Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  VIE  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 259
VIE 53-0608A
VIE 53-0608A Ma Quỷ Học, Lĩnh Vực Thể Xác
Connersville IN
7/29/2021
 
 
VIE 53-0609A
VIE 53-0609A Ma Quỷ Học, Lãnh Vực Tôn Giáo
Connersville IN
7/29/2021
 
 
VIE 53-0729
VIE 53-0729 Hỏi và Đáp về Sáng thế ký
Jeffersonville IN
1/3/2023
 
 
VIE 54-0103M
VIE 54-0103M Hỏi và Đáp #1
Jeffersonville IN
3/27/2023
 
 
VIE 54-0103E
VIE 54-0103E Hỏi và Đáp #2
Jeffersonville IN
2/1/2023
 
 
VIE 54-0509
VIE 54-0509 Sự Xâm Chiếm Hoa Kỳ
Jeffersonville IN
7/19/2023
 
 
VIE 54-0514
VIE 54-0514 Dấu Ấn Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
10/11/2022
 
 
VIE 54-0515
VIE 54-0515 Hỏi và Đáp
Jeffersonville IN
3/20/2023
 
 
VIE 55-0117
VIE 55-0117 Thiên Sứ Đã Đến Với Tôi Như Thế Nào, Và Sự Ủy Thác Của Ngài
Chicago IL
10/12/2020
 
 
VIE 55-0724
VIE 55-0724 Những Thần Linh Quyến Dụ
Jeffersonville IN
7/29/2021
 
 
VIE 56-0513
VIE 56-0513 Bài Dạy Về Môi-se
Jeffersonville IN
8/30/2022
 
 
VIE 56-0805
VIE 56-0805 Hội Thánh Và Tình Trạng Của Nó
Jeffersonville IN
8/27/2020
 
 
VIE 56-1125M
VIE 56-1125M Một Chiếc Áo Choàng Cũ
Jeffersonville IN
9/6/2022
 
 
VIE 57-0419
VIE 57-0419 Sự Trọn Vẹn
Jeffersonville IN
12/13/2021
 
 
VIE 57-0420
VIE 57-0420 Sự Chôn Cất
Jeffersonville IN
12/13/2021
 
 
VIE 57-0421S
VIE 57-0421S Đấng Chinh Phục Vĩ Đại Và Quyền Năng
Jeffersonville IN
12/20/2021
 
 
VIE 57-0421E
VIE 57-0421E Và Mắt Họ Được Mở Ra Và Họ Biết Ngài
Jeffersonville IN
12/27/2021
 
 
VIE 57-0821
VIE 57-0821 Hê-bơ-rơ, Chương Một
Jeffersonville IN
9/9/2021
 
 
VIE 57-0825M
VIE 57-0825M Hê-bơ-rơ, Chương Hai #1
Jeffersonville IN
9/23/2021
 
 
VIE 57-0825E
VIE 57-0825E Hê-bơ-rơ, Chương Hai #2
Jeffersonville IN
9/29/2021
 
 
VIE 57-0828
VIE 57-0828 Hê-bơ-rơ, Chương Hai #3
Jeffersonville IN
9/29/2021
 
 
VIE 57-0901M
VIE 57-0901M Hê-bơ-rơ, Chương Ba
Jeffersonville IN
10/7/2021
 
 
VIE 57-0901E
VIE 57-0901E Hê-bơ-rơ, Chương Bốn
Jeffersonville IN
10/7/2021
 
 
VIE 57-0908M
VIE 57-0908M Hê-bơ-rơ, Chương Năm Và Sáu #1
Jeffersonville IN
10/26/2021
 
 
VIE 57-0908E
VIE 57-0908E Hê-bơ-rơ, Chương Sáu #2
Jeffersonville IN
10/28/2021
 
 
VIE 57-0915M
VIE 57-0915M Hê-bơ-rơ, Chương Sáu #3
Jeffersonville IN
11/2/2021
 
 
VIE 57-0915E
VIE 57-0915E Hê-bơ-rơ, Chương Bảy #1
Jeffersonville IN
11/4/2021
 
 
VIE 57-0922E
VIE 57-0922E Hê-bơ-rơ, Chương Bảy #2
Jeffersonville IN
11/10/2021
 
 
VIE 57-0925
VIE 57-0925 Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ Phần I
Jeffersonville IN
11/24/2021
 
