61-0730E
Injongo Entlu-ntandathu Yotyelelo LukaGabriyeli kuDaniyeli
e-Jeffersonville IN
e-Branham Tabernacle

(XHO)


0:00 / 0:00
-20 +20