Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  TSO  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 113
TSO 54-0513
TSO 54-0513Mfungho Wa Xivandzana
Jeffersonville IN
249 min
8/14/2014
TSO 55-0117
TSO 55-0117Leswi Ntsumi Yinga Tisa Xiswona Eka Mina Na Kulerisa Ka Yona
Chicago IL
221 min
5/6/2014
TSO 55-0724
TSO 55-0724Mimoya Leyi Yengaka
Jeffersonville IN
257 min
8/1/2019
TSO 56-0805
TSO 56-0805Kereke Na Xiyimo Xa Yona
Jeffersonville IN
245 min
6/18/2015
TSO 57-0419
TSO 57-0419Vuhetiseki
Jeffersonville IN
150 min
7/11/2019
TSO 57-0421S
TSO 57-0421SMuhluri Lonkulu Wa Matimba
Jeffersonville IN
127 min
7/11/2019
TSO 58-0406S
TSO 58-0406SNdza Swi Tiva Leswaku Mukutsuri Wa Mina Wa Hanya
Jeffersonville IN
158 min
7/11/2019
TSO 58-0720M
TSO 58-0720MHi Ripfumelo, Muxe
Jeffersonville IN
154 min
10/11/2018
TSO 58-0928E
TSO 58-0928EMbewu Ya Nyoka
Jeffersonville IN
266 min
6/18/2015
TSO 59-0125
TSO 59-0125Va na Ntiyiso Wa Xikwembu
Jeffersonville IN
142 min
2/5/2015
TSO 59-0301M
TSO 59-0301MNyangwa Wo Khuma
Jeffersonville IN
230 min
6/18/2015
TSO 59-0329S
TSO 59-0329SEku Hanyeni, Eku Feni, Eku Lahliweni, Eku Pfukeni, Eku Vuyeni
Jeffersonville IN
116 min
7/11/2019
TSO 59-0419A
TSO 59-0419AMatimu ya vutomi bya mina
Los Angeles CA
273 min
5/6/2014
TSO 59-0628M
TSO 59-0628MKereke Leyi Yi Xisiweke, Hi Misava
Jeffersonville IN
148 min
6/18/2015
TSO 59-1216
TSO 59-1216Xana Moya Lowo Kwetsima I Yini?
Jeffersonville IN
0 min
11/15/2012
TSO 59-1217
TSO 59-1217Xana Moya Lowo Kwetsima Wu Nyikeriwele Yini?
Jeffersonville IN
0 min
11/15/2012
TSO 59-1227M
TSO 59-1227MXikombiso Xa Le Henhla
Jeffersonville IN
228 min
7/11/2019
TSO 59-1227E
TSO 59-1227EXitwi Xa Le Henhla
Jeffersonville IN
182 min
5/6/2014
TSO 60-0402
TSO 60-0402Xana Wa Swi Pfumela Leswi?
Tulsa OK
153 min
11/8/2018
TSO 60-0403
TSO 60-0403Ku Kotisa Gama Loko Ri Hahlula
Tulsa OK
256 min
3/2/2017
TSO 60-0417S
TSO 60-0417SNdza Swi Tiva
Jeffersonville IN
122 min
1/17/2019
TSO 60-0515E
TSO 60-0515EKu Hlayisiwa #1
Jeffersonville IN
243 min
5/15/2014
TSO 60-0518
TSO 60-0518Ku Hlayisiwa #2
Jeffersonville IN
291 min
5/15/2014
TSO 60-0522M
TSO 60-0522MKu Hlayisiwa #3
Jeffersonville IN
261 min
5/15/2014
TSO 60-0522E
TSO 60-0522EKu Hlayisiwa #4
Jeffersonville IN
296 min
5/15/2014
TSO 60-0925
TSO 60-0925Hi Siku Lero Exihambanweni
Jeffersonville IN
216 min
5/14/2015
TSO 60-1204M
TSO 60-1204MNhlavutelo Wa Yesu Kreste
Jeffersonville IN
351 min
2/1/2017
TSO 61-0319
TSO 61-0319Vukhongeri Bya Yezabel
