Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  SHO  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 172
SHO 53-0608A
SHO 53-0608AZvemadhimoni, Muchiyero Chezvinobatika
Connersville IN
141 min
4/1/2021
SHO 53-0609A
SHO 53-0609AZvemadhimoni, Muchiyero Chezvinamato
Connersville IN
253 min
10/14/2021
SHO 54-0404E
SHO 54-0404EMwari Vane Nzira YaVakapa
Louisville KY
217 min
5/14/2015
SHO 54-0515
SHO 54-0515Mibvunzo NeMhinduro
Jeffersonville IN
315 min
2/25/2021
SHO 55-0117
SHO 55-0117Kuuya Kwakaita Ngirozi Kwandiri Nokuraira Kwayo
Chicago IL
170 min
4/30/2014
SHO 55-0724
SHO 55-0724Mweya Inonyengera
Jeffersonville IN
248 min
5/16/2019
SHO 56-0401S
SHO 56-0401SKubuda Kwezuva PaEsta
Jeffersonville IN
0 min
12/14/2021
SHO 56-0513
SHO 56-0513Dzidziso YezvaMosesi
Jeffersonville IN
255 min
6/9/2015
SHO 56-0610
SHO 56-0610Kukwaniswa
Jeffersonville IN
228 min
10/21/2021
SHO 56-0805
SHO 56-0805Chechi Uye Chinhanho Chayo
Jeffersonville IN
189 min
4/30/2014
SHO 56-1125E
SHO 56-1125EMuporofita Ari Kunyara
Jeffersonville IN
130 min
10/28/2021
SHO 57-0317
SHO 57-0317Munzwei
Lakeport CA
50 min
10/7/2021
SHO 57-0419
SHO 57-0419Kukwaniswa
Jeffersonville IN
146 min
10/18/2018
SHO 57-0421S
SHO 57-0421SMukundi Mukuru Ane Masimba
Jeffersonville IN
124 min
11/24/2020
SHO 57-0821
SHO 57-0821VaHebheru, Chitasuko Chokutanga
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2021
SHO 57-0825M
SHO 57-0825MVaHebheru, Chitsauko Chechipiri #1
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2021
SHO 57-0825E
SHO 57-0825EVaHebheru, Chitsauko Chechipiri #2
Jeffersonville IN
0 min
11/30/2021
SHO 57-0828
SHO 57-0828VaHebheru, Chitsauko Chechipiri #3
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2021
SHO 57-0901M
SHO 57-0901MVaHebheru, Chitsauko Chechitatu
Jeffersonville IN
0 min
12/15/2021
SHO 57-0901E
SHO 57-0901EVaHebheru, Chitsauko Chechina
Jeffersonville IN
0 min
1/17/2022
SHO 58-0108
SHO 58-0108Chinyorwa Pamadziro
Chicago IL
117 min
4/30/2014
SHO 58-0406S
SHO 58-0406SNdinoziva Mudzikinuri Wangu Anorarama
Jeffersonville IN
155 min
8/15/2019
SHO 58-0528
SHO 58-0528Chiratidzo ChaMesia
New Haven CT
81 min
11/4/2021
SHO 58-0720M
SHO 58-0720MNokutenda, Mosesi
Jeffersonville IN
147 min
9/26/2017
SHO 58-0720E
SHO 58-0720EKugadzwa KweMadhikoni
Jeffersonville IN
0 min
12/16/2021
SHO 58-0927
SHO 58-0927Sei Isu Tisiri Sangano?
