Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  CTK  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 111
CTK 53-0608A
CTK 53-0608AKusambira Za Mizimu Yiheni, Chigaŵa Chakuthupi
Connersville IN
134 min
5/14/2020
CTK 53-0609A
CTK 53-0609AKusambira Za Mizimu Yiheni, Chigaŵa Chausopisopi
Connersville IN
246 min
5/14/2020
CTK 54-0515
CTK 54-0515Mafumbo Na Mazgoro
Jeffersonville IN
0 min
7/3/2019
CTK 55-0117
CTK 55-0117Umo Mungelo Wakizira Kwa Ine, Na Ntchito Yakhe
Chicago IL
221 min
10/15/2015
CTK 55-0724
CTK 55-0724Mizimu Yakunyenga
Jeffersonville IN
245 min
10/10/2019
CTK 56-0805
CTK 56-0805Mpingo Na Kaŵiro Kake
Jeffersonville IN
249 min
2/20/2020
CTK 57-0821
CTK 57-0821Ŵahebere, Chipatulo Wanu
Jeffersonville IN
0 min
12/13/2021
CTK 57-0825M
CTK 57-0825MŴahebere, Chipatulo Thu #1
Jeffersonville IN
0 min
12/21/2021
CTK 58-0720M
CTK 58-0720MMwa Chipulikano, Moses
Jeffersonville IN
153 min
2/8/2018
CTK 58-0927
CTK 58-0927Ntchifukwa Uli Ise Ndise Bungwe Chara?
Jeffersonville IN
395 min
11/15/2018
CTK 58-0928E
CTK 58-0928EMbewu Ya Serpente
Jeffersonville IN
249 min
10/15/2015
CTK 59-0125
CTK 59-0125Mugomezgani Chiuta
Jeffersonville IN
150 min
2/22/2016
CTK 59-0301M
CTK 59-0301MChipata Ntchifinyi
Jeffersonville IN
233 min
10/11/2017
CTK 59-0419A
CTK 59-0419AMbiri Yaumoyo Wane
Los Angeles CA
283 min
10/15/2015
CTK 59-0628M
CTK 59-0628MMpingo Wakunyengeka, Na Charu
Jeffersonville IN
150 min
10/4/2017
CTK 59-0712
CTK 59-0712Kuwomboreka Kwathunthu
Jeffersonville IN
152 min
5/7/2020
CTK 59-1129
CTK 59-1129Tiyeni Timuwone Chiuta
San Jose CA
298 min
8/26/2021
CTK 59-1216
CTK 59-1216Kasi Mzimu Mutuŵa Ndi Vichi?
Jeffersonville IN
0 min
12/22/2020
CTK 59-1217
CTK 59-1217Kasi Mzimu Mutuŵa Ukaperekeka Pa Chifukwa Uli?
Jeffersonville IN
0 min
6/2/2021
CTK 59-1219
CTK 59-1219Mafumbo Na Mazgoro Pa Mzimu Mutuŵa
Jeffersonville IN
0 min
9/6/2021
CTK 60-0402
CTK 60-0402Iwe Ukugomezga Ichi?
