Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  SSW  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 194
SSW 53-0608A
SSW 53-0608ABudimoni, Ezingeni Lenyama
Connersville IN
134 min
11/20/2017
SSW 53-0609A
SSW 53-0609ABudimoni, Ezingeni leTenkholo
Connersville IN
245 min
11/20/2017
SSW 54-1219E
SSW 54-1219ETento TaMoya LoyiNgcwele
Jeffersonville IN
0 min
10/3/2019
SSW 55-0117
SSW 55-0117Yefika Kanjani INgelosi KiMi, NeMyalo Wayo
Chicago IL
198 min
2/17/2016
SSW 55-0410S
SSW 55-0410SUMhlengi Wami Uyaphila
Jeffersonville IN
0 min
8/1/2019
SSW 55-0724
SSW 55-0724ImiMoya Lelutsanako
Jeffersonville IN
250 min
6/29/2017
SSW 56-0304
SSW 56-0304Kwenta INdlela
Jeffersonville IN
149 min
4/18/2019
SSW 56-0513
SSW 56-0513Sifundvo NgaMosi
Jeffersonville IN
259 min
5/15/2017
SSW 56-0610
SSW 56-0610Kuphelela
Jeffersonville IN
187 min
7/12/2018
SSW 56-0805
SSW 56-0805LiBandla NeSimo Salo
Jeffersonville IN
211 min
11/2/2017
SSW 56-1125M
SSW 56-1125MINgubo Yekwembulelwa
Jeffersonville IN
119 min
10/17/2019
SSW 56-1125E
SSW 56-1125EUMprofethi Lodliwa Mahloni
Jeffersonville IN
0 min
8/1/2019
SSW 57-0419
SSW 57-0419Kuphelela
Jeffersonville IN
149 min
6/29/2017
SSW 57-0420
SSW 57-0420KuNgcwaba
Jeffersonville IN
129 min
2/7/2019
SSW 57-0421S
SSW 57-0421SUMncobi Lomkhulu NaloneMandla
Jeffersonville IN
120 min
2/7/2019
SSW 57-0421E
SSW 57-0421ENeMehlo Abo Avuleka Base BayaMati
Jeffersonville IN
132 min
8/15/2019
SSW 57-0821
SSW 57-0821EmaHebheru, Sahluko SekuCala
Jeffersonville IN
184 min
8/15/2019
SSW 57-0825M
SSW 57-0825MEmaHebheru, Sahluko Sesibili #1
Jeffersonville IN
0 min
5/2/2019
SSW 57-0828
SSW 57-0828EmaHebheru, Sahluko Sesibili #3
Jeffersonville IN
90 min
8/15/2019
SSW 57-1222
SSW 57-1222KuKhanya LokuKhanya Kakhulu
Jeffersonville IN
162 min
4/18/2019
SSW 57-1229
SSW 57-1229Kukholwa
Jeffersonville IN
167 min
8/15/2019
SSW 58-0108
SSW 58-0108Umbhalo Wesandla Elubondzeni
Chicago IL
130 min
3/28/2019
SSW 58-0406S
SSW 58-0406SNgiyati UMhlengi Wami Uyaphila
Jeffersonville IN
150 min
4/18/2019
SSW 58-0720M
SSW 58-0720MNgekuKholwa, Moses
Jeffersonville IN
145 min
11/16/2017
SSW 58-0927
SSW 58-0927Kungani Singesilo LiHlelo Na?
Jeffersonville IN
397 min
11/16/2017
SSW 58-0928M
SSW 58-0928MUmbhabhatiso WaMoya LoyiNgcwele
Jeffersonville IN
276 min
8/16/2018
SSW 58-0928E
SSW 58-0928EINtalo YeNyoka
Jeffersonville IN
214 min
3/24/2016
SSW 58-1001
SSW 58-1001KuMKhuphula Aphume EMlandvweni
Jeffersonville IN
144 min
4/18/2019
SSW 58-1005M
SSW 58-1005MVanini Liphimbo Lakhe
Jeffersonville IN
202 min
7/12/2018
SSW 58-1012
SSW 58-1012LokuTumako, Kuhamba LokuyiMfihlo KweliBandla
Jeffersonville IN
154 min
5/16/2019
SSW 58-1228
SSW 58-1228Kungani Kube YiBhetlehema Lencane Na?
