Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  CTK  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 145
CTK 53-0608A
CTK 53-0608A Kusambira Za Mizimu Yiheni, Chigaŵa Chakuthupi
Connersville IN
134 min
5/14/2020
CTK 53-0609A
CTK 53-0609A Kusambira Za Mizimu Yiheni, Chigaŵa Chausopisopi
Connersville IN
246 min
5/14/2020
CTK 53-0729
CTK 53-0729 Mafumbo Na Mazgoro Pa Genesis
Jeffersonville IN
7/6/2023
 
 
CTK 54-0515
CTK 54-0515 Mafumbo Na Mazgoro
Jeffersonville IN
7/3/2019
 
 
CTK 55-0117
CTK 55-0117 Umo Mungelo Wakizira Kwa Ine, Na Ntchito Yakhe
Chicago IL
221 min
10/15/2015
CTK 55-0724
CTK 55-0724 Mizimu Yakunyenga
Jeffersonville IN
245 min
10/10/2019
CTK 56-0513
CTK 56-0513 Chisambizgo Pa Moses
Jeffersonville IN
7/13/2022
 
 
CTK 56-0805
CTK 56-0805 Mpingo Na Kaŵiro Kake
Jeffersonville IN
249 min
8/2/2023
CTK 57-0417
CTK 57-0417 Kwiza Kwachiŵiri Kwa Fumu
Jeffersonville IN
7/25/2023
 
 
CTK 57-0418
CTK 57-0418 Monesko
Jeffersonville IN
7/24/2023
 
 
CTK 57-0419
CTK 57-0419 Kufikapo
Jeffersonville IN
7/18/2023
 
 
CTK 57-0420
CTK 57-0420 Kuŵikika Mu Dindi
Jeffersonville IN
7/18/2023
 
 
CTK 57-0421S
CTK 57-0421S Chatonda Mukuru Na Wankhongono
Jeffersonville IN
4/13/2023
 
 
CTK 57-0421E
CTK 57-0421E Ndipo Maso Ghawo Ghakajurika Ndipo Iwo Ŵakamumanya Iyo
Jeffersonville IN
8/1/2023
 
 
CTK 57-0821
CTK 57-0821 Ŵahebere, Chipatulo Wanu
Jeffersonville IN
12/13/2021
 
 
CTK 57-0825M
CTK 57-0825M Ŵahebere, Chipatulo Thu #1
Jeffersonville IN
12/21/2021
 
 
CTK 57-0825E
CTK 57-0825E Ŵahebere, Chipatulo Thu #2
Jeffersonville IN
1/27/2022
 
 
CTK 57-0828
CTK 57-0828 Ŵahebere, Chipatulo Thu #3
Jeffersonville IN
1/31/2022
 
 
CTK 57-0901M
CTK 57-0901M Ŵahebere, Chipatulo Firii
Jeffersonville IN
2/19/2022
 
 
CTK 57-0901E
CTK 57-0901E Ŵahebere, Chipatulo Foru
Jeffersonville IN
3/14/2022
 
 
CTK 57-0908M
CTK 57-0908M Ŵahebere, Chipatulo Fayivi na Sikisi #1
Jeffersonville IN
4/4/2022
 
 
CTK 57-0908E
CTK 57-0908E Ŵahebere, Chipatulo Sikisi #2
Jeffersonville IN
12/21/2022
 
 
CTK 57-0915M
CTK 57-0915M Ŵahebere, Chipatulo Sikisi #3
Jeffersonville IN
12/8/2022
 
 
CTK 57-0915E
CTK 57-0915E Ŵahebere, Chipatulo Seveni #1
Jeffersonville IN
6/1/2023
 
 
CTK 57-0922E
CTK 57-0922E Ŵahebere, Chipatulo Seveni #2
Jeffersonville IN
11/22/2022
 
 
CTK 57-0925
CTK 57-0925 Mafumbo Na Mazgoro Ŵahebere Gawo I
Jeffersonville IN
2/14/2023
 
 
CTK 57-1002
CTK 57-1002 Mafumbo Na Mazgoro Ŵahebere Gawo II
Jeffersonville IN
7/13/2023
 
 
CTK 57-1006
CTK 57-1006 Mafumbo Na Mazgoro Ŵahebere Gawo III
Jeffersonville IN
7/26/2022
 
