Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  CTK  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 153
CTK 53-0608A
CTK 53-0608A Kusambira Za Mizimu Yiheni, Chigaŵa Chakuthupi
Connersville IN
72 min
10/30/2023
CTK 53-0609A
CTK 53-0609A Kusambira Za Mizimu Yiheni, Chigaŵa Chausopisopi
Connersville IN
135 min
10/30/2023
CTK 53-0729
CTK 53-0729 Mafumbo Na Mazgoro Pa Genesis
Jeffersonville IN
129 min
4/25/2024
CTK 54-0515
CTK 54-0515 Mafumbo Na Mazgoro
Jeffersonville IN
166 min
5/9/2024
CTK 55-0117
CTK 55-0117 Umo Mungelo Wakizira Kwa Ine, Na Ntchito Yakhe
Chicago IL
121 min
10/30/2023
CTK 55-0724
CTK 55-0724 Mizimu Yakunyenga
Jeffersonville IN
135 min
10/30/2023
CTK 56-0513
CTK 56-0513 Chisambizgo Pa Moses
Jeffersonville IN
132 min
4/4/2024
CTK 56-0805
CTK 56-0805 Mpingo Na Kaŵiro Kake
Jeffersonville IN
132 min
10/30/2023
CTK 57-0417
CTK 57-0417 Kwiza Kwachiŵiri Kwa Fumu
Jeffersonville IN
76 min
10/30/2023
CTK 57-0418
CTK 57-0418 Monesko
Jeffersonville IN
59 min
2/1/2024
CTK 57-0419
CTK 57-0419 Kufikapo
Jeffersonville IN
77 min
2/1/2024
CTK 57-0420
CTK 57-0420 Kuŵikika Mu Dindi
Jeffersonville IN
66 min
1/30/2024
CTK 57-0421S
CTK 57-0421S Chatonda Mukuru Na Wankhongono
Jeffersonville IN
63 min
1/24/2024
CTK 57-0421E
CTK 57-0421E Ndipo Maso Ghawo Ghakajurika Ndipo Iwo Ŵakamumanya Iyo
Jeffersonville IN
68 min
10/30/2023
CTK 57-0821
CTK 57-0821 Ŵahebere, Chipatulo Wanu
Jeffersonville IN
97 min
11/20/2023
CTK 57-0825M
CTK 57-0825M Ŵahebere, Chipatulo Thu #1
Jeffersonville IN
48 min
10/30/2023
CTK 57-0825E
CTK 57-0825E Ŵahebere, Chipatulo Thu #2
Jeffersonville IN
60 min
11/27/2023
CTK 57-0828
CTK 57-0828 Ŵahebere, Chipatulo Thu #3
Jeffersonville IN
44 min
10/30/2023
CTK 57-0901M
CTK 57-0901M Ŵahebere, Chipatulo Firii
Jeffersonville IN
98 min
11/29/2023
CTK 57-0901E
CTK 57-0901E Ŵahebere, Chipatulo Foru
Jeffersonville IN
123 min
12/5/2023
CTK 57-0908M
CTK 57-0908M Ŵahebere, Chipatulo Fayivi na Sikisi #1
Jeffersonville IN
107 min
12/12/2023
CTK 57-0908E
CTK 57-0908E Ŵahebere, Chipatulo Sikisi #2
Jeffersonville IN
128 min
12/14/2023
CTK 57-0915M
CTK 57-0915M Ŵahebere, Chipatulo Sikisi #3
Jeffersonville IN
108 min
12/20/2023
CTK 57-0915E
CTK 57-0915E Ŵahebere, Chipatulo Seveni #1
Jeffersonville IN
127 min
1/11/2024
CTK 57-0922E
CTK 57-0922E Ŵahebere, Chipatulo Seveni #2
Jeffersonville IN
102 min
1/17/2024
CTK 57-0925
CTK 57-0925 Mafumbo Na Mazgoro Ŵahebere Gawo I
Jeffersonville IN
130 min
2/20/2024
CTK 57-1002
CTK 57-1002 Mafumbo Na Mazgoro Ŵahebere Gawo II
Jeffersonville IN
112 min
2/20/2024
CTK 57-1006
CTK 57-1006 Mafumbo Na Mazgoro Ŵahebere Gawo III
Jeffersonville IN
155 min
2/20/2024
CTK 58-0720M
CTK 58-0720M Mwa Chipulikano, Moses
Jeffersonville IN
79 min
10/30/2023
CTK 58-0927
CTK 58-0927 Ntchifukwa Uli Ise Ndise Bungwe Chara?
Jeffersonville IN
210 min
10/30/2023
CTK 58-0928E
CTK 58-0928E Mbewu Ya Serpente
Jeffersonville IN
131 min
10/30/2023
CTK 59-0125
CTK 59-0125 Mugomezgani Chiuta
Jeffersonville IN
76 min
10/30/2023
CTK 59-0301M
CTK 59-0301M Chipata Ntchifinyi
Jeffersonville IN
125 min
10/30/2023
CTK 59-0329S
CTK 59-0329S Kukhala Wamoyo, Kufwa, Kuŵikika Mu Dindi, Kuwuka, Kwiza
Jeffersonville IN
4/23/2024
 