Jeffersonville IN
147 min
10/11/2017
SSW 59-0125
SSW 59-0125Ciniseka NgaNkulunkulu
Jeffersonville IN
128 min
2/2/2016
SSW 59-0301M
SSW 59-0301MLincane Lisango
Jeffersonville IN
230 min
10/11/2018
SSW 59-0301E
SSW 59-0301EWentani Lapha Na?
Jeffersonville IN
146 min
4/18/2019
SSW 59-0329S
SSW 59-0329SAphila, Afa, Angcwatjwa, Avuka, Abuya
Jeffersonville IN
111 min
4/18/2019
SSW 59-0329E
SSW 59-0329ESibonakaliso SaMesiya
Jeffersonville IN
96 min
3/28/2019
SSW 59-0419A
SSW 59-0419AUmlandvo Ngemphilo Yami
Los Angeles CA
241 min
11/2/2017
SSW 59-0510M
SSW 59-0510MLusuku LwaMake
Jeffersonville IN
116 min
4/11/2019
SSW 59-0510E
SSW 59-0510ENgubani Lona?
Jeffersonville IN
122 min
3/28/2019
SSW 59-0628M
SSW 59-0628MLiBandla LeliKhohliswe, Live
Jeffersonville IN
128 min
1/19/2017
SSW 59-0712
SSW 59-0712KuKhululwa Lokugcwele
Jeffersonville IN
148 min
10/25/2018
SSW 59-0802
SSW 59-0802Ngaphandle KweMali Noma Ngaphandle KweMbhadalo
Jeffersonville IN
148 min
8/16/2018
SSW 59-1216
SSW 59-1216UYini Moya LoNgcwele Na?
Jeffersonville IN
0 min
10/3/2019
SSW 59-1217
SSW 59-1217WaPhiwelwani Moya LoNgcwele Na?
Jeffersonville IN
0 min
8/15/2019
SSW 59-1219
SSW 59-1219Imibuto NeTimphendvulo NgaMoya LoNgcwele
Jeffersonville IN
0 min
8/22/2019
SSW 59-1231
SSW 59-1231Futsi Kusukela NgalesoSikhatsi
Jeffersonville IN
113 min
4/11/2019
SSW 60-0301
SSW 60-0301UyaKukhatsalela Wena
Phoenix AZ
154 min
1/10/2017
SSW 60-0308
SSW 60-0308Kwehlukaniswa KwaMoya
Phoenix AZ
140 min
4/18/2019
SSW 60-0402
SSW 60-0402Uyakukholwa Yini Loku Na?
Tulsa OK
147 min
11/8/2018
SSW 60-0417S
SSW 60-0417SNgiyati
Jeffersonville IN
0 min
8/22/2019
SSW 60-0515M
SSW 60-0515MINkhosi LeYaliwe
Jeffersonville IN
215 min
6/20/2019
SSW 60-0515E
SSW 60-0515EKubekwa Kwemntfwana #1
Jeffersonville IN
210 min
6/20/2019
SSW 60-0518
SSW 60-0518Kubekwa Kwemntfwana #2
Jeffersonville IN
252 min
6/20/2019
SSW 60-0522M
SSW 60-0522MKubekwa Kwemntfwana #3
Jeffersonville IN
241 min
10/24/2019
SSW 60-0522E
SSW 60-0522EKubekwa Kwemntfwana #4
Jeffersonville IN
272 min
10/24/2019
SSW 60-0925
SSW 60-0925LoloSuku EKhalvari
Jeffersonville IN
185 min
11/2/2017
SSW 61-0305
SSW 61-0305Ngesheya KweliKhethini LeSikhatsi
Jeffersonville IN
92 min
3/28/2019
SSW 61-0425B
SSW 61-0425BBuNkulunkulu Buyachazwa
Chicago IL
221 min
2/2/2016
SSW 61-0730M
SSW 61-0730MImiyalo yaGabriyeli KuDanyela
Jeffersonville IN
256 min
10/4/2018
SSW 61-0730E
SSW 61-0730EINhloso LekaSitfupha YekuVakasha KwaGabriyeli KuDanyela
Jeffersonville IN
245 min
10/4/2018
SSW 61-0806
SSW 61-0806Liviki Lemashumi LaSikhombisa LaDanyela
Jeffersonville IN
314 min
10/4/2018
SSW 61-0813
SSW 61-0813Kukholwa
Jeffersonville IN
65 min
10/25/2018
SSW 61-0827
SSW 61-0827UMlayeto WeMusa
Jeffersonville IN
303 min
11/16/2017
SSW 61-1112
SSW 61-1112Sibonakaliso SeliCiniso Lesingakanakwa
Jeffersonville IN
310 min