Jeffersonville IN
400 min
1/16/2020
SHO 58-0928E
SHO 58-0928EMbeu YeNyoka
Jeffersonville IN
248 min
5/1/2014
SHO 58-1005M
SHO 58-1005MInzwai Inzwi RaKe
Jeffersonville IN
235 min
8/15/2019
SHO 59-0125
SHO 59-0125Iva Nechokwadi NaMwari
Jeffersonville IN
139 min
8/20/2015
SHO 59-0301M
SHO 59-0301MSuvo Rakamanikana
Jeffersonville IN
187 min
4/30/2014
SHO 59-0329S
SHO 59-0329SKurarama, Kufa, Kuvigwa, Kumuka, Kuuya
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
SHO 59-0419A
SHO 59-0419ATsananguro Youpenyu Hwangu
Los Angeles CA
219 min
4/30/2014
SHO 59-0510M
SHO 59-0510MZuva RaAmai
Jeffersonville IN
0 min
7/5/2021
SHO 59-0510E
SHO 59-0510ENdianiko Uyu?
Jeffersonville IN
152 min
10/28/2021
SHO 59-0628M
SHO 59-0628MChechi Yakanyengedzwa, neNyika
Jeffersonville IN
118 min
4/30/2014
SHO 59-0712
SHO 59-0712Kudzikinurwa Kwakazara
Jeffersonville IN
145 min
6/8/2018
SHO 59-0802
SHO 59-0802Pasina Mari Kana Pasina Mubhadharo
Jeffersonville IN
147 min
8/1/2019
SHO 59-1004E
SHO 59-1004ESeiko Uchichema? Taura!
Clarksville IN
201 min
6/27/2019
SHO 59-1108
SHO 59-1108Kutora Masuwo Omuvengi
Jeffersonville IN
149 min
4/30/2014
SHO 59-1129
SHO 59-1129Ngationei Mwari
San Jose CA
311 min
4/1/2021
SHO 59-1216
SHO 59-1216Mweya Mutsvene Chii?
Jeffersonville IN
174 min
4/30/2014
SHO 59-1217
SHO 59-1217Mweya Mutsvene Wakapuwirwei?
Jeffersonville IN
214 min
4/30/2014
SHO 59-1219
SHO 59-1219Mibvunzo NeMhinduro Pamusoro PeMweya Mutsvene
Jeffersonville IN
0 min
7/5/2021
SHO 59-1227E
SHO 59-1227EPfungwa Yechitanhatu
Jeffersonville IN
140 min
4/30/2014
SHO 59-1231
SHO 59-1231Zvino Kubva Panguva Iyoyo
Jeffersonville IN
114 min
8/8/2018
SHO 60-0229
SHO 60-0229Dutu Riri Kuuya
Phoenix AZ
171 min
4/25/2019
SHO 60-0308
SHO 60-0308Kunzvera Mweya
Phoenix AZ
157 min
12/16/2021
SHO 60-0402
SHO 60-0402Unozvitenda Here Izvi?
Tulsa OK
143 min
11/8/2018
SHO 60-0417S
SHO 60-0417SNdinoziva
Jeffersonville IN
121 min
12/9/2021
SHO 60-0417M
SHO 60-0417MEndai, Munoudza
Jeffersonville IN
0 min
11/16/2021
SHO 60-0515M
SHO 60-0515MMambo Akarambwa
Jeffersonville IN
0 min
8/31/2021
SHO 60-0515E
SHO 60-0515EKugadzwa #1
Jeffersonville IN
240 min
6/10/2021
SHO 60-0518
SHO 60-0518Kugadzwa #2
Jeffersonville IN
0 min
12/5/2019
SHO 60-0522M
SHO 60-0522MKugadzwa #3
Jeffersonville IN
288 min
10/14/2021
SHO 60-0522E
SHO 60-0522EKugadzwa #4
Jeffersonville IN
326 min
10/14/2021
SHO 60-0925
SHO 60-0925Zuva Riya PaKarivhari
Jeffersonville IN
208 min
7/8/2019
SHO 60-1204M
SHO 60-1204MChizaruro ChaJesu Kristu
Jeffersonville IN
330 min
8/27/2015
SHO 61-0119M