 
VIE 57-1002
VIE 57-1002 Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ Phần II
Jeffersonville IN
11/30/2021
 
 
VIE 57-1006
VIE 57-1006 Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ Phần III
Jeffersonville IN
12/8/2021
 
 
VIE 58-0108
VIE 58-0108 Chữ Viết Tay Trên Tường
Chicago IL
7/21/2022
 
 
VIE 58-0720M
VIE 58-0720M Bởi Đức Tin, Môi-se
Jeffersonville IN
8/27/2020
 
 
VIE 58-0720E
VIE 58-0720E Sự Tuyển Lập Các Chấp Sự
Jeffersonville IN
6/9/2021
 
 
VIE 58-0927
VIE 58-0927 Tại Sao Chúng Ta Không Phải Là Một Giáo Phái?
Jeffersonville IN
10/28/2020
 
 
VIE 58-0928M
VIE 58-0928M Phép Báp-Têm Bằng Đức Thánh Linh
Jeffersonville IN
6/9/2021
 
 
VIE 58-0928E
VIE 58-0928E Dòng Dõi Con Rắn
Jeffersonville IN
10/12/2020
 
 
VIE 58-1001
VIE 58-1001 Đưa Ngài Ra Khỏi Lịch Sử
Jeffersonville IN
6/3/2021
 
 
VIE 58-1004
VIE 58-1004 Đức Tin Là Sự Đắc Thắng Của Chúng Ta
Jeffersonville IN
5/25/2021
 
 
VIE 58-1005M
VIE 58-1005M Nghe Tiếng Ngài
Jeffersonville IN
5/25/2021
 
 
VIE 58-1005E
VIE 58-1005E Người Được Đức Chúa Trời Kêu Gọi
Jeffersonville IN
5/18/2021
 
 
VIE 58-1007
VIE 58-1007 Trật Tự Hội Thánh
Jeffersonville IN
4/29/2021
 
 
VIE 58-1012
VIE 58-1012 Sự Ra Đi Thình Lình, Bí Mật Của Hội Thánh
Jeffersonville IN
4/29/2021
 
 
VIE 58-1130
VIE 58-1130 Hỡi Người Canh, Đêm Thể Nào?
Jeffersonville IN
4/29/2021
 
 
VIE 58-1221E
VIE 58-1221E Sự Hiệp Nhất Của Một Đức Chúa Trời Trong Một Hội Thánh
Jeffersonville IN
4/15/2021
 
 
VIE 59-0125
VIE 59-0125 Tin Chắc Vào Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
8/6/2020
 
 
VIE 59-0301M
VIE 59-0301M Cửa Thì Hẹp
Jeffersonville IN
7/23/2020
 
 
VIE 59-0301E
VIE 59-0301E Ngươi Làm Gì Ở Đây?
Jeffersonville IN
4/15/2021
 
 
VIE 59-0329S
VIE 59-0329S Sống, Chết, Chôn, Sống Lại, Sắp Đến
Jeffersonville IN
4/7/2021
 
 
VIE 59-0419A
VIE 59-0419A Chuyện Đời Tôi
Los Angeles CA
8/27/2020
 
 
VIE 59-0510M
VIE 59-0510M Ngày Của Mẹ
Jeffersonville IN
7/27/2023
 
 
VIE 59-0510E
VIE 59-0510E Người Nầy Là Ai?
Jeffersonville IN
1/17/2022
 
 
VIE 59-0525
VIE 59-0525 Những Hình Ảnh Của Đấng Christ
Jeffersonville IN
4/7/2021
 
 
VIE 59-0628M
VIE 59-0628M Một Hội Thánh Bị Lừa Dối, Bởi Thế Gian
Jeffersonville IN
7/23/2020
 
