Downloadable Sermons
All of Brother Branham's sermons are available for download. Simply click on the year of the sermon, and then click on either the cloud symbol to download the audio, the speaker to stream the audio, or the book symbol for PDF. The file will automatically download to your computer or mobile device. We have the original 1,205 sermons available in English, which have been translated into about 70 different languages.

Current Language:  XHO  
PDF Download Audio Download Stream Audio
sort by : Date Title Release Date
  Total Results : 144
XHO 53-0403
XHO 53-0403Ukukhohlakala Kwesono Nesohlwayo Ekwaxabisa Sona Ukususa Isono Kubomi Bethu
Jeffersonville IN
158 min
5/9/2014
XHO 53-0608A
XHO 53-0608AUfundo Ngeedemoni, Kwimihlaba Ngokwenyama
Connersville IN
125 min
3/22/2018
XHO 53-0609A
XHO 53-0609AUfundo Ngeedemoni, Kwimihlaba Yezenkolo
Connersville IN
226 min
3/22/2018
XHO 54-0330
XHO 54-0330Intlangulo Ekupheleleni, KuVuyo
Louisville KY
174 min
3/4/2021
XHO 54-0624
XHO 54-0624Inzulu Zibiza Iinzulu
Washington DC
117 min
5/9/2014
XHO 55-0109M
XHO 55-0109MUMelkitsedeke, Itshawe Elikhulu NoKumkani
Jeffersonville IN
153 min
5/9/2014
XHO 55-0117
XHO 55-0117Yeza Njani Ingelosi Kum, Kunye Nomyalelo Wayo
Chicago IL
223 min
3/22/2018
XHO 55-0724
XHO 55-0724Imimoya Elukuhlayo
Jeffersonville IN
205 min
6/29/2015
XHO 56-0805
XHO 56-0805Ibandla Nemeko Yalo
Jeffersonville IN
197 min
5/9/2014
XHO 57-0419
XHO 57-0419Ingqibelelo
Jeffersonville IN
151 min
5/13/2021
XHO 57-0821
XHO 57-0821AmaHebhere, Isahluko Sokuqala
Jeffersonville IN
0 min
8/25/2021
XHO 57-0825M
XHO 57-0825MAmaHebhere, Isahluko Sesibini #1
Jeffersonville IN
0 min
9/9/2021
XHO 58-0720M
XHO 58-0720MNgoKholo, uMoses
Jeffersonville IN
147 min
1/18/2018
XHO 58-0927
XHO 58-0927Kutheni Singelilo Ihlelo?
Jeffersonville IN
380 min
6/13/2019
XHO 58-0928E
XHO 58-0928EImbewu Yenyoka
Jeffersonville IN
198 min
5/9/2014
XHO 58-1005E
XHO 58-1005EAmadoda Abizwe NguThixo
Jeffersonville IN
196 min
5/9/2014
XHO 59-0125
XHO 59-0125Qiniseka NgoThixo
Jeffersonville IN
142 min
2/26/2015
XHO 59-0301M
XHO 59-0301MLimxinwa Isango
Jeffersonville IN
198 min
5/9/2014
XHO 59-0419A
XHO 59-0419AIbali Lobomi Bam
Los Angeles CA
235 min
5/9/2014
XHO 59-0628M
XHO 59-0628MIbandla Elikhohlisiweyo, Lihlabathi
Jeffersonville IN
119 min
5/9/2014
XHO 59-0712
XHO 59-0712Ukuhlangulwa Okupheleleyo
Jeffersonville IN
134 min
5/9/2014
XHO 59-1108
XHO 59-1108Ukuthimba Amasango Otshaba
Jeffersonville IN
156 min
5/9/2014
XHO 59-1129
XHO 59-1129Masibone UThixo
San Jose CA
0 min
3/2/2021
XHO 59-1216
XHO 59-1216Yintoni UMoya OyiNgcwele?
Jeffersonville IN
173 min
5/9/2014
XHO 59-1217
XHO 59-1217Wanikezelelwa Ntoni UMoya OyiNgcwele?
