Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  TAG  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 240
TAG 49-1225
TAG 49-1225Ang Pagka-Diyos Ni Jesus Cristo
Jeffersonville IN
0 min
3/30/2021
TAG 50-0100
TAG 50-0100Mga Karamdaman At Kadalamhatian
Louisville KY
0 min
4/27/2021
TAG 52-0900
TAG 52-0900Daan Ng Diyos Na Ginawa Para Sa Atin
Jeffersonville IN
161 min
8/12/2021
TAG 53-0403
TAG 53-0403Ang Kalupitan Ng Kasalanan, At Ang Multa Na Dapat Bayaran Para Iwaglit Ang Kasalanan Mula Sa Ating Mga Buhay
Jeffersonville IN
184 min
11/25/2020
TAG 53-0405S
TAG 53-0405SHumayo Kayo, Sabihin Sa Aking Mga Alagad
Jeffersonville IN
212 min
6/21/2018
TAG 53-0608A
TAG 53-0608ADemonolohiya, Pisikal Na Kalalagayan
Connersville IN
0 min
12/2/2010
TAG 53-0609A
TAG 53-0609ADemonolohiya, Relihiyosong Kalalagayan
Connersville IN
0 min
12/2/2010
TAG 54-0329
TAG 54-0329Katubusan Sa Pamamagitan Ng Kapangyarihan
Louisville KY
183 min
1/25/2018
TAG 54-0330
TAG 54-0330Katubusan Sa Kalubusan, Sa Galak
Louisville KY
174 min
2/14/2019
TAG 54-1003E
TAG 54-1003ETaon Ng Jubileo
Jeffersonville IN
196 min
8/12/2021
TAG 54-1006
TAG 54-1006Batas O Biyaya
Jeffersonville IN
181 min
2/28/2019
TAG 54-1219E
TAG 54-1219EMga Gawa Ng Espiritu Santo
Jeffersonville IN
162 min
11/7/2019
TAG 54-1231
TAG 54-1231Buhay Na Walang Hanggan At Kung Papaano Ito Matatanggap
Jeffersonville IN
172 min
2/28/2019
TAG 55-0109E
TAG 55-0109EPasimula At Katapusan Ng Dispensasyong Gentil
Jeffersonville IN
0 min
4/27/2021
TAG 55-0117
TAG 55-0117Paano Dumating Ang Anghel Sa Akin, At Ang Kanyang Komisyon
Chicago IL
202 min
5/5/2014
TAG 55-0410S
TAG 55-0410SAng Aking Manunubos Ay Nabubuhay
Jeffersonville IN
144 min
2/28/2019
TAG 55-0410M
TAG 55-0410MPatunay Ng Kanyang Pagkabuhay Na Mag-uli
Jeffersonville IN
261 min
12/3/2020
TAG 55-0724
TAG 55-0724Mga Espiritung Mapanghikayat
Jeffersonville IN
0 min
12/2/2010
TAG 56-0108
TAG 56-0108Ang Diyos Ay May Isang Daan Na Inihanda
Jeffersonville IN
306 min
11/21/2019
TAG 56-0200
TAG 56-0200Pakikipaglaban Para Sa Pananampalataya
Georgetown IN
185 min
1/17/2019
TAG 56-0304
TAG 56-0304Gumagawa Ng Daan
Jeffersonville IN
150 min
2/14/2019
TAG 56-0408A
TAG 56-0408AAno Ang Isang Pangitain?