Middletown OH
229 min
5/12/2016
TSO 61-0425B
TSO 61-0425BVukwembu Bya Xikwembu Byi Hlamuseriwile
Chicago IL
243 min
5/6/2014
TSO 61-0813
TSO 61-0813Ripfumelo
Jeffersonville IN
67 min
10/17/2019
TSO 62-0123
TSO 62-0123Ku Tshika Hinkwaswo
Tempe AZ
289 min
6/18/2015
TSO 62-0311
TSO 62-0311Nyimpi Leyikulu Leyi Nga Tshama Yi Lwiwa
Jeffersonville IN
0 min
6/18/2015
TSO 62-0401
TSO 62-0401Vutlharhi Lebyi Byi Lwisanaka Na Ripfumelo
Jeffersonville IN
443 min
8/20/2015
TSO 62-0513M
TSO 62-0513MNdlela Ya Muprofeta Wa Ntiyiso Wa Xikwembu
Jeffersonville IN
323 min
3/2/2017
TSO 62-1013
TSO 62-1013Nkucetelo Wa Un'wana
Jeffersonville IN
252 min
5/6/2014
TSO 62-1014M
TSO 62-1014MXifaniso Xa Munhu Loyi A Hetisekeke
Jeffersonville IN
389 min
5/6/2014
TSO 62-1014E
TSO 62-1014EMufambisi
Jeffersonville IN
225 min
5/6/2014
TSO 62-1230M
TSO 62-1230MKu Hetiseka
Jeffersonville IN
336 min
5/6/2014
TSO 63-0115
TSO 63-0115Ku Amukela Ndlela Leyi Yi Nga Nyika Hi Xikwembu Enkarhini Wa Makumu
Phoenix AZ
256 min
5/6/2014
TSO 63-0116
TSO 63-0116Murhumiwa Wa Ni Madyambu
Mesa AZ
305 min
5/12/2016
TSO 63-0120M
TSO 63-0120MRito Ra Xikwembu Eka Masiku Lawa Yo Hetelela
Phoenix AZ
170 min
10/11/2018
TSO 63-0121
TSO 63-0121Zakea, Wa N’wa-Mabindzu
Tucson AZ
178 min
2/5/2015
TSO 63-0304
TSO 63-0304Ku Hetiseka
Houston TX
123 min
7/11/2019
TSO 63-0601
TSO 63-0601Tana, U Ndzi Landzela
Tucson AZ
112 min
2/5/2015
TSO 63-0623M
TSO 63-0623MKu Yima Evangweni
Jeffersonville IN
282 min
5/6/2014
TSO 63-0623E
TSO 63-0623EKu Hatima Ka Rihati Ro Tshwuka Ra Xikombiso Xa Ku Vuya Ka Yena
Jeffersonville IN
290 min
8/14/2014
TSO 63-0630M
TSO 63-0630MEksoda Ya Vunharhu
Jeffersonville IN
311 min
1/17/2019
TSO 63-0630E
TSO 63-0630EXana Vutomi Bya Wena Byi Yi Ringanerile Evhangeli-ke?
Jeffersonville IN
382 min
10/18/2018
TSO 63-0707M
TSO 63-0707MKu Vona Nandzu
Jeffersonville IN
348 min
6/11/2015
TSO 63-0714M
TSO 63-0714MHikokwalaho Ka Yini U Rila? Vulavula!
Jeffersonville IN
301 min
8/20/2015
TSO 63-0714E
TSO 63-0714ETitsongahati
Jeffersonville IN
87 min
8/20/2015
TSO 63-0717
TSO 63-0717Mubohiwa
Jeffersonville IN
194 min
6/2/2015
TSO 63-0721
TSO 63-0721Wa Hlayisa. N’wina Ke?
Jeffersonville IN
329 min
6/18/2015
TSO 63-0724
TSO 63-0724Xikwembu A Xi Vitani Munhu Eku Avanyisiweni Ehandle Ka Ku Rhanga Xi N’wi Tshinya
Jeffersonville IN
248 min
1/17/2019
TSO 63-0818
TSO 63-0818Nkarhi Wa Ku Hlangana Na Xikombiso
Jeffersonville IN
188 min
12/5/2019
TSO 63-0825M
TSO 63-0825MXana Ndzi Nga Hlurisa Ku Yini?
