Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  ORI  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 115
ORI 49-1225
ORI 49-1225 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦେବତ୍ୱ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
98 min
10/30/2023
 
ORI 53-0608A
ORI 53-0608A ପ୍ରେତବିଦ୍ୟା, ଶାରୀରିକ ବାଦ
କୋନର୍ସଭିଲେ ଆଇଏନ
88 min
10/30/2023
 
ORI 53-0609A
ORI 53-0609A ପ୍ରେତବିଦ୍ୟା, ଆଧୟାତ୍ମିକ ବାଦ
କୋନର୍ସଭିଲେ ଆଇଏନ
157 min
10/30/2023
 
ORI 53-0729
ORI 53-0729 ଆଦିପୁସ୍ତକ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
5/30/2023
 
 
ORI 54-0103M
ORI 54-0103M ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର #1
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
9/26/2023
 
 
ORI 54-0103E
ORI 54-0103E ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର #2
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
7/31/2023
 
 
ORI 54-0329
ORI 54-0329 ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ
ଲୁଇଭିଲେ କେୱାୟ
136 min
10/30/2023
 
ORI 54-0513
ORI 54-0513 ପଶୁର ଚିହ୍ନ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
164 min
10/30/2023
 
ORI 54-0624
ORI 54-0624 ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ୟ ଗଭୀରକୁ ଡାକଇ
ୱାଶିଙ୍ଗଟନ୍ ଡିସି
87 min
10/30/2023
 
ORI 55-0109E
ORI 55-0109E ବିଜାତୀୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
87 min
3/18/2024
 
ORI 55-0117
ORI 55-0117 ମୋ ପାଖକ ଦୂତ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ କିପର ଆସିଲେ
ଚିକାଗୋ ଆଇଏଲ୍
176 min
10/30/2023
 
ORI 55-0724
ORI 55-0724 ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ାକ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
167 min
10/30/2023
 
ORI 56-0805
ORI 56-0805 ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ଥିତି
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
124 min
11/20/2023
ORI 57-0821
ORI 57-0821 ଏବ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
4/10/2024
 
 
ORI 57-0825M
ORI 57-0825M ଏବ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାୟ ଦୁଇ #1
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
7/3/2024
 
 
ORI 57-0825E
ORI 57-0825E ଏବ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାୟ ଦୁଇ #2
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
7/3/2024
 
 
ORI 57-0901M
ORI 57-0901M ଏବ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାୟ ତିନି
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
7/24/2024
 
 
ORI 57-0908M
ORI 57-0908M ଏବ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାଅ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଛଅ #1
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
7/3/2024
 
 
ORI 57-0915M
ORI 57-0915M ଏବ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାୟ ଛଅ ଭାଗ #3
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
7/3/2024
 
 
ORI 57-0922E
ORI 57-0922E ଏବ୍ରୀ, ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗ #2
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
7/3/2024
 
 
ORI 57-0925
ORI 57-0925 ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଏବ୍ରୀ ଭାଗ I
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
11/23/2022
 
 
ORI 57-1002
ORI 57-1002 ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଏବ୍ରୀ ଭାଗ II
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
12/7/2023
 
 
ORI 57-1006
ORI 57-1006 ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଏବ୍ରୀ ଭାଗ III
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
1/17/2023
 
 
ORI 58-0720M
ORI 58-0720M ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୋଶା
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
77 min
11/20/2023
ORI 58-0927
ORI 58-0927 ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂପ୍ରଦାୟ ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକ ନୋହୁଁ ?
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
278 min
10/30/2023
 
ORI 58-0928E
ORI 58-0928E ସର୍ପ ବଂଶ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
189 min
10/30/2023
 
ORI 58-1005E
ORI 58-1005E ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହୂତ ବ୍ୟକ୍ତି
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
178 min
10/30/2023
 
ORI 59-0125
ORI 59-0125 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
103 min
10/30/2023
 
ORI 59-0301M
ORI 59-0301M ଫାଟକ ସଳଖ ଅଟେ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
9/10/2018
 
 
ORI 59-0329S
ORI 59-0329S ସଜିବ, ମୃତ, ସମାଧିସ୍ଥ, ଉତ୍‌ଥାପିତ, ଆଗାମୀ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
67 min
10/30/2023
 
ORI 59-0419A
ORI 59-0419A ମୋ ଜୀବନ କାହାଣୀ
ଲସ୍ ଏଞ୍ଜିଲିସ୍ ସିଏ
131 min
11/15/2023
ORI 59-0510E
ORI 59-0510E ଏ କିଏ?
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
1/29/2024
 
