Sermones para descargar
Todos los sermones del Hermano Branham traducidos al español y otros idiomas están disponibles para descargar. Basta seleccionar las opciones de filtro de los sermones y luego hacer clic en el icono de la nube, para descargar el audio; en el icono del altavoz, para reproducirlo en continuo; o en el icono del libro, para descargar el PDF. El archivo se descargará automáticamente en su computadora o su dispositivo móvil. Los 1.206 sermones originales, de los cuales muchos se han traducido a unos 70 idiomas, están disponibles en inglés.

Idioma seleccionado:  CEB  
Descargar PDF Descargar audio Reproducir audio en línea
ordenar por : Fecha Título Fecha de publicación
  Resultados : 79
CEB 54-0513
CEB 54-0513Ang Marka Sa Mapintas Nga Mananap
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
CEB 55-0117
CEB 55-0117Kung Giunsa Pagduol Sa Manolunda Kanako Ug Ang Iyang Sugo
Chicago IL
208 min
5/1/2014
CEB 56-0805
CEB 56-0805Ang Iglesia Ug Ang Kahimtang Niini
Jeffersonville IN
241 min
3/17/2015
CEB 58-0928E
CEB 58-0928EAng Binhi Sa Serpente
Jeffersonville IN
249 min
5/1/2014
CEB 59-0125
CEB 59-0125Kinahanglan Sigurado Ka Sa Dios
Jeffersonville IN
142 min
6/4/2015
CEB 59-0301M
CEB 59-0301MMasigpit Ang Pultahan
Jeffersonville IN
227 min
8/13/2015
CEB 59-0628M
CEB 59-0628MUsa Ka Iglesiang Nalimbongan, Sa Kalibutan
Jeffersonville IN
143 min
6/4/2015
CEB 59-1108
CEB 59-1108Ang Pagpanag-iya Sa Mga Ganghaan Sa Kaaway
Jeffersonville IN
188 min
4/26/2017
CEB 60-0402
CEB 60-0402Nagatoo Ka Ba Niini?
Tulsa OK
0 min
6/22/2017
CEB 61-0425B
CEB 61-0425BAng Pagka-Dios Gipasabut
Chicago IL
241 min
5/1/2014
CEB 61-1119
CEB 61-1119Hingpit Nga Gahum Pinaagi Sa Hingpit Nga Kaluya
Jeffersonville IN
0 min
4/18/2018
CEB 62-0121E
CEB 62-0121EAng Kasal Sa Cordero
Phoenix AZ
0 min
4/18/2018
CEB 62-0311
CEB 62-0311Ang Pinakadakung Gubat Nga Gipanagsangkaan Sukad Pa
Jeffersonville IN
353 min
5/1/2014
CEB 62-0401
CEB 62-0401Kaalam Batok Pagtoo
Jeffersonville IN
0 min
4/18/2018
CEB 62-0909E
CEB 62-0909ESa Iyang Presensiya
Jeffersonville IN
182 min
10/21/2017
CEB 62-1014M
CEB 62-1014MAng Bantayog Sa Usa Ka Hingpit Nga Tawo
Jeffersonville IN
376 min
5/1/2014
CEB 62-1014E
CEB 62-1014EUsa Ka Magtotultul
Jeffersonville IN
217 min
5/1/2014
CEB 62-1111E
CEB 62-1111ENgano Man Nga Batok Ako Sa Giorganisa Nga Relihiyon
Jeffersonville IN
359 min
2/3/2015
CEB 63-0120M
CEB 63-0120MAng Tingog Sa Dios Sa Niining Kaulahiang Mga Adlaw
Phoenix AZ
160 min
6/8/2015
CEB 63-0630M
CEB 63-0630MAng Ikatulong Exodo
Jeffersonville IN
286 min
2/3/2015
CEB 63-0714M
CEB 63-0714MNganong Mituaw Ka? Isulti!
Jeffersonville IN
293 min
5/1/2014
CEB 63-0717
CEB 63-0717Usa Ka Binilanggo
Jeffersonville IN
0 min
4/18/2018
CEB 63-0721
CEB 63-0721Siya May Kahangawa. May Kahangawa Ka Ba?