 
VIE 59-0628E
VIE 59-0628E Hỏi và Đáp
Jeffersonville IN
1/12/2023
 
 
VIE 59-0712
VIE 59-0712 Sự Giải Cứu Hoàn Toàn
Jeffersonville IN
3/25/2021
 
 
VIE 59-0802
VIE 59-0802 Không Cần Tiền Cũng Không Đòi Giá
Jeffersonville IN
5/30/2023
 
 
VIE 59-0812
VIE 59-0812 Sự Phân Biệt Thân Thể Của Chúa
Chautauqua OH
3/24/2021
 
 
VIE 59-1004E
VIE 59-1004E Tại Sao Kêu Van? Hãy Nói!
Clarksville IN
3/24/2021
 
 
VIE 59-1108
VIE 59-1108 Chiếm Lấy Các Cổng Thành Của Quân Thù
Jeffersonville IN
3/18/2021
 
 
VIE 59-1115
VIE 59-1115 Chức Vụ Mới Của Tôi
Jeffersonville IN
3/18/2021
 
 
VIE 59-1216
VIE 59-1216 Đức Thánh Linh Là Gì?
Jeffersonville IN
3/15/2021
 
 
VIE 59-1217
VIE 59-1217 Đức Thánh Linh Được Ban Cho Để Làm Gì?
Jeffersonville IN
3/11/2021
 
 
VIE 59-1219
VIE 59-1219 Hỏi Và Đáp Về Đức Thánh Linh
Jeffersonville IN
3/4/2021
 
 
VIE 59-1220M
VIE 59-1220M Hội Nghị Với Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
2/25/2021
 
 
VIE 59-1223
VIE 59-1223 Hỏi và Đáp
Jeffersonville IN
2/14/2023
 
 
VIE 59-1227M
VIE 59-1227M Dấu Hiệu Siêu Phàm
Jeffersonville IN
1/20/2021
 
 
VIE 59-1227E
VIE 59-1227E Giác Quan Siêu Phàm
Jeffersonville IN
2/11/2021
 
 
VIE 59-1231
VIE 59-1231 Và Từ Lúc Đó
Jeffersonville IN
9/20/2022
 
 
VIE 60-0221
VIE 60-0221 Nghe, Nhận Ra, Làm Theo Lời Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
2/1/2021
 
 
VIE 60-0402
VIE 60-0402 Ngươi Tin Điều Này Không?
Tulsa OK
3/21/2017
 
 
VIE 60-0417S
VIE 60-0417S Tôi Biết
Jeffersonville IN
8/19/2021
 
 
VIE 60-0417M
VIE 60-0417M Hãy Đi, Nói
Jeffersonville IN
8/19/2021
 
 
VIE 60-0515M
VIE 60-0515M Nhà Vua Bị Chối Bỏ
Jeffersonville IN
7/2/2020
 
 
VIE 60-0515E
VIE 60-0515E Địa Vị Làm Con #1
Jeffersonville IN
12/4/2020
 
 
VIE 60-0518
VIE 60-0518 Địa Vị Làm Con #2
Jeffersonville IN
12/4/2020
 
 
VIE 60-0522M
VIE 60-0522M Địa Vị Làm Con #3
Jeffersonville IN
12/11/2020
 
 
VIE 60-0522E
VIE 60-0522E Địa Vị Làm Con #4
Jeffersonville IN
1/13/2021
 
 
VIE 60-0604
VIE 60-0604 Chúng Ta Sẽ Đi Theo Ai?
Jeffersonville IN
7/2/2020
 
 
VIE 60-0911E
VIE 60-0911E Năm Sự Nhận Dạng Xác Định Về Hội Thánh Thật Của Đức Chúa Trời Hằng Sống
Jeffersonville IN
5/14/2020
 
 
VIE 60-0925
VIE 60-0925 Ngày Ấy Trên Đồi Sọ
Jeffersonville IN
5/7/2020
 
 
VIE 60-0930
VIE 60-0930 Những Khải Tượng Của William Branham
Jeffersonville IN
9/8/2022
 