 
ORI 59-0628M
ORI 59-0628M ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
100 min
10/30/2023
 
ORI 59-0712
ORI 59-0712 ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପରିତ୍ରାଣ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
109 min
10/30/2023
 
ORI 59-0802
ORI 59-0802 ବିନା ଅର୍ଥ ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
77 min
4/16/2024
ORI 59-1108
ORI 59-1108 ଶତ୍ରୁର ନଗରଦ୍ବାରକୁ ଅଧିକାର କରିବା
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
2/12/2024
 
 
ORI 59-1216
ORI 59-1216 ପବିତ୍ରଆତ୍ମା କଅଣ ଅଟେ?
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
2/16/2023
 
 
ORI 59-1217
ORI 59-1217 ପବିତ୍ରଆତ୍ମା କଅଣ ପାଇଁ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା?
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
3/8/2023
 
 
ORI 59-1219
ORI 59-1219 ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
3/28/2023
 
 
ORI 59-1220E
ORI 59-1220E ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ପରିଚୟ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
135 min
10/30/2023
 
ORI 59-1227M
ORI 59-1227M ଏକ ଅସାଧାରଣ ଚିହ୍ନ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
145 min
10/30/2023
 
ORI 59-1231
ORI 59-1231 ଆଉ ସେହି ସମୟଠାରୁ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
76 min
10/30/2023
 
ORI 60-0221
ORI 60-0221 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଚନକୁ ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
186 min
10/30/2023
 
ORI 60-0402
ORI 60-0402 ଏହା କଅଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ?
ଟୁଲ୍‌ସା ଓକେ
70 min
11/15/2023
ORI 60-0515M
ORI 60-0515M ଅସ୍ୱୀକୃତ ରାଜା
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
163 min
10/30/2023
 
ORI 60-0515E
ORI 60-0515E ପୌଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ # I ଭାଗ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
175 min
10/30/2023
 
ORI 60-0518
ORI 60-0518 ପୌଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ # II ଭାଗ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
235 min
10/30/2023
 
ORI 60-0522M
ORI 60-0522M ପୌଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ # III ଭାଗ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
211 min
10/30/2023
 
ORI 60-0522E
ORI 60-0522E ପୌଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ # IV ଭାଗ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
237 min
10/30/2023
 
ORI 60-0911E
ORI 60-0911E ଜୀବିତ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଞ୍ଚୋଟି ନର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରିଚୟ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
178 min
10/30/2023
 
ORI 60-0925
ORI 60-0925 କାଲବରୀର ବୁକୁପରେ ସେହି ଦିନ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
145 min
10/30/2023
 
ORI 60-1002
ORI 60-1002 ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାତି
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
196 min
10/30/2023
 
ORI 61-0112
ORI 61-0112 ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
10/25/2023
 
 
ORI 61-0425B
ORI 61-0425B ପରମେଶ୍ଵରତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା
ଚିକାଗୋ ଆଇଏଲ୍
124 min
4/16/2024
ORI 61-0723M
ORI 61-0723M ଶୈଳରୁ ସର୍ବଦା-ଉପଲବ୍ଧ ଜଳ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
1/24/2024
 
 
ORI 61-0730M
ORI 61-0730M ଦାନିୟେଲଙ୍କୁ ଗାବ୍ରିଏଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
178 min
10/30/2023
 
ORI 61-0730E
ORI 61-0730E ଗାବ୍ରିଏଲଙ୍କର ଦାନିୟେଲ ସହିତ ଭେଟ କରିବାର ଛଅମୁଖୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
167 min
10/30/2023
 
ORI 61-0806
ORI 61-0806 ଦାନିୟେଲଙ୍କ ସତୁରୀ ସପ୍ତାହ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
222 min
10/30/2023
 
ORI 61-0903
ORI 61-0903 ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
153 min
10/30/2023
 
ORI 62-0204
ORI 62-0204 ପ୍ରଭୁଭୋଜ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
93 min
4/16/2024
ORI 62-0311
ORI 62-0311 କଦାଚ ଲଢ଼ାଯାଇଥିବା ଏକ ମହାନ ଯୁଦ୍ଧ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
246 min
10/30/2023
 
ORI 62-0513M
ORI 62-0513M ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ଥ ଭାବବାଦୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
227 min
10/30/2023
 