Chicago IL
0 min
5/13/2021
TAG 56-0513
TAG 56-0513Pagtuturo Patungkol Kay Moises
Jeffersonville IN
264 min
2/14/2019
TAG 56-0527
TAG 56-0527Sa Kadesh-Barnea
Jeffersonville IN
0 min
5/25/2021
TAG 56-0610
TAG 56-0610Kasakdalan
Jeffersonville IN
209 min
10/11/2018
TAG 56-0715
TAG 56-0715Ang Tatak Ng Halimaw
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 56-0805
TAG 56-0805Ang Iglesya At Ang Kalagayan Nito
Jeffersonville IN
250 min
8/21/2014
TAG 56-0826
TAG 56-0826Banal Na Pag-ibig
Jeffersonville IN
145 min
3/19/2015
TAG 56-0923
TAG 56-0923Espirituwal Na Pagkukupkop
Jeffersonville IN
205 min
11/25/2020
TAG 56-1002A
TAG 56-1002AAma, Dumating Na Ang Oras
Chicago IL
0 min
5/27/2021
TAG 56-1125M
TAG 56-1125MIsang Ipinasang Segunda-Manong Balabal
Jeffersonville IN
131 min
6/24/2015
TAG 57-0120M
TAG 57-0120MAng Panggagaya Sa Cristianismo
Jeffersonville IN
234 min
2/28/2019
TAG 57-0120E
TAG 57-0120ETinutupad Ng Diyos Ang Kanyang Salita
Jeffersonville IN
231 min
6/9/2015
TAG 57-0407E
TAG 57-0407ESaka Dumating Si Jesus
Jeffersonville IN
158 min
6/9/2015
TAG 57-0414
TAG 57-0414Mga Taga-Corinto, Aklat Ng Pagtutuwid
Jeffersonville IN
0 min
7/6/2021
TAG 57-0417
TAG 57-0417Ang Ikalawang Pagparito Ng Panginoon
Jeffersonville IN
147 min
11/25/2020
TAG 57-0418
TAG 57-0418Ang Komunyon
Jeffersonville IN
116 min
8/12/2021
TAG 57-0419
TAG 57-0419Ang Kasakdalan
Jeffersonville IN
148 min
8/12/2021
TAG 57-0420
TAG 57-0420Ang Paglilibing
Jeffersonville IN
131 min
8/12/2021
TAG 57-0421S
TAG 57-0421SAng Dakila’t Makapangyarihang Mananagumpay
Jeffersonville IN
125 min
11/19/2020
TAG 57-0421E
TAG 57-0421EAt Nangabuksan Ang Kanilang Mga Mata At Siya’y Nakilala Nila
Jeffersonville IN
0 min
7/2/2020
TAG 57-0602
TAG 57-0602Buhay
Jeffersonville IN
177 min
6/24/2015
TAG 57-0623
TAG 57-0623Manampalataya Mula Sa Puso
Jeffersonville IN
176 min
4/26/2017
TAG 57-0818
TAG 57-0818Subok Na Ng Panahong Mga Bantayog Ng Diyos
Jeffersonville IN
146 min
6/9/2015
TAG 57-0821
TAG 57-0821Mga Hebreo, Unang Kabanata
Jeffersonville IN
193 min
8/16/2016
TAG 57-0825M
TAG 57-0825MMga Hebreo, Ikalawang Kabanata #1
Jeffersonville IN
101 min
8/16/2016
TAG 57-0825E
TAG 57-0825EMga Hebreo, Ikalawang Kabanata #2
Jeffersonville IN
125 min
8/16/2016
TAG 57-0828
TAG 57-0828Mga Hebreo, Ikalawang Kabanata #3
Jeffersonville IN
93 min
8/16/2016
TAG 57-0901M
TAG 57-0901MMga Hebreo, Ikatlong Kabanata
Jeffersonville IN
201 min
8/16/2016
TAG 57-0901E
TAG 57-0901EMga Hebreo, Ikaapat Na Kabanata
Jeffersonville IN
252 min
8/16/2016
TAG 57-0908M
TAG 57-0908MMga Hebreo, Ikalima At Ikaanim Na Kabanata #1
Jeffersonville IN
224 min
8/16/2016
TAG 57-0908E
TAG 57-0908EMga Hebreo, Ikaanim Na Kabanata #2
Jeffersonville IN
262 min
8/16/2016
TAG 57-0915M
TAG 57-0915MMga Hebreo, Ikaanim Na Kabanata #3
Jeffersonville IN
215 min
8/16/2016
TAG 57-0915E
TAG 57-0915EMga Hebreo, Ikapitong Kabanata #1
Jeffersonville IN
261 min
8/16/2016
TAG 57-0922E
TAG 57-0922EMga Hebreo, Ikapitong Kabanata #2
Jeffersonville IN
204 min
8/16/2016
TAG 57-0925
TAG 57-0925Mga Tanong At Mga Sagot Mga Hebreo #1
Jeffersonville IN
0 min
8/16/2021
TAG 57-1002
TAG 57-1002Mga Tanong At Mga Sagot Mga Hebreo #2
Jeffersonville IN
0 min
8/30/2021
TAG 57-1006
TAG 57-1006Mga Tanong At Mga Sagot Mga Hebreo #3
Jeffersonville IN
0 min
8/31/2021
TAG 58-0406E
TAG 58-0406EAng Katibayan Ng Pagkabuhay Na Mag-uli
Jeffersonville IN
0 min
9/29/2020
TAG 58-0720M
TAG 58-0720MSa Pananampalataya, Si Moises
Jeffersonville IN
0 min
7/7/2021
TAG 58-0720E
TAG 58-0720EAng Paglalagay Ng Mga Diyakono
Jeffersonville IN
0 min
7/2/2020
TAG 58-0927
TAG 58-0927Bakit Hindi Tayo Isang Denominasyon?