Tulsa OK
150 min
11/8/2018
CTK 60-0417S
CTK 60-0417SIne Nkhumanya
Jeffersonville IN
0 min
11/2/2021
CTK 60-0417M
CTK 60-0417MRutani, Mukaŵaphalire
Jeffersonville IN
0 min
10/26/2021
CTK 60-0515M
CTK 60-0515MFumu Yakukanika
Jeffersonville IN
255 min
5/7/2020
CTK 60-0515E
CTK 60-0515EKulereka #1
Jeffersonville IN
0 min
2/13/2020
CTK 60-0518
CTK 60-0518Kulereka #2
Jeffersonville IN
0 min
4/9/2020
CTK 60-0522M
CTK 60-0522MKulereka #3
Jeffersonville IN
0 min
1/25/2021
CTK 60-0522E
CTK 60-0522EKulereka #4
Jeffersonville IN
0 min
3/2/2021
CTK 60-0925
CTK 60-0925Zuŵa Lira Pa Mphinjika
Jeffersonville IN
221 min
2/15/2018
CTK 61-0425B
CTK 61-0425BUchiuta Kurongosoreka
Chicago IL
238 min
10/15/2015
CTK 61-0730M
CTK 61-0730MMalangizo Gha Gabriel Kwa Daniel
Jeffersonville IN
0 min
7/30/2020
CTK 61-0730E
CTK 61-0730EChakulinga Chakumasuka M’vigaŵa Sikisi Cha Ulendo Wa Gabriel Kwa Daniel
Jeffersonville IN
0 min
9/15/2020
CTK 61-0806
CTK 61-0806Sabata Ya Nambala Sevente Ya Daniel
Jeffersonville IN
0 min
11/11/2020
CTK 62-0123
CTK 62-0123Kuleka Vyose
Tempe AZ
278 min
4/30/2014
CTK 62-0311
CTK 62-0311Nkhondo Yikuru Chomene Iyo Yikarweka
Jeffersonville IN
376 min
2/21/2019
CTK 62-0909M
CTK 62-0909MKuŵerenga Mwakukhira Pasi
Jeffersonville IN
200 min
10/15/2015
CTK 62-0909E
CTK 62-0909EMu Kuŵapo Kwakhe
Jeffersonville IN
184 min
2/22/2016
CTK 62-1014M
CTK 62-1014MMsinkhu Wa Munthu Wakufikapo
Jeffersonville IN
391 min
2/18/2016
CTK 62-1014E
CTK 62-1014EMurongozgi
Jeffersonville IN
0 min
10/6/2011
CTK 62-1223
CTK 62-1223Kunyozeka Chifukwa Cha Kuchita Mazgu
Jeffersonville IN
0 min
10/6/2021
CTK 62-1230M
CTK 62-1230MChigoti
Jeffersonville IN
338 min
2/28/2017
CTK 62-1230E
CTK 62-1230EKasi Ichi Ndi Chimanyikwiro Cha Umaliro, Bwana?
Jeffersonville IN
0 min
6/8/2018
CTK 62-1231
CTK 62-1231Kulimbana
Jeffersonville IN
121 min
2/13/2016
CTK 63-0120M
CTK 63-0120MLizgu La Chiuta Mu Mazuŵa Agha Ghaumaliro
Phoenix AZ
171 min
2/8/2018
CTK 63-0601
CTK 63-0601Zanga, Undirondezge Ine
Tucson AZ
103 min
9/3/2021
CTK 63-0714E
CTK 63-0714EJiyuyure Wamwene
Jeffersonville IN
88 min
9/3/2021
CTK 63-0717
CTK 63-0717Mkayidi
Jeffersonville IN
200 min
9/28/2017
CTK 63-0818
CTK 63-0818Nyengo Yakuwungana Kweniso Chimanyikwiro
Jeffersonville IN
188 min
11/8/2018
CTK 63-0901M
CTK 63-0901MChimanyikwiro
Jeffersonville IN
388 min
2/28/2017
CTK 63-0901E
CTK 63-0901EKuzingiziwa
Jeffersonville IN
277 min
9/3/2021
CTK 63-1226
CTK 63-1226Dongosolo La Mpingo
Jeffersonville IN
269 min
2/18/2016
CTK 64-0126
CTK 64-0126Kasi Ise Tichitenge Vichi Na Yesu Uyu Wakuthyika Khristu?