12/13/2018
SSW 61-1231M
SSW 61-1231MUfanele UTalwe Kabusha
Jeffersonville IN
365 min
11/16/2017
SSW 62-0123
SSW 62-0123Kushiya Konkhe
Tempe AZ
281 min
8/30/2017
SSW 62-0204
SSW 62-0204Sidlo senkhosi
Jeffersonville IN
185 min
9/27/2018
SSW 62-0311
SSW 62-0311Imphi LeNkhulukati Kuletake Taliwa
Jeffersonville IN
314 min
8/5/2016
SSW 62-0422
SSW 62-0422KuBuyiselwa KweSihlahla SeMlobokati
Jeffersonville IN
445 min
3/28/2019
SSW 62-0506
SSW 62-0506Kubanato Tonkhe Tintfo
Jeffersonville IN
209 min
4/11/2019
SSW 62-0513M
SSW 62-0513MINdlela YemProfethi WeliCiniso WaNkulunkulu
Jeffersonville IN
260 min
10/11/2017
SSW 62-0909E
SSW 62-0909EEBukhoneni Bakhe
Jeffersonville IN
184 min
8/15/2019
SSW 62-1007
SSW 62-1007SiKhiya EMnyango
Jeffersonville IN
170 min
4/11/2019
SSW 62-1014M
SSW 62-1014MUmumo WeMuntfu Lophelele
Jeffersonville IN
332 min
3/24/2016
SSW 62-1014E
SSW 62-1014EUMholi
Jeffersonville IN
193 min
11/25/2015
SSW 62-1104M
SSW 62-1104MEmaGama LayiNhlamba
Jeffersonville IN
271 min
10/25/2018
SSW 62-1111E
SSW 62-1111EKungani NgiMelana NeNkholo Lehleliwe
Jeffersonville IN
370 min
3/22/2018
SSW 62-1209
SSW 62-1209Kukhumbula INkhosi
Jeffersonville IN
153 min
1/31/2019
SSW 62-1223
SSW 62-1223Kwetfwala Lihlazo Ngenca Yekugcina Livi
Jeffersonville IN
0 min
10/31/2019
SSW 62-1231
SSW 62-1231KuNcintisana
Jeffersonville IN
123 min
1/31/2019
SSW 63-0116
SSW 63-0116Sitfunywa Sakusihlwa
Mesa AZ
0 min
10/31/2019
SSW 63-0120M
SSW 63-0120MLiPhimbo LaNkulunkulu LwaLolu Tinsuku Tekugcina
Phoenix AZ
147 min
11/25/2015
SSW 63-0121
SSW 63-0121Zakewu, SomaBhizinisi
Tucson AZ
157 min
9/6/2017
SSW 63-0601
SSW 63-0601Ute, UngiLandzele
Tucson AZ
102 min
8/9/2018
SSW 63-0628M
SSW 63-0628MO Nkhosi, Kanye Nje Futsi
Hot Springs AR
173 min
2/22/2018
SSW 63-0630M
SSW 63-0630MLuPhumo Lwesitsatfu
Jeffersonville IN
252 min
2/22/2018
SSW 63-0630E
SSW 63-0630ENgabe Imphilo Yakho Ilifanele Yini LiVangeli Na?
Jeffersonville IN
369 min
3/22/2018
SSW 63-0714E
SSW 63-0714ETitfobe
Jeffersonville IN
89 min
11/16/2017
SSW 63-0717
SSW 63-0717SiBoshwa
Jeffersonville IN
0 min
8/5/2016
SSW 63-0803B
SSW 63-0803BKuhlanyela Timali
Chicago IL
237 min
8/15/2019
SSW 63-0804A
SSW 63-0804AKube Kanye
Chicago IL
109 min
3/28/2019
SSW 63-0804E
SSW 63-0804EKubitela Jesu ENkhundleni
Chicago IL
167 min
5/16/2019
SSW 63-0818
SSW 63-0818Sikhatsi SekuHlangana NeSibonakaliso
Jeffersonville IN
191 min
11/8/2018
SSW 63-0825M
SSW 63-0825MNgingancoba Kanjani Na?
Jeffersonville IN
0 min
8/15/2019
SSW 63-0901M
SSW 63-0901MLuphawu
Jeffersonville IN
281 min
8/5/2016
SSW 63-0901E
SSW 63-0901ETinshisekelo
Jeffersonville IN
234 min
12/14/2016
SSW 63-1028
SSW 63-1028Lucolo
Tucson AZ
177 min
3/28/2019
SSW 63-1110E
SSW 63-1110ELoyo Lokini
Jeffersonville IN
258 min
12/13/2018
SSW 63-1124M
SSW 63-1124MNgimentenjani LoJesu Lotsiwa NguKhristu Na?