Jeffersonville IN
330 min
4/26/2017
CEB 63-0724
CEB 63-0724Wala Ginahukman Sa Dios Ang Tawo Nga Dili Una Siya Ginapasidan-an
Jeffersonville IN
234 min
9/28/2017
CEB 63-0818
CEB 63-0818Ang Panahon Sa Panaghiusa Ug Ilhanan
Jeffersonville IN
184 min
2/13/2016
CEB 63-0825M
CEB 63-0825MUnsaon Ko Sa Pagdaug?
Jeffersonville IN
252 min
2/4/2016
CEB 63-0825E
CEB 63-0825EHingpit Nga Pagtoo
Jeffersonville IN
204 min
2/4/2016
CEB 63-0901M
CEB 63-0901MTimaan
Jeffersonville IN
363 min
2/11/2016
CEB 63-0901E
CEB 63-0901EMga Desperasyon
Jeffersonville IN
271 min
6/18/2015
CEB 63-1110M
CEB 63-1110MMga Kalag Nga Anaa Sa Bilanggoan Karon
Jeffersonville IN
348 min
5/1/2014
CEB 63-1124E
CEB 63-1124ETulo Ka Matang Sa Mga Magtotoo
Jeffersonville IN
262 min
6/9/2015
CEB 64-0126
CEB 64-0126Unsa’y Atong Pagabuhaton Niining Jesus Nga Gitawag Og Cristo?
Phoenix AZ
139 min
6/4/2015
CEB 64-0205
CEB 64-0205Ang Dios Mao Ang Mismong Tighubad
Bakersfield CA
125 min
6/8/2015
CEB 64-0311
CEB 64-0311Maila Ang Dios Pinaagi Sa Iyang Mga Kinaiyahan
Beaumont TX
173 min
5/1/2014
CEB 64-0313
CEB 64-0313Ang Tingog Sa Ilhanan
Beaumont TX
183 min
5/1/2014
CEB 64-0320
CEB 64-0320Ang Dios Nga Ginapaila Ang Iyang Kaugalingon Pinaagi Sa Iyang Mga Kinaiyahan
Denham Springs LA
0 min
12/19/2017
CEB 64-0321E
CEB 64-0321EAng Tingog Sa Ilhanan
Denham Springs LA
256 min
5/1/2014
CEB 64-0322
CEB 64-0322Pagpanag-iya Sa Ganghaan Sa Kaaway Paghuman Sa Pagsulay
Denham Springs LA
146 min
6/4/2015
CEB 64-0614E
CEB 64-0614EAng Pagka Salikwaut
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
CEB 64-0617
CEB 64-0617Ang Naila Nga Cristo Sa Tanang Kapanahonan
Topeka KS
170 min
2/3/2015
CEB 64-0629
CEB 64-0629Ang Gamhanang Dios Nadayag Sa Atubangan Kanato
Philadelphia PA
198 min
5/1/2014
CEB 64-0719E
CEB 64-0719EPaadto Gawas Sa Kampo
Jeffersonville IN
185 min
6/18/2015
CEB 64-0726M
CEB 64-0726MAng Pag-ila Sa Imong Adlaw Ug Ang Mensahe Niini
Jeffersonville IN
258 min
5/1/2014
CEB 64-0726E
CEB 64-0726EMga Atabay Nga Likian
Jeffersonville IN
196 min
5/1/2014
CEB 64-1227
CEB 64-1227Unsa Ba'y Ingon Ninyo Kung Kinsa Kini?
Phoenix AZ
263 min
2/3/2015
CEB 65-0118
CEB 65-0118Ang Binhi Sa Kasukwahian
Phoenix AZ
271 min
5/1/2014
CEB 65-0120
CEB 65-0120Ayaw Pagsalig Sa Imong Kaugalingong Salabutan
Phoenix AZ
232 min
5/1/2014
CEB 65-0123
CEB 65-0123Mga Atabay Nga Likian
Phoenix AZ
190 min
6/4/2015
CEB 65-0220
CEB 65-0220Ang Dapit Nga Gipili Sa Dios Sa Pagsimba
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
CEB 65-0221E
CEB 65-0221EKinsa Kining Si Melquisedec?
Jeffersonville IN
233 min
5/1/2014
CEB 65-0418E
CEB 65-0418EGinausab Ba Gayud Sa Dios Ang Iyang Hunahuna Bahin Sa Iyang Pulong?