SHO 61-0119MZvinhu Izvo Zvakange Zvisina Kudaro Kubva Kumavambo
Beaumont TX
52 min
11/4/2021
SHO 61-0120
SHO 61-0120Rubhabhatidzo Rwemumvura
Beaumont TX
223 min
3/11/2021
SHO 61-0305
SHO 61-0305Seri Kwechidzitiro Chenguva
Jeffersonville IN
100 min
7/8/2019
SHO 61-0425B
SHO 61-0425BKutsanangura Humwari
Chicago IL
191 min
4/30/2014
SHO 61-0730M
SHO 61-0730MRairo DzaGabrieri Kuna Dhanieri
Jeffersonville IN
269 min
12/22/2021
SHO 61-0730E
SHO 61-0730EChinangwa Chakapetwa Katanhatu Chekushanya KwaGabrieri Kuna Dhanieri
Jeffersonville IN
0 min
11/23/2021
SHO 61-0806
SHO 61-0806Vhiki Rechimakumi Manomwe RaDhanieri
Jeffersonville IN
0 min
10/28/2021
SHO 61-1231M
SHO 61-1231MUnofanira Kuberekwa Patsva
Jeffersonville IN
402 min
11/4/2021
SHO 62-0118
SHO 62-0118Kugutsikana Ndokuzova Nehanyn’a
Tempe AZ
275 min
4/30/2014
SHO 62-0123
SHO 62-0123Kusiya Zvose
Tempe AZ
270 min
8/27/2015
SHO 62-0311
SHO 62-0311Hondo Hurusa Yati Yamborwiwa
Jeffersonville IN
363 min
11/4/2014
SHO 62-0506
SHO 62-0506Kuve Nezvinhu Zvose
Jeffersonville IN
218 min
8/15/2019
SHO 62-0513M
SHO 62-0513MNzira YeMuporofita Wechokwadi WaMwari
Jeffersonville IN
330 min
10/7/2021
SHO 62-0513E
SHO 62-0513EKutura Mafemo
Jeffersonville IN
157 min
5/17/2017
SHO 62-1013
SHO 62-1013Simba RaMaitire Omumwe Pane Mumwe
Jeffersonville IN
200 min
4/30/2014
SHO 62-1014M
SHO 62-1014MChimiro Chemunhu Wakakwana
Jeffersonville IN
379 min
12/10/2014
SHO 62-1014E
SHO 62-1014EMutungamiriri
Jeffersonville IN
211 min
4/30/2014
SHO 62-1209
SHO 62-1209Kurangarira Ishe
Jeffersonville IN
123 min
4/30/2014
SHO 62-1223
SHO 62-1223Kuzvidzwa Nekuda Kwechikonzero CheShoko
Jeffersonville IN
0 min
9/22/2021
SHO 62-1230M
SHO 62-1230MMhedziso
Jeffersonville IN
256 min
4/30/2014
SHO 62-1231
SHO 62-1231Mangange
Jeffersonville IN
126 min
12/20/2018
SHO 63-0120M
SHO 63-0120MInzwi RaMwari Mumazuva Ano Okupedzisira
Phoenix AZ
157 min
8/19/2015
SHO 63-0121
SHO 63-0121Zakeo, Muzvinabhizimisi
Tucson AZ
180 min
9/26/2017
SHO 63-0601
SHO 63-0601Uya, UNditevere
Tucson AZ
100 min
1/25/2017
SHO 63-0630M
SHO 63-0630MEksodho YeChitatu
Jeffersonville IN
294 min
9/13/2016
SHO 63-0630E
SHO 63-0630EKo Hupenyu Hwako Hwakakodzerana Here NeEvhangeri?
Jeffersonville IN
364 min
1/28/2016
SHO 63-0707M
SHO 63-0707MKupomera Mhosva
Jeffersonville IN
352 min
1/26/2016
SHO 63-0714M
SHO 63-0714MUnochemei? Taura!
Jeffersonville IN
289 min
9/13/2016
SHO 63-0714E
SHO 63-0714EZvininipise
Jeffersonville IN
82 min
8/13/2015
SHO 63-0717
SHO 63-0717Musungwa
Jeffersonville IN
201 min
12/10/2014
SHO 63-0721
SHO 63-0721Iye Ane Hanyn’a. Iwe Une Hanyn’a Here?
