65-0718M
Ukuzama Ukwenzela UThixo Inkonzo Kungakhange Kube Yintando KaThixo
e-Jeffersonville IN
e-Branham Tabernacle

(XHO)


0:00 / 0:00
-20 +20