVE 60-0402
LVE 60-0402 Ove Wafwelela Echi?
Tulsa OK
87 min
10/30/2023
LVE 60-0417M
LVE 60-0417M Yenunga, Muvalweke
Jeffersonville IN
9/8/2022
 
 
LVE 60-0515M
LVE 60-0515M Mwangana Vanakane
Jeffersonville IN
135 min
10/30/2023
LVE 60-0515E
LVE 60-0515E Kutwitavila Kupwa Vana #1
Jeffersonville IN
138 min
10/30/2023
LVE 60-0518
LVE 60-0518 Kutwitavila Kupwa Vana #2
Jeffersonville IN
166 min
10/30/2023
LVE 60-0522M
LVE 60-0522M Kutwitavila Kupwa Vana #3
Jeffersonville IN
149 min
10/30/2023
LVE 60-0522E
LVE 60-0522E Kutwitavila Kupwa Vana #4
Jeffersonville IN
174 min
10/30/2023
LVE 60-0925
LVE 60-0925 Lize Likumbi Ha Kavali
Jeffersonville IN
119 min
10/30/2023
LVE 61-0108
LVE 61-0108 Kusoloka, Kapetulu Wamuchiwana Chihanda III
Jeffersonville IN
10/5/2022
 
 
LVE 61-0112
LVE 61-0112 Vihula Na Jikumbulwiso
Jeffersonville IN
10/11/2023
 
 
LVE 61-0305
LVE 61-0305 Kusali Ya Lihina Lya Lwola
Jeffersonville IN
4/18/2024
 
 
LVE 61-0319
LVE 61-0319 Kulifukula Cha Yezevele
Middletown OH
7/3/2024
 
 
LVE 61-0425B
LVE 61-0425B Ukalunga Vana Lumbununa
Chicago IL
148 min
10/30/2023
LVE 61-0723M
LVE 61-0723M Meya Aze Apwako Lika Akufuma Mu Lilolwa
Jeffersonville IN
133 min
6/24/2024
LVE 61-0730M
LVE 61-0730M Kulongesa Cha Ngavalyele Chize Alwekele Ndanyele
Jeffersonville IN
3/22/2023
 
 
LVE 61-0730E
LVE 61-0730E Mijimbu Yitanu Naumwe Yalivungila Mu Punga Ya Kutambukila Cha Ndanyele Kuli Ngavalyele
Jeffersonville IN
7/17/2023
 
 
LVE 61-0806
LVE 61-0806 Semana Ya Mulikumi Najivali Ya Ndanyele
Jeffersonville IN
7/17/2023
 
 
LVE 61-0813
LVE 61-0813 Lufwelelo
Jeffersonville IN
4/2/2024
 
 
LVE 61-1112
LVE 61-1112 Chinjikizo Cha Muchano Chize Vanahumbula
Jeffersonville IN
2/21/2024
 
 
LVE 62-0121M
LVE 62-0121M Kaha Mukatanga Yove Mwakaheta Chikolo Cha Vakakole Jenyi
Phoenix AZ
2/5/2024
 
 
LVE 62-0121E
LVE 62-0121E Kumbachisa Cha Mwana Mukoko
Phoenix AZ
1/29/2024
 
 
LVE 62-0204
LVE 62-0204 Kulikata
Jeffersonville IN
97 min
5/14/2024
LVE 62-0311
LVE 62-0311 Jita Yayinene Vazungile Lyehi
Jeffersonville IN
216 min
10/30/2023
LVE 62-0513M
LVE 62-0513M Jila Ya Kapolofweto Wa Muchano Wa Kalunga
Jeffersonville IN
3/27/2024
 
 
LVE 62-0729
LVE 62-0729 Kukakachila
Victoria BC
8/8/2022
 
 
LVE 62-1007
LVE 62-1007 Sapi Yaku Chikolo
Jeffersonville IN
1/29/2024
 
 
LVE 62-1014M
LVE 62-1014M Chivwuvu Cha Muthu Uze Waku Kupuka
Jeffersonville IN
228 min
10/30/2023
LVE 62-1014E
LVE 62-1014E Uze Twamina
Jeffersonville IN
133 min
10/30/2023
LVE 62-1104M
LVE 62-1104M Majina Akusaula
Jeffersonville IN
3/25/2024
 
 
LVE 62-1223
LVE 62-1223 Kusauka Mwomwo Ya Lizu
Jeffersonville IN
137 min
11/28/2023
LVE 62-1230M
LVE 62-1230M Chikumishilo
Jeffersonville IN
190 min
10/30/2023
LVE 63-0114
LVE 63-0114 Luneta Kuvuma Mwakuzeneka Kulumbunuka
Phoenix AZ
12/11/2023
 
 
LVE 63-0120M
LVE 63-0120M Lizu Lya Kalunga Muma Kumbi Ano Akukuminyina
Phoenix AZ
88 min
10/30/2023
LVE 63-0601
LVE 63-0601 Twaya Ungu Kavangize
Tucson AZ
56 min
10/30/2023
LVE 63-0714M
LVE 63-0714M Mwomwoika Uli Nakutetela? Hanjika!
Jeffersonville IN
3/24/2021
 
