Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  TAG  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 278
TAG 49-1225
TAG 49-1225 Ang Pagka-Diyos Ni Jesus Cristo
Jeffersonville IN
3/30/2021
 
 
TAG 50-0100
TAG 50-0100 Mga Karamdaman At Kadalamhatian
Louisville KY
4/27/2021
 
 
TAG 52-0900
TAG 52-0900 Daan Ng Diyos Na Ginawa Para Sa Atin
Jeffersonville IN
161 min
8/12/2021
TAG 53-0403
TAG 53-0403 Ang Kalupitan Ng Kasalanan, At Ang Multa Na Dapat Bayaran Para Iwaglit Ang Kasalanan Mula Sa Ating Mga Buhay
Jeffersonville IN
184 min
11/25/2020
TAG 53-0405S
TAG 53-0405S Humayo Kayo, Sabihin Sa Aking Mga Alagad
Jeffersonville IN
212 min
6/21/2018
TAG 53-0608A
TAG 53-0608A Demonolohiya, Pisikal Na Kalalagayan
Connersville IN
12/2/2010
 
 
TAG 53-0609A
TAG 53-0609A Demonolohiya, Relihiyosong Kalalagayan
Connersville IN
12/2/2010
 
 
TAG 53-0729
TAG 53-0729 Mga Tanong At Mga Sagot Sa Genesis
Jeffersonville IN
6/5/2023
 
 
TAG 54-0329
TAG 54-0329 Katubusan Sa Pamamagitan Ng Kapangyarihan
Louisville KY
183 min
1/25/2018
TAG 54-0330
TAG 54-0330 Katubusan Sa Kalubusan, Sa Galak
Louisville KY
174 min
2/14/2019
TAG 54-0509
TAG 54-0509 Ang Pananakop Sa Estados Unidos
Jeffersonville IN
1/3/2023
 
 
TAG 54-1003E
TAG 54-1003E Taon Ng Jubileo
Jeffersonville IN
196 min
8/12/2021
TAG 54-1006
TAG 54-1006 Batas O Biyaya
Jeffersonville IN
181 min
2/28/2019
TAG 54-1219E
TAG 54-1219E Mga Gawa Ng Espiritu Santo
Jeffersonville IN
162 min
11/7/2019
TAG 54-1231
TAG 54-1231 Buhay Na Walang Hanggan At Kung Papaano Ito Matatanggap
Jeffersonville IN
172 min
2/28/2019
TAG 55-0109E
TAG 55-0109E Pasimula At Katapusan Ng Dispensasyong Gentil
Jeffersonville IN
4/27/2021
 
 
TAG 55-0117
TAG 55-0117 Paano Dumating Ang Anghel Sa Akin, At Ang Kanyang Komisyon
Chicago IL
202 min
5/5/2014
TAG 55-0410S
TAG 55-0410S Ang Aking Manunubos Ay Nabubuhay
Jeffersonville IN
144 min
2/28/2019
TAG 55-0410M
TAG 55-0410M Patunay Ng Kanyang Pagkabuhay Na Mag-uli
Jeffersonville IN
261 min
12/3/2020
TAG 55-0724
TAG 55-0724 Mga Espiritung Mapanghikayat
Jeffersonville IN
12/2/2010
 
 
TAG 56-0108
TAG 56-0108 Ang Diyos Ay May Isang Daan Na Inihanda
Jeffersonville IN
306 min
11/21/2019
TAG 56-0200
TAG 56-0200 Pakikipaglaban Para Sa Pananampalataya
Georgetown IN
185 min
1/17/2019
TAG 56-0304
TAG 56-0304 Gumagawa Ng Daan
Jeffersonville IN
150 min
2/14/2019
TAG 56-0408A
TAG 56-0408A Ano Ang Isang Pangitain?
Chicago IL
5/13/2021
 
 
TAG 56-0513
TAG 56-0513 Pagtuturo Patungkol Kay Moises
Jeffersonville IN
264 min
2/14/2019
TAG 56-0527
TAG 56-0527 Sa Kadesh-Barnea
Jeffersonville IN
5/25/2021
 
 
TAG 56-0610
TAG 56-0610 Kasakdalan
Jeffersonville IN
209 min
10/11/2018
TAG 56-0715
TAG 56-0715 Ang Tatak Ng Halimaw
Jeffersonville IN
11/24/2010
 
 
TAG 56-0805
TAG 56-0805 Ang Iglesya At Ang Kalagayan Nito
Jeffersonville IN
250 min
8/21/2014
TAG 56-0826
TAG 56-0826 Banal Na Pag-ibig
Jeffersonville IN
145 min
3/19/2015
TAG 56-0923
TAG 56-0923 Espirituwal Na Pagkukupkop
Jeffersonville IN
205 min
11/25/2020
TAG 56-1002A
TAG 56-1002A Ama, Dumating Na Ang Oras
Chicago IL
5/27/2021
 