Jeffersonville IN
0 min
6/11/2020
TAG 58-0928M
TAG 58-0928MAng Bautismo Ng Espiritu Santo
Jeffersonville IN
0 min
9/29/2020
TAG 58-0928E
TAG 58-0928EAng Binhi Ng Serpiyente
Jeffersonville IN
242 min
5/5/2014
TAG 58-1003
TAG 58-1003Tumitingin Sa Di Nakikita
Jeffersonville IN
0 min
6/4/2020
TAG 58-1007
TAG 58-1007Pagsasaayos Ng Iglesya
Jeffersonville IN
0 min
10/28/2020
TAG 58-1012
TAG 58-1012Ang Biglaang, Lihim Na Pag-alis Ng Iglesya
Jeffersonville IN
165 min
10/31/2019
TAG 59-0125
TAG 59-0125Maging Tiyak Ka Sa Diyos
Jeffersonville IN
146 min
2/20/2015
TAG 59-0301M
TAG 59-0301MMakipot Ang Pintuan
Jeffersonville IN
0 min
8/21/2014
TAG 59-0329E
TAG 59-0329EAng Tanda Ng Mesiyas
Jeffersonville IN
113 min
10/31/2019
TAG 59-0419A
TAG 59-0419AAng Kasaysayan Ng Buhay Ko
Los Angeles CA
271 min
5/5/2014
TAG 59-0510M
TAG 59-0510MAraw Ng Mga Nanay
Jeffersonville IN
120 min
2/28/2019
TAG 59-0510E
TAG 59-0510ESino Kaya Ito?
Jeffersonville IN
0 min
9/29/2021
TAG 59-0628M
TAG 59-0628MIsang Iglesyang Nadaya Ng Sanlibutan
Jeffersonville IN
0 min
8/21/2014
TAG 59-0712
TAG 59-0712Isang Ganap Na Pagpapalaya
Jeffersonville IN
0 min
10/12/2021
TAG 59-0802
TAG 59-0802Nang Walang Salapi O Walang Bayad
Jeffersonville IN
152 min
6/20/2018
TAG 59-1108
TAG 59-1108Pagkamit Sa Mga Pintuang-Bayan Ng Kaaway
Jeffersonville IN
0 min
10/21/2021
TAG 59-1216
TAG 59-1216Ano Ang Banal Na Espiritu?
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 59-1217
TAG 59-1217Para Ano Kaya At Ipinagkaloob Ang Banal Na Espiritu?
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2017
TAG 59-1219
TAG 59-1219Mga Tanong at Mga Sagot Ukol Sa Espiritu Santo
Jeffersonville IN
0 min
10/28/2020
TAG 59-1227M
TAG 59-1227MIsang Super Na Tanda
Jeffersonville IN
234 min
11/7/2019
TAG 59-1227E
TAG 59-1227EIsang Super Na Pandama
Jeffersonville IN
0 min
12/1/2020
TAG 60-0229
TAG 60-0229Ang Paparating Na Bagyo
Phoenix AZ
170 min
2/28/2019
TAG 60-0301
TAG 60-0301Siya’y Nagmamalasakit Sa Inyo
Phoenix AZ
0 min
12/1/2020
TAG 60-0308
TAG 60-0308Pagkilala Sa Espiritu
Phoenix AZ
0 min
8/6/2020
TAG 60-0402
TAG 60-0402Sinasampalatayanan Mo Baga Ito?
Tulsa OK
150 min
11/8/2018
TAG 60-0417S
TAG 60-0417STalastas Ko
Jeffersonville IN
0 min
7/22/2021
TAG 60-0515M
TAG 60-0515MAng Tinanggihang Hari
Jeffersonville IN
252 min
1/17/2019
TAG 60-0515E
TAG 60-0515EPagkukupkop #1
Jeffersonville IN
242 min
2/20/2015
TAG 60-0518
TAG 60-0518Pagkukupkop #2
Jeffersonville IN
295 min
2/20/2015
TAG 60-0522M
TAG 60-0522MPagkukupkop #3
Jeffersonville IN
266 min
2/20/2015
TAG 60-0522E
TAG 60-0522EPagkukupkop #4
Jeffersonville IN
298 min
2/20/2015
TAG 60-0604
TAG 60-0604Kanino Pa Kami Magsisiparoon?
