64-0320
ପରମେଶ୍ଵର ଆପଣାକୁ ନିଜର ଗୁଣଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାନ୍ତି
ଡେନହାମ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଏଲ୍‌ଏ
ଡେନ୍‌ହାମ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ହାଇ ସ୍କୁଲ୍l

(ORI)


0:00 / 0:00
-20 +20