ORI 62-0527
ORI 62-0527 ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
5/30/2023
 
 
ORI 62-0531
ORI 62-0531 ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ
କ୍ଲାର୍କସଭିଲେ ଆଇଏନ
170 min
10/30/2023
 
ORI 62-1013
ORI 62-1013 ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
167 min
10/30/2023
 
ORI 62-1014M
ORI 62-1014M ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
270 min
10/30/2023
 
ORI 62-1104M
ORI 62-1104M ପରମେଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାସୁଚକ ନାମସକଳ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
202 min
10/30/2023
 
ORI 62-1111E
ORI 62-1111E ମୁଁ ସାଙ୍ଗଠାନିକ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତିର ବିରୋଧୀ କାହିଁକି ?
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
254 min
10/30/2023
 
ORI 62-1209
ORI 62-1209 ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
103 min
10/30/2023
 
ORI 62-1223
ORI 62-1223 ବାକ୍ୟ ସକାଶୁ ନିନ୍ଦା
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
11/8/2023
 
 
ORI 62-1230M
ORI 62-1230M ଧ୍ରୁବସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟତା
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
232 min
10/30/2023
 
ORI 62-1230E
ORI 62-1230E ମହାଶୟ , ଏହା କ'ଣ ଯୁଗାନ୍ତର ଦିନ ଅଟେ କି ?
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
264 min
10/30/2023
 
ORI 62-1231
ORI 62-1231 ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
93 min
10/30/2023
 
ORI 63-0114
ORI 63-0114 ଗୋଟିଏ ତୂରୀ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ବନି କରେ
ଫିନିକ୍ସ ଏଜେଡ୍
4/10/2024
 
 
ORI 63-0120M
ORI 63-0120M ଏହି ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ
ଫିନିକ୍ସ ଏଜେଡ୍
84 min
10/30/2023
ORI 63-0601
ORI 63-0601 ଆସି, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର
ଟ୍ୟୁସାନ୍ ଏଜେଡ୍
48 min
10/30/2023
ORI 63-0717
ORI 63-0717 ଜଣେ ବନ୍ଦୀ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
92 min
11/20/2023
ORI 63-0818
ORI 63-0818 ଏକୀକରଣର ସମୟ ଏବଂ ଚିହ୍ନ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
90 min
11/20/2023
ORI 63-1110M
ORI 63-1110M ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ାକ ଅଧିନାବନ୍ଦୀ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
244 min
10/30/2023
 
ORI 63-1124E
ORI 63-1124E ତିନୋଟି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
217 min
10/30/2023
 
ORI 63-1226
ORI 63-1226 ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରବନ୍ଧ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
4/18/2023
 
 
ORI 64-0205
ORI 64-0205 ପରମେଶ୍ଵର ଆପଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତା ସ୍ୱୟଂ ଅଟନ୍ତି
ବେକର୍ସଫିଲ୍‌ଡ ସିଏ
62 min
10/30/2023
ORI 64-0213
ORI 64-0213 ତତ୍ପରେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଓ ଡାକିଲେ
ଟୁଲାରେ ସିଏ
80 min
11/15/2023
ORI 64-0307
ORI 64-0307 ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ
ଡାଲାସ୍ ଟିଏକ୍ସ୍
137 min
10/30/2023
 
ORI 64-0308
ORI 64-0308 ଟୋକନ୍ ଅବା ସେହି ଚିହ୍ନ
ଡାଲାସ୍ ଟିଏକ୍ସ୍
10/11/2022
 
 
ORI 64-0320
ORI 64-0320 ପରମେଶ୍ଵର ଆପଣାକୁ ନିଜର ଗୁଣଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାନ୍ତି
ଡେନହାମ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଏଲ୍‌ଏ
93 min
4/15/2024
ORI 64-0321E
ORI 64-0321E ଚିହ୍ନଙ୍କର ରବ
ଡେନହାମ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଏଲ୍‌ଏ
195 min
10/30/2023
 
ORI 64-0322
ORI 64-0322 ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଶତ୍ରୁର ଫାଟକକୁ ଅଧିକାର କରିବା
ଡେନହାମ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଏଲ୍‌ଏ
75 min
10/30/2023
ORI 64-0411
ORI 64-0411 ଆତ୍ମିକ ବିସ୍ମୃତି
ବିର୍ମିଙ୍ଘାମ୍ ଏଏଲ୍
93 min
4/16/2024
ORI 64-0614M
ORI 64-0614M ପରମେଶ୍ୱର ଆଚ୍ଛାଦନ ମୁକ୍ତ ହେବା
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
274 min
10/30/2023
 