 
CTK 58-0720M
CTK 58-0720M Mwa Chipulikano, Moses
Jeffersonville IN
153 min
2/8/2018
CTK 58-0927
CTK 58-0927 Ntchifukwa Uli Ise Ndise Bungwe Chara?
Jeffersonville IN
395 min
11/15/2018
CTK 58-0928E
CTK 58-0928E Mbewu Ya Serpente
Jeffersonville IN
249 min
10/15/2015
CTK 59-0125
CTK 59-0125 Mugomezgani Chiuta
Jeffersonville IN
150 min
2/22/2016
CTK 59-0301M
CTK 59-0301M Chipata Ntchifinyi
Jeffersonville IN
233 min
10/11/2017
CTK 59-0419A
CTK 59-0419A Mbiri Yaumoyo Wane
Los Angeles CA
283 min
10/15/2015
CTK 59-0510E
CTK 59-0510E Kasi Ndinjani Uyu?
Jeffersonville IN
8/2/2022
 
 
CTK 59-0628M
CTK 59-0628M Mpingo Wakunyengeka, Na Charu
Jeffersonville IN
150 min
10/4/2017
CTK 59-0712
CTK 59-0712 Kuwomboreka Kwathunthu
Jeffersonville IN
152 min
5/7/2020
CTK 59-0802
CTK 59-0802 Kwambura Ndalama Kwambura Mtengo
Jeffersonville IN
3/14/2023
 
 
CTK 59-1108
CTK 59-1108 Kutora Vipata Vya Murwani
Jeffersonville IN
10/11/2022
 
 
CTK 59-1129
CTK 59-1129 Tiyeni Timuwone Chiuta
San Jose CA
298 min
8/26/2021
CTK 59-1216
CTK 59-1216 Kasi Mzimu Mutuŵa Ndi Vichi?
Jeffersonville IN
12/22/2020
 
 
CTK 59-1217
CTK 59-1217 Kasi Mzimu Mutuŵa Ukaperekeka Pa Chifukwa Uli?
Jeffersonville IN
6/2/2021
 
 
CTK 59-1219
CTK 59-1219 Mafumbo Na Mazgoro Pa Mzimu Mutuŵa
Jeffersonville IN
9/6/2021
 
 
CTK 60-0402
CTK 60-0402 Iwe Ukugomezga Ichi?
Tulsa OK
150 min
11/8/2018
CTK 60-0417S
CTK 60-0417S Ine Nkhumanya
Jeffersonville IN
11/2/2021
 
 
CTK 60-0417M
CTK 60-0417M Rutani, Mukaŵaphalire
Jeffersonville IN
10/26/2021
 
 
CTK 60-0515M
CTK 60-0515M Fumu Yakukanika
Jeffersonville IN
255 min
5/7/2020
CTK 60-0515E
CTK 60-0515E Kulereka #1
Jeffersonville IN
7/18/2023
 
 
CTK 60-0518
CTK 60-0518 Kulereka #2
Jeffersonville IN
7/18/2023
 
 
CTK 60-0522M
CTK 60-0522M Kulereka #3
Jeffersonville IN
7/18/2023
 
 
CTK 60-0522E
CTK 60-0522E Kulereka #4
Jeffersonville IN
7/18/2023
 
 
CTK 60-0925
CTK 60-0925 Zuŵa Lira Pa Mphinjika
Jeffersonville IN
221 min
2/15/2018
CTK 61-0108
CTK 61-0108 Chivumbuzi, Chipatulo Foru Gawo III
Jeffersonville IN
8/29/2022
 
 
CTK 61-0208
CTK 61-0208 Mabwana, Ise Tikukhumba Kuwona Yesu
Long Beach CA
11/7/2022
 
 
CTK 61-0425B
CTK 61-0425B Uchiuta Kurongosoreka
Chicago IL
238 min
10/15/2015
CTK 61-0723M
CTK 61-0723M Maji Ghalipo nyengo Zose Kufuma Ku Jarawe
Jeffersonville IN
8/17/2023
 
 
CTK 61-0730M
CTK 61-0730M Malangizo Gha Gabriel Kwa Daniel
Jeffersonville IN
7/27/2023
 
 
CTK 61-0730E
CTK 61-0730E Chakulinga Chakumasuka M’vigaŵa Sikisi Cha Ulendo Wa Gabriel Kwa Daniel
Jeffersonville IN
8/2/2023
 