Jeffersonville IN
266 min
1/17/2019
TSO 63-0825E
TSO 63-0825ERipfumelo Ro Hetiseka
Jeffersonville IN
216 min
12/5/2019
TSO 63-0901E
TSO 63-0901EKu Haganeka
Jeffersonville IN
285 min
10/17/2019
TSO 63-1110M
TSO 63-1110MMimoya Leyi Yi Nga Ekhotsweni Sweswi
Jeffersonville IN
360 min
6/4/2015
TSO 63-1110E
TSO 63-1110ELa Nga Ka N'wina
Jeffersonville IN
281 min
5/6/2014
TSO 63-1124M
TSO 63-1124MXana Ndzi Ta Endla Yini Hi Yesu La Vuriwaka Kreste-ke?
Jeffersonville IN
317 min
10/17/2019
TSO 63-1124E
TSO 63-1124ETinxaka Tinharhu Ta Vapfumeri
Jeffersonville IN
288 min
11/8/2017
TSO 63-1222
TSO 63-1222Tinyiko Ta Xikwembu Minkarhi Hinkwayo Ti Kuma Tindzhawu Ta Tona
Jeffersonville IN
217 min
10/17/2019
TSO 63-1226
TSO 63-1226Ntshamiseko Wa Kereke
Jeffersonville IN
291 min
11/8/2017
TSO 64-0205
TSO 64-0205Xikwembu Hi Xona Muhlamuseri Wa Vuxona N’winyi
Bakersfield CA
124 min
5/6/2014
TSO 64-0213
TSO 64-0213Kutani Yesu U Tile A Fika A Vitana
Tulare CA
164 min
11/19/2018
TSO 64-0313
TSO 64-0313Rito Ra Xikombiso
Beaumont TX
183 min
2/5/2015
TSO 64-0320
TSO 64-0320Xikwembu Xa Ti Tivisa Xona N’winyi Hi Swihlawulekiso Swa Xona
Denham Springs LA
203 min
11/8/2018
TSO 64-0321E
TSO 64-0321ERito Ra Xikombiso
Denham Springs LA
263 min
8/20/2015
TSO 64-0322
TSO 64-0322Ku Fuma Nyangwa Wa Nala Endzhaku Ka Ndzingo
Denham Springs LA
157 min
10/11/2018
TSO 64-0614M
TSO 64-0614MKu Fununguriwa Ka Xikwembu
Jeffersonville IN
403 min
3/2/2017
TSO 64-0614E
TSO 64-0614EMunhu Loyi O Ka A Nga Twisisekiki
Jeffersonville IN
186 min
2/5/2015
TSO 64-0629
TSO 64-0629Xikwembu Xa Matimba Lexi Ti Fununguleke Emahlweni Ka Hina
Philadelphia PA
195 min
4/9/2015
TSO 64-0705
TSO 64-0705Ntirho Lowu Wu Nga Hetiseka Wa Mavoko
Jeffersonville IN
279 min
3/4/2015
TSO 64-0719M
TSO 64-0719MNkhuvo Wa Tinanga
Jeffersonville IN
279 min
6/22/2017
TSO 64-0719E
TSO 64-0719EKu Ya Ehandle Ka Muxaxa
Jeffersonville IN
203 min
12/7/2017
TSO 64-0726M
TSO 64-0726MKu Tsundzuka Siku Ra Wena Ni Hungu Ra Rona
Jeffersonville IN
277 min
5/6/2014
TSO 64-0726E
TSO 64-0726ESwihlovo Leswi Handzukeke
Jeffersonville IN
197 min
2/5/2015
TSO 64-0802
TSO 64-0802Vumundzuku Bya Kaya Ra Muteki Wale Tilweni Ni Mutekiwa Wale Misaveni
Jeffersonville IN
465 min
8/14/2014
TSO 65-0118
TSO 65-0118Mbewu leyi Hambaneke
Phoenix AZ
180 min
5/6/2014
TSO 65-0123
TSO 65-0123Swihlovo Leswi Handzukeke
Phoenix AZ
201 min
5/6/2014
TSO 65-0217
TSO 65-0217Wanuna Loyi A Balekelaka Vukona Bya Hosi
Jeffersonville IN
205 min
5/6/2014
TSO 65-0218
TSO 65-0218Mbewu A Yi Dyi Ndzhaka Na Xikamba
Jeffersonville IN
209 min
6/4/2015
TSO 65-0219
TSO 65-0219Namuntlha Tsalwa Leri Ri Hetisekile
Jeffersonville IN
181 min
1/19/2015
TSO 65-0220
TSO 65-0220Ndzhawu Leyi Hlawuriweke Hi Xikwembu Ku Dzunisa
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TSO 65-0221M
TSO 65-0221MVukati Ni Ku Thalana
Jeffersonville IN
311 min
5/6/2014
TSO 65-0221E
TSO 65-0221EXana I Mani Melkisedek Loyi?