 
CTK 59-0329M
CTK 59-0329M Ubapatizo Wa Maji
Jeffersonville IN
5/7/2024
 
 
CTK 59-0329E
CTK 59-0329E Chimanyikwiro Cha Mesiya
Jeffersonville IN
5/6/2024
 
 
CTK 59-0419A
CTK 59-0419A Mbiri Yaumoyo Wane
Los Angeles CA
147 min
10/30/2023
CTK 59-0510E
CTK 59-0510E Kasi Ndinjani Uyu?
Jeffersonville IN
78 min
10/30/2023
CTK 59-0628M
CTK 59-0628M Mpingo Wakunyengeka, Na Charu
Jeffersonville IN
82 min
10/30/2023
CTK 59-0712
CTK 59-0712 Kuwomboreka Kwathunthu
Jeffersonville IN
79 min
10/30/2023
CTK 59-0802
CTK 59-0802 Kwambura Ndalama Kwambura Mtengo
Jeffersonville IN
77 min
10/30/2023
CTK 59-1108
CTK 59-1108 Kutora Vipata Vya Murwani
Jeffersonville IN
101 min
10/30/2023
CTK 59-1129
CTK 59-1129 Tiyeni Timuwone Chiuta
San Jose CA
153 min
10/30/2023
CTK 59-1216
CTK 59-1216 Kasi Mzimu Mutuŵa Ndi Vichi?
Jeffersonville IN
115 min
10/30/2023
CTK 59-1217
CTK 59-1217 Kasi Mzimu Mutuŵa Ukaperekeka Pa Chifukwa Uli?
Jeffersonville IN
141 min
10/30/2023
CTK 59-1219
CTK 59-1219 Mafumbo Na Mazgoro Pa Mzimu Mutuŵa
Jeffersonville IN
181 min
2/20/2024
CTK 60-0402
CTK 60-0402 Iwe Ukugomezga Ichi?
Tulsa OK
77 min
10/30/2023
CTK 60-0417S
CTK 60-0417S Ine Nkhumanya
Jeffersonville IN
57 min
10/30/2023
CTK 60-0417M
CTK 60-0417M Rutani, Mukaŵaphalire
Jeffersonville IN
10/26/2021
 
 
CTK 60-0515M
CTK 60-0515M Fumu Yakukanika
Jeffersonville IN
133 min
10/30/2023
CTK 60-0515E
CTK 60-0515E Kulereka #1
Jeffersonville IN
132 min
10/30/2023
CTK 60-0518
CTK 60-0518 Kulereka #2
Jeffersonville IN
151 min
10/30/2023
CTK 60-0522M
CTK 60-0522M Kulereka #3
Jeffersonville IN
136 min
10/30/2023
CTK 60-0522E
CTK 60-0522E Kulereka #4
Jeffersonville IN
152 min
10/30/2023
CTK 60-0925
CTK 60-0925 Zuŵa Lira Pa Mphinjika
Jeffersonville IN
113 min
10/30/2023
CTK 61-0108
CTK 61-0108 Chivumbuzi, Chipatulo Foru Gawo III
Jeffersonville IN
8/29/2022
 
 
CTK 61-0112
CTK 61-0112 Mafumbo Na Mazgoro
Jeffersonville IN
229 min
2/22/2024
CTK 61-0208
CTK 61-0208 Mabwana, Ise Tikukhumba Kuwona Yesu
Long Beach CA
11/7/2022
 