Jeffersonville IN
326 min
1/7/2016
SHO 63-0724
SHO 63-0724Mwari Haadanire Munhu Kuzotongwa Asina Kutanga Amuyambira
Jeffersonville IN
235 min
1/28/2016
SHO 63-0804A
SHO 63-0804AKamwe Chete Zvakare
Chicago IL
129 min
12/13/2018
SHO 63-0818
SHO 63-0818Nguva Yekubatana NeChiratidzo
Jeffersonville IN
174 min
8/13/2015
SHO 63-0825M
SHO 63-0825MKo Ndingakundewo Sei?
Jeffersonville IN
251 min
12/10/2015
SHO 63-0825E
SHO 63-0825EKutenda KwakaKwana
Jeffersonville IN
203 min
1/7/2016
SHO 63-0901M
SHO 63-0901MChiratidzo
Jeffersonville IN
303 min
4/30/2014
SHO 63-0901E
SHO 63-0901EKuperera
Jeffersonville IN
267 min
5/14/2015
SHO 63-1110M
SHO 63-1110MMweya Iri Mutorongo Iye Zvino
Jeffersonville IN
348 min
6/9/2015
SHO 63-1110E
SHO 63-1110EUyo Ari Mauri
Jeffersonville IN
271 min
6/9/2015
SHO 63-1124E
SHO 63-1124EMhando Nhatu Dzevatendi
Jeffersonville IN
282 min
12/9/2021
SHO 63-1128M
SHO 63-1128MChapupu
Shreveport LA
153 min
6/10/2021
SHO 63-1226
SHO 63-1226Hurongwa HweChechi
Jeffersonville IN
263 min
12/10/2014
SHO 63-1229E
SHO 63-1229ETarisa Kuna Jesu
Jeffersonville IN
337 min
3/11/2021
SHO 64-0121
SHO 64-0121Shoko RaMwari Rinodanira Kupatsanurwa Kuzere Kubva Kune Kusatenda
Phoenix AZ
249 min
11/11/2021
SHO 64-0205
SHO 64-0205Mwari AnoZvidudzirira PachaKe
Bakersfield CA
119 min
8/30/2016
SHO 64-0206E
SHO 64-0206ENzira Yakapihwa NaMwari Yezuva Rino
Bakersfield CA
152 min
10/28/2021
SHO 64-0213
SHO 64-0213Zvino Jesu Akauya Akadana
Tulare CA
163 min
11/8/2018
SHO 64-0215
SHO 64-0215Runziro
Tulare CA
161 min
8/20/2015
SHO 64-0216
SHO 64-0216Kucherechedzwa
Tulare CA
242 min
3/18/2021
SHO 64-0307
SHO 64-0307Chapupu Pagungwa
Dallas TX
192 min
5/25/2017
SHO 64-0308
SHO 64-0308Chiratidzo
Dallas TX
0 min
11/23/2021
SHO 64-0315
SHO 64-0315Runziro
Beaumont TX
265 min
9/23/2021
SHO 64-0320
SHO 64-0320Mwari Achizvizivisa PachaKe Kubudikidza Nehunhu HwaKe
Denham Springs LA
190 min
11/8/2018
SHO 64-0321E
SHO 64-0321EInzwi Re Chiratidzo
Denham Springs LA
257 min
1/26/2016
SHO 64-0322
SHO 64-0322Kutora Suwo Remuvengi Shure Kwemuedzo
Denham Springs LA
146 min
8/19/2015
SHO 64-0409
SHO 64-0409Kuratidzwa KwaKristu Mumazera Ose
Birmingham AL
237 min
12/9/2021
SHO 64-0531
SHO 64-0531Munhu Asinganzwisisike
Prescott AZ
96 min
5/13/2021
SHO 64-0614M
SHO 64-0614MKuiswa Pachena KwaMwari
Jeffersonville IN
402 min
12/9/2021
SHO 64-0629
SHO 64-0629Mwari Mukuru Achibhedhenurwa Pamberi Pedu
Philadelphia PA
191 min
5/1/2014
SHO 64-0719E
SHO 64-0719EKuenda Mberi KweMusasa
Jeffersonville IN
189 min
12/9/2021
SHO 64-0726M
SHO 64-0726MKucherechedza Zuva Rako NeMharidzo Yaro
Jeffersonville IN
308 min
10/7/2021
SHO 64-0726E
SHO 64-0726EMatangi Akatsemuka
Jeffersonville IN
191 min
5/1/2014
SHO 64-1227
SHO 64-1227Ko Munoti Uyu Ndiyani?