Jeffersonville IN
210 min
5/9/2014
XHO 59-1219
XHO 59-1219Imibuzo Neempendulo NgoMoya OyiNgcwele
Jeffersonville IN
0 min
3/18/2021
XHO 59-1220M
XHO 59-1220MInkomfa Nothixo
Jeffersonville IN
268 min
12/5/2019
XHO 59-1220E
XHO 59-1220EUkubandakanywa NoKristu
Jeffersonville IN
165 min
5/9/2014
XHO 59-1227M
XHO 59-1227MOwona Mqondiso Mkhulu
Jeffersonville IN
189 min
5/9/2014
XHO 59-1227E
XHO 59-1227EOlona Luvo Lukhulu
Jeffersonville IN
147 min
2/9/2015
XHO 60-0221
XHO 60-0221Ukuva, Ukuqaphela, Ukusebenza NgeLizwi LikaThixo
Jeffersonville IN
229 min
5/9/2014
XHO 60-0402
XHO 60-0402Uyakholwa Na Koku?
Tulsa OK
142 min
11/8/2018
XHO 60-0417S
XHO 60-0417SNdiyazi
Jeffersonville IN
118 min
5/13/2021
XHO 60-0417M
XHO 60-0417MYiya, Uxele
Jeffersonville IN
0 min
7/14/2021
XHO 60-0515M
XHO 60-0515MUKumkani Owaliweyo
Jeffersonville IN
0 min
3/24/2021
XHO 60-0515E
XHO 60-0515EUkwenziwa Oonyana #1
Jeffersonville IN
156 min
5/15/2014
XHO 60-0518
XHO 60-0518Ukwenziwa Oonyana #2
Jeffersonville IN
223 min
5/15/2014
XHO 60-0522M
XHO 60-0522MUkwenziwa Oonyana #3
Jeffersonville IN
215 min
5/15/2014
XHO 60-0522E
XHO 60-0522EUkwenziwa Oonyana #4
Jeffersonville IN
233 min
5/15/2014
XHO 60-0925
XHO 60-0925Ngala Mini EKhalvari
Jeffersonville IN
210 min
11/8/2018
XHO 61-0425B
XHO 61-0425BInzaliseko YobuThixo Icacisiwe
Chicago IL
196 min
5/9/2014
XHO 61-0730M
XHO 61-0730MImiyalelo kaGabriyeli KuDaniyeli
Jeffersonville IN
227 min
5/9/2014
XHO 61-0730E
XHO 61-0730EInjongo Entlu-ntandathu Yotyelelo LukaGabriyeli kuDaniyeli
Jeffersonville IN
198 min
5/9/2014
XHO 61-0806
XHO 61-0806IVeki Yamashumi Asixhenxe kaDaniyeli
Jeffersonville IN
267 min
5/9/2014
XHO 61-0813
XHO 61-0813Ukholo
Jeffersonville IN
63 min
12/5/2019
XHO 61-1112
XHO 61-1112Umqondiso Wenene Ongaqatshelwanga
Jeffersonville IN
299 min
5/9/2014
XHO 62-0311
XHO 62-0311Lona Dabi Likhulu Lakha Laliwa
Jeffersonville IN
293 min
5/9/2014
XHO 62-0318
XHO 62-0318ILizwi Elithethiweyo YiMbewu Yemvelo
Jeffersonville IN
0 min
2/6/2015
XHO 62-0513M
XHO 62-0513MIndlela Yowenyaniso Umprofeti KaThixo
Jeffersonville IN
300 min
3/30/2017
XHO 62-1013
XHO 62-1013Impembelelo Yomnye
Jeffersonville IN
205 min
5/9/2014
XHO 62-1014M
XHO 62-1014MIsimo Somntu Ogqibeleleyo
Jeffersonville IN
292 min
5/9/2014
XHO 62-1014E
XHO 62-1014EUmkhokeli
Jeffersonville IN
175 min
5/9/2014
XHO 62-1104M
XHO 62-1104MAmagama Onyeliso
Jeffersonville IN
216 min
5/9/2014
XHO 62-1209
XHO 62-1209Ukukhumbula INkosi
Jeffersonville IN
133 min
5/9/2014
XHO 62-1223
XHO 62-1223Ingcikivo Ngenxa YeLizwi
Jeffersonville IN
0 min
7/7/2021
XHO 62-1230M
XHO 62-1230MUqobo
Jeffersonville IN
279 min
5/9/2014
XHO 62-1230E
XHO 62-1230EIngaba Luphawu Lwesiphelo Na Olu, Mhlekazi?