 
CTK 61-0425B
CTK 61-0425B Uchiuta Kurongosoreka
Chicago IL
132 min
10/30/2023
CTK 61-0723M
CTK 61-0723M Maji Ghalipo nyengo Zose Kufuma Ku Jarawe
Jeffersonville IN
120 min
10/30/2023
CTK 61-0730M
CTK 61-0730M Malangizo Gha Gabriel Kwa Daniel
Jeffersonville IN
137 min
10/30/2023
CTK 61-0730E
CTK 61-0730E Chakulinga Chakumasuka M’vigaŵa Sikisi Cha Ulendo Wa Gabriel Kwa Daniel
Jeffersonville IN
131 min
10/30/2023
CTK 61-0806
CTK 61-0806 Sabata Ya Nambala Sevente Ya Daniel
Jeffersonville IN
160 min
10/30/2023
CTK 62-0121M
CTK 62-0121M Ndipo Mbewu Yako Yizamutora Chipata Cha Murwani Wake
Phoenix AZ
110 min
3/26/2024
CTK 62-0123
CTK 62-0123 Kuleka Vyose
Tempe AZ
143 min
3/18/2024
CTK 62-0204
CTK 62-0204 Monesko
Jeffersonville IN
92 min
2/27/2024
CTK 62-0311
CTK 62-0311 Nkhondo Yikuru Chomene Iyo Yikarweka
Jeffersonville IN
207 min
10/30/2023
CTK 62-0712
CTK 62-0712 Ise Tikukhumba Kuti Timuwone Yesu
Spokane WA
126 min
5/30/2024
CTK 62-0909M
CTK 62-0909M Kuŵerenga Mwakukhira Pasi
Jeffersonville IN
103 min
10/30/2023
CTK 62-0909E
CTK 62-0909E Mu Kuŵapo Kwakhe
Jeffersonville IN
95 min
10/30/2023
CTK 62-1007
CTK 62-1007 Kiyi Ku Muryango
Jeffersonville IN
6/5/2024
 
 
CTK 62-1014M
CTK 62-1014M Msinkhu Wa Munthu Wakufikapo
Jeffersonville IN
204 min
10/30/2023
CTK 62-1014E
CTK 62-1014E Murongozgi
Jeffersonville IN
6/4/2024
 
 
CTK 62-1104M
CTK 62-1104M Mazina Gha Vitusi
Jeffersonville IN
131 min
3/4/2024
CTK 62-1111E
CTK 62-1111E Chifukwa Icho Ine Nkhususkira Chisopo Cha Bungwe
Jeffersonville IN
183 min
4/16/2024
CTK 62-1223
CTK 62-1223 Kunyozeka Chifukwa Cha Kuchita Mazgu
Jeffersonville IN
130 min
10/30/2023
CTK 62-1230M
CTK 62-1230M Chigoti
Jeffersonville IN
177 min
10/30/2023
CTK 62-1230E
CTK 62-1230E Kasi Ichi Ndi Chimanyikwiro Cha Umaliro, Bwana?
Jeffersonville IN
196 min
3/18/2024
CTK 62-1231
CTK 62-1231 Kulimbana
Jeffersonville IN
69 min
10/30/2023
CTK 63-0114
CTK 63-0114 Mbata Yikupereka Kaliriro Kambura Kurongosoka
Phoenix AZ
112 min
10/30/2023
CTK 63-0120M
CTK 63-0120M Lizgu La Chiuta Mu Mazuŵa Agha Ghaumaliro
Phoenix AZ
87 min
10/30/2023
CTK 63-0601
CTK 63-0601 Zanga, Undirondezge Ine
Tucson AZ
52 min
10/30/2023
CTK 63-0714E
CTK 63-0714E Jiyuyure Wamwene
Jeffersonville IN
50 min
10/30/2023
CTK 63-0717
CTK 63-0717 Mkayidi
Jeffersonville IN
102 min
10/30/2023
CTK 63-0818
CTK 63-0818 Nyengo Yakuwungana Kweniso Chimanyikwiro
Jeffersonville IN
99 min
10/30/2023
CTK 63-0901M
CTK 63-0901M Chimanyikwiro
Jeffersonville IN
207 min
10/30/2023
CTK 63-0901E
CTK 63-0901E Kuzingiziwa
Jeffersonville IN
162 min
10/30/2023
CTK 63-1226
CTK 63-1226 Dongosolo La Mpingo
Jeffersonville IN
140 min
2/20/2024
CTK 64-0126
CTK 64-0126 Kasi Ise Tichitenge Vichi Na Yesu Uyu Wakuthyika Khristu?
Phoenix AZ
10/6/2011
 
