Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  NEP  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 46
NEP 55-0117
NEP 55-0117 ममा कसरी स्वर्गदूत, र उहाँको आज्ञा आयो
सिकागो आईएल
10/4/2022
 
 
NEP 56-0805
NEP 56-0805 मण्डली र यसको अवस्था
जेफेर्सनविल आईएन
10/6/2011
 
 
NEP 58-0720M
NEP 58-0720M विश्वासद्वारा, मोसा
जेफेर्सनविल आईएन
140 min
8/6/2018
NEP 58-0927
NEP 58-0927 हामीहरु एउटा संगठित मण्डली किन होइनौ?
जेफेर्सनविल आईएन
10/6/2011
 
 
NEP 58-0928E
NEP 58-0928E सर्पको बीउ
जेफेर्सनविल आईएन
11/29/2022
 
 
NEP 59-0125
NEP 59-0125 परमेश्वरमा निश्चित हुनुहोस्
जेफेर्सनविल आईएन
12/8/2021
 
 
NEP 59-0301M
NEP 59-0301M कठिन ढोका
जेफेर्सनविल आईएन
223 min
6/6/2019
NEP 59-0419A
NEP 59-0419A मेरो जीवन कथा
लस एन्जलस सीए
274 min
6/6/2019
NEP 59-0628M
NEP 59-0628M संसारद्वारा, धोखामा पारिएको एउटा मण्डली
जेफेर्सनविल आईएन
9/7/2022
 
 
NEP 60-0402
NEP 60-0402 के तिमी यो विश्वास गर्छौ?
टुल्सा ओके
8/31/2023
 
 
NEP 60-0515M
NEP 60-0515M बहिष्कृत राजा
जेफेर्सनविल आईएन
1/30/2023
 
 
NEP 60-0515E
NEP 60-0515E अभिग्रहण #1
जेफेर्सनविल आईएन
3/5/2020
 
 
NEP 60-0518
NEP 60-0518 अभिग्रहण #2
जेफेर्सनविल आईएन
2/26/2020
 
 
NEP 60-0522M
NEP 60-0522M अभिग्रहण #3
जेफेर्सनविल आईएन
3/5/2020
 
 
NEP 60-0522E
NEP 60-0522E अभिग्रहण #4
जेफेर्सनविल आईएन
3/5/2020
 
 
NEP 60-0911E
NEP 60-0911E जीवित परमेश्वरको सत्य मण्डलीको पाँच निश्चित पहिचानहरू
जेफेर्सनविल आईएन
2/2/2021
 
 
NEP 60-0925
NEP 60-0925 त्यस दिन कलवरीमा
जेफेर्सनविल आईएन
203 min
8/6/2018
NEP 61-0425B
NEP 61-0425B पर्मेश्वरत्वको व्याख्या
सिकागो आईएल
4/20/2023
 
 
NEP 61-0827
NEP 61-0827 अनुग्रहको संदेश
जेफेर्सनविल आईएन
12/28/2021
 
 
NEP 62-0311
NEP 62-0311 आजसम्म लडिएको सबैभन्दा विशाल युद्ध
जेफेर्सनविल आईएन
7/13/2023
 
 
NEP 62-0513E
NEP 62-0513E दबाब मुक्त हुनु
जेफेर्सनविल आईएन
147 min
4/1/2015
 
NEP 62-1014M
NEP 62-1014M एक सिद्ध मानिसको कद
जेफेर्सनविल आईएन
1/19/2023
 
 
NEP 62-1014E
NEP 62-1014E एक मार्गदर्शक
जेफेर्सनविल आईएन
8/8/2023
 
 
NEP 63-0120M
NEP 63-0120M यस अन्तिम दिनहरुमा परमेश्वरको आवाज
फीनिक्स एजेट
8/31/2023
 
 
NEP 63-0601
NEP 63-0601 आऊ, मलाई पछ्याऊ
ट्युक्सन एजेट
8/31/2023
 
 
NEP 63-0717
NEP 63-0717 एक कैदि
जेफेर्सनविल आईएन
183 min
8/6/2018
NEP 63-0818
NEP 63-0818 एकताको समय र चिन्ह
जेफेर्सनविल आईएन
3/22/2023
 
 
NEP 64-0121
NEP 64-0121 परमेश्वरको वचनले अविश्वासबाट पूर्ण अलग हुनको निम्ति बोलाउदछ
फीनिक्स एजेट
249 min
4/15/2015
NEP 64-0213
NEP 64-0213 त्यसपछि येशू आउनुभयो र बोलाउनुभयो
टुलेर् सीए
8/31/2023
 
 
NEP 64-0307
NEP 64-0307 समुन्द्रमा एक गवाहि
डल्लास टिएक्स
8/31/2023
 
 
NEP 64-0320
NEP 64-0320 परमेश्वर आफ्नो गुणहरुद्वारा आफैलाई परिचित गराउदै हुनुहुन्छ
डेन्हाम स्प्रिङस् एलए
1/16/2023
 
 
NEP 64-0321E
NEP 64-0321E चिन्हको आवाज
डेन्हाम स्प्रिङस् एलए
242 min
1/11/2018
NEP 64-0322
NEP 64-0322 परीक्षा पछि शत्रुको शहर कब्जा गर्नु
डेन्हाम स्प्रिङस् एलए
141 min
1/11/2018
NEP 64-0629
NEP 64-0629 सामर्थी परमेश्वर हाम्रो सम्मुख बेपर्दा हुनुभयो
फिलाडेल्फिया पीए
185 min
4/14/2016
 
NEP 64-0726M
NEP 64-0726M तपाईको दिन र यसको संदेशको पहिचान गर्दै
जेफेर्सनविल आईएन
6/12/2014
 
 
NEP 64-0726E
NEP 64-0726E फुटेका कुण्डहरु
जेफेर्सनविल आईएन
191 min
1/11/2018
NEP 65-0118
NEP 65-0118 विरोधको बिऊ
फीनिक्स एजेट
164 min
4/20/2016
 
NEP 65-0123
NEP 65-0123 फुटेका कुण्डहरु
फीनिक्स एजेट
174 min
4/20/2016
 
NEP 65-0124
NEP 65-0124 प्रसव वेदना
फीनिक्स एजेट
296 min
4/1/2015
 
NEP 65-0220
NEP 65-0220 परमेश्वरले चुन्नुभएको उपासनाको स्थान
जेफेर्सनविल आईएन
7/11/2013
 
 
NEP 65-0429E
NEP 65-0429E एक दुलहीको चुनाव
लस एन्जलस सीए
11/8/2022
 
 
NEP 65-0718E
NEP 65-0718E सहि ऋतुमा आत्मिक भोजन
जेफेर्सनविल आईएन
188 min
6/6/2019
NEP 65-0725M
NEP 65-0725M अन्तिम समयका अभिषिक्तहरु
जेफेर्सनविल आईएन
366 min
4/1/2015
 
NEP 65-0822M
NEP 65-0822M ख्रीष्ट आफ्नै वचनमा प्रकट हुनुभयो
जेफेर्सनविल आईएन
10/6/2011
 
 
NEP 65-0829
NEP 65-0829 शैतानको अदन
जेफेर्सनविल आईएन
171 min
4/1/2015
 
NEP 65-1127E
NEP 65-1127E मैले सुनेको थिए तर म अहिले देख्दछु
स्रेभपोर्ट एलए
302 min
4/1/2015
Total M4A: 18 Total PDF: 39