Phoenix AZ
0 min
5/26/2021
SHO 65-0118
SHO 65-0118Mbeu Yenyonganiso
Phoenix AZ
142 min
4/30/2014
SHO 65-0123
SHO 65-0123Zvirongo Zvakatsemuka
Phoenix AZ
184 min
4/30/2014
SHO 65-0124
SHO 65-0124Marwadzo Ekuzvara
Phoenix AZ
232 min
8/27/2015
SHO 65-0125
SHO 65-0125Nhasi Uno Rugwaro Urwu Rwazadzikiswa
Phoenix AZ
50 min
4/30/2014
SHO 65-0217
SHO 65-0217Munhu Ari Kutiza Kubva MuHupo HwaShe
Jeffersonville IN
213 min
1/14/2021
SHO 65-0218
SHO 65-0218Mbeu Haidye Nhaka Pamwe Chete NeChikwande
Jeffersonville IN
212 min
1/14/2021
SHO 65-0219
SHO 65-0219Nhasi Uno Rugwaro Urwu Rwazadzikiswa
Jeffersonville IN
200 min
12/17/2020
SHO 65-0220
SHO 65-0220Nzvimbo Yakasarudzwa NaMwari Yokunamatira
Jeffersonville IN
182 min
12/13/2018
SHO 65-0221M
SHO 65-0221MKuroorana NeKurambana
Jeffersonville IN
296 min
9/26/2017
SHO 65-0221E
SHO 65-0221EMerkisedheki Uyu Ndiani?
Jeffersonville IN
189 min
4/30/2014
SHO 65-0410
SHO 65-0410Chisimbiso CheEsta
Phoenix AZ
326 min
8/26/2021
SHO 65-0418M
SHO 65-0418MKwave Kubuda KweZuva
Jeffersonville IN
330 min
4/1/2021
SHO 65-0418E
SHO 65-0418EKo Mwari Vanomboshandura Pfungwa YaVo Here Pamusoro PeShoko RaVo?
Jeffersonville IN
290 min
3/18/2021
SHO 65-0424
SHO 65-0424Mumwe Chete Kubva Mumiriyoni
Los Angeles CA
95 min
4/30/2014
SHO 65-0425
SHO 65-0425Nzvimbo Yakapuwa NaMwari Yokunamatira
Los Angeles CA
199 min
4/30/2014
SHO 65-0426
SHO 65-0426Kuratidza Shoko RaKe
Los Angeles CA
264 min
10/3/2019
SHO 65-0427
SHO 65-0427Mwari Anoshandura Here Pfungwa YaKe?
Los Angeles CA
192 min
3/14/2019
SHO 65-0429B
SHO 65-0429BMbeu Haingazogari Nhaka Pamwe Chete NeMakwande
Los Angeles CA
122 min
5/1/2014
SHO 65-0429E
SHO 65-0429EKusarudzwa KweMwenga
Los Angeles CA
216 min
9/26/2017
SHO 65-0711
SHO 65-0711Kunyara
Jeffersonville IN
217 min
10/8/2014
SHO 65-0718M
SHO 65-0718MKuedza Kuitira Mwari Basa Ikwo Kusiri Kuda KwaMwari
Jeffersonville IN
254 min
5/1/2014
SHO 65-0718E
SHO 65-0718EChikafu ChepaMweya MuMwaka Wakafanira
Jeffersonville IN
192 min
9/26/2017
SHO 65-0725M
SHO 65-0725MVazodziwa Panguva Yokuguma
Jeffersonville IN
413 min
10/8/2014
SHO 65-0725E
SHO 65-0725EChii Chiri Kukwezva Meso PaGomo?