ORI 64-0629
ORI 64-0629 ପ୍ରକାଶିତ ଶକ୍ତିଶାଳି ପରମେଶ୍ୱର
ଫିଲାଡେଲ୍‌ଫିଆ ପିଏ
134 min
10/30/2023
 
ORI 64-0726E
ORI 64-0726E ଭଗ୍ନ ଜଳ ଧାର
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
138 min
10/30/2023
 
ORI 64-0823M
ORI 64-0823M ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର #1
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
8/16/2023
 
 
ORI 64-0823E
ORI 64-0823E ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର #2
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
7/26/2023
 
 
ORI 65-0118
ORI 65-0118 ନିବାର ବିଜ
ଫିନିକ୍ସ ଏଜେଡ୍
119 min
10/30/2023
 
ORI 65-0119
ORI 65-0119 ଅପାର କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର
ଫିନିକ୍ସ ଏଜେଡ୍
131 min
10/30/2023
 
ORI 65-0123
ORI 65-0123 ଭଗ୍ନ ଜଳକୁଣ୍ଡ ସକଳ
ଫିନିକ୍ସ ଏଜେଡ୍
154 min
10/30/2023
 
ORI 65-0219
ORI 65-0219 ଆଜି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେଲା
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
91 min
4/16/2024
ORI 65-0220
ORI 65-0220 ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଉପାସନାର ସ୍ଥାନ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
92 min
4/15/2024
ORI 65-0221M
ORI 65-0221M ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ର
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
158 min
4/15/2024
ORI 65-0424
ORI 65-0424 ଦଶ ଲକ୍ଷରେ ଏକ
ଲସ୍ ଏଞ୍ଜିଲିସ୍ ସିଏ
52 min
10/30/2023
ORI 65-0429E
ORI 65-0429E ଏକ କନ୍ୟାର ମନୋନୟନ
ଲସ୍ ଏଞ୍ଜିଲିସ୍ ସିଏ
9/12/2022
 
 
ORI 65-0718M
ORI 65-0718M ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନ ଥାଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରିବା
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
207 min
10/30/2023
 
ORI 65-0718E
ORI 65-0718E ସମୟପୋଯୋଗୀ ଆତ୍ମୀକ ଭୋଜନ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
151 min
10/30/2023
 
ORI 65-0725M
ORI 65-0725M ଶେଷ ସମୟର ଅଭିଷିକ୍ତଗଣ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
7/28/2021
 
 
ORI 65-0801M
ORI 65-0801M ଏହି ମନ୍ଦ ଯୁଗର ଈଶ୍ଵର
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
4/4/2023
 
 
ORI 65-0801E
ORI 65-0801E ଭାବବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
167 min
10/30/2023
 
ORI 65-0815
ORI 65-0815 ପୁଣି ଏହା ଜାଣେ ନାହିଁ
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
194 min
10/30/2023
 
ORI 65-0822M
ORI 65-0822M ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି
ଜେଫର୍ସନ୍‌ଭିଲେ ଆଇଏନ
216 min
10/30/2023
 
ORI 65-0911
ORI 65-0911 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରଣ ଶକ୍ତି
ଫିନିକ୍ସ ଏଜେଡ୍
1/16/2024
 
 
ORI 65-1125
ORI 65-1125 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କନ୍ୟାର ଅଦୃଶ୍ୟ ମିଳନ
ଶ୍ରେୱେପୋର୍ଟ୍ ଏଲ୍‌ଏ
253 min
3/18/2024
 
ORI 65-1128M
ORI 65-1128M ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଆରାଧନା ପୀଠ
ଶ୍ରେୱେପୋର୍ଟ୍ ଏଲ୍‌ଏ
194 min
10/30/2023
 
ORI 65-1205
ORI 65-1205 ସେହିସବୁ ଘଟଣା ଯାହା ଘଟିବାର ଅଛି
ରିଆଲ୍‌ଟୋ ସିଏ
197 min
10/30/2023
 
ORI TR-JCIG
ORI TR-JCIG ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି
11/15/2012
 
 
ORI TR-MESS
ORI TR-MESS ବାର୍ତ୍ତାବହ ଦୂତ
10/6/2011
 
 
Total M4A: 81 Total PDF: 54