64-0205
ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបកស្រាយសម្រាប់ព្រះអង្គផ្ទាល់
បាក់ខឺហ្វី ក.ល.ហ្វ.ញ
សាលពិព័រគើនខនធី

(KHM)


0:00 / 0:00
-20 +20