Jeffersonville IN
380 min
3/4/2015
XHO 62-1231
XHO 62-1231Imbambano
Jeffersonville IN
101 min
2/9/2015
XHO 63-0120M
XHO 63-0120MILizwi LikaThixo Kule Mihla Yokugqibela
Phoenix AZ
160 min
6/11/2015
XHO 63-0601
XHO 63-0601Yiza, UNdilandele
Tucson AZ
102 min
5/13/2021
XHO 63-0623M
XHO 63-0623MUkuma Ethubeni
Jeffersonville IN
206 min
5/9/2014
XHO 63-0623E
XHO 63-0623EIsibane Esibomvu Esidanyazayo Somqondiso Wokuza KwaKhe
Jeffersonville IN
250 min
5/9/2014
XHO 63-0707M
XHO 63-0707MUkubeka Ityala
Jeffersonville IN
288 min
5/9/2014
XHO 63-0714E
XHO 63-0714EZithobeni
Jeffersonville IN
85 min
4/22/2021
XHO 63-0717
XHO 63-0717Umbanjwa
Jeffersonville IN
191 min
2/6/2015
XHO 63-0818
XHO 63-0818ElokuManyana Ixesha Nomqondiso
Jeffersonville IN
183 min
11/8/2018
XHO 63-0825M
XHO 63-0825MNdingoyisa Njani?
Jeffersonville IN
250 min
4/30/2015
XHO 63-0825E
XHO 63-0825EUkholo Olugqibelelyo
Jeffersonville IN
193 min
4/30/2015
XHO 63-0901M
XHO 63-0901MUMqondiso
Jeffersonville IN
311 min
5/9/2014
XHO 63-0901E
XHO 63-0901EUkuzilahlela
Jeffersonville IN
216 min
5/9/2014
XHO 63-1110M
XHO 63-1110MImiphefumlo Esentolongweni Ngoku
Jeffersonville IN
301 min
5/9/2014
XHO 63-1110E
XHO 63-1110ELowo Ungaphakathi Kuni
Jeffersonville IN
223 min
5/9/2014
XHO 63-1124M
XHO 63-1124MNdimenzeni Na UYesu Ekuthiwa NguKristu?
Jeffersonville IN
255 min
5/9/2014
XHO 63-1124E
XHO 63-1124EIindidi Ezintathu Zamakholwa
Jeffersonville IN
222 min
5/9/2014
XHO 63-1128M
XHO 63-1128MUbungqina
Shreveport LA
0 min
3/1/2021
XHO 63-1226
XHO 63-1226Ulungelelwano Ebandleni
Jeffersonville IN
235 min
5/9/2014
XHO 63-1229M
XHO 63-1229MIkho Indoda Apha Enokukhanyisa Isibane
Jeffersonville IN
298 min
5/9/2014
XHO 63-1229E
XHO 63-1229EKhangela Phaya kuYesu
Jeffersonville IN
255 min
5/9/2014
XHO 64-0126
XHO 64-0126Sizakumenzani Na Lo Yesu Kuthiwa NguKristu?
Phoenix AZ
122 min
5/9/2014
XHO 64-0205
XHO 64-0205UThixo Uyitoliki Yesiqu Sakhe Ngokwakhe
Bakersfield CA
100 min
5/9/2014
XHO 64-0213
XHO 64-0213Waza UYesu Wafika Wabiza
Tulare CA
156 min
11/8/2018
XHO 64-0307
XHO 64-0307Ubungqina Elwandle
Dallas TX
195 min
5/13/2021
XHO 64-0308
XHO 64-0308Umqondiso
Dallas TX
192 min
12/5/2019
XHO 64-0313
XHO 64-0313Izwi LoMqondiso
Beaumont TX
180 min
6/6/2019
XHO 64-0315
XHO 64-0315Impembelelo
Beaumont TX
0 min
3/8/2021
XHO 64-0320
XHO 64-0320UThixo Ezazisa Ngeempawu Zakhe Zemvelo
Denham Springs LA
187 min
11/8/2018
XHO 64-0321E
XHO 64-0321EIlizwi Lomqondiso
Denham Springs LA
250 min
7/23/2014
XHO 64-0322
XHO 64-0322UkuThimba Isango Lotshaba Emva KoVavanyo
Denham Springs LA
146 min
2/6/2015
XHO 64-0417
XHO 64-0417Waza UYesu Wafika Wabiza
Tampa FL
208 min
3/4/2021
XHO 64-0614E
XHO 64-0614EOngaqhelekanga
Jeffersonville IN
181 min
1/18/2018
XHO 64-0618
XHO 64-0618Ubukho BukaThixo Bungaqatshelwanga
Topeka KS
202 min
5/13/2021
XHO 64-0620B
XHO 64-0620BNgubani UYesu?