 
VIE 60-1002
VIE 60-1002 Đấng Cứu Chuộc Sản Nghiệp
Jeffersonville IN
5/7/2020
 
 
VIE 60-1113
VIE 60-1113 Sự Xử Phạt Bởi Đại Diện
Jeffersonville IN
4/16/2020
 
 
VIE 60-1204M
VIE 60-1204M Sự Khải Thị Của Đức Chúa Jêsus Christ
Jeffersonville IN
6/11/2020
 
 
VIE 60-1204E
VIE 60-1204E Khải Tượng Trên Đảo Bát-mô
Jeffersonville IN
2/14/2022
 
 
VIE 60-1205
VIE 60-1205 Thời Đại Hội Thánh Ê-phê-sô
Jeffersonville IN
2/21/2022
 
 
VIE 60-1206
VIE 60-1206 Thời Đại Hội Thánh Si-miệc-nơ
Jeffersonville IN
3/1/2022
 
 
VIE 60-1207
VIE 60-1207 Thời Đại Hội Thánh Bẹt-găm
Jeffersonville IN
3/9/2022
 
 
VIE 60-1208
VIE 60-1208 Thời Đại Hội Thánh Thi-a-ti-rơ
Jeffersonville IN
3/14/2022
 
 
VIE 60-1209
VIE 60-1209 Thời Đại Hội Thánh Sạt-đe
Jeffersonville IN
5/25/2023
 
 
VIE 60-1210
VIE 60-1210 Thời Đại Hội Thánh Phi-la-đen-phi
Jeffersonville IN
1/9/2023
 
 
VIE 60-1211M
VIE 60-1211M Mười Người Nữ Đồng Trinh, Và Một Trăm Bốn Mươi Bốn Ngàn Người Do Thái
Jeffersonville IN
2/20/2023
 
 
VIE 60-1211E
VIE 60-1211E Thời Đại Hội Thánh Lao-đi-xê
Jeffersonville IN
1/18/2023
 
 
VIE 60-1218
VIE 60-1218 Tiếng Không Rõ Ràng
Jeffersonville IN
3/31/2020
 
 
VIE 60-1225
VIE 60-1225 Món Quà Gói Kín Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
3/19/2020
 
 
VIE 60-1231
VIE 60-1231 Khải Huyền, Chương Bốn Phần I
Jeffersonville IN
2/1/2023
 
 
VIE 61-0101
VIE 61-0101 Khải Huyền, Chương Bốn Phần II
Jeffersonville IN
12/7/2022
 
 
VIE 61-0108
VIE 61-0108 Khải Huyền, Chương Bốn Phần III
Jeffersonville IN
8/10/2022
 
 
VIE 61-0112
VIE 61-0112 Hỏi và Đáp
Jeffersonville IN
12/15/2022
 
 
VIE 61-0305
VIE 61-0305 Phía Bên Kia Bức Màn Thời Gian
Jeffersonville IN
3/5/2020
 
 
VIE 61-0319
VIE 61-0319 Tôn Giáo Giê-sa-bên
Middletown OH
9/13/2022
 
 
VIE 61-0425B
VIE 61-0425B Giải Thích Thần Tính Chúa
Chicago IL
10/12/2020
 
 
VIE 61-0611
VIE 61-0611 Khải Huyền, Chương Năm Phần I
Jeffersonville IN
4/11/2023
 
 
VIE 61-0618
VIE 61-0618 Khải Huyền, Chương Năm Phần II
Jeffersonville IN
4/13/2023
 
 
VIE 61-0723M
VIE 61-0723M Nước Hằng Sống Chảy Ra Từ Vầng Đá
Jeffersonville IN
1/25/2022
 
 
VIE 61-0723E
VIE 61-0723E Đức Chúa Trời Bị Hiểu Lầm
Jeffersonville IN
3/12/2020
 
 
VIE 61-0730M
VIE 61-0730M Lời Dạy Của Gáp-ri-ên Cho Đa-ni-ên
Jeffersonville IN
2/13/2020
 
