64-0121
परमेश्वरको वचनले अविश्वासबाट पूर्ण अलग हुनको निम्ति बोलाउदछ
फीनिक्स एजेट
रमाडा इन्

(NEP)


0:00 / 0:00
-20 +20