Jeffersonville IN
214 min
2/9/2017
SHO 65-0801M
SHO 65-0801MMwari WeZera Rino Rakaipa
Jeffersonville IN
333 min
1/28/2016
SHO 65-0801E
SHO 65-0801EZviitiko Zvichijekeswa NeChiporofita
Jeffersonville IN
220 min
8/20/2015
SHO 65-0815
SHO 65-0815Uye Vasingazvizive
Jeffersonville IN
236 min
9/26/2017
SHO 65-0822M
SHO 65-0822MKristu Anozarurwa MuShoko RaKe Omene
Jeffersonville IN
283 min
2/15/2018
SHO 65-0822E
SHO 65-0822ESefa YeMunhu Anofunga
Jeffersonville IN
236 min
4/12/2018
SHO 65-0829
SHO 65-0829Edheni RaSatani
Jeffersonville IN
183 min
12/10/2014
SHO 65-0911
SHO 65-0911Simba RaMwari Rokushandura
Phoenix AZ
289 min
2/1/2017
SHO 65-0919
SHO 65-0919Nyota
Tucson AZ
255 min
12/10/2014
SHO 65-1031A
SHO 65-1031AKutungamirirwa
Prescott AZ
131 min
8/13/2015
SHO 65-1031M
SHO 65-1031MSimba Rokushandura
Prescott AZ
300 min
10/22/2014
SHO 65-1121
SHO 65-1121Muchandivakira Imba Yakadiniko?
Tucson AZ
53 min
4/30/2014
SHO 65-1125
SHO 65-1125Kubatana Kusingaoneki KweMwenga WaKristu
Shreveport LA
343 min
8/20/2016
SHO 65-1126
SHO 65-1126Mabasa Kuratidzwa KweKutenda
Shreveport LA
305 min
10/3/2019
SHO 65-1127B
SHO 65-1127BKuyedza Kuitira Mwari Basa Ikwo Kusiri Kuda KwaMwari
Shreveport LA
332 min
2/7/2017
SHO 65-1127E
SHO 65-1127ENdakambonzwa Asi Zvino Ndaona
Shreveport LA
251 min
8/20/2016
SHO 65-1128M
SHO 65-1128MNzvimbo Yoga Yakapiwa NaMwari Yokunamatira
Shreveport LA
281 min
1/21/2016
SHO 65-1128E
SHO 65-1128EPaMapapiro ENjiva Chena Sechando
Shreveport LA
258 min
1/21/2016
SHO 65-1205
SHO 65-1205Zvinhu Zvichazovapo
Rialto CA
296 min
1/14/2016
SHO 65-1206
SHO 65-1206Zviitiko Zvanhasi Zvinojekeswa Nechiporofita
San Bernardino CA
293 min
9/5/2019
SHO 65-1207
SHO 65-1207Hutungamiri
Covina CA
288 min
12/5/2019
SHO 65-1212
SHO 65-1212Chirairo
Tucson AZ
58 min
4/30/2014
SHO BK-AGES
SHO BK-AGESKuiswa paChena kwamaZera AmaKereke maNomwe
0 min
11/15/2012
SHO TR-BEYO
SHO TR-BEYOSeri Kwechidzitiro Chenguva
0 min
3/2/2011
SHO TR-DOCT
SHO TR-DOCTDzidziso YavaNikoraiti
0 min
3/2/2011
SHO TR-JCIG
SHO TR-JCIGJesu Kristu Ndiye Mwari
0 min
3/2/2011
SHO TR-JCTS
SHO TR-JCTSJesu Kristu Ndiye Mumwe Cheteyo Zuro, Nanhasi Nokusingaperi
0 min
12/8/2014
SHO TR-PUYP
SHO TR-PUYPTora Chinyoreso Chako Unyore
0 min
3/2/2011
Total M4A: 147 Total PDF: 172