 
CTK 61-0806
CTK 61-0806 Sabata Ya Nambala Sevente Ya Daniel
Jeffersonville IN
11/11/2020
 
 
CTK 62-0123
CTK 62-0123 Kuleka Vyose
Tempe AZ
278 min
4/30/2014
CTK 62-0204
CTK 62-0204 Monesko
Jeffersonville IN
9/21/2023
 
 
CTK 62-0311
CTK 62-0311 Nkhondo Yikuru Chomene Iyo Yikarweka
Jeffersonville IN
376 min
2/21/2019
CTK 62-0712
CTK 62-0712 Ise Tikukhumba Kuti Timuwone Yesu
Spokane WA
8/28/2023
 
 
CTK 62-0909M
CTK 62-0909M Kuŵerenga Mwakukhira Pasi
Jeffersonville IN
200 min
10/15/2015
CTK 62-0909E
CTK 62-0909E Mu Kuŵapo Kwakhe
Jeffersonville IN
184 min
2/22/2016
CTK 62-1014M
CTK 62-1014M Msinkhu Wa Munthu Wakufikapo
Jeffersonville IN
391 min
2/18/2016
CTK 62-1014E
CTK 62-1014E Murongozgi
Jeffersonville IN
10/6/2011
 
 
CTK 62-1111E
CTK 62-1111E Chifukwa Icho Ine Nkhususkira Chisopo Cha Bungwe
Jeffersonville IN
9/20/2022
 
 
CTK 62-1223
CTK 62-1223 Kunyozeka Chifukwa Cha Kuchita Mazgu
Jeffersonville IN
10/6/2021
 
 
CTK 62-1230M
CTK 62-1230M Chigoti
Jeffersonville IN
338 min
2/28/2017
CTK 62-1230E
CTK 62-1230E Kasi Ichi Ndi Chimanyikwiro Cha Umaliro, Bwana?
Jeffersonville IN
6/8/2018
 
 
CTK 62-1231
CTK 62-1231 Kulimbana
Jeffersonville IN
121 min
2/13/2016
CTK 63-0114
CTK 63-0114 Mbata Yikupereka Kaliriro Kambura Kurongosoka
Phoenix AZ
3/30/2023
 
 
CTK 63-0120M
CTK 63-0120M Lizgu La Chiuta Mu Mazuŵa Agha Ghaumaliro
Phoenix AZ
171 min
2/8/2018
CTK 63-0601
CTK 63-0601 Zanga, Undirondezge Ine
Tucson AZ
103 min
9/3/2021
CTK 63-0714E
CTK 63-0714E Jiyuyure Wamwene
Jeffersonville IN
88 min
9/3/2021
CTK 63-0717
CTK 63-0717 Mkayidi
Jeffersonville IN
200 min
9/28/2017
CTK 63-0818
CTK 63-0818 Nyengo Yakuwungana Kweniso Chimanyikwiro
Jeffersonville IN
188 min
11/8/2018
CTK 63-0901M
CTK 63-0901M Chimanyikwiro
Jeffersonville IN
388 min
2/28/2017
CTK 63-0901E
CTK 63-0901E Kuzingiziwa
Jeffersonville IN
277 min
9/3/2021
CTK 63-1226
CTK 63-1226 Dongosolo La Mpingo
Jeffersonville IN
269 min
2/18/2016
CTK 64-0126
CTK 64-0126 Kasi Ise Tichitenge Vichi Na Yesu Uyu Wakuthyika Khristu?
Phoenix AZ
10/6/2011
 
 
CTK 64-0205
CTK 64-0205 Chiuta Ndi Wakujimasulira Iyo Yekha
Bakersfield CA
132 min
2/23/2017
CTK 64-0213
CTK 64-0213 Ntheura Yesu Wakiza Ndipo Wakachema
Tulare CA
164 min
11/8/2018
CTK 64-0307
CTK 64-0307 Ukaboni Pa Nyanja
Dallas TX
193 min
9/3/2021
CTK 64-0308
CTK 64-0308 Chimanyikwiro
Dallas TX
11/23/2021
 