Phoenix AZ
0 min
10/6/2011
CTK 64-0205
CTK 64-0205Chiuta Ndi Wakujimasulira Iyo Yekha
Bakersfield CA
132 min
2/23/2017
CTK 64-0213
CTK 64-0213Ntheura Yesu Wakiza Ndipo Wakachema
Tulare CA
164 min
11/8/2018
CTK 64-0307
CTK 64-0307Ukaboni Pa Nyanja
Dallas TX
193 min
9/3/2021
CTK 64-0308
CTK 64-0308Chimanyikwiro
Dallas TX
0 min
11/23/2021
CTK 64-0320
CTK 64-0320Chiuta Kujimanyiskanga Iyomwene Na Vyakuchitika Vyake
Denham Springs LA
193 min
11/8/2018
CTK 64-0321E
CTK 64-0321ELizgu La Chimanyikwiro
Denham Springs LA
250 min
4/30/2014
CTK 64-0322
CTK 64-0322Kutora Ulamuliro Wa Chipata Cha Murwani Pamanyuma Pa Kuyezgeka
Denham Springs LA
149 min
9/3/2021
CTK 64-0416
CTK 64-0416Ndipo Para Maso Ghawo Ghakati Ghajurika, Iwo Ŵakamumanya Iyo
Tampa FL
212 min
10/10/2019
CTK 64-0417
CTK 64-0417Ntheura Yesu Wakiza Ndipo Wakachema
Tampa FL
218 min
12/20/2018
CTK 64-0531
CTK 64-0531Wambura Kupulikiskika
Prescott AZ
100 min
2/13/2016
CTK 64-0614M
CTK 64-0614MKuvumbukwa Kwa Chiuta
Jeffersonville IN
387 min
2/23/2017
CTK 64-0618
CTK 64-0618Kuŵapo Kwa Chiuta Kwambula Kupanikizgika
Topeka KS
198 min
9/3/2021
CTK 64-0629
CTK 64-0629Chiuta Mwenenkhongonozose Kuvumbukwa Kwa Ise
Philadelphia PA
199 min
4/30/2014
CTK 64-0705
CTK 64-0705Mbambande
Jeffersonville IN
281 min
10/10/2019
CTK 64-0726E
CTK 64-0726EVisimi Vyakung’aruka
Jeffersonville IN
198 min
10/15/2015
CTK 65-0118
CTK 65-0118Mbewu Ya Nthimbanizgo
Phoenix AZ
176 min
10/15/2015
CTK 65-0120
CTK 65-0120Kuyegamira Ku Kapulikiskiro Kako Yayi
Phoenix AZ
258 min
5/7/2020
CTK 65-0123
CTK 65-0123Mathanki Ghakusweka
Phoenix AZ
199 min
2/18/2016
CTK 65-0217
CTK 65-0217Munthu Kuchimbiranga Pa Maso Pa Yehova
Jeffersonville IN
209 min
9/3/2021
CTK 65-0218
CTK 65-0218Mbewu Ntha Njihaliri Pamoza Na Chikantha
Jeffersonville IN
212 min
11/15/2018
CTK 65-0219
CTK 65-0219Zuŵa Ili Lemba Ili Lakwaniriskika
Jeffersonville IN
200 min
2/8/2018
CTK 65-0220
CTK 65-0220Malo Ghakusankhika Na Chiuta Ghakusoperapo
Jeffersonville IN
190 min
2/8/2018
CTK 65-0221M
CTK 65-0221MNthengwa Na Kupatana
Jeffersonville IN
306 min
10/4/2017
CTK 65-0221E
CTK 65-0221EKasi Ndinjani Melkizedeki Uyu?
Jeffersonville IN
248 min
2/23/2017
CTK 65-0410
CTK 65-0410Chididimizgo Cha Isitara
Phoenix AZ
314 min
10/4/2017
CTK 65-0418M
CTK 65-0418MNdi Kufuma Kwa Zuŵa
Jeffersonville IN
320 min
9/3/2021
CTK 65-0418E
CTK 65-0418EKasi Chiuta Wakusintha Malingaliro Ghake Za Mazgu Ghake?
Jeffersonville IN
273 min
9/27/2017
CTK 65-0424
CTK 65-0424Yumoza Mu Miliyoni
Los Angeles CA
101 min
4/30/2014
CTK 65-0425
CTK 65-0425Malo Ghakuperekeka Na Chiuta Ghakusoperapo
Los Angeles CA
0 min
6/8/2018
CTK 65-0426
CTK 65-0426Kusimikizgiranga Mazgu Ghakhe
Los Angeles CA
282 min
2/23/2017
CTK 65-0427
CTK 65-0427Kasi Chiuta Wakusintha Malingaliro Ghakhe?
