Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  VIE  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 304
VIE 53-0608A
VIE 53-0608A Ma Quỷ Học, Lĩnh Vực Thể Xác
Connersville IN
7/29/2021
 
 
VIE 53-0609A
VIE 53-0609A Ma Quỷ Học, Lãnh Vực Tôn Giáo
Connersville IN
7/29/2021
 
 
VIE 53-0729
VIE 53-0729 Hỏi và Đáp về Sáng thế ký
Jeffersonville IN
1/3/2023
 
 
VIE 54-0103M
VIE 54-0103M Hỏi và Đáp #1
Jeffersonville IN
3/27/2023
 
 
VIE 54-0103E
VIE 54-0103E Hỏi và Đáp #2
Jeffersonville IN
2/1/2023
 
 
VIE 54-0329
VIE 54-0329 Sự Cứu Chuộc Bởi Quyền Năng
Louisville KY
81 min
1/18/2024
VIE 54-0330
VIE 54-0330 Sự Cứu Chuộc Trong Sự Trọn Vẹn, Trong Vui Mừng
Louisville KY
72 min
1/15/2024
VIE 54-0509
VIE 54-0509 Sự Xâm Chiếm Hoa Kỳ
Jeffersonville IN
91 min
10/30/2023
VIE 54-0512
VIE 54-0512 Bảy Thời Đại Hội Thánh
Jeffersonville IN
103 min
4/15/2024
VIE 54-0513
VIE 54-0513 Dấu Hiệu Của Con Thú
Jeffersonville IN
115 min
1/10/2024
VIE 54-0514
VIE 54-0514 Dấu Ấn Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
10/11/2022
 
 
VIE 54-0515
VIE 54-0515 Hỏi và Đáp
Jeffersonville IN
3/20/2023
 
 
VIE 54-1003E
VIE 54-1003E Năm Hân Hỉ
Jeffersonville IN
7/8/2024
 
 
VIE 55-0109E
VIE 55-0109E Sự Bắt Đầu Và Chấm Dứt của Thời Đại Dân Ngoại
Jeffersonville IN
7/10/2024
 
 
VIE 55-0117
VIE 55-0117 Thiên Sứ Đã Đến Với Tôi Như Thế Nào, Và Sự Ủy Thác Của Ngài
Chicago IL
10/12/2020
 
 
VIE 55-0724
VIE 55-0724 Những Thần Linh Quyến Dụ
Jeffersonville IN
7/29/2021
 
 
VIE 56-0304
VIE 56-0304 Mở Một Con Đường
Jeffersonville IN
1/25/2024
 
 
VIE 56-0513
VIE 56-0513 Bài Dạy Về Môi-se
Jeffersonville IN
8/30/2022
 
 
VIE 56-0603
VIE 56-0603 Sách Sự Sống Của Chiên Con
Jeffersonville IN
110 min
7/15/2024
VIE 56-0805
VIE 56-0805 Hội Thánh Và Tình Trạng Của Nó
Jeffersonville IN
8/27/2020
 
 
VIE 56-0923
VIE 56-0923 Nhận Làm Con Thiêng Liêng
Jeffersonville IN
1/17/2024
 
 
VIE 56-1125M
VIE 56-1125M Một Chiếc Áo Choàng Cũ
Jeffersonville IN
59 min
1/10/2024
VIE 56-1230
VIE 56-1230 Giô-sép Gặp Các Anh Người
Jeffersonville IN
97 min
12/12/2023
VIE 57-0419
VIE 57-0419 Sự Trọn Vẹn
Jeffersonville IN
12/13/2021
 
 
VIE 57-0420
VIE 57-0420 Sự Chôn Cất
Jeffersonville IN
12/13/2021
 
 
VIE 57-0421S
VIE 57-0421S Đấng Chinh Phục Vĩ Đại Và Quyền Năng
Jeffersonville IN
12/20/2021
 
 
VIE 57-0421E
VIE 57-0421E Và Mắt Họ Được Mở Ra Và Họ Biết Ngài
Jeffersonville IN
12/27/2021
 