Jeffersonville IN
231 min
6/2/2015
TSO 65-0418M
TSO 65-0418MI Ku Huma Ka Dyambu
Jeffersonville IN
322 min
6/22/2017
TSO 65-0418E
TSO 65-0418EXana Xikwembu Xa Cinca Mianakanyo Ya Xona Hi Rito Ra Xona Ke?
Jeffersonville IN
279 min
11/8/2017
TSO 65-0424
TSO 65-0424Un’we Eka Miliyoni
Los Angeles CA
110 min
12/12/2019
TSO 65-0429E
TSO 65-0429EKu Hlawuriwa Ka Mutekiwa
Los Angeles CA
217 min
5/6/2014
TSO 65-0711
TSO 65-0711Tingana
Jeffersonville IN
227 min
6/25/2015
TSO 65-0718M
TSO 65-0718MKu Ringeta Ku Endla Ntirho Wa Xikwembu Ku Nga Ri Hi Ku Rhandza Ka Xikwembu
Jeffersonville IN
262 min
5/6/2014
TSO 65-0718E
TSO 65-0718ESwakudya Swa Ximoya Hi Nguva Ya Kona
Jeffersonville IN
195 min
2/5/2015
TSO 65-0725M
TSO 65-0725MVatotiwa Enkarhini Wa Makumu
Jeffersonville IN
425 min
6/22/2017
TSO 65-0725E
TSO 65-0725EXana I Yini Lexi Kokaka Rinoko ENtshaveni?
Jeffersonville IN
219 min
6/14/2017
TSO 65-0801M
TSO 65-0801MXikwembu Xa Nguva Leyo Biha
Jeffersonville IN
343 min
3/1/2017
TSO 65-0801E
TSO 65-0801ESwiendlakalo Leswi Vekiweke Erivaleni Hi Vuprofeta
Jeffersonville IN
242 min
12/5/2019
TSO 65-0815
TSO 65-0815Nakona A Wu Switivi
Jeffersonville IN
248 min
5/12/2016
TSO 65-0822M
TSO 65-0822MKreste U Paluxiwile Eritweni Ra Yena N’winyi
Jeffersonville IN
284 min
12/5/2019
TSO 65-0822E
TSO 65-0822ENhluto Wa Wanuna Loyi A Ehleketaku
Jeffersonville IN
257 min
6/14/2017
TSO 65-0829
TSO 65-0829Eden Wa Sathana
Jeffersonville IN
185 min
2/5/2015
TSO 65-0919
TSO 65-0919Torha
Tucson AZ
258 min
8/13/2015
TSO 65-1121
TSO 65-1121Hi Yihi Yindlu Leyi U Nga Ndzi Akelaka Yona?
Tucson AZ
57 min
2/5/2015
TSO 65-1204
TSO 65-1204Ku Vutleriwa Ehenhla
Yuma AZ
243 min
5/6/2014
TSO 65-1207
TSO 65-1207Vurhangeri
Covina CA
264 min
5/14/2015
TSO 65-1212
TSO 65-1212Xilalelo
Tucson AZ
79 min
2/16/2017
TSO TR-ASCE
TSO TR-ASCEYesu Kreste U ta Tshama a ri wa Tolo, Namuntlha ni Hilaha ku Nga Heriki
0 min
3/2/2011
TSO TR-DOCT
TSO TR-DOCTDyondzo Ya VaNikolaiti
0 min
3/2/2011
TSO TR-ENTI
TSO TR-ENTIMoya Lowunene Wupfula Tivhese Ta Rito Ra Xikwembu
0 min
3/2/2011
TSO TR-JCIG
TSO TR-JCIGYesu Kreste I Xikwembu
0 min
3/2/2011
TSO TR-JCTS
TSO TR-JCTSYesu Kreste U ta Tshama a ri wa Tolo, Namuntlha ni Hilaha ku Nga Heriki
0 min
3/2/2011
TSO TR-PUYP
TSO TR-PUYPTeka xitsalo xa wena u tsala
0 min
3/2/2011
Total M4A: 104 Total PDF: 113