Topeka KS
153 min
5/13/2021
XHO 64-0620E
XHO 64-0620EUthixo Unemvana Abonelele Ngayo
Topeka KS
0 min
3/24/2021
XHO 64-0629
XHO 64-0629UThixo Onamandla Etyhilwe Phambi Kwethu
Philadelphia PA
156 min
5/9/2014
XHO 64-0705
XHO 64-0705Umsebenzi Wobugcisa
Jeffersonville IN
240 min
5/9/2014
XHO 64-0719M
XHO 64-0719MISidlo SaMaxilongo
Jeffersonville IN
271 min
2/6/2015
XHO 64-0719E
XHO 64-0719EUkuphumela Ngaphaya KwemiNquba
Jeffersonville IN
179 min
6/18/2015
XHO 64-0726M
XHO 64-0726MUkuqonda Umhla Wakho NoMyalezo Wawo
Jeffersonville IN
233 min
5/9/2014
XHO 64-0726E
XHO 64-0726EAmaqula Aqhekekileyo
Jeffersonville IN
192 min
3/3/2015
XHO 64-0802
XHO 64-0802IKhaya Elizayo LoMyeni WaseMazulwini NoMtshakazi Osemhlabeni
Jeffersonville IN
399 min
5/9/2014
XHO 64-1227
XHO 64-1227Ingaba Nithi Ngubani Na Lo?
Phoenix AZ
261 min
1/31/2019
XHO 65-0118
XHO 65-0118Imbewu Yokungangqinelani
Phoenix AZ
156 min
5/9/2014
XHO 65-0119
XHO 65-0119UThixo Osisityebi Ngenceba
Phoenix AZ
202 min
4/22/2021
XHO 65-0120
XHO 65-0120Ungayami Kokwakho Ukuqonda
Phoenix AZ
244 min
3/4/2021
XHO 65-0123
XHO 65-0123Amaqula Aqhekekileyo
Phoenix AZ
190 min
7/23/2014
XHO 65-0125
XHO 65-0125Namhlanje Esi Sibhalo Sizalisekile
Phoenix AZ
59 min
2/25/2021
XHO 65-0217
XHO 65-0217Indoda Ibaleka Isimka Ebusweni beNkosi
Jeffersonville IN
184 min
5/9/2014
XHO 65-0218
XHO 65-0218IMbewu AyiyoNdlalifa Ndawonye NeKhasi
Jeffersonville IN
168 min
5/9/2014
XHO 65-0219
XHO 65-0219Namhlanje Esi Sibhalo Sizalisekile
Jeffersonville IN
143 min
1/8/2015
XHO 65-0220
XHO 65-0220Indawo kaThixo Enyuliweyo Yokunqula
Jeffersonville IN
150 min
5/9/2014
XHO 65-0221M
XHO 65-0221MUmtshato Noqhawulo-mtshato
Jeffersonville IN
260 min
5/9/2014
XHO 65-0221E
XHO 65-0221ENgubani Lo Melkitsedeke?