 
TAG 56-1125M
TAG 56-1125M Isang Ipinasang Segunda-Manong Balabal
Jeffersonville IN
131 min
6/24/2015
TAG 57-0120M
TAG 57-0120M Ang Panggagaya Sa Cristianismo
Jeffersonville IN
234 min
2/28/2019
TAG 57-0120E
TAG 57-0120E Tinutupad Ng Diyos Ang Kanyang Salita
Jeffersonville IN
231 min
6/9/2015
TAG 57-0407E
TAG 57-0407E Saka Dumating Si Jesus
Jeffersonville IN
158 min
6/9/2015
TAG 57-0414
TAG 57-0414 Mga Taga-Corinto, Aklat Ng Pagtutuwid
Jeffersonville IN
7/6/2021
 
 
TAG 57-0417
TAG 57-0417 Ang Ikalawang Pagparito Ng Panginoon
Jeffersonville IN
147 min
11/25/2020
TAG 57-0418
TAG 57-0418 Ang Komunyon
Jeffersonville IN
116 min
8/12/2021
TAG 57-0419
TAG 57-0419 Ang Kasakdalan
Jeffersonville IN
148 min
8/12/2021
TAG 57-0420
TAG 57-0420 Ang Paglilibing
Jeffersonville IN
131 min
8/12/2021
TAG 57-0421S
TAG 57-0421S Ang Dakila’t Makapangyarihang Mananagumpay
Jeffersonville IN
125 min
11/19/2020
TAG 57-0421E
TAG 57-0421E At Nangabuksan Ang Kanilang Mga Mata At Siya’y Nakilala Nila
Jeffersonville IN
7/2/2020
 
 
TAG 57-0602
TAG 57-0602 Buhay
Jeffersonville IN
177 min
6/24/2015
TAG 57-0623
TAG 57-0623 Manampalataya Mula Sa Puso
Jeffersonville IN
176 min
4/26/2017
TAG 57-0818
TAG 57-0818 Subok Na Ng Panahong Mga Bantayog Ng Diyos
Jeffersonville IN
146 min
6/9/2015
TAG 57-0821
TAG 57-0821 Mga Hebreo, Unang Kabanata
Jeffersonville IN
193 min
8/16/2016
TAG 57-0825M
TAG 57-0825M Mga Hebreo, Ikalawang Kabanata #1
Jeffersonville IN
101 min
8/16/2016
TAG 57-0825E
TAG 57-0825E Mga Hebreo, Ikalawang Kabanata #2
Jeffersonville IN
125 min
8/16/2016
TAG 57-0828
TAG 57-0828 Mga Hebreo, Ikalawang Kabanata #3
Jeffersonville IN
93 min
8/16/2016
TAG 57-0901M
TAG 57-0901M Mga Hebreo, Ikatlong Kabanata
Jeffersonville IN
201 min
8/16/2016
TAG 57-0901E
TAG 57-0901E Mga Hebreo, Ikaapat Na Kabanata
Jeffersonville IN
252 min
8/16/2016
TAG 57-0908M
TAG 57-0908M Mga Hebreo, Ikalima At Ikaanim Na Kabanata #1
Jeffersonville IN
224 min
8/16/2016
TAG 57-0908E
TAG 57-0908E Mga Hebreo, Ikaanim Na Kabanata #2
Jeffersonville IN
262 min
8/16/2016
TAG 57-0915M
TAG 57-0915M Mga Hebreo, Ikaanim Na Kabanata #3
Jeffersonville IN
215 min
8/16/2016
TAG 57-0915E
TAG 57-0915E Mga Hebreo, Ikapitong Kabanata #1
Jeffersonville IN
261 min
8/16/2016
TAG 57-0922E
TAG 57-0922E Mga Hebreo, Ikapitong Kabanata #2
Jeffersonville IN
204 min
8/16/2016
TAG 57-0925
TAG 57-0925 Mga Tanong At Mga Sagot Mga Hebreo Bahagi I
Jeffersonville IN
8/16/2021
 
 
TAG 57-1002
TAG 57-1002 Mga Tanong At Mga Sagot Mga Hebreo Bahagi II
Jeffersonville IN
8/30/2021
 
 
TAG 57-1006
TAG 57-1006 Mga Tanong At Mga Sagot Mga Hebreo Bahagi III
Jeffersonville IN
8/31/2021
 
 
TAG 58-0406E
TAG 58-0406E Ang Katibayan Ng Pagkabuhay Na Mag-uli
Jeffersonville IN
9/29/2020
 
 
TAG 58-0720M
TAG 58-0720M Sa Pananampalataya, Si Moises
Jeffersonville IN
7/7/2021
 
 
TAG 58-0720E
TAG 58-0720E Ang Paglalagay Ng Mga Diyakono
Jeffersonville IN
7/2/2020
 
 
TAG 58-0927
TAG 58-0927 Bakit Hindi Tayo Isang Denominasyon?
Jeffersonville IN
6/11/2020
 
 
TAG 58-0928M
TAG 58-0928M Ang Bautismo Ng Espiritu Santo
Jeffersonville IN
9/29/2020
 
 
TAG 58-0928E
TAG 58-0928E Ang Binhi Ng Serpiyente
Jeffersonville IN
242 min
5/5/2014