 
CTK 64-0320
CTK 64-0320 Chiuta Kujimanyiskanga Iyomwene Na Vyakuchitika Vyake
Denham Springs LA
193 min
11/8/2018
CTK 64-0321E
CTK 64-0321E Lizgu La Chimanyikwiro
Denham Springs LA
250 min
4/30/2014
CTK 64-0322
CTK 64-0322 Kutora Ulamuliro Wa Chipata Cha Murwani Pamanyuma Pa Kuyezgeka
Denham Springs LA
149 min
9/3/2021
CTK 64-0411
CTK 64-0411 Kuruwa Kwauzimu
Birmingham AL
8/29/2023
 
 
CTK 64-0416
CTK 64-0416 Ndipo Para Maso Ghawo Ghakati Ghajurika, Iwo Ŵakamumanya Iyo
Tampa FL
212 min
10/10/2019
CTK 64-0417
CTK 64-0417 Ntheura Yesu Wakiza Ndipo Wakachema
Tampa FL
218 min
12/20/2018
CTK 64-0531
CTK 64-0531 Wambura Kupulikiskika
Prescott AZ
100 min
2/13/2016
CTK 64-0614M
CTK 64-0614M Kuvumbukwa Kwa Chiuta
Jeffersonville IN
387 min
2/23/2017
CTK 64-0618
CTK 64-0618 Kuŵapo Kwa Chiuta Kwambula Kupanikizgika
Topeka KS
198 min
9/3/2021
CTK 64-0629
CTK 64-0629 Chiuta Mwenenkhongonozose Kuvumbukwa Kwa Ise
Philadelphia PA
199 min
4/30/2014
CTK 64-0705
CTK 64-0705 Mbambande
Jeffersonville IN
281 min
10/10/2019
CTK 64-0726E
CTK 64-0726E Visimi Vyakung’aruka
Jeffersonville IN
198 min
10/15/2015
CTK 65-0118
CTK 65-0118 Mbewu Ya Nthimbanizgo
Phoenix AZ
176 min
10/15/2015
CTK 65-0120
CTK 65-0120 Kuyegamira Ku Kapulikiskiro Kako Yayi
Phoenix AZ
258 min
5/7/2020
CTK 65-0123
CTK 65-0123 Mathanki Ghakusweka
Phoenix AZ
199 min
2/18/2016
CTK 65-0217
CTK 65-0217 Munthu Kuchimbiranga Pa Maso Pa Yehova
Jeffersonville IN
209 min
9/3/2021
CTK 65-0218
CTK 65-0218 Mbewu Ntha Njihaliri Pamoza Na Chikantha
Jeffersonville IN
212 min
11/15/2018
CTK 65-0219
CTK 65-0219 Zuŵa Ili Lemba Ili Lakwaniriskika
Jeffersonville IN
200 min
2/8/2018
CTK 65-0220
CTK 65-0220 Malo Ghakusankhika Na Chiuta Ghakusoperapo
Jeffersonville IN
190 min
2/8/2018
CTK 65-0221M
CTK 65-0221M Nthengwa Na Kupatana
Jeffersonville IN
306 min
10/4/2017
CTK 65-0221E
CTK 65-0221E Kasi Ndinjani Melkizedeki Uyu?
Jeffersonville IN
248 min
2/23/2017
CTK 65-0410
CTK 65-0410 Chididimizgo Cha Isitara
Phoenix AZ
314 min
10/4/2017
CTK 65-0418M
CTK 65-0418M Ndi Kufuma Kwa Zuŵa
Jeffersonville IN
320 min
9/3/2021
CTK 65-0418E
CTK 65-0418E Kasi Chiuta Wakusintha Malingaliro Ghake Za Mazgu Ghake?
Jeffersonville IN
273 min
9/27/2017
CTK 65-0424
CTK 65-0424 Yumoza Mu Miliyoni
Los Angeles CA
101 min
4/30/2014
CTK 65-0425
CTK 65-0425 Malo Ghakuperekeka Na Chiuta Ghakusoperapo
Los Angeles CA
6/8/2018
 