 
VIE 61-0730E
VIE 61-0730E Sáu Mục Đích Từ Sự Thăm Viếng Của Gáp-ri-ên Đến Đa-ni-ên
Jeffersonville IN
3/12/2020
 
 
VIE 61-0806
VIE 61-0806 Tuần Lễ Thứ Bảy Mươi Của Đa-ni-ên
Jeffersonville IN
2/13/2020
 
 
VIE 61-0813
VIE 61-0813 Đức Tin
Jeffersonville IN
7/27/2023
 
 
VIE 61-0827
VIE 61-0827 Sứ Điệp Ân Điển
Jeffersonville IN
2/13/2020
 
 
VIE 61-1001M
VIE 61-1001M Phần Chúng Ta Nên Làm Trọn Mọi Việc Công Bình
Jeffersonville IN
7/2/2020
 
 
VIE 61-1015M
VIE 61-1015M Hỏi và Đáp
Jeffersonville IN
3/6/2023
 
 
VIE 61-1015E
VIE 61-1015E Sự Kính Trọng
Jeffersonville IN
2/13/2020
 
 
VIE 61-1105
VIE 61-1105 Làm Chứng Về Lời Chứng Thật
Jeffersonville IN
12/12/2019
 
 
VIE 61-1112
VIE 61-1112 Dấu Hiệu Thật Bị Xem Thường
Jeffersonville IN
12/12/2019
 
 
VIE 61-1119
VIE 61-1119 Mạnh Mẽ Trọn Vẹn Nhờ Yếu Đuối Hoàn Toàn
Jeffersonville IN
12/12/2019
 
 
VIE 61-1217
VIE 61-1217 Cơ Đốc Giáo Chống Sự Sùng Bái Thần Tượng
Jeffersonville IN
10/31/2019
 
 
VIE 61-1224
VIE 61-1224 Thưa Quý Ông, Chúng Tôi Muốn Gặp Chúa Jêsus
Jeffersonville IN
12/5/2019
 
 
VIE 61-1231E
VIE 61-1231E Nếu Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta, Thì Tất Cả Các Phép Lạ Kia Ở Đâu?
Jeffersonville IN
5/7/2020
 
 
VIE 62-0121M
VIE 62-0121M Và Dòng Dõi Ngươi Sẽ Chiếm Được Cửa Thành Của Quân Thù
Phoenix AZ
6/1/2023
 
 
VIE 62-0121E
VIE 62-0121E Lễ Cưới Của Chiên Con
Phoenix AZ
5/17/2023
 
 
VIE 62-0204
VIE 62-0204 Tiệc Thánh
Jeffersonville IN
10/11/2018
 
 
VIE 62-0211
VIE 62-0211 Sự Hiệp Nhất
Jeffersonville IN
11/8/2018
 
 
VIE 62-0218
VIE 62-0218 Sự Kiên Trì
Jeffersonville IN
5/20/2019
 
 
VIE 62-0311
VIE 62-0311 Trận Chiến Lớn Nhất Đã Từng Có
Jeffersonville IN
11/5/2020
 
 
VIE 62-0313
VIE 62-0313 Những Sự Biểu Lộ
Jeffersonville IN
3/7/2019
 
 
VIE 62-0401
VIE 62-0401 Sự Khôn Ngoan Chống Lại Đức Tin
Jeffersonville IN
5/20/2019
 
 
VIE 62-0422
VIE 62-0422 Sự Khôi Phục Cây Nàng Dâu
Jeffersonville IN
6/27/2019
 
 
VIE 62-0506
VIE 62-0506 Sở Hữu Mọi Sự
Jeffersonville IN
6/27/2019
 
 
VIE 62-0513M
VIE 62-0513M Con Đường Của Một Tiên Tri Thật Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
6/27/2019
 