 
LVE 63-0717
LVE 63-0717 Funge
Jeffersonville IN
110 min
10/30/2023
LVE 63-0818
LVE 63-0818 Lwola Lwa kulinunga Na Chinjikizo
Jeffersonville IN
106 min
10/30/2023
LVE 63-1124M
LVE 63-1124M Nyi Ngulinge Muka Na Ou Yesu Ou Vavuluka Ngwavo Kulishitu?
Jeffersonville IN
1/19/2021
 
 
LVE 63-1226
LVE 63-1226 Chiyulo Cha Liuka
Jeffersonville IN
7/24/2023
 
 
LVE 64-0205
LVE 64-0205 Kalunga Ikiye Muka Kulilumbununa Ivene
Bakersfield CA
77 min
10/30/2023
LVE 64-0206E
LVE 64-0206E Jila Nahakeko Kalunga Yalelo Lino
Bakersfield CA
10/11/2022
 
 
LVE 64-0207
LVE 64-0207 Kakuluka Apalahama
Bakersfield CA
1/24/2024
 
 
LVE 64-0213
LVE 64-0213 Kaha Jino Yesu Vamusanyikile Na Kwiza
Tulare CA
101 min
10/30/2023
LVE 64-0307
LVE 64-0307 Unjiho Waha Kalungalwiji
Dallas TX
107 min
11/21/2023
LVE 64-0308
LVE 64-0308 Katachikijilo
Dallas TX
109 min
10/30/2023
LVE 64-0320
LVE 64-0320 Kalunga Kulisolola Lyavene Kuhichila Mu Vilinga Vyenyi
Denham Springs LA
109 min
10/30/2023
LVE 64-0321E
LVE 64-0321E Lizu Lya Chinjikizo
Denham Springs LA
143 min
10/30/2023
LVE 64-0322
LVE 64-0322 Kuheta Chikolo Cha Mukakole Hanyima Ya Cheseko
Denham Springs LA
84 min
10/30/2023
LVE 64-0411
LVE 64-0411 Kavulya ka Mushipilitu
Birmingham AL
12/20/2023
 
 
LVE 64-0629
LVE 64-0629 Kalunga Waundume Kuli Fukununa Kuli Etu
Philadelphia PA
107 min
10/30/2023
LVE 64-0726E
LVE 64-0726E Mashima Akutuvika
Jeffersonville IN
119 min
10/30/2023
LVE 64-0823M
LVE 64-0823M Vihula Na Jikumbulwiso #1
Jeffersonville IN
8/23/2023
 
 
LVE 64-1221
LVE 64-1221 Mwomwoika Chakaluhwila Kupwa Kafunga
Tucson AZ
7/24/2024
 
 
LVE 65-0118
LVE 65-0118 Mbuto Ya Kuneha Kuhandununa
Phoenix AZ
104 min
10/30/2023
LVE 65-0123
LVE 65-0123 Mashima Akutuvika
Phoenix AZ
117 min
10/30/2023
LVE 65-0218
LVE 65-0218 Mbuto Kayeshi Kuhasa Kukaswana Hamwe Na Chiyawuko
Jeffersonville IN
7/14/2021
 
 
LVE 65-0219
LVE 65-0219 Lelo Echi Chisoneka Chinazalishiwa
Jeffersonville IN
104 min
10/30/2023
LVE 65-0220
LVE 65-0220 Chihela Asakula Kalunga Chakulifukwila
Jeffersonville IN
100 min
10/30/2023
LVE 65-0221M
LVE 65-0221M Kumbata Na Kulukulula
Jeffersonville IN
172 min
10/30/2023
LVE 65-0418M
LVE 65-0418M Echi Chinapu Kututuka Cha Likumbi
Jeffersonville IN
3/14/2024
 
 
LVE 65-0418E
LVE 65-0418E Kumana Kalunga Nahase Kwalumuna Vishinganyeka Vyenyi Ha Lizu Lyenyi?
Jeffersonville IN
3/19/2024
 
 
LVE 65-0424
LVE 65-0424 Umwe Muka Kanunu
Los Angeles CA
57 min
10/30/2023
LVE 65-0426
LVE 65-0426 Kwinjikiza Lizu Lyenyi
Los Angeles CA
10/11/2022
 
 
LVE 65-0429B
LVE 65-0429B Mbuto Kayeshi Kukahasa Kuswana Hamwe Na Chiyawu Ko
Los Angeles CA
80 min
10/30/2023
LVE 65-0429E
LVE 65-0429E Kusakula Mwenga
Los Angeles CA
131 min
10/30/2023
LVE 65-0718E
LVE 65-0718E Kulya Chaku Shipilitu Cha Mungonde
Jeffersonville IN
104 min
10/30/2023
LVE 65-0725M
LVE 65-0725M Vakuwavisa Vaku Lwola Lwa Kumakumishilo
Jeffersonville IN
228 min
10/30/2023
LVE 65-0911
LVE 65-0911 Ngolo Ja Kalunga Ja Kwalumuna
Phoenix AZ
156 min
6/20/2024
LVE 65-1127B
LVE 65-1127B Kweseka Kuzachila Kalunga Milimo Chakuzeneka kupwa Mwaya Muchima wa Kalunga
Shreveport LA
7/8/2021
 
 
LVE 65-1212
LVE 65-1212 Kulikata
Tucson AZ
47 min
10/30/2023
Total M4A: 60 Total PDF: 108