 
CTK 64-0205
CTK 64-0205 Chiuta Ndi Wakujimasulira Iyo Yekha
Bakersfield CA
70 min
10/30/2023
CTK 64-0207
CTK 64-0207 Sekuru Abraham
Bakersfield CA
71 min
3/19/2024
CTK 64-0213
CTK 64-0213 Ntheura Yesu Wakiza Ndipo Wakachema
Tulare CA
89 min
10/30/2023
CTK 64-0307
CTK 64-0307 Ukaboni Pa Nyanja
Dallas TX
99 min
10/30/2023
CTK 64-0308
CTK 64-0308 Chimanyikwiro
Dallas TX
100 min
10/30/2023
CTK 64-0320
CTK 64-0320 Chiuta Kujimanyiskanga Iyomwene Na Vyakuchitika Vyake
Denham Springs LA
98 min
10/30/2023
CTK 64-0321E
CTK 64-0321E Lizgu La Chimanyikwiro
Denham Springs LA
129 min
10/30/2023
CTK 64-0322
CTK 64-0322 Kutora Ulamuliro Wa Chipata Cha Murwani Pamanyuma Pa Kuyezgeka
Denham Springs LA
77 min
10/30/2023
CTK 64-0411
CTK 64-0411 Kuruwa Kwauzimu
Birmingham AL
90 min
2/8/2024
CTK 64-0416
CTK 64-0416 Ndipo Para Maso Ghawo Ghakati Ghajurika, Iwo Ŵakamumanya Iyo
Tampa FL
108 min
10/30/2023
CTK 64-0417
CTK 64-0417 Ntheura Yesu Wakiza Ndipo Wakachema
Tampa FL
114 min
10/30/2023
CTK 64-0531
CTK 64-0531 Wambura Kupulikiskika
Prescott AZ
51 min
10/30/2023
CTK 64-0614M
CTK 64-0614M Kuvumbukwa Kwa Chiuta
Jeffersonville IN
208 min
10/30/2023
CTK 64-0618
CTK 64-0618 Kuŵapo Kwa Chiuta Kwambula Kupanikizgika
Topeka KS
102 min
10/30/2023
CTK 64-0629
CTK 64-0629 Chiuta Mwenenkhongonozose Kuvumbukwa Kwa Ise
Philadelphia PA
101 min
10/30/2023
CTK 64-0705
CTK 64-0705 Mbambande
Jeffersonville IN
151 min
10/30/2023
CTK 64-0726E
CTK 64-0726E Visimi Vyakung’aruka
Jeffersonville IN
109 min
10/30/2023
CTK 65-0118
CTK 65-0118 Mbewu Ya Nthimbanizgo
Phoenix AZ
94 min
10/30/2023
CTK 65-0120
CTK 65-0120 Kuyegamira Ku Kapulikiskiro Kako Yayi
Phoenix AZ
131 min
10/30/2023
CTK 65-0123
CTK 65-0123 Mathanki Ghakusweka
Phoenix AZ
106 min
10/30/2023
CTK 65-0217
CTK 65-0217 Munthu Kuchimbiranga Pa Maso Pa Yehova
Jeffersonville IN
118 min
10/30/2023
CTK 65-0218
CTK 65-0218 Mbewu Ntha Njihaliri Pamoza Na Chikantha
Jeffersonville IN
113 min
10/30/2023
CTK 65-0219
CTK 65-0219 Zuŵa Ili Lemba Ili Lakwaniriskika
Jeffersonville IN
101 min
10/30/2023
CTK 65-0220
CTK 65-0220 Malo Ghakusankhika Na Chiuta Ghakusoperapo
Jeffersonville IN
101 min
10/30/2023
CTK 65-0221M
CTK 65-0221M Nthengwa Na Kupatana
Jeffersonville IN
166 min
10/30/2023
CTK 65-0221E
CTK 65-0221E Kasi Ndinjani Melkizedeki Uyu?
Jeffersonville IN
130 min
10/30/2023
CTK 65-0410
CTK 65-0410 Chididimizgo Cha Isitara
Phoenix AZ
162 min
10/30/2023
CTK 65-0418M
CTK 65-0418M Ndi Kufuma Kwa Zuŵa
Jeffersonville IN
168 min
10/30/2023
CTK 65-0418E
CTK 65-0418E Kasi Chiuta Wakusintha Malingaliro Ghake Za Mazgu Ghake?
Jeffersonville IN
146 min
10/30/2023
CTK 65-0424
CTK 65-0424 Yumoza Mu Miliyoni
Los Angeles CA
52 min
10/30/2023
CTK 65-0425
CTK 65-0425 Malo Ghakuperekeka Na Chiuta Ghakusoperapo
Los Angeles CA
115 min
