65-0418E
Ngabe Nkulunkulu Uke AwuGucule Yini UMcondvo WaKhe NgeLivi LaKhe Na?
Jeffersonville IN
Branham Tabernacle

(SSW)


0:00 / 0:00
-20 +20