59-0125
ចូរប្រាកដ​ចិត្តអំពីព្រះ
ជេហ្វឺសាន់វីល អ.យ.វ
រោងឧបោសថប្រាណហាំ

(KHM)


0:00 / 0:00
-20 +20