 
VIE 62-0513E
VIE 62-0513E Thoát Khỏi Áp Lực
Jeffersonville IN
6/27/2019
 
 
VIE 62-0527
VIE 62-0527 Hỏi và Đáp
Jeffersonville IN
4/3/2023
 
 
VIE 62-0601
VIE 62-0601 Đứng Về Phía Chúa Jêsus
Jeffersonville IN
6/27/2019
 
 
VIE 62-0603
VIE 62-0603 Sự Truyền Bá Phúc Âm Thời Kỳ Cuối Cùng
Jeffersonville IN
8/15/2019
 
 
VIE 62-0705
VIE 62-0705 Giê-hô-va Di-rê #1
Grass Valley CA
10/18/2022
 
 
VIE 62-0908
VIE 62-0908 Giai Đoạn Hiện Tại Trong Chức Vụ Của Tôi
Jeffersonville IN
8/15/2019
 
 
VIE 62-0909M
VIE 62-0909M Sự Đếm Ngược
Jeffersonville IN
10/3/2019
 
 
VIE 62-0909E
VIE 62-0909E Ở Trong Sự Hiện Diện Của Ngài
Jeffersonville IN
10/31/2019
 
 
VIE 62-1007
VIE 62-1007 Chìa Khóa Cho Cánh Cửa
Jeffersonville IN
10/3/2019
 
 
VIE 62-1013
VIE 62-1013 Sự Ảnh Hưởng Của Nhau
Jeffersonville IN
11/8/2019
 
 
VIE 62-1014M
VIE 62-1014M Tầm Vóc Của Một Người Trọn Vẹn
Jeffersonville IN
11/8/2019
 
 
VIE 62-1014E
VIE 62-1014E Đấng Dẫn Đường
Jeffersonville IN
11/8/2019
 
 
VIE 62-1104M
VIE 62-1104M Những Danh Phạm Thánh
Jeffersonville IN
11/8/2019
 
 
VIE 62-1111E
VIE 62-1111E Tại Sao Tôi Chống Lại Tôn Giáo Có Tổ Chức
Jeffersonville IN
11/8/2019
 
 
VIE 62-1209
VIE 62-1209 Tưởng Nhớ Chúa
Jeffersonville IN
6/27/2019
 
 
VIE 62-1216
VIE 62-1216 Sự Tan Rã Của Thế Giới
Jeffersonville IN
10/11/2018
 
 
VIE 62-1223
VIE 62-1223 Sự Sỉ Nhục Vì Nguyên Cớ Lời
Jeffersonville IN
11/8/2019
 
 
VIE 62-1230M
VIE 62-1230M Sự Tuyệt Đối
Jeffersonville IN
10/31/2019
 
 
VIE 62-1230E
VIE 62-1230E Đây Có Phải Là Dấu Hiệu Tận Thế Không, Thưa Quý Vị?
Jeffersonville IN
9/27/2018
 
 
VIE 62-1231
VIE 62-1231 Cuộc Thi Đấu
Jeffersonville IN
11/8/2018
 
 
VIE 63-0114
VIE 63-0114 Kèn Trổi Tiếng Không Rõ Ràng
Phoenix AZ
2/7/2022
 
 
VIE 63-0116
VIE 63-0116 Sứ Giả Chiều Tối
Mesa AZ
7/31/2023
 
 
VIE 63-0118
VIE 63-0118 Thần Lẽ Thật
Phoenix AZ
7/12/2023
 
 
VIE 63-0120M
VIE 63-0120M Tiếng Của Đức Chúa Trời Trong Thời Kỳ Sau Rốt Này
Phoenix AZ
8/13/2020
 
 
VIE 63-0317M
VIE 63-0317M Đức Chúa Trời Ẩn Mình Trong Sự Đơn Sơ, Rồi Bày Tỏ Chính Ngài Giống Như Vậy
Jeffersonville IN
8/21/2018
 
 
VIE 63-0317E
VIE 63-0317E Khoảng Trống Giữa Bảy Thời Đại Hội Thánh Và Bảy Ấn
Jeffersonville IN
8/30/2018