 
CTK 65-0426
CTK 65-0426 Kusimikizgiranga Mazgu Ghakhe
Los Angeles CA
282 min
2/23/2017
CTK 65-0427
CTK 65-0427 Kasi Chiuta Wakusintha Malingaliro Ghakhe?
Los Angeles CA
207 min
9/3/2021
CTK 65-0429B
CTK 65-0429B Mbewu Ntha Yizamkuŵa Yihaliri Pamoza Na Chikantha
Los Angeles CA
144 min
6/14/2017
CTK 65-0429E
CTK 65-0429E Kusankha Mkwatibwi
Los Angeles CA
228 min
10/4/2017
CTK 65-0711
CTK 65-0711 Kuchita Soni
Jeffersonville IN
230 min
2/23/2017
CTK 65-0718M
CTK 65-0718M Kuyezganga Kumuchitira Mlimo Chiuta Kwambura Kuŵa Khumbo La Chiuta
Jeffersonville IN
266 min
2/16/2016
CTK 65-0718E
CTK 65-0718E Chakurya Chauzimu Mu Nyengo Yakhe
Jeffersonville IN
199 min
2/8/2017
CTK 65-0725M
CTK 65-0725M Iwo Ŵakuphakazgika Pa Nyengo Yaumaliro
Jeffersonville IN
392 min
2/18/2016
CTK 65-0725E
CTK 65-0725E Kasi Chikoka Ndi Vichi Pa Phiri?
Jeffersonville IN
211 min
2/28/2017
CTK 65-0801M
CTK 65-0801M Chiuta Wa Muwiro Uheni Uwu
Jeffersonville IN
340 min
10/4/2017
CTK 65-0801E
CTK 65-0801E Vyakuchitika Kurongosoreka Makora Mwa Uchimi
Jeffersonville IN
241 min
2/8/2017
CTK 65-0815
CTK 65-0815 Ndipo Wakumanya Chara Ichi
Jeffersonville IN
242 min
2/8/2017
CTK 65-0822M
CTK 65-0822M Khristu Wakuvumbukwa Mu Mazgu Ghakhe Yekha
Jeffersonville IN
280 min
2/16/2016
CTK 65-0822E
CTK 65-0822E Sefa Ya Munthu Wakughanaghana
Jeffersonville IN
246 min
2/15/2016
CTK 65-0829
CTK 65-0829 Eden Wa Satana
Jeffersonville IN
174 min
4/30/2014
CTK 65-0911
CTK 65-0911 Nkhongono Ya Chiuta Ya Kusintha
Phoenix AZ
3/1/2023
 
 
CTK 65-0919
CTK 65-0919 Nyota
Tucson AZ
275 min
11/15/2018
CTK 65-1031A
CTK 65-1031A Urongozgi
Prescott AZ
145 min
10/10/2019
CTK 65-1121
CTK 65-1121 Kasi Imwe Mundizengerenge Nyumba Uli Ine?
Tucson AZ
55 min
4/30/2014
CTK 65-1125
CTK 65-1125 Kulumikizana Kwambura Kuwoneka Kwa Mkwatibwi Na Khristu
Shreveport LA
344 min
2/18/2016
CTK 65-1127E
CTK 65-1127E Ine Ndiri Kupulika Kweni Ine Sono Nkhuwona
Shreveport LA
246 min
10/15/2015
CTK 65-1204
CTK 65-1204 Mkwatulo
Yuma AZ
247 min
6/14/2017
CTK 65-1207
CTK 65-1207 Urongozgi
Covina CA
4/22/2021
 
 
CTK 65-1212
CTK 65-1212 Monesko
Tucson AZ
81 min
10/10/2019
CTK TR-BEYO
CTK TR-BEYO Kuseri Kwa Chidiko Chanyengo
3/2/2011
 
 
CTK TR-DOCT
CTK TR-DOCT Chisambizgo Cha Wanikolayiti
3/2/2011
 
 
CTK TR-ENTI
CTK TR-ENTI Mizimu Ya Chinyengo Kwimikana Na Mazgu Gha Chiuta
3/2/2011
 
 
CTK TR-JCIG
CTK TR-JCIG Yesu Khristu Ndiyo Chiuta
3/2/2011
 
 
CTK TR-JCTS
CTK TR-JCTS Yesu Khristu Mweneyuyu Pera Mayiro, M’hanyauno Na Muyirayira
3/2/2011
 
 
CTK TR-JEZE
CTK TR-JEZE Mwanakazi Yura Yezebeli
3/2/2011
 
 
CTK TR-MESS
CTK TR-MESS Thenga
3/2/2011
 
 
CTK TR-WT-3
CTK TR-WT-3 Thenga
10/23/2018
 
 
CTK TR-WT-2
CTK TR-WT-2 Chamchindindi Cha Chiuta
10/23/2018
 
 
Total M4A: 82 Total PDF: 145