64-0121
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨਾਲੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਫੀਨਿਕਸ ਅ.ਜ.
ਰਮਾਡਾ ਇੰਨ

(PUN)


0:00 / 0:00
-20 +20