Jeffersonville IN
257 min
5/1/2014
CEB 65-0429E
CEB 65-0429EAng Pagpili Sa Usa Ka Pangasaw-onon
Los Angeles CA
213 min
5/1/2014
CEB 65-0718M
CEB 65-0718MNagasulay Sa Pagbuhat Ug Bulohaton Sa Dios Nga Wala Sa Kabubut-on Sa Dios
Jeffersonville IN
255 min
5/1/2014
CEB 65-0718E
CEB 65-0718EEspirituhanong Kalan-on Alang Sa Hustong Panahon
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
CEB 65-0725M
CEB 65-0725MAng Mga Dinihogan Sa Katapusan Nga Panahon
Jeffersonville IN
374 min
5/1/2014
CEB 65-0725E
CEB 65-0725EUnsa Man Ang Makapadani Didto Sa Ibabaw Sa Bukid?
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
CEB 65-0801M
CEB 65-0801MAng Dios Sa Niining Dautan Nga Kapanahonan
Jeffersonville IN
343 min
1/18/2018
CEB 65-0801E
CEB 65-0801EMga Panghitabo Nga Gihimong Klaro Pinaagi Og Propesiya
Jeffersonville IN
0 min
4/18/2018
CEB 65-0815
CEB 65-0815Ug Wala Mahibalo Niini
Jeffersonville IN
238 min
1/18/2018
CEB 65-0822M
CEB 65-0822MSi Cristo Nadayag Diha Sa Kaugalingon Niyang Pulong
Jeffersonville IN
275 min
1/18/2017
CEB 65-0822E
CEB 65-0822ESalaan Sa Usa Ka Tawong Nagahunahuna
Jeffersonville IN
240 min
1/18/2017
CEB 65-0829
CEB 65-0829Ang Eden Ni Satanas
Jeffersonville IN
179 min
5/1/2014
CEB 65-0919
CEB 65-0919Pagkauhaw
Tucson AZ
252 min
5/1/2014
CEB 65-1126
CEB 65-1126Ang Mga Buhat Mao'y Pagtoo Nga Nadayag
Shreveport LA
286 min
5/1/2014
CEB 65-1127E
CEB 65-1127EAkong Nadungog Apan Karon Akong Nakita
Shreveport LA
245 min
5/1/2014
CEB 65-1128M
CEB 65-1128MAng Bugtong Dapit Nga Gitagana Sa Dios Nga Pagasimbahan
Shreveport LA
259 min
5/1/2014
CEB 65-1128E
CEB 65-1128EDiha Sa Mga Pako Sa Usa Ka Nyebe-Ka-Puti Nga Salampati
Shreveport LA
255 min
4/26/2017
CEB 65-1204
CEB 65-1204Ang Pagsakgaw
Yuma AZ
236 min
5/1/2014
CEB 65-1205
CEB 65-1205Mga Butang Nga Umalabot
Rialto CA
278 min
5/1/2014
CEB 65-1212
CEB 65-1212Komunyon
Tucson AZ
77 min
5/1/2014
CEB BK-AGES
CEB BK-AGESUsa Ka Pagpadayag Sa Pito Ka Mga Kapanahonan Sa Iglesia
0 min
6/1/2015
CEB TR-ASCE
CEB TR-ASCENikayab Siya ngadto sa kahitas-an ug nanghatag og mga gasa ngadto sa mga tawo
0 min
11/15/2012
CEB TR-BEYO
CEB TR-BEYOLuyo Sa Tabil Sa Panahon
0 min
11/15/2012
CEB TR-DOCT
CEB TR-DOCTAng Doktrina Sa Mga Nicolaita
0 min
11/15/2012
CEB TR-JCIG
CEB TR-JCIGSi Jesus Cristo Mao Ang Dios
0 min
11/15/2012
CEB TR-JCTS
CEB TR-JCTSSi Jesus Cristo Ang Mao Sa Gihapon Kagahapon, Karon Ug Hangtud Sa Kahangturan
0 min
11/15/2012
CEB TR-JEZE
CEB TR-JEZEKadtong Babaye Nga Si Jezabel
0 min
11/15/2012
CEB TR-MESS
CEB TR-MESSAng Mensahero
0 min
11/15/2012
CEB TR-PUYP
CEB TR-PUYPPudyota Ang Imong Pangsulat Ug Pagsulat
0 min
6/1/2015
Total M4A: 58 Total PDF: 79