Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  NEP  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 28
NEP 56-0805
NEP 56-0805मण्डली र यसको अवस्था
Jeffersonville IN
0 min
10/6/2011
NEP 58-0720M
NEP 58-0720Mविश्वासद्वारा, मोसा
Jeffersonville IN
140 min
8/6/2018
NEP 58-0927
NEP 58-0927हामीहरु एउटा संगठित मण्डली किन होइनौ?
Jeffersonville IN
0 min
10/6/2011
NEP 59-0301M
NEP 59-0301Mकठिन ढोका
Jeffersonville IN
223 min
6/6/2019
NEP 59-0419A
NEP 59-0419Aमेरो जीवन कथा
Los Angeles CA
274 min
6/6/2019
NEP 60-0515E
NEP 60-0515Eअभिग्रहण #1
Jeffersonville IN
0 min
3/5/2020
NEP 60-0518
NEP 60-0518अभिग्रहण #2
Jeffersonville IN
0 min
2/26/2020
NEP 60-0522M
NEP 60-0522Mअभिग्रहण #3
Jeffersonville IN
0 min
3/5/2020
NEP 60-0522E
NEP 60-0522Eअभिग्रहण #4
Jeffersonville IN
0 min
3/5/2020
NEP 60-0911E
NEP 60-0911Eजीवित परमेश्वरको सत्य मण्डलीको पाँच निश्चित पहिचानहरू
Jeffersonville IN
0 min
2/2/2021
NEP 60-0925
NEP 60-0925त्यस दिन कलवरीमा
Jeffersonville IN
203 min
8/6/2018
NEP 62-0513E
NEP 62-0513Eदबाब मुक्त हुनु
Jeffersonville IN
147 min
4/1/2015
 
NEP 63-0717
NEP 63-0717एक कैदि
Jeffersonville IN
183 min
8/6/2018
NEP 64-0121
NEP 64-0121परमेश्वरको वचनले अविश्वासबाट पूर्ण अलग हुनको निम्ति बोलाउदछ
Phoenix AZ
249 min
4/15/2015
NEP 64-0321E
NEP 64-0321Eचिन्हको आवाज
Denham Springs LA
242 min
1/11/2018
NEP 64-0322
NEP 64-0322परीक्षा पछि शत्रुको शहर कब्जा गर्नु
Denham Springs LA
141 min
1/11/2018
NEP 64-0629
NEP 64-0629सामर्थी परमेश्वर हाम्रो सम्मुख बेपर्दा हुनुभयो
Philadelphia PA
185 min
4/14/2016
 
NEP 64-0726M
NEP 64-0726Mतपाईको दिन र यसको संदेशको पहिचान गर्दै
Jeffersonville IN
0 min
6/12/2014
NEP 64-0726E
NEP 64-0726Eफुटेका कुण्डहरु
Jeffersonville IN
191 min
1/11/2018
NEP 65-0118
NEP 65-0118विरोधको बिऊ
Phoenix AZ
164 min
4/20/2016
 
NEP 65-0123
NEP 65-0123फुटेका कुण्डहरु
Phoenix AZ
174 min
4/20/2016
 
NEP 65-0124
NEP 65-0124प्रसव वेदना
Phoenix AZ
256 min
4/1/2015
 
NEP 65-0220
NEP 65-0220परमेश्वरले चुन्नुभएको उपासनाको स्थान
Jeffersonville IN
0 min
7/11/2013
NEP 65-0718E
NEP 65-0718Eसहि ऋतुमा आत्मिक भोजन
Jeffersonville IN
188 min
6/6/2019
NEP 65-0725M
NEP 65-0725Mअन्तिम समयका अभिषिक्तहरु
Jeffersonville IN
366 min
4/1/2015
 
NEP 65-0822M
NEP 65-0822Mख्रीष्ट आफ्नै वचनमा प्रकट हुनुभयो
Jeffersonville IN
0 min
10/6/2011
NEP 65-0829
NEP 65-0829शैतानको अदन
Jeffersonville IN
171 min
4/1/2015
 
NEP 65-1127E
NEP 65-1127Eमैले सुनेको थिए तर म अहिले देख्दछु
Shreveport LA
302 min
4/1/2015
Total M4A: 18 Total PDF: 21