Jeffersonville IN
228 min
3/3/2015
XHO 65-0418M
XHO 65-0418MKukuphuma Kwelanga
Jeffersonville IN
266 min
5/9/2014
XHO 65-0424
XHO 65-0424Omnye Kwisigidi
Los Angeles CA
104 min
12/5/2019
XHO 65-0429E
XHO 65-0429EUkukhethwa KoMtshakazi
Los Angeles CA
209 min
6/18/2015
XHO 65-0718M
XHO 65-0718MUkuzama Ukwenzela UThixo Inkonzo Kungakhange Kube Yintando KaThixo
Jeffersonville IN
254 min
10/1/2015
XHO 65-0718E
XHO 65-0718EUkudla Okokomoya Ngexesha Elifanelekileyo
Jeffersonville IN
165 min
5/9/2014
XHO 65-0725M
XHO 65-0725MAbathanjiswa Ngexesha Lokugqibela
Jeffersonville IN
311 min
5/9/2014
XHO 65-0725E
XHO 65-0725EYintoni Umtsalane Entabeni?
Jeffersonville IN
207 min
3/30/2017
XHO 65-0801M
XHO 65-0801MUThixo Wesi Sigaba Singcolileyo
Jeffersonville IN
324 min
3/30/2017
XHO 65-0801E
XHO 65-0801EIziganeko Zenziwe Zacaca Sisiprofeto
Jeffersonville IN
224 min
3/30/2017
XHO 65-0822M
XHO 65-0822MUKristu Utyhilwe ELizwini ElilelaKhe
Jeffersonville IN
232 min
5/9/2014
XHO 65-0822E
XHO 65-0822EIntluzo Yendoda Ecingayo
Jeffersonville IN
205 min
5/9/2014
XHO 65-0829
XHO 65-0829I-Eden kaSathana
Jeffersonville IN
181 min
1/24/2019
XHO 65-0911
XHO 65-0911Amandla Kathixo Okumilisa Ngakumbi
Phoenix AZ
287 min
3/4/2021
XHO 65-0919
XHO 65-0919Unxano
Tucson AZ
247 min
6/18/2015
XHO 65-1031A
XHO 65-1031AInkokhelo
Prescott AZ
134 min
3/3/2015
XHO 65-1121
XHO 65-1121Yindlu Enjani Eniyakuyakhela Mna?
Tucson AZ
56 min
8/11/2015
XHO 65-1127B
XHO 65-1127BUkuzama Ukwenzela Uthixo Inkonzo Ingakhange Ibe Yintando Kathixo
Shreveport LA
324 min
6/6/2019
XHO 65-1128M
XHO 65-1128MIndawo Kathixo Ekuphela Kwayo Enikezelweyo Yokunqula
Shreveport LA
272 min
5/13/2021
XHO 65-1128E
XHO 65-1128EKumaphiko Elimhlophe Okwekhephu Ihobe
Shreveport LA
252 min
1/18/2018
XHO 65-1204
XHO 65-1204UXwilo
Yuma AZ
204 min
5/9/2014
XHO 65-1205
XHO 65-1205Izinto Eziyakubakho
Rialto CA
288 min
4/22/2021
XHO 65-1206
XHO 65-1206Iziganeko Zalemihla Zenziwe Zacaca Ngesiprofeto
San Bernardino CA
281 min
4/22/2021
XHO 65-1207
XHO 65-1207Inkokhelo
Covina CA
267 min
1/24/2019
XHO 65-1212
XHO 65-1212Umthendeleko
Tucson AZ
63 min
2/9/2015
XHO TR-ASCE
XHO TR-ASCEWenyuka waya enyangweni wabapha izipho abantu.
0 min
3/2/2011
XHO TR-BEYO
XHO TR-BEYONgaphesheya Komkhusane Wexesha
0 min
3/2/2011
XHO TR-DOCT
XHO TR-DOCTImfundiso YamaNikolawo
0 min
3/2/2011
XHO TR-ENTI
XHO TR-ENTIImimoya Elukuhlayo Ichasa ILizwi LikaThixo
0 min
3/2/2011
XHO TR-JCIG
XHO TR-JCIGUYesu Kristu NguThixo
0 min
3/2/2011
XHO TR-JCTS
XHO TR-JCTSUYesu Kristu UkwanguYe IZolo, NaNamhla Ase Nakuwo AMaphakade
0 min
3/2/2011
XHO TR-MESS
XHO TR-MESSUmthunywa
0 min
3/2/2011
XHO TR-PUYP
XHO TR-PUYPThabatha Usiba Lwakho Ubhale
0 min
3/2/2011
Total M4A: 125 Total PDF: 144