Los Angeles CA
207 min
9/3/2021
CTK 65-0429B
CTK 65-0429BMbewu Ntha Yizamkuŵa Yihaliri Pamoza Na Chikantha
Los Angeles CA
144 min
6/14/2017
CTK 65-0429E
CTK 65-0429EKusankha Mkwatibwi
Los Angeles CA
228 min
10/4/2017
CTK 65-0711
CTK 65-0711Kuchita Soni
Jeffersonville IN
230 min
2/23/2017
CTK 65-0718M
CTK 65-0718MKuyezganga Kumuchitira Mlimo Chiuta Kwambura Kuŵa Khumbo La Chiuta
Jeffersonville IN
266 min
2/16/2016
CTK 65-0718E
CTK 65-0718EChakurya Chauzimu Mu Nyengo Yakhe
Jeffersonville IN
199 min
2/8/2017
CTK 65-0725M
CTK 65-0725MIwo Ŵakuphakazgika Pa Nyengo Yaumaliro
Jeffersonville IN
392 min
2/18/2016
CTK 65-0725E
CTK 65-0725EKasi Chikoka Ndi Vichi Pa Phiri?
Jeffersonville IN
211 min
2/28/2017
CTK 65-0801M
CTK 65-0801MChiuta Wa Muwiro Uheni Uwu
Jeffersonville IN
340 min
10/4/2017
CTK 65-0801E
CTK 65-0801EVyakuchitika Kurongosoreka Makora Mwa Uchimi
Jeffersonville IN
241 min
2/8/2017
CTK 65-0815
CTK 65-0815Ndipo Wakumanya Chara Ichi
Jeffersonville IN
242 min
2/8/2017
CTK 65-0822M
CTK 65-0822MKhristu Wakuvumbukwa Mu Mazgu Ghakhe Yekha
Jeffersonville IN
280 min
2/16/2016
CTK 65-0822E
CTK 65-0822ESefa Ya Munthu Wakughanaghana
Jeffersonville IN
246 min
2/15/2016
CTK 65-0829
CTK 65-0829Eden Wa Satana
Jeffersonville IN
174 min
4/30/2014
CTK 65-0919
CTK 65-0919Nyota
Tucson AZ
275 min
11/15/2018
CTK 65-1031A
CTK 65-1031AUrongozgi
Prescott AZ
145 min
10/10/2019
CTK 65-1121
CTK 65-1121Kasi Imwe Mundizengerenge Nyumba Uli Ine?
Tucson AZ
55 min
4/30/2014
CTK 65-1125
CTK 65-1125Kulumikizana Kwambura Kuwoneka Kwa Mkwatibwi Na Khristu
Shreveport LA
344 min
2/18/2016
CTK 65-1127E
CTK 65-1127EIne Ndiri Kupulika Kweni Ine Sono Nkhuwona
Shreveport LA
246 min
10/15/2015
CTK 65-1204
CTK 65-1204Mkwatulo
Yuma AZ
247 min
6/14/2017
CTK 65-1207
CTK 65-1207Urongozgi
Covina CA
0 min
4/22/2021
CTK 65-1212
CTK 65-1212Monesko
Tucson AZ
81 min
10/10/2019
CTK TR-BEYO
CTK TR-BEYOKuseri Kwa Chidiko Chanyengo
0 min
3/2/2011
CTK TR-DOCT
CTK TR-DOCTChisambizgo Cha Wanikolayiti
0 min
3/2/2011
CTK TR-ENTI
CTK TR-ENTIMizimu Ya Chinyengo Kwimikana Na Mazgu Gha Chiuta
0 min
3/2/2011
CTK TR-JCIG
CTK TR-JCIGYesu Khristu Ndiyo Chiuta
0 min
3/2/2011
CTK TR-JCTS
CTK TR-JCTSYesu Khristu Mweneyuyu Pera Mayiro, M’hanyauno Na Muyirayira
0 min
3/2/2011
CTK TR-JEZE
CTK TR-JEZEMwanakazi Yura Yezebeli
0 min
3/2/2011
CTK TR-MESS
CTK TR-MESSThenga
0 min
3/2/2011
Total M4A: 82 Total PDF: 111