Jeffersonville IN
0 min
11/14/2019
SSW 63-1124E
SSW 63-1124ETinhlobo LetiNtsatfu Temakholwa
Jeffersonville IN
273 min
3/22/2018
SSW 63-1129
SSW 63-1129LuPhawu Lolukhulu
Shreveport LA
0 min
10/3/2019
SSW 63-1130B
SSW 63-1130BUmtselela
Shreveport LA
199 min
1/31/2019
SSW 63-1201E
SSW 63-1201EKanye Nje Futsi, Nkhosi
Shreveport LA
0 min
10/31/2019
SSW 63-1226
SSW 63-1226Inchubo YeliBandla
Jeffersonville IN
237 min
7/12/2018
SSW 63-1229M
SSW 63-1229MUkhona UMuntfu Lapha LongaVeta KuKhanya
Jeffersonville IN
291 min
3/28/2019
SSW 63-1229E
SSW 63-1229EBuka Laphaya KuJesu
Jeffersonville IN
312 min
5/16/2019
SSW 64-0112
SSW 64-0112Shalom
Sierra Vista AZ
277 min
3/28/2019
SSW 64-0121
SSW 64-0121Livi LaNkulunkulu Libita KweHlukana Ngalokugcwele NekuNgakholwa
Phoenix AZ
0 min
8/15/2019
SSW 64-0125
SSW 64-0125Khanyisa
Phoenix AZ
126 min
3/21/2019
SSW 64-0126
SSW 64-0126Sitawentanjani NgaloJesu Lobitwa NgaKhristu Na?
Phoenix AZ
0 min
9/13/2018
SSW 64-0205
SSW 64-0205Nkulunkulu NguMhumushi WaKhe Yena
Bakersfield CA
114 min
11/25/2015
SSW 64-0213
SSW 64-0213Wase Uyefika Jesu Uyabita
Tulare CA
136 min
11/8/2018
SSW 64-0305
SSW 64-0305Kuphikelela
Dallas TX
217 min
5/11/2017
SSW 64-0307
SSW 64-0307Bufakazi Elwandle
Dallas TX
195 min
10/25/2018
SSW 64-0308
SSW 64-0308LuPhawu
Dallas TX
0 min
10/31/2019
SSW 64-0312
SSW 64-0312Atsi Kube Emehlo Abo Avuleke, Base Bayamati
Beaumont TX
200 min
11/16/2017
SSW 64-0313
SSW 64-0313LiPhimbo LesiBonakaliso
Beaumont TX
188 min
11/16/2017
SSW 64-0320
SSW 64-0320Nkulunkulu Atikhomba Yena Lucobo Ngetimphawu Takhe
Denham Springs LA
192 min
11/8/2018
SSW 64-0321B
SSW 64-0321BBekatoweNdlula NgakuleNdlela
Baton Rouge LA
125 min
4/11/2019
SSW 64-0321E
SSW 64-0321ELiPhimbo LeSibonakaliso
Denham Springs LA
229 min
3/24/2016
SSW 64-0322
SSW 64-0322Kuncoba Lisango Lesitsa Ngemuva Kwekuvivinywa
Denham Springs LA
137 min
11/25/2015
SSW 64-0410
SSW 64-0410Tibonakaliso TemBhalo TeSikhatsi
Birmingham AL
189 min
6/20/2019
SSW 64-0411
SSW 64-0411Sifo Sekukhohlwa Sakamoya
Birmingham AL
185 min
11/16/2017
SSW 64-0415
SSW 64-0415Khristu Ukhonjwa Ngalokufanako Kuto Tonkhe Titukulwane
Tampa FL
0 min
8/1/2019
SSW 64-0417
SSW 64-0417Wase Uyefika Jesu Wabita
Tampa FL
211 min
5/16/2019
SSW 64-0418E
SSW 64-0418EJesu Utigcina Tonkhe Tikhatsi Takhe Tekuhlangana Latibekile
Tampa FL
243 min
11/14/2019
SSW 64-0531
SSW 64-0531Umuntfu Loyincaba
Prescott AZ
103 min
4/11/2019
SSW 64-0614M
SSW 64-0614MKweMbulwa KwaNkulunkulu
Jeffersonville IN
387 min
3/15/2018
SSW 64-0614E
SSW 64-0614EUmuntfu Loyincaba
Jeffersonville IN
188 min
3/15/2018
SSW 64-0618
SSW 64-0618Bukhona BaNkulunkulu Lobungabonwa
Topeka KS
0 min
8/22/2019
SSW 64-0620B
SSW 64-0620BNguBani Jesu?