10/30/2023
CTK 65-0426
CTK 65-0426 Kusimikizgiranga Mazgu Ghakhe
Los Angeles CA
148 min
10/30/2023
CTK 65-0427
CTK 65-0427 Kasi Chiuta Wakusintha Malingaliro Ghakhe?
Los Angeles CA
107 min
10/30/2023
CTK 65-0429B
CTK 65-0429B Mbewu Ntha Yizamkuŵa Yihaliri Pamoza Na Chikantha
Los Angeles CA
72 min
10/30/2023
CTK 65-0429E
CTK 65-0429E Kusankha Mkwatibwi
Los Angeles CA
116 min
10/30/2023
CTK 65-0711
CTK 65-0711 Kuchita Soni
Jeffersonville IN
127 min
10/30/2023
CTK 65-0718M
CTK 65-0718M Kuyezganga Kumuchitira Mlimo Chiuta Kwambura Kuŵa Khumbo La Chiuta
Jeffersonville IN
144 min
10/30/2023
CTK 65-0718E
CTK 65-0718E Chakurya Chauzimu Mu Nyengo Yakhe
Jeffersonville IN
108 min
10/30/2023
CTK 65-0725M
CTK 65-0725M Iwo Ŵakuphakazgika Pa Nyengo Yaumaliro
Jeffersonville IN
214 min
10/30/2023
CTK 65-0725E
CTK 65-0725E Kasi Chikoka Ndi Vichi Pa Phiri?
Jeffersonville IN
116 min
10/30/2023
CTK 65-0801M
CTK 65-0801M Chiuta Wa Muwiro Uheni Uwu
Jeffersonville IN
177 min
10/30/2023
CTK 65-0801E
CTK 65-0801E Vyakuchitika Kurongosoreka Makora Mwa Uchimi
Jeffersonville IN
123 min
10/30/2023
CTK 65-0815
CTK 65-0815 Ndipo Wakumanya Chara Ichi
Jeffersonville IN
132 min
10/30/2023
CTK 65-0822M
CTK 65-0822M Khristu Wakuvumbukwa Mu Mazgu Ghakhe Yekha
Jeffersonville IN
145 min
10/30/2023
CTK 65-0822E
CTK 65-0822E Sefa Ya Munthu Wakughanaghana
Jeffersonville IN
133 min
10/30/2023
CTK 65-0829
CTK 65-0829 Eden Wa Satana
Jeffersonville IN
94 min
10/30/2023
CTK 65-0911
CTK 65-0911 Nkhongono Ya Chiuta Ya Kusintha
Phoenix AZ
145 min
10/30/2023
CTK 65-0919
CTK 65-0919 Nyota
Tucson AZ
145 min
10/30/2023
CTK 65-1031A
CTK 65-1031A Urongozgi
Prescott AZ
86 min
10/30/2023
CTK 65-1121
CTK 65-1121 Kasi Imwe Mundizengerenge Nyumba Uli Ine?
Tucson AZ
28 min
10/30/2023
CTK 65-1125
CTK 65-1125 Kulumikizana Kwambura Kuwoneka Kwa Mkwatibwi Na Khristu
Shreveport LA
180 min
10/30/2023
CTK 65-1127E
CTK 65-1127E Ine Ndiri Kupulika Kweni Ine Sono Nkhuwona
Shreveport LA
132 min
10/30/2023
CTK 65-1204
CTK 65-1204 Mkwatulo
Yuma AZ
131 min
10/30/2023
CTK 65-1207
CTK 65-1207 Urongozgi
Covina CA
146 min
10/30/2023
CTK 65-1212
CTK 65-1212 Monesko
Tucson AZ
41 min
10/30/2023
CTK TR-BEYO
CTK TR-BEYO Kuseri Kwa Chidiko Chanyengo
3/2/2011
 
 
CTK TR-DOCT
CTK TR-DOCT Chisambizgo Cha Wanikolayiti
3/2/2011
 
 
CTK TR-ENTI
CTK TR-ENTI Mizimu Ya Chinyengo Kwimikana Na Mazgu Gha Chiuta
3/2/2011
 
 
CTK TR-JCIG
CTK TR-JCIG Yesu Khristu Ndiyo Chiuta
3/2/2011
 
 
CTK TR-JCTS
CTK TR-JCTS Yesu Khristu Mweneyuyu Pera Mayiro, M’hanyauno Na Muyirayira
3/2/2011
 
 
CTK TR-JEZE
CTK TR-JEZE Mwanakazi Yura Yezebeli
3/2/2011
 
 
CTK TR-MESS
CTK TR-MESS Thenga
3/2/2011
 
 
CTK TR-WT-3
CTK TR-WT-3 Thenga
10/23/2018
 
 
CTK TR-WT-2
CTK TR-WT-2 Chamchindindi Cha Chiuta
10/23/2018
 
 
Total M4A: 135 Total PDF: 153