Jeffersonville IN
220 min
10/31/2019
TAG 60-0925
TAG 60-0925Noong Araw Na Iyon Sa Kalbaryo
Jeffersonville IN
221 min
12/3/2020
TAG 60-1204M
TAG 60-1204MAng Kapahayagan Ukol Kay Jesus Cristo
Jeffersonville IN
0 min
11/23/2021
TAG 61-0319
TAG 61-0319Relihiyong Jezebel
Middletown OH
222 min
11/21/2019
TAG 61-0425B
TAG 61-0425BIpinaliwanag Ang Pagka-Dios
Chicago IL
234 min
5/5/2014
TAG 61-0723M
TAG 61-0723MAng Palagiang-Nariyan Na Tubig Mula Sa Bato
Jeffersonville IN
0 min
9/29/2021
TAG 61-0730M
TAG 61-0730MMga Tagubilin Ni Gabriel Kay Daniel
Jeffersonville IN
0 min
2/25/2021
TAG 61-0730E
TAG 61-0730EAng Anim Na Luping Layunin Ng Pagbisita Ni Gabriel Kay Daniel
Jeffersonville IN
0 min
2/25/2021
TAG 61-0806
TAG 61-0806Ang Ikapitumpung Sanlinggo Ni Daniel
Jeffersonville IN
0 min
4/22/2021
TAG 61-0827
TAG 61-0827Ang Mensahe Ng Biyaya
Jeffersonville IN
0 min
8/23/2021
TAG 61-1119
TAG 61-1119Sakdal Na Kapangyarihan Sa Pamamagitan Ng Sakdal Na Kahinaan
Jeffersonville IN
351 min
4/26/2017
TAG 62-0120
TAG 62-0120Ang Di-Nagbabagong Diyos Na Kumikilos Sa Isang Di-Inaasahang Pamamaraan
Phoenix AZ
0 min
3/1/2021
TAG 62-0121E
TAG 62-0121EAng Pagkakasal Ng Cordero
Phoenix AZ
272 min
2/28/2019
TAG 62-0123
TAG 62-0123Pagtalikod Sa Lahat
Tempe AZ
0 min
3/1/2021
TAG 62-0311
TAG 62-0311Ang Pinakadakilang Labanan Na Naganap Kailanman
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 62-0401
TAG 62-0401Karunungan Laban Sa Pananampalataya
Jeffersonville IN
455 min
9/28/2017
TAG 62-0422
TAG 62-0422Ang Pagpapanauli Ng Punongkahoy Na Nobya
Jeffersonville IN
527 min
4/2/2019
TAG 62-0506
TAG 62-0506Pagmamay-ari Ng Lahat Ng Mga Bagay
Jeffersonville IN
213 min
9/28/2017
TAG 62-0513E
TAG 62-0513EPinakakawalan Ang Tensyon
Jeffersonville IN
0 min
3/29/2021
TAG 62-0601
TAG 62-0601Pagpanig Kay Jesus
Jeffersonville IN
343 min
4/20/2017
TAG 62-0909E
TAG 62-0909ESa Kanyang Presensya
Jeffersonville IN
191 min
4/20/2017
TAG 62-1013
TAG 62-1013Ang Impluwensiya Ng Iba
Jeffersonville IN
278 min
5/5/2014
TAG 62-1014M
TAG 62-1014MAng Sukat Ng Isang Taong Sakdal
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 62-1014E
TAG 62-1014EIsang Patnubay
Jeffersonville IN
222 min
5/5/2014
TAG 62-1111E
TAG 62-1111EBakit Laban Ako Sa Inorganisang Relihiyon
Jeffersonville IN
357 min
5/5/2014
TAG 62-1223
TAG 62-1223Ang Kadustaan Para Sa Kapakanan Ng Salita
Jeffersonville IN
248 min
5/5/2014
TAG 62-1230M
TAG 62-1230MAng Batayan
Jeffersonville IN
0 min
11/24/2010
TAG 63-0114
TAG 63-0114Isang Trumpeta Na Tumutunog Nang Walang Katiyakan
Phoenix AZ
232 min
2/20/2015