 
VIE 57-0818
VIE 57-0818 Những Sự Tưởng Nhớ Được Thử Thách Qua Thời Gian Của Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
1/22/2024
 
 
VIE 57-0821
VIE 57-0821 Hê-bơ-rơ, Chương Một
Jeffersonville IN
9/9/2021
 
 
VIE 57-0825M
VIE 57-0825M Hê-bơ-rơ, Chương Hai #1
Jeffersonville IN
9/23/2021
 
 
VIE 57-0825E
VIE 57-0825E Hê-bơ-rơ, Chương Hai #2
Jeffersonville IN
9/29/2021
 
 
VIE 57-0828
VIE 57-0828 Hê-bơ-rơ, Chương Hai #3
Jeffersonville IN
9/29/2021
 
 
VIE 57-0901M
VIE 57-0901M Hê-bơ-rơ, Chương Ba
Jeffersonville IN
10/7/2021
 
 
VIE 57-0901E
VIE 57-0901E Hê-bơ-rơ, Chương Bốn
Jeffersonville IN
10/7/2021
 
 
VIE 57-0908M
VIE 57-0908M Hê-bơ-rơ, Chương Năm Và Sáu #1
Jeffersonville IN
10/26/2021
 
 
VIE 57-0908E
VIE 57-0908E Hê-bơ-rơ, Chương Sáu #2
Jeffersonville IN
10/28/2021
 
 
VIE 57-0915M
VIE 57-0915M Hê-bơ-rơ, Chương Sáu #3
Jeffersonville IN
11/2/2021
 
 
VIE 57-0915E
VIE 57-0915E Hê-bơ-rơ, Chương Bảy #1
Jeffersonville IN
11/4/2021
 
 
VIE 57-0922E
VIE 57-0922E Hê-bơ-rơ, Chương Bảy #2
Jeffersonville IN
11/10/2021
 
 
VIE 57-0925
VIE 57-0925 Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ Phần I
Jeffersonville IN
116 min
11/14/2023
VIE 57-1002
VIE 57-1002 Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ Phần II
Jeffersonville IN
11/30/2021
 
 
VIE 57-1006
VIE 57-1006 Hỏi và Đáp Hê-bơ-rơ Phần III
Jeffersonville IN
12/8/2021
 
 
VIE 58-0108
VIE 58-0108 Chữ Viết Tay Trên Tường
Chicago IL
75 min
1/30/2024
VIE 58-0309E
VIE 58-0309E Hội Thánh Sẽ Đi Trước Cơn Đại Nạn Không?
Jeffersonville IN
6/4/2024
 
 
VIE 58-0720M
VIE 58-0720M Bởi Đức Tin, Môi-se
Jeffersonville IN
8/27/2020
 
 
VIE 58-0720E
VIE 58-0720E Sự Tuyển Lập Các Chấp Sự
Jeffersonville IN
6/9/2021
 
 
VIE 58-0927
VIE 58-0927 Tại Sao Chúng Ta Không Phải Là Một Giáo Phái?
Jeffersonville IN
10/28/2020
 
 
VIE 58-0928M
VIE 58-0928M Phép Báp-Têm Bằng Đức Thánh Linh
Jeffersonville IN
6/9/2021
 
 
VIE 58-0928E
VIE 58-0928E Dòng Dõi Con Rắn
Jeffersonville IN
10/12/2020
 
 
VIE 58-1001
VIE 58-1001 Đưa Ngài Ra Khỏi Lịch Sử
Jeffersonville IN
6/3/2021
 
 
VIE 58-1004
VIE 58-1004 Đức Tin Là Sự Đắc Thắng Của Chúng Ta
Jeffersonville IN
5/25/2021
 
 
VIE 58-1005M
VIE 58-1005M Nghe Tiếng Ngài
Jeffersonville IN
5/25/2021
 
 
VIE 58-1005E
VIE 58-1005E Người Được Đức Chúa Trời Kêu Gọi
Jeffersonville IN
5/18/2021
 