Topeka KS
158 min
11/16/2017
SSW 64-0620E
SSW 64-0620ENkulunkulu UneliWundlu Leliniketiwe
Topeka KS
143 min
11/2/2017
SSW 64-0629
SSW 64-0629Nkulunkulu LoneMandla Wembulwe EmbiKwetfu
Philadelphia PA
179 min
2/2/2016
SSW 64-0705
SSW 64-0705UMsebenti Webuciko Lobusetulu
Jeffersonville IN
251 min
7/12/2018
SSW 64-0719M
SSW 64-0719MUMkhosi WemaCilongo
Jeffersonville IN
275 min
8/9/2018
SSW 64-0719E
SSW 64-0719EKwendlulela Ngale Kwekhempu
Jeffersonville IN
165 min
6/13/2019
SSW 64-0726M
SSW 64-0726MKucondza LuSuku Lwakho NeMlayeto Walo
Jeffersonville IN
247 min
3/1/2018
SSW 64-0726E
SSW 64-0726EImitfombo Levutako
Jeffersonville IN
174 min
8/5/2016
SSW 64-0802
SSW 64-0802Likhaya Lesikhatsi Lesitako LeMyeni WaseZulwini NeMlobokati WaseMhlabeni
Jeffersonville IN
414 min
10/24/2019
SSW 64-0816
SSW 64-0816Kuvivinya Livi laKhe
Jeffersonville IN
394 min
8/31/2017
SSW 64-1205
SSW 64-1205Umsebenti Webuciko Lobusetulu Lokhonjiwe WaNkulunkulu
Yuma AZ
0 min
10/3/2019
SSW 64-1212
SSW 64-1212Sikhatsi Sekuvuna
Phoenix AZ
0 min
11/14/2019
SSW 64-1221
SSW 64-1221Kwayangani Kutsi Kube NguMelusi
Tucson AZ
294 min
8/31/2017
SSW 64-1227
SSW 64-1227Nitsi Ngubani Lona Na?
Phoenix AZ
267 min
5/16/2019
SSW 65-0117
SSW 65-0117Imphicabadzala
Phoenix AZ
205 min
11/14/2019
SSW 65-0118
SSW 65-0118IMbewu YekweHluka
Phoenix AZ
156 min
11/25/2015
SSW 65-0119
SSW 65-0119Nkulunkulu LoCebile NgeSihawu
Phoenix AZ
199 min
10/25/2018
SSW 65-0120
SSW 65-0120Unganciki Kukwakho Kucondza
Phoenix AZ
244 min
1/31/2019
SSW 65-0123
SSW 65-0123Imitfombo Levutako
Phoenix AZ
177 min
11/25/2015
SSW 65-0124
SSW 65-0124Tinhlungu Tekubeleka
Phoenix AZ
236 min
5/16/2019
SSW 65-0125
SSW 65-0125Namuhla Lombhalo Ugcwalisekile
Phoenix AZ
59 min
1/24/2019
SSW 65-0206
SSW 65-0206Iminyango Emnyango
Flagstaff AZ
225 min
12/13/2018
SSW 65-0217
SSW 65-0217UMuntfu Abaleka Esuka EBukhoneni BeNkhosi
Jeffersonville IN
177 min
5/17/2017
SSW 65-0218
SSW 65-0218Imbewu Ayisiyo IndlaLifa Kanye NeLikhoba
Jeffersonville IN
182 min
6/1/2017
SSW 65-0219
SSW 65-0219Namuhla Lombhalo Ugcwalisekile
Jeffersonville IN
197 min
1/10/2017
SSW 65-0220
SSW 65-0220Indzawo LeKhetfwe NguNkulunkulu YekuKhontela
Jeffersonville IN
184 min
1/10/2017
SSW 65-0221M
SSW 65-0221MUMshado NeDivosi
Jeffersonville IN
261 min
3/17/2016
SSW 65-0221E
SSW 65-0221ENgubani LoMelkhisedeki Na?
Jeffersonville IN
236 min
1/9/2017
SSW 65-0410
SSW 65-0410LuPhawu LweliPhasika
Phoenix AZ
304 min
11/14/2019