 
VIE 58-1007
VIE 58-1007 Trật Tự Hội Thánh
Jeffersonville IN
4/29/2021
 
 
VIE 58-1012
VIE 58-1012 Sự Ra Đi Thình Lình, Bí Mật Của Hội Thánh
Jeffersonville IN
4/29/2021
 
 
VIE 58-1130
VIE 58-1130 Hỡi Người Canh, Đêm Thể Nào?
Jeffersonville IN
4/29/2021
 
 
VIE 58-1221E
VIE 58-1221E Sự Hiệp Nhất Của Một Đức Chúa Trời Trong Một Hội Thánh
Jeffersonville IN
4/15/2021
 
 
VIE 59-0125
VIE 59-0125 Tin Chắc Vào Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN
8/6/2020
 
 
VIE 59-0301M
VIE 59-0301M Cửa Thì Hẹp
Jeffersonville IN
7/23/2020
 
 
VIE 59-0301E
VIE 59-0301E Ngươi Làm Gì Ở Đây?
Jeffersonville IN
4/15/2021
 
 
VIE 59-0329S
VIE 59-0329S Sống, Chết, Chôn, Sống Lại, Sắp Đến
Jeffersonville IN
4/7/2021
 
 
VIE 59-0419A
VIE 59-0419A Chuyện Đời Tôi
Los Angeles CA
8/27/2020
 
 
VIE 59-0510M
VIE 59-0510M Ngày Của Mẹ
Jeffersonville IN
61 min
10/30/2023
VIE 59-0510E
VIE 59-0510E Người Nầy Là Ai?
Jeffersonville IN
1/17/2022
 
 
VIE 59-0525
VIE 59-0525 Những Hình Ảnh Của Đấng Christ
Jeffersonville IN
4/7/2021
 
 
VIE 59-0628M
VIE 59-0628M Một Hội Thánh Bị Lừa Dối, Bởi Thế Gian
Jeffersonville IN
7/23/2020
 
 
VIE 59-0628E
VIE 59-0628E Hỏi và Đáp
Jeffersonville IN
1/12/2023
 
 
VIE 59-0712
VIE 59-0712 Sự Giải Cứu Hoàn Toàn
Jeffersonville IN
3/25/2021
 
 
VIE 59-0802
VIE 59-0802 Không Cần Tiền Cũng Không Đòi Giá
Jeffersonville IN
75 min
10/30/2023
VIE 59-0812
VIE 59-0812 Sự Phân Biệt Thân Thể Của Chúa
Chautauqua OH
3/24/2021
 
 
VIE 59-0823
VIE 59-0823 Sâu Keo, Cào Cào, Sâu Lột Vỏ, Sâu Bướm
Jeffersonville IN
7/3/2024
 
 
VIE 59-0920
VIE 59-0920 Việc Trồng Nho Và Nơi Để Trồng Nó
Jeffersonville IN
7/3/2024
 
 
VIE 59-1004E
VIE 59-1004E Tại Sao Kêu Van? Hãy Nói!
Clarksville IN
3/24/2021
 
 
VIE 59-1108
VIE 59-1108 Chiếm Lấy Các Cổng Thành Của Quân Thù
Jeffersonville IN
3/18/2021
 
 
VIE 59-1115
VIE 59-1115 Chức Vụ Mới Của Tôi
Jeffersonville IN
3/18/2021
 
 
VIE 59-1216
VIE 59-1216 Đức Thánh Linh Là Gì?
Jeffersonville IN
3/15/2021
 
 
VIE 59-1217
VIE 59-1217 Đức Thánh Linh Được Ban Cho Để Làm Gì?
Jeffersonville IN
3/11/2021
 
 
VIE 59-1219
VIE 59-1219 Hỏi Và Đáp Về Đức Thánh Linh
Jeffersonville IN
3/4/2021
 
 
VIE 59-1220M
VIE 59-1220M Hội Nghị Với Đức